To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Drop shadow","historyMosaic":"Mosaic,","historyPixelate":"Pixelate","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Dehaze","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Bloom","historyVignette":"Vignette","historyGrain":"Grain","historyDenoise":"Alisin ang mga noises","historySmooth":"Pakinisin","historyGaussian":"Gaussian Blur","historyBlur":"Blur","historyClarity":"Clarity","historySharpen":"Patalasin","historyInvert":"Pagbaligtad","historyDesaturate":"Desaturate","historyPosterize":"Posterize","historyThreshold":"Threshold","historyWhite":"Puti","historyBlack":"Itim","historyLevels":"Levels","historyCurves":"Curves","historyExposure":"Exposure","historyLookup":"Color lookup","historyBalance":"Color balance","historyVibrance":"Vibrance","historyHueSaturation":"Hue & Saturation","historyTemperatureTint":"Temperature & Tint","historyBrightnessContrast":"Brightness & Contrast","historyAuto":"Auto adjust","historyStroke":"Stroke","historySelectionInvert":"Invert selection","historySelectionPixels":"piliin ang mga pixels","historySelectionAll":"piliin lahat","historySelectionMove":"ilipat ang pinili","historyDeselect":"alisin","historyRotate":"paikutin","historyFlip":"i-flip","historyOrder":"pagksunod-sunod ng mga layer","historyMerge":"pagsamahin ang layers","historyMaskInvert":"Mask invert","historyMask":"Mask","historyCanvasResize":"size ng canvas","historyImageResize":"i-resize ang imahe","historyBackground":"Likuran","historyStraighten":"Ituwid","historyEraser":"pambura","historyPen":"pluma","historyTemper":"sponge","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detalye","historyCrop":"I-crop","historyClone":"Clone","historyDraw":"Guhit","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Wand","historyTextChange":"ibahin ang teksto","historyTextSettings":"settings ng teksto","historyLiquify":"Liquify","historyHealInfill":"i-heal ang infill","historyHealPatch":"i-heal ang patch","historyFill":"Punuin","historyRasterizeElement":"i-rasterize ang elemento","historyRasterizeText":"i-rasterize ang teksto","historyLayerLocked":"Na unlock ang later","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Hugis","historyDistort":"Distort","historyArrange":"Ayusin ang title","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"I-adjust ang titulo","historyEffect":"Epekto","historyBitmap":"Imahe","historyText":"Teksto","historyTextBackground":"Likuran","historyTextOutline":"Outline","historyTextShadow":"Shadow","historyTextLinespacing":"Linya ng puwang","historyTextLetterspacing":"Espasyo ng titik","historyTextItalic":"Italic","historyTextBold":"Bold","historyTextUppercase":"Uppercase","historyTextAlign":"Ihanay","historyTextColor":"Kulay","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Laki","historyLayerName":"pangalan ng later","historyLayerVisible":"Visibility ng layer","historyLayerBlendMode":"Layer blend mode","historyLayerOpacity":"Layer transparancy","historyClear":"burahin","historyDeletetext":"Tanggalin ang teksto","historyDuplicatetext":"doblehen ang teksto","historyPastetext":"i-paste ang teksto","historyAddtext":"dagdagan ng teksto","historyDeletebitmap":"burahin ang image","historyNewemptybitmap":"bagong image","historyAddemptybitmap":"Magdagdag ng layer","historyDuplicatebitmap":"Duplicate image","historyExtractbitmap":"Extract image","historyPastebitmap":"Paste image","historyAddbitmap":"Magdagdag ng imahe","historyOpenbitmap":"Busksan ang imahe","historyDeleteelement":"burahin ang elemento","historyDuplicateelement":"doblehen ang elemento","historyAddelement":"Magdagdag ng elemento","layerFlattenImage":"Patagin ang Imahe","layerMergeVisible":"Ipagsamasama ang nakikita","layerMergeDown":"Ipagsama pababa (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Kulay","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten","blendModeDarken":"Paitimin","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"Multiply","blendModeNone":"wala","viewOBarDel":"burahin ang