By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Drop shadow","historyMosaic":"Mosaic,","historyPixelate":"Pixelate","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Dehaze","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Bloom","historyVignette":"Vignette","historyGrain":"Grain","historyDenoise":"Alisin ang mga noises","historySmooth":"Pakinisin","historyGaussian":"Gaussian Blur","historyBlur":"Blur","historyClarity":"Clarity","historySharpen":"Patalasin","historyInvert":"Pagbaligtad","historyDesaturate":"Desaturate","historyPosterize":"Posterize","historyThreshold":"Threshold","historyWhite":"Puti","historyBlack":"Itim","historyLevels":"Levels","historyCurves":"Curves","historyExposure":"Exposure","historyLookup":"Color lookup","historyBalance":"Color balance","historyVibrance":"Vibrance","historyHueSaturation":"Hue & Saturation","historyTemperatureTint":"Temperature & Tint","historyBrightnessContrast":"Brightness & Contrast","historyAuto":"Auto adjust","historyStroke":"Stroke","historySelectionInvert":"Invert selection","historySelectionPixels":"piliin ang mga pixels","historySelectionAll":"piliin lahat","historySelectionMove":"ilipat ang pinili","historyDeselect":"alisin","historyRotate":"paikutin","historyFlip":"i-flip","historyOrder":"pagksunod-sunod ng mga layer","historyMerge":"pagsamahin ang layers","historyMaskInvert":"Mask invert","historyMask":"Mask","historyCanvasResize":"size ng canvas","historyImageResize":"i-resize ang imahe","historyBackground":"Likuran","historyStraighten":"Ituwid","historyEraser":"pambura","historyPen":"pluma","historyTemper":"sponge","historyToning":"Toning","historyDetail":"Detalye","historyCrop":"I-crop","historyClone":"Clone","historyDraw":"Guhit","historyMarquee":"Marquee","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Wand","historyTextChange":"ibahin ang teksto","historyTextSettings":"settings ng teksto","historyLiquify":"Liquify","historyHealInfill":"i-heal ang infill","historyHealPatch":"i-heal ang patch","historyFill":"Punuin","historyLayerLocked":"Na unlock ang later","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Hugis","historyDistort":"Distort","historyArrange":"Ayusin ang title","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"I-adjust ang titulo","historyEffect":"Epekto","historyText":"Teksto","historyTextBackground":"Likuran","historyTextOutline":"Outline","historyTextShadow":"Shadow","historyTextItalic":"Italic","historyTextBold":"Bold","historyTextUppercase":"Uppercase","historyTextAlign":"Ihanay","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Laki","historyLayerName":"pangalan ng later","historyLayerVisible":"Visibility ng layer","historyLayerBlendMode":"Layer blend mode","historyLayerOpacity":"Layer transparancy","historyClear":"burahin","historyDeletetext":"Tanggalin ang teksto","historyDuplicatetext":"doblehen ang teksto","historyPastetext":"i-paste ang teksto","historyAddtext":"dagdagan ng teksto","historyDeleteelement":"burahin ang elemento","historyDuplicateelement":"doblehen ang elemento","historyAddelement":"Magdagdag ng elemento","layerFlattenImage":"Patagin ang Imahe","layerMergeVisible":"Ipagsamasama ang nakikita","layerMergeDown":"Ipagsama pababa (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Kulay","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten","blendModeDarken":"Paitimin","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"Multiply","blendModeNone":"wala","viewOBarDel":"burahin ang layer","viewOBarDup":"doblehen ang layer","viewOBarLightUI":"Light ui mode","viewOBarSnap":"Idikit ang mga gabay","viewOBarShowGu":"Ipakita ang mga gabay","viewOBarSet":"Settings","viewOBarZoomOut":"Zoom out","viewOBarZoomIn":"Zoom in","viewOBarMD":"I-Move pababa","viewOBarMU":"I-Move pataas","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Aktwal