To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Spoj sve slojeve u jedan","layerMergeVisible":"Spoji vidljivo","layerMergeDown":"Spoji Ispod (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Sjaj","blendModeColor":"Boja","blendModeSaturation":"Zasićenje","blendModeHue":"Nijansa","blendModeExclusion":"Isključenje","blendModeDifference":"Razlika","blendModeSoftLight":"Blago-svijetlo","blendModeHardLight":"Jako-svijetlo","blendModeColorBurn":"Spali boje","blendModeColorDodge":"Izbjegavaj boju","blendModeLighten":"Posvijetli","blendModeDarken":"Potamni","blendModeOverlay":"Sloj preko","blendModeScreen":"Zaslon","blendModeMultiply":"Umnoži","blendModeNone":"Nijedan","viewOBarZoomOut":"odzumiraj","viewOBarZoomIn":"zumiraj","viewMenuPropertiesInfo":"Izmijeni veličinu slike ili platna, rotiraj, skaliraj i mijenjaj boju pozadine.","viewMenuProperties":"Svojstva","viewKeyboardP":"Svojstva","viewDrawPenTool":"alatka olovka","viewDrawEraserTool":"alatka za brisanje","viewCropPaperLet":"papir pismo","viewCropPaperA6":"papir a6","viewCropPaperA5":"papir a5","viewCropPaperA4":"papir a4","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"web srednja 1440x900","viewCropWebCommon":"web obična 1366x768","viewCropWebSmall":"web mala 1280x800","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumbnail","viewCropYTChannelArt":"Youtube slika za kanal","viewCropYTProfile":"Youtube profilna","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropTwitCard":"Twitter kartica","viewCropTwitImage":"Twitter slika","viewCropTwitHeader":"Twitter zaglavlje","viewCropTwitProfile":"Twitter profilna","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Instagram profilna","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBCover":"Facebook naslovnica","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32:9 (super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm vrpca)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (kvadrat)","viewCropFixed":"fiskirani odnos","viewCropNone":"nijedno","viewPropertiesTitle":"svojstva","viewAddTextShadowVertOffset":"vertikalna poz","viewAddTextShadowHorizOffset":"horizontalna poz","clarity":"jasnoća","dialogSaveName":"naziv fajla","dialogAddLayerHL":"Odaberi tip sloja za dodavanje.","dialogAddLayerTitle":"Dodaj sloj","empty":"prazno","viewOBarDel":"obriši sloj (DEL)","viewOBarDup":"dupliraj sloj","viewOBarLightUI":"mod laganog korisničkog interfejsa","viewOBarSnap":"ukači za vodilje","viewOBarShowGu":"pokaži vodilje","viewOBarSet":"Podešavanja","viewOBarMD":"Pomeri dole","viewOBarMU":"Pomeri gore, ","viewOBarZ3X":"3x zum (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Stvarna veličina u pikselima (ctrl+1)","viewOBarFill":"Popuni ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Uklopi na ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"navigacija","viewMenuAddImgInfo":"Postavite sliku ili pretražite iz baze za dodavanje u svoj projekat.","viewMenuAddImg":"Dodaj sliku","viewMenuAddElmInfo":"Dodajte već stvorene prekrivke, oblike i naljepnice na svoj projekat.","viewMenuAddElm":"Dodaj element","viewMenuTextInfo":"Dodajte novi tekstualni sloj ili koristite neki od naših prijedložaka za tekst.","viewMenuText":"Tekst","viewMenuDrawingInfo":"Crtajte i žvrljajte pomoću različitih oblika, poput kvadrata, kruga i linija, kao i kičica i boja.","viewMenuDrawing":"Crtanje","viewMenuRetouchInfo":"Uklonite fleke, neželjene predmete, oštećenja, izbijelite, zatamnite ili klonirajte delove.","viewMenuRetouch":"Retuširanje","viewMenuLiquifyInfo":"Povećaj, smanji ili gurni upolje dijelove slike. Koristite Razvodnjavanje za suptilne promjene na portretima i drugim slikama.","viewMenuLiquify":"Razvodnjavanje","viewMenuEffectInfo":"Koristite