layer","viewOBarDup":"doblehen ang layer","viewOBarLightUI":"Light ui mode","viewOBarSnap":"Idikit ang mga gabay","viewOBarShowGu":"Ipakita ang mga gabay","viewOBarSet":"Settings","viewOBarZoomOut":"Zoom out","viewOBarZoomIn":"Zoom in","viewOBarMD":"I-Move pababa","viewOBarMU":"I-Move pataas","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Aktwal Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2)","viewOBarFit":"Fit Screen (ctrl+0)","viewOBarNav":"mag-navigate","layerSettings":"Settings ng layer","hasCutout":"Merong mask","documentActions":"Mga aksyon sa document","historyDuplicate":"Kopyahin","historyUnpin":"Unpin","historyPin":"I-pin","historyDelete":"Tanggalan","historyClearConfirm":"Gusto mo ba talagang burahin ang lahat ng kasaysayan?","sizeFacebookProfile":"Facebook profile","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra hd","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","last10Projects":"Huling 10 projects","pinnedTip":"TIP! Kung nais mong panatilihin ang isang dokumento pagkatapos ay i-click ang icon ng puso upang i-pin ito. Ang kasaysayan ang pansamantalang naka save sa browser cache, mawawala lahat ang dokumento kapag buburahin ang cache. ","pinnedProjects":"Naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"Magsimula sa simula","noHistory":"Walang imahe sa iyong kasaysayan. Pakiusap \\Open Image\\\" o \\\"Load Url\\\" upang magsimulang mag edit.\"","welcomeHeadline":"Salubungin ang bagong Pixlr Editor 2020 Photo Editor","examplePhoto":"Subukang mag-edit ng imahe ngayon","backToEditor":"Bumalik sa editor","addCurrent":"Dagdagan ang kasalukuyan","stockSearch":"Paghahanap ng larawan","createNew":"Lumikha ng bago","history":"Kasaysayan","dropFile":"ihulog ang file upang mabuksan","openExamples":"Pwede mo ring simulan ang pag-edit sa ano mang imahe sa baba","openDragClip":"Pwede mo ring i-drag and drop ang mga file o i-paste galing sa clipboard para ma buksan","loadURL":"I-load ang URL","openImage":"Busksan ang imahe","sinceNow":"Ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"Isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"Isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"Kahapon","shadows":"Anino","contrast":"Contrast","brightness":"Liwanag","tint":"Kulay","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","sharpen":"Patalasin","layerCreated":"Nilikha ang layer","noCutout":"Walang mask","straighten":"Ituwid","invert":"Pagbaligtad","dialogAiCutoutTitle":"AI Mask","dialogSaveCalculate":"Pagkalkula","dialogSaveImageHeight":"Taas ng imahe","dialogSaveImageWidth":"Lapad ng imahe","dialogSaveHigh":"Mataas","dialogSaveMed":"Katamtaman","dialogSaveLow":"Mababa","dialogSaveFileType":"Tipo ng File","dialogSaveName":"Pangalan ng file","dialogSaveTitle":"I-save ang imahe","dialogResizeCropWarning":"Habang iniiba ang size ng anumang active crop tool ay ma-rereset ang inamg cropping ng layers kapag mas malit ang bagong canvas","dialogResizeAnchor":"Anchor point","dialogResizeRelative":"Relative change","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"Limitahan ang sukat","dialogResizeCanvasTitle":"Baguhin ang laki ng canvas","dialogResizeImageTitle":"Baguhin ang laki ng imahe","dialogPreResizeMaxSize":"Ang pinakalaking %d px","dialogPreResizeExif":"Awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"ibahin ang size bago simulan ang pag-edit upang makatipid ng memory at piliitin ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili ay sobrang laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"Maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"Naghahanda.","dialogLoadTitle":"Maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"Busksan ang imahe","dialogAddLayerHL":"Pumili ng idadagdag na tipong layer","dialogAddLayerTitle":"Magdagdag ng layer","offsetY":"Offset y","offsetX":"Offset x","maximize":"Maximize","minimize":"Bawasan","fill":"Punuin","fit":"Akma","canvas":"Canvas","tolerance":"Toleransiya","reset":"I-reset","density":"Density","strength":"Lakas","download":"Download","advanced":"Advanced","left":"Kaliwa","top":"Tuktok","hidden":"Nakatago","visible":"Nakikita","layers":"Layers","layer":"Layer","shape":"Hugis","color":"Kulay","erase":"Bura","back":"Likod","blur":"Blur","paint":"Pintura","brush":"Brush","aspect":"Aspeto","tool":"Tool","angle":"Anggulo","drawing":"Drawing","empty":"Walang laman","draw":"Guhit","text":"Teksto","font":"Font","quality":"Kalidad","spikes":"Spike","source":"Pinagmulan","step":"Hakbang","feather":"Feather","opacity":"Opacity","image":"Imahe","transparency":"Aninaw","softness":"Lambot","size":"Laki","loading":"Loading","load":"Load","open":"Bukas","save":"Save","loadMore":"Mag-load pa","search":"Paghahanap","template":"Template","create":"Lumikha","background":"Likuran","max":"Max","blendMode":"Mode ng timpla","original":"Orihinal","close":"Close","cancel":"Kanselahin","ok":"Ok","amount":"Halaga","apply":"I-apply","height":"Taas","width":"Lapad","untitled":"Walang pangalan","name":"Pangalan","frequency":"Prikwensya","dialogPremiumTitle":"Panoorin and ad para magkaroon ng premium content","dialogPremiumMessage":"Pagkatapos mong panoorin ang Ad maari mo ng gaminitin ang Premium Content/Feature. Upang maskip ang ads sa susunod, maari mong ma upgrade ang iyong account to Advanced! ","dialogPremiumGoAdvanced":"Gawing Advanced!","locked":"Naka lock na background","historyCut":"putulin","historyTransform":"baguhin","historyReplace":"Ibahin ang kulay","historyOpen":"Buksan","historyDropbitmap":"ihulog ang imahe","toolKB":"Keyboard shortcut","toolArrange":"i-arrange","toolArrangeDesc":"ilipat, baguhin ang settings ng layer","toolMarquee":"Marquee select","toolMarqueeDesc":"Gumawa ng selections gamit ang parisukat at bilog na \nselection tool.","toolLasso":"Lasso Select","toolLassoDesc":"Gamitin freehand, polygon o magnetic lassto upang makagawa ng selection.","toolWand":"Wand Select","toolWandDesc":"Gamitin ang magic want para piliin ang mga lugar na may kaparehong kulay.","toolCrop":"Crop","toolCropDesc":"Gupitin, hiwain at ituwid ang canvas gamit ang free o fixed aspect.","toolCutout":"Cutout / Mask","toolCutoutDesc":"I-mask ang mga are at/o alisin ang mga backgrounds, i-cut-out.","toolLiquify":"Liquify,","toolLiquifyDesc":"Palakihin, paliitin at itulak anfg mga parte ng imahe. Gamitin ang liquify upang makagawa ng maliit na adjustements sa mga imahe","toolHeal":"Heal","toolHealDesc":"Tanggalin ang dumi, mga di ginugustong bagay, mantsa at linisin ang imahe.","toolClone":"I-clone","toolCloneDesc":"Guhitin at kopyahin galing sa ibang lugar ng imahe.","toolDetail":"Blur / Sharpen / Smudge","toolDetailDesc":"Gumutin sa ibabaw ng mga imaheng gustong i-sharpen, i-blur o i-smudge ang mga detalye.","toolToning":"Dodge / Bur","toolToningDesc":"Paliwanagin o padilimin ang mga parte ng image.","toolTemper":"Sponge / Color","toolTemperDesc":"I-brush ang vibrance, saturation o temperature sa mga lugar kung saan gustong pagandahin o paliwanagin ang kulay","toolPen":"Panulat","toolPenDesc":"Gumamit ng ibang tipong creative pens katulad ng web, crayons, ink at tail upang maka doodle at guhit.","toolDraw":"Draw,","toolDrawDesc":"Gumuhit at mag doodle gamit ang iba't ibang brushes at kulay. ","toolEraser":"Pambura","toolEraserDesc":"Burahin ang mga parte ng mga imahe gamit ang brush. Gamitin ang cutout tool para sa mas magandang resulta. ","toolFill":"Fill","toolFillDesc":"Punan ang buong sukat ng isang kulay. ","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Gumawa ng blends gamit ang iba't ibang kulay at transparencies. ","toolReplace":"Palitan ang kulay","toolReplaceDesc":"Ibahin ang isang kulay. ","toolShape":"hugis","toolShapeDesc":"Gumuhit ng iba't ibang hugis katulad ng parisukat, bilog at linya.","toolAddText":"Teksto","toolAddTextDesc":"Magdagdag ng bagong tekstong later o gumamit ng isang tekstong template","toolPicker":"Picker","toolPickerDesc":"Pumili ng kulay galing sa imahe upang magamit ng ibang tools. ","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Mag-zoom in o out sa larawan upang maka-focus sa iba't ibang mga bahagi.","toolHand":"Hand / Pan","toolHandDesc":"Upang makita ang ibang area, pinudit at i-hold ang spacebar. ","colorSwitch":"switch colors (X)","titleFile":"File","titleEdit":"Edit","titleImage":"Imahe","titleLayer":"Layer","titleSelect":"Select","titleAdjustment":"Adjustment","titleFilter":"Filter,","titleView":"View","titleHelp":"Help","titleNewImage":"bagong imahe","titleOpenImage":"buksan ang imahe","titleOpenURL":"Buksan ang URL ng imahe","titleStockSearch":"Maghanap ng image","titleSave":"i-save","titlePrint":"Print","titleClose":"close","titleUndo":"Undo","titleRedo":"Redo","titleCut":"Putulin","titleCopy":"Kopyahin","titleClear":"Cleat","titlePaste":"Paste","titleFreeTransform":"Free transform","titleFreeDistort":"Free distort","titleTransform":"Pagbabago","titleRotateLeft":"Rotate pakaliwa / ccw","titleRotateRight":"Rotate pakanan / cw","titleFlipHorizontal":"i-flip ng pahalang","titleFlipVertical":"i-flip ng patayo","titleStroke":"Stroke","titleFill":"punan","titleImageSize":"Size ng imahe","titleCanvasSize":"Laki ng canvas","titleImageRotation":"Image rotation","titleCrop":"Crop,","titleTrim":"Trim","titleNewLayer":"New layer","titleDuplicateLayer":"duplicate layer,","titleImageLayer":"Idagdag ang imahe bilang layer","titleElementLayer":"Idagdag ang elemento bilang layer","titleURLLayer":"Idagdag ang URL bilang layer","titleDeleteLayer":"Burahin ang layer","titleRasterizeLayer":"Rasterize ang text / element","titleLayerUp":"Bring forward / up","titleLayerDown":"Send backward / down","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Piliin lahat","titleSelectPixels":"Pumili ng mga pixel","titleSelectDeselect":"Alisin ang","titleSelectInvert":"Ibalik ang pagpili","titleAutoAdjust":"Auto Adjust","titleBrightnessContrast":"Brightness & contrast","titleTemperatureTint":"Temperature & tint","titleHueSaturation":"Hue & saturation","titleVibrance":"Vibrance","titleColorBalance":"Balanse ng kulay","titleColorLookup":"Kulay ng lookup","titleExposure":"Exposure","titleCurves":"kurba","titleLevels":"Mga Antas","titleThreshold":"Threshold","titlePosterize":"Posterize","titleDesaturate":"Desaturate","titleInvert":"pagbaligtad","titleEffectLibrary":"Effect library","titleSharpen":"sharpen,","titleClarity":"Kalinawan","titleBlur":"blur,","titleGaussianBlur":"Malabo ang Gaussian","titleSmooth":"Pakinisin","titleGrain":"i-grain","titleNoise":"Magdagdag ng noise","titleDenoise":"Alisin ang noise","titleVignette":"Vignette","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Dehaze","titleInnerGlow":"Inner glow","titleOuterGlow":"Outer glow","titleOutline":"i-outline","titleInnerShadow":"Inner shadow","titleDropShadow":"i-drop ang shadow","titleFringe":"Fringe","titlePixelate":"Pixelate","titleMosaic":"Mosaic","titleHalftone":"Halftone","titleStrokeOutline":"Stroke / Outline","titleZoomIn":"Palahikin ","titleZoomOut":"Paliitin","titleFitScreen":"Fit screen","titleFillScreen":"Fill screen","titleToggleFullScreen":"Toogle full screen","titleToggleLightDarkMode":"Toggle light / dark mode","titleKeyboardShortcuts":"Keyboard shortcuts","titleColorPicker":"Color picker","titleAddElement":"magdagdag ng elemento","titleToolSettings":"Settings ng Tool","titleAlignCase":"align and case","add":"Add","smudge":"Smudge","target":"Target","removeStop":"Remove Stop","compare":"Compare (Hold down)","paste":"Paste","noPaste":"nothing to paste","emptyPaste":"'empty! try ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"nothing to paste","overlay":"Overlay","sticker":"sticker","premium":"Premium","red":"Pula","green":"Berde","blue":"Bughaw","range":"Range,","midtones":"Midtones","highlights":"Highlights","preserveLuminosity":"Preserve luminosit","radius":"Radius","threshold":"Threshold","colorize":"Colorize","lineSpace":"Line space","letterSpace":"Letter space","addText":"magdagdag ng teksto","alignLeft":"i-align kapaliwa","alignCenter":"i-align sa gitna","alignRight":"i-align sa kanan","uppercase":"Uppercase","bold":"bold ","italic":"italic","full":"puno","line":"linya","word":"salita","outline":"i-outline","shadow":"shadow","fixed":"Fixed","free":"Free","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetic","rotateLeft":"Paikutin pakaliwa","rotateRight":"Paikutin pakanan","flipVertical":"i-flip ng patayo","flipHorizontal":"i-flip ng pahalang","duplicate":"Kopyahin","delete":"Burahin","transform":"Pagbabago","distort":"Distort","rasterize":"Rasterize","edit":"Edit","settings":"Settings,","styles":"Styles","addNew":"Add new","unlock":"i-unlock","aligned":"aligned,","mode":"mode","method":"method,","variant":"Variant","restore":"i-Restore","ratio":"Ratio,","extract":"Extract","constraint":"Constrain","contiguous":"contiguous,","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"hint removed,","addToCutout":"I-dagdag sa masl","removeFromCutout":"Tanggalin sa masl","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blend","stroke":"Stroke","type":"Type","radial":"Radial","linear":"Linear","patch":"Patch","infill":"Infill","push":"i-Push","enlarge":"i-Enlarge","shrink":"i-Shrink","swirlRight":"i-Swirl ng pa kanan","swirlLeft":"i-Swirl ng pa kaliwa","rectangle":"Parihaba","roundedRect":"Paikot na Parihaba","ellipse":"Tambilugan","circle":"Bilog","triangle":"Tatsulok","star":"Bituin","heart":"Puso","plus":"Dagdaghan","minus":"Tanggalan","lighten":"Lighten,","darken":"Darken","main":"Main","alter":"Alter","increase":"Tumaas","decrease":"Bumaba","horizontalPos":"Pahalang na pos","verticalPos":"Patayong na pos","logInNow":"Mag log-in ngayon","preserveTransparency":"I-preserba ang trasnsparency","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit","autoSelectLayer":"Awtomatiko pagpili ng layer","alwaysShowTransform":"Palagin ipakita ang transform","showGuides":"show guides,","snapToGuides":"snap to guides,","loremIpsum":"Lorem ipsum ... Isulat ang teksto dito ...","selectSource":"Select source","newSelection":"Bagong pagpipilian","addToSelection":"Idagdag sa pagpipilian","removeFromSelection":"Tanggalain sa pagpipilian","highQualityPreview":"Mataas na kalidad ng preview","sampleAllLayers":"Sample all layers","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","addCurvesControlDesc":"I-double click upang magdagdag o mag-alis ng control point","viewArrangeActiveSelection":"Ito ay isang aktibong selection, ito ay hindi maaring maging Text o Elementong Layer","viewArrangeLayerLocked":"Ang layer ay naka lock sa kanyang posisyon, i-unlock upang ma-enable ang transforms","viewArrangeNoLayer":"Walang layer (o walang lamang layer), pumili ng layer sa kanang bahagi ng bar. ","viewCloneNoLayer":"Ang Clone ay maari lamang gamitin sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewCloneSourceTooltip":"Pumili ng source or pintura (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Pumili ng isang imaheng layer o isang rasterize na text upang lumikha ng mask. ","viewCutoutShape":"Hugis ng mask","viewCutoutMagic":"Magic mask","viewCutoutDraw":"Draw mask","viewCutoutLasso":"Lasso mask","viewDetailNoLayer":"Blur, sharpen at smudge ay maari lamang magamit sa mga image layers, pumili ng ibang layer. ","viewDrawNoLayer":"Pumili ng image layer sa listahan ng later o magdagdag ng bagong empty layer. ","viewEraserNoLayer":"Sa image layers lang pwedeng bumura, pumini ng bagong layer. ","viewFillNoLayer":"Ang Fill ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewGradientNoLayer":"Ang gradient ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewHandDesc":"I-click at i-drag upang ilipat ang viewport.","viewHealNoLayer":"Ang heal ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewLiquifyNoLayer":"Ang liquify ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewShapeNoLayer":"Pumili ng image layer sa layer list or magdagdag ng walang lamang layer.","viewPenNoLayer":"Ang pen ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewToningNoLayer":"Ang toning ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong ","viewTemperNoLayer":"Ang temper ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong ","viewReplaceNoLayer":"Pumili ng image layer sa layer