Pixels (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2)","viewOBarFit":"Fit Screen (ctrl+0)","viewOBarNav":"mag-navigate","layerSettings":"Settings ng layer","hasCutout":"Merong mask","documentActions":"Mga aksyon sa document","historyDuplicate":"Kopyahin","historyUnpin":"Unpin","historyPin":"I-pin","historyDelete":"Tanggalan","historyClearConfirm":"Gusto mo ba talagang burahin ang lahat ng kasaysayan?","sizeFacebookProfile":"Facebook profile","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra hd","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","pinnedProjects":"Naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"Magsimula sa simula","noHistory":"Walang mga imahe sa iyong kasaysayan. Mangyaring \"Buksan ang Larawan\" o \"Load Url\" upang simulang i-edit o subukang i-edit ang isa sa mga halimbawa sa kanan.","backToEditor":"Bumalik sa editor","addCurrent":"Dagdagan ang kasalukuyan","stockSearch":"Paghahanap ng larawan","createNew":"Lumikha ng bago","history":"Kasaysayan","dropFile":"ihulog ang file upang mabuksan","openExamples":"Pwede mo ring simulan ang pag-edit sa ano mang imahe sa baba","openDragClip":"Pwede mo ring i-drag and drop ang mga file o i-paste galing sa clipboard para ma buksan","loadURL":"I-load ang URL","openImage":"Busksan ang imahe","sinceNow":"Ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"Isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"Isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"Kahapon","shadows":"Anino","contrast":"Contrast","brightness":"Liwanag","tint":"Kulay","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","sharpen":"Patalasin","layerCreated":"Nilikha ang layer","noCutout":"Walang mask","straighten":"Ituwid","invert":"Pagbaligtad","dialogAiCutoutTitle":"AI Mask","dialogSaveCalculate":"Pagkalkula","dialogSaveImageHeight":"Taas ng imahe","dialogSaveImageWidth":"Lapad ng imahe","dialogSaveHigh":"Mataas","dialogSaveMed":"Katamtaman","dialogSaveLow":"Mababa","dialogSaveFileType":"Tipo ng File","dialogSaveName":"Pangalan ng file","dialogSaveTitle":"I-save ang imahe","dialogResizeCropWarning":"Habang iniiba ang size ng anumang active crop tool ay ma-rereset ang inamg cropping ng layers kapag mas malit ang bagong canvas","dialogResizeAnchor":"Anchor point","dialogResizeRelative":"Relative change","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"Limitahan ang sukat","dialogResizeCanvasTitle":"Baguhin ang laki ng canvas","dialogResizeImageTitle":"Baguhin ang laki ng imahe","dialogPreResizeMaxSize":"Ang pinakalaking %d px","dialogPreResizeExif":"Awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"ibahin ang size bago simulan ang pag-edit upang makatipid ng memory at piliitin ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili ay sobrang laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"Maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"Naghahanda.","dialogLoadTitle":"Maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"Busksan ang imahe","dialogAddLayerHL":"Pumili ng idadagdag na tipong layer","dialogAddLayerTitle":"Magdagdag ng layer","offsetY":"Offset y","offsetX":"Offset x","maximize":"Maximize","minimize":"Bawasan","fill":"Punuin","fit":"Akma","canvas":"Canvas","tolerance":"Toleransiya","reset":"I-reset","density":"Density","strength":"Lakas","download":"Download","advanced":"Advanced","left":"Kaliwa","top":"Tuktok","hidden":"Nakatago","visible":"Nakikita","layers":"Layers","layer":"Layer","shape":"Hugis","color":"Kulay","erase":"Bura","back":"Likod","blur":"Blur","paint":"Pintura","brush":"Brush","aspect":"Aspeto","tool":"Tool","angle":"Anggulo","drawing":"Drawing","empty":"Walang laman","draw":"Guhit","text":"Teksto","font":"Font","quality":"Kalidad","spikes":"Spike","source":"Pinagmulan","step":"Hakbang","feather":"Feather","opacity":"Opacity","image":"Imahe","transparency":"Aninaw","softness":"Lambot","size":"Laki","loading":"Loading","load":"Load","open":"Bukas","save":"Save","loadMore":"Mag-load