već napravljene efekte da biste promijenili izgled i osjećaj nekog bitmap sloja.","viewMenuEffect":"Efekat","viewMenuFilterInfo":"Zamućivanje, izoštravanje, ublažavanje, granulacija, vinjete i drugi filteri za bitmap slojeve.","viewMenuFilter":"Filter","viewMenuAdjustInfo":"Izmjeni vibrantnost, boje, svjetlinu i drugo kod bitmap slojeva.","viewMenuAdjust":"Prilagodi","viewMenuCutoutInfo":"Ukloni pozadinu, iseci predmete ili isjeci/skrati individualne slojeve.","viewMenuCutout":"Isječak","viewMenuCropInfo":"Skrati, odsjeci, rotiraj ili ispravi platno pomoću otključanog ili fiksnog odnosa strana.","viewMenuCrop":"Isjecanje","viewMenuArrangeInfo":"Promjena veličine slike i platna, pomeranje, transformacije i promijene podešavanja sloja.","viewMenuArrange":"Poređaj","viewTopBarRedo":"korak unapred","viewTopBarUndo":"korak unatrag","viewTopBarFB":"napomene","viewRetouchLight":"svjetli","viewRetouchMid":"srednji","viewRetouchDark":"tamni","viewRetouchRange":"raspon","viewRetouchDarken":"zatamni","viewRetouchLighten":"posvjetli","viewRetouchSharpen":"izoštri","viewRetouchBlur":"zamuti","viewRetouchAlign":"poređano","viewRetouchMode":"mod","viewRetouchHQ":"visoka kvaliteta","viewRetouchInfill":"ispuna","viewRetouchPatch":"zakrpa","viewRetouchMethod":"metod","viewRetouchToning":"izbjegavanje / spaljivanje","viewRetouchDetail":"izoštravanje / zamućivanje","viewRetouchClone":"pečat za kloniranje","viewRetouchHeal":"zaliječi / popravi","viewRetouchLocked":"Retuširanje radi samo na slojevima sa slikama, odaberite drugi sloj","viewRetouchTitle":"retuširaj","viewLoadTitle":"Učitavanje","viewLiquifyErase":"povrati","viewLiquifySwirlCCW":"zavrni ulijevo","viewLiquifySwirlCW":"zavrni udesno","viewLiquifyShrink":"smanji","viewLiquifyGrow":"uveličaj","viewLiquifyMove":"gurni","viewLiquifyLocked":"Možete razvodnjavati samo slojeve slika, odaberite drugi sloj!","viewLiquifyTitle":"razvodnjavaj","viewKeyboardMoveShift":"Držite Shift za korake od 10px","viewKeyboardMoveRight":"Desno","viewKeyboardMoveLeft":"Lijevo","viewKeyboardMoveDown":"Dole","viewKeyboardMoveUp":"Gore","viewKeyboardMoveLayer":"Pomeri sloj (pozicija)","viewKeyboardCtrlY":"Korak unapred","viewKeyboardCtrlZ":"Korak unatrag","viewKeyboardI":"Dodaj sliku","viewKeyboardO":"Dodaj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Crtanje","viewKeyboardR":"Retuširaj","viewKeyboardE":"Efekat","viewKeyboardF":"Filter","viewKeyboardA":"Prilagodi","viewKeyboardK":"Isječak","viewKeyboardC":"Isjeci","viewKeyboardV":"Poređaj","viewKeyboardSpacebar":"Paniraj / Pomjeri","viewKeyboardCtrl3":"Zumiraj 3x","viewKeyboardCtrl2":"Zumiraj da ispuniš ekran","viewKeyboardCtrl1":"Zumiraj 1x","viewKeyboardCtrl0":"Zumiraj da stane na ekran","viewKeyboardCtrlM":"Odzumiraj","viewKeyboardCtrlP":"Zumiraj","viewKeyboardDEL":"Obriši sloj","viewKeyboardESC":"Zatvori alatku","viewKeyboardCtrlQ":"Zatvori","viewKeyboardCtrlS":"Sačuvaj","viewKeyboardTitle":"Kratice na tipkovnici","viewFilterLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu imati efekte, odaberite drugi sloj!","viewFilterScene":"scena","viewFilterDetails":"detalji","viewFilterTitle":"filter","viewEffectLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu imati efekte, odaberite drugi sloj!","viewEffectTitle":"efekat","viewDrawLocked":"Dodajte ili odaberite sloj za crtanje kako biste počeli crtati!","viewDrawDelete":"obriši (del)","viewDrawOutline":"okvir","viewDrawFill":"ispunjavanje","viewDrawLineColor":"boja linije","viewDrawLine":"Oblik linije","viewDrawHeart":"Oblik srca","viewDrawStar":"Oblik zvijezde","viewDrawTriangle":"Trokutni oblik","viewDrawCircle":"Kružni oblik","viewDrawSquare":"Kvadratni oblik","viewDrawShape":"oblik","viewDrawShapeTool":"Alatka za oblikovanje","viewDrawBrushTool":"Kičica alatka","viewCutoutReset":"resetuj isječak","viewCutoutInvert":"invertuj isječak","viewCutoutExtract":"izvuci kao sloj","viewCutoutHint":"nagovjesti uklonjeno","viewCutoutLine":"Oblik linije","viewCutoutHeart":"Oblik srca","viewCutoutStar":"Oblik zvijezde","viewCutoutTriangle":"Trokutni oblik","viewCutoutCircle":"Kružni oblik","viewCutoutSquare":"Kvadratni oblik","viewCutoutShapeH":"oblik","viewCutoutContigious":"susjedni","viewCutoutMedium":"srednje","viewCutoutLight":"blago","viewCutoutNone":"ništa","viewCutoutRemove":"ukloni","viewCutoutKeep":"zadrži","viewCutoutMode":"mod","viewCutoutLasso":"laso isječak","viewCutoutDraw":"isječak crtanjem","viewCutoutMagic":"magični isječak","viewCutoutShape":"oblik isječka","viewCutoutTip":"Odaberite sloj na kojem pravite isječak. Slojevi crtanja koriste mod brisanja u alatki za crtanje.","viewCutoutTitle":"isječak","viewCropReset":"resetuj isjecanje","viewCropTip":"Odnos veličine će promijeniti veličinu slike kada zavorite tablu za isjecanje.","viewCropOutput":"veličina izlaza","viewCropPreset":"preset","viewCropRatio":"razmjera","viewCropAspect":"odaberi odnos","viewCropFlipV":"obrni vertikalno","viewCropFlipH":"obrni horizontalno","viewCropRR":"rotiraj desno","viewCropRL":"rotiraj lijevo","viewCropRotate":"rotiraj i obrni","viewCropTitle":"isjecanje","viewBottomBarSaveTT":"Sačuvaj (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zatvori (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Korak unapred ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Korak unatrag ctrl+z","viewBottomBarRedo":"korak unapred","viewBottomBarUndo":"korak unatrag","viewArrangeLocked":"Odaberite sloj u polju sa slojevima desno ili dodajte novi tekst, sliku ili element!","viewArrangeTip":"Otključajte sloj da biste mogli primijeniti transformacije.","viewArrangeUnlock":"otključaj","viewArrangeDelete":"obriši (del)","viewArrangeDuplicate":"dupliraj","viewArrangeFlipV":"obrni vertikalno","viewArrangeFlipH":"obrni horizontalno","viewArrangeRR":"rotiraj desno","viewArrangeRL":"rotiraj lijevo","viewArrangeRotate":"rotiranje i obrtanje","viewArrangeLockAspect":"zaključaj odnos","viewArrangeTitle":"složi","viewAdjustLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu biti prilagođavani, odaberite drugi sloj!","viewAdjustTip":"Dupli klik za dodavanje ili uklanjanje kontrolne točke.","viewAdjustChannel":"kanali","viewAdjustCurves":"krivulje","viewAdjustShadows":"sjenke","viewAdjustHightlight":"svjetli delovi","viewAdjustToning":"toniranje","viewAdjustLight":"svjetlo","viewAdjustBNW":"crno-bijelo","viewAdjustAuto":"popravi automatski","viewAdjustTitle":"prilagodi","viewAddTextDelete":"Obriši tekst","viewAddTextShadow":"sjenka","viewAddTextOutline":"okvir","viewAddTextBackgroundWord":"riječ","viewAddTextBackgroundLine":"linija","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Velika slova","viewAddTextAlignRight":"Desno poravnanje","viewAddTextAlignCenter":"Centralno poravnanje","viewAddTextAlignLeft":"Lijevo poravnanje","viewAddTextAlignNCase":"poravnanje i veličina","viewAddTextAdd":"dodaj novi tekst","viewAddLayerSelectType":"odaberite tip sloja koji ćete dodati","viewAddLayerTitle":"Dodaj sloj","viewAddImageStock":"stock","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"razgledaj","viewAddImageTitle":"dodaj sliku","viewAddElementDelete":"Obriši element","viewAddElementSticker":"naljepnica","viewAddElementShape":"oblik","viewAddElementBorder":"okvir","viewAddElementOverlay":"prekrivanje","viewAddElementFlipV":"Obrni vertikalno","viewAddElementFlipH":"Obrni horizontalno","viewAddElementRR":"Rotiraj desno","viewAddElementRL":"Rotiraj lijevo","addCategory":"dodaj %s","addElement":"dodaj element","layerSettings":"Postavke sloja","hasCutout":"Ima isjecanja","documentActions":"Radnje sa dokumentima","historyDuplicate":"Dupliraj","historyUnpin":"Otkači","historyPin":"Zakači","historyDelete":"Obriši","historyClearConfirm":"Jeste li sigurni?","sizeFacebookProfile":"facebook profilna","sizeFacebookCover":"facebook naslovna","sizeInstagramStory":"instagram story","sizeInstagram":"instagram","sizeUltraHD":"ultra hd","sizeWeb1440":"web 1440p","sizeFullHD":"full hd","sizeWeb720":"web 720p","sizeWebSmall":"web mala","last10Projects":"posljednjih 10 projekata","pinnedTip":"SAVJET! Ako želite zadržati dokument kliknite na ikonicu srca kako biste ga zakačili.","pinnedProjects":"zakačeni projekti","clearHistory":"izbriši istorijat","noHistory":"Nemate slika u svom istorijatu, da biste započeli izmjene odaberite \"Otvori sliku\" ili \"Otvori url\" sa lijeve strane.","welcomeHeadline":"Dobrodošli u Pixlr x foto editor","examplePhoto":"primjer fotografija","backToEditor":"natrag u editor","stockSearch":"pretraga stock baze","addCurrent":"dodaj trenutni","createNew":"napravi novi","history":"istorijat","openExamples":"Možete probati editor pomoću nekog od naših primjera.","openDragClip":"Možete takođe i prevući fajlove ili ih naljepiti iz ostave kako biste otvorili.","loadURL":"učitaj url","openImage":"otvori sliku","sinceNow":"upravo","sinceMinutes":"pre %d minuti","sinceMinute":"pre minut","sinceHours":"pre %d sati","sinceHour":"pre sat vremena","sinceDays":"pre %d dana","sinceDay":"juče","shadows":"sjenke","highlight":"svjetli delovi","white":"bijela","black":"crna","contrast":"kontrast","exposure":"ekspozicija","brightness":"svjetlina","hue":"nijansa","tint":"tinta","temperature":"temperatura","saturation":"saturacija","vibrance":"vibrantnost","mosaic":"mozaik","glamour":"glamur","posterize":"posterizuj","bloom":"isijavanje","pixelate":"pikselizuj","fringe":"oiviči","vignette":"vinjeta","grain":"granulacija","dehaze":"odmuti","smooth":"ublaži","sharpen":"izoštri","layerCreated":"sloj kreiran","noCutout":"bez isjecanja","letterSpacing":"razmak slova","lineSpacing":"razmak linija","lineSize":"veličina linije","straighten":"ispravi","invert":"invertuj","dialogSaveCalculate":"...obračunava se","dialogSaveImageHeight":"visina slike","dialogSaveImageWidth":"širina slike","dialogSaveHigh":"visoko","dialogSaveMed":"srednje","dialogSaveLow":"nisko","dialogSaveTitle":"Sačuvaj sliku","dialogResizeCropWarning":"Kada mijenjate veličinu sve aktivne alatke biće resetovane, neko odsijecanje slojeva možda bude primijenjeno ako je novo platno manje.","dialogResizeAnchor":"točka težišta","dialogResizeRelative":"relativna promijena","dialogResizeApplyAll":"Primijenom promijene veličine svi slojevi će biti skalirani.","dialogResizeContrain":"ograniči proporcije","dialogResizeCanvasTitle":"Promijeni veličinu platna","dialogResizeImageTitle":"Promijeni veličinu slike","dialogPreResizeMaxSize":"Maks. %d px","dialogPreResizeExif":"automatski rotiraj prema exif podacima","dialogPreResizeInfo2":", promijenite joj veličinu prije pravljenja izmena kako biste uštedjeli na memoriji i smanjili kašnjenje.","dialogPreResizeInfo1":"Slika koju ste odabrali je veoma velika","dialogPreResizeTitle":"unapred promijeni veličinu slike","dialogOpenURLHeadline":"url slike","dialogOpenURLTitle":"Otvori URL slike","dialogLoadError":"došlo je do greške tjekom učitavanja slike ... molimo pokušajte ponovo kasnije...","dialogLoadLoadingFrom":"učitavanje %s od %s ...","dialogLoadPrepare":"priprema...","dialogLoadTitle":"Učitavanje","dialogChoiceHeadline":"Želite li dodati sliku kao sloj u trenutni dokument ili otvoriti novu?","dialogChoiceTitle":"Otvori sliku","maximize":"maksimalno uvećaj","minimize":"minimizuj","fill":"popuni","fit":"uklopi","canvas":"platno","tolerance":"tolerancija","reset":"reset","density":"gustina","strength":"jačina","download":"preuzimanje","advanced":"napredno","left":"lijevo","top":"vrh","hidden":"skriveno","visible":"vidljivo","layers":"slojevi","layer":"sloj","shape":"oblik","color":"boja","erase":"obriši","back":"natrag","blur":"pomutiti","paint":"farba","brush":"kičica","aspect":"omjer","tool":"alatka","angle":"kut","drawing":"crtanje","draw":"crtaj","text":"tekst","font":"font","quality":"kvaliteta","spikes":"šiljci","source":"izvor","step":"korak","opacity":"opacitet","image":"slika","transparency":"transparencija","softness":"mekoća","size":"veličina","loading":"učitavanje","load":"učitaj","open":"otvori","save":"spremi","loadMore":"Učitaj još","search":"pretraga","template":"predložak","create":"kreiraj","background":"pozadina","max":"maks","blendMode":"pomješani mod","original":"originalno","cancel":"poništi","ok":"ok","amount":"količina","apply":"primjeni","height":"visina","width":"širina","untitled":"Bez imena","name":"ime","close":"Zatvori","preferences":"Preference","dialogSaveFileType":"Tip fajla","dialogPremiumTitle":"Odgledaj oglas za premium sadržaje","dialogPremiumMessage":"Nakon oglasa moći ćete koristiti premium sadržaje/mogućnosti. Kako biste preskočili ove oglase u budućnosti unaprijedite svoj račun u Napredni!","dialogPremiumGoAdvanced":"Unaprijedi račun","dialogAiCutoutTitle":"AI Isjecanje","spacing":"Razmaci","dropFile":"Prevuci fajl kako bi ga otvorio","locked":"Zaključano","viewPropertiesResizeImage":"Promijeni veličinu slike","viewPropertiesResizeCanvas":"Veličina platna","viewLiquifyHQPreview":"Pregled u visokoj kvaliteti","viewMenuToggleHome":"Postavi za početnu","historyAddelement":"Dodaj element","historyDuplicateelement":"Dupliciraj element","historyDeleteelement":"Obriši element","historyOpenbitmap":"Otvori sliku","historyAddbitmap":"Dodaj sliku","historyPastebitmap":"Naljepi sliku","historyExtractbitmap":"Raspakiraj sliku","historyDuplicatebitmap":"Dupliciraj sliku","historyAddemptybitmap":"Dodaj sloj","historyNewemptybitmap":"Nova slika","historyDeletebitmap":"Obriši sliku","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyPastetext":"Naljepi tekst","historyDuplicatetext":"Dupliciraj tekst","historyDeletetext":"Obriši tekst","historyClear":"Očisti","historyCut":"Isjeci","historyLayerOpacity":"Transparentnost sloja","historyLayerBlendMode":"Blend mod sloja","historyLayerVisible":"Vidljivost sloja","historyLayerName":"Naziv sloja","historyTextSize":"Veličina","historyTextFont":"Font","historyTextColor":"Boja","historyTextAlign":"Poravnaj","historyTextUppercase":"Velika slova","historyTextBold":"Bold","historyTextItalic":"Italik","historyTextLetterspacing":"Razmak između slova","historyTextLinespacing":"Razmak između linija","historyTextShadow":"Sjenka","historyTextOutline":"Okvir","historyTextBackground":"Pozadina","historyText":"Tekst","historyBitmap":"Slika","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Prilagodi","historyFilter":"Filter","historyArrange":"Složi","historyDistort":"Distorzija","historyTransform":"Transformiranje","historyShape":"Oblik","historyGradient":"Gradijent","historyLayerLocked":"Otključavanje sloja","historyRasterizeText":"Rasteriziran tekst","historyRasterizeElement":"Rasterizirani element","historyFill":"Ispuna","historyHealPatch":"Zakrpa za liječenje","historyHealInfill":"Ispuna za liječenje","historyLiquify":"Razvodni","historyTextSettings":"Podešavanja teksta","historyTextChange":"Promijena teksta","historyWand":"Štapić","historyLasso":"Laso","historyMarquee":"Nadstrešnica","historyDraw":"Crtaj","historyReplace":"Zamjeni boju","historyClone":"Kloniraj","historyCrop":"Obreži","historyDetail":"Detalji","historyToning":"Toniranje","historyTemper":"Spužva","historyPen":"Olovka","historyEraser":"Gumica","historyStraighten":"Izravnaj","historyBackground":"Pozadina","historyImageResize":"Promjena veličine slike","historyCanvasResize":"Promjena veličine platna","historyMask":"Isjecanje / Maska","historyMaskInvert":"Inverzno Isjecanje / Maska","historyMerge":"Spoj slojeve","historyOrder":"Redoslijed slojeva","historyFlip":"Obrni","historyRotate":"Rotiraj","historyDeselect":"Deselektuj","historySelectionMove":"Pomjeri selekciju","historySelectionAll":"Izaberi sve","historySelectionPixels":"Izaberi piksele","historySelectionInvert":"Invertuj izabrano","historyStroke":"Potez","historyAuto":"Automatski prilagodi","historyBrightnessContrast":"Svjetlina & Kontrast","historyBrightness":"Svjetlina","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Temperatura & Tinta","historyTemperature":"Temperatura","historyTint":"Tinta","historyHueSaturation":"Nijansa & Saturacija","historyHue":"Nijansa ","historySaturation":"Saturacija","historyVibrance":"Vibrantnost","historyBalance":"Balans boja","historyLookup":"Traženje boje","historyHighlightShadows":"Svjetli delovi & Sjenke","historyHighlight":"Svjetli delovi","historyShadows":"Sjenke","historyExposure":"Ekspozicija","historyCurves":"Krive","historyLevels":"Razine","historyBlack":"Crna","historyWhite":"Bijela","historyThreshold":"Prag","historyPosterize":"Posteriziraj","historyDesaturate":"Desaturiraj","historyInvert":"Invertuj","historySharpen":"Izoštri","historyClarity":"Jasnoća","historyBlur":"Zamuti","historyGaussian":"Gausovsko zamućenje","historySmooth":"Ublaži","historyDenoise":"Ukloni šum","historyGrain":"Granulacija","historyVignette":"Vinjeta","historyBloom":"Rascvijetanje","historyGlamour":"Glamur","historyDehaze":"Razmagli","historyFringe":"Rub","historyPixelate":"Pikseliziraj","historyMosaic":"Mozaik","historyDropShadow":"Bacanje sjenke","historyGlow":"Isijavanje","historyOpen":"Otvori","historyDropbitmap":"Ispusti sliku","logInNow":"Uloguj se odmah","neverAskMeAgain":"Ne pitaj me ponovno o ovome","elementPremiumDesc":"Ovo je premium element!","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italik","viewMenuKB":"Prečac na tipkovnici","photoEditorHome":"Foto urednik Pixlr početna","xForExpress":"Pixlr X za Express","eForEditor":"Pixlr E za Editor","pricingPlan":"Cijene planova","hiUser":"Bok","logout":"Izloguj se","login":"Login","loginEditor":"uloguj se u foto editor","mySubscription":"Moja pretplata","xTitle":"Foto Editor: Pixlr X - besplatni online alat za uređivanje slika","xMetaDesc":"Tragate za naprednim uređivanjem fotografija iz svog pretraživača? Pixlr X je foto editor nove generacije! Bez instalacije i registracije. Besplatno koristite na desktop, tablet i mobilnim uređajima.","xMetaSiteName":"Foto editor: Pixlr.com - besplatno online uređivanje slika ","deleted":"Obrisano","titleEditText":"Izmijeni tekst","titleDeleteLayer":"Izbriši sloj","titleDuplicateLayer":"Dupliraj sloj","titleImageLayer":"Dodaj sliku kao sloj","titleRasterizeLayer":"Rasterizuj tekst / element","viewAddTextPunchout":"Izbočeno","viewOBarAskPrerezise":"Pitaj za predpromenu veličine slike","viewOBarAskLayertype":"Pitaj koji tip sloja se dodaje","historyConvertMaskToSelection":"Konvertuj masku","historyConvertSelectionToMask":"Konvertuj selekciju","historyApplyMask":"Primijeni masku","continue":"Nastavi","premium":"Premium","unlocked":"Otključano","viewOBarLockUnlockLayer":"Otključaj / Zaključaj poziciju sloja","viewOBarShowHideLayer":"Prikaži / Sakrij sloj","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}