list or magdagdag ng walang lamang layer.","viewReplaceMatchLight":"Itugma ang kulay","viewPickerShades":"Shades","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analogous","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallel","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Shaded","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Crayon","viewPenInk":"Ink","viewCropPreset":"preset,","viewCropNone":"None","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCropOutput":"Output size:","viewCropFBProfile":"Facebook profile","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBAd":"Facebook ad","viewCropInstaProfile":"Instragram profile","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"Twitter profile","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitImage":"Twitter image","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropYTProfile":"Youtube profile","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"paper A4","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperLet":"Paper letter","historyHalftone":"Halftone","historyNoise":"Noise","historyInnerGlow":"Inner glow","historyOuterGlow":"Outer glow","titleHighlightsShadows":"Highlights & shadows","copy":"Kopya","hue":"Hue","lightness":"Lightness","duplicated":"Dinoble","deleted":"Tinanggal","noMerger":"Walang merger","layersMerged":"Ang layers ay naka merge","imageFlattend":"Naka Flatena ang imahe","noRasterization":"Hindi ito Text o Elemento","layerRasterized":"Layer rasterized","selectionEmpty":"Wala laman ang selection","noLayerSelected":"Walang layer ang naka select","notAImageLayer":"Hindi ito image layer","historyHighlightsShadows":"Highlights & shadows","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X ay Express","eForEditor":"Pixlr E ay Editor","pricingPlan":"Listahan ng Pricing","hiUser":"Mabuhay! ","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"mag-login sa photo editor","mySubscription":"Ang aking Subkripsyon","eTitle":"Photo Editor : Pixlr E - free image editing tool","eMetaDesc":"Naghahanap ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, ang Pixlr E ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","eMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","strokeOutlineOnly":"Outline lamang","titlePreferences":" Kagustuhan","titleEditText":" I-edit ang text","titleSelectSave":" I-save ang pinili","titleSelectRestore":"Ibalik ang pinili","titleDetails":"Mga Detalye","titleZoomBlur":"Zoom blur","titleSelectConvert":" Bumalik sa mask","titleLayerAddMask":"Magdagdag ng mask","titleLayerApplyMask":"I-apply ang mask","titleLayerDeleteMask":" Alisin ang mask","titleLayerResetMask":" I-reset ang mask","titleLayerInvertMask":"Invert mask","titleLayerMoreMask":"Ibang mask","titleLayerExtractMask":"I-extract ang mask upang maging layer","titleLayerConvertMask":"I-convert and mask para maging seleksyon","clear":"Clear","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Inilapat ang mask","selectionSaved":"Mga na i-save na selection","viewArrangeSelection":"Aktibong seleksyon, I-drag upang ma magalaw/cut ang mga napiling area.","viewCutoutGradient":"Gradient mask","viewOBarAskPrerezise":"Tanungin kung i-pre-resize ang imahe","viewOBarAskLayertype":"Tanungin kung anong layer type ang idadagdag","historySelectionRestore":"Ibalik ang selection","historySelectionCut":"I-cut kasama ang selection","historySelectionCopy":"I-copy kasama ang selection","historyZoom":"Zoom blur","historyConvertMaskToSelection":"I-convert para maging selection","historyConvertSelectionToMask":"I-convert para maging mask","historyApplyMask":"I-apply ang Mask","border":"Border\t","continue":"Magpatuloy","titleBrowseElements":"Pumili ng mga Elemento","unlocked":"Naka unlock","viewOBarLockUnlockLayer":"I-lock o unlock ang posisyon ng layer","viewOBarShowHideLayer":"Ipakita/Itago ang layer","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadow color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow opacity","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}