pa","search":"Paghahanap","template":"Template","create":"Lumikha","background":"Likuran","max":"Max","blendMode":"Mode ng timpla","original":"Orihinal","close":"Close","cancel":"Kanselahin","ok":"Ok","amount":"Halaga","apply":"I-apply","height":"Taas","width":"Lapad","untitled":"Walang pangalan","name":"Pangalan","frequency":"Prikwensya","locked":"Naka lock na background","historyCut":"putulin","historyTransform":"baguhin","historyReplace":"Ibahin ang kulay","historyOpen":"Buksan","toolKB":"Keyboard shortcut","toolArrange":"i-arrange","toolArrangeDesc":"ilipat, baguhin ang settings ng layer","toolMarquee":"Marquee select","toolMarqueeDesc":"Gumawa ng selections gamit ang parisukat at bilog na \nselection tool.","toolLasso":"Lasso Select","toolLassoDesc":"Gamitin freehand, polygon o magnetic lassto upang makagawa ng selection.","toolWand":"Wand Select","toolWandDesc":"Gamitin ang magic want para piliin ang mga lugar na may kaparehong kulay.","toolCrop":"Crop","toolCropDesc":"Gupitin, hiwain at ituwid ang canvas gamit ang free o fixed aspect.","toolCutout":"Cutout / Mask","toolCutoutDesc":"I-mask ang mga are at/o alisin ang mga backgrounds, i-cut-out.","toolLiquify":"Liquify,","toolLiquifyDesc":"Palakihin, paliitin at itulak anfg mga parte ng imahe. Gamitin ang liquify upang makagawa ng maliit na adjustements sa mga imahe","toolHeal":"Heal","toolHealDesc":"Tanggalin ang dumi, mga di ginugustong bagay, mantsa at linisin ang imahe.","toolClone":"I-clone","toolCloneDesc":"Guhitin at kopyahin galing sa ibang lugar ng imahe.","toolDetail":"Blur / Sharpen / Smudge","toolDetailDesc":"Gumutin sa ibabaw ng mga imaheng gustong i-sharpen, i-blur o i-smudge ang mga detalye.","toolToning":"Dodge / Bur","toolToningDesc":"Paliwanagin o padilimin ang mga parte ng image.","toolTemper":"Sponge / Color","toolTemperDesc":"I-brush ang vibrance, saturation o temperature sa mga lugar kung saan gustong pagandahin o paliwanagin ang kulay","toolPen":"Panulat","toolPenDesc":"Gumamit ng ibang tipong creative pens katulad ng web, crayons, ink at tail upang maka doodle at guhit.","toolDraw":"Draw,","toolDrawDesc":"Gumuhit at mag doodle gamit ang iba't ibang brushes at kulay. ","toolEraser":"Pambura","toolEraserDesc":"Burahin ang mga parte ng mga imahe gamit ang brush. Gamitin ang cutout tool para sa mas magandang resulta. ","toolFill":"Fill","toolFillDesc":"Punan ang buong sukat ng isang kulay. ","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Gumawa ng blends gamit ang iba't ibang kulay at transparencies. ","toolReplace":"Palitan ang kulay","toolReplaceDesc":"Ibahin ang isang kulay. ","toolShape":"hugis","toolShapeDesc":"Gumuhit ng iba't ibang hugis katulad ng parisukat, bilog at linya.","toolAddText":"Teksto","toolAddTextDesc":"Magdagdag ng bagong tekstong later o gumamit ng isang tekstong template","toolPicker":"Picker","toolPickerDesc":"Pumili ng kulay galing sa imahe upang magamit ng ibang tools. ","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Mag-zoom in o out sa larawan upang maka-focus sa iba't ibang mga bahagi.","toolHand":"Hand / Pan","toolHandDesc":"Upang makita ang ibang area, pinudit at i-hold ang spacebar. ","colorSwitch":"switch colors (X)","titleFile":"File","titleEdit":"Edit","titleImage":"Imahe","titleLayer":"Layer","titleSelect":"Select","titleAdjustment":"Adjustment","titleFilter":"Filter,","titleView":"View","titleHelp":"Help","titleNewImage":"bagong imahe","titleOpenImage":"buksan ang imahe","titleOpenURL":"Buksan ang URL ng imahe","titleStockSearch":"Maghanap ng image","titleSave":"i-save","titlePrint":"Print","titleClose":"close","titleUndo":"Undo","titleRedo":"Redo","titleCut":"Putulin","titleCopy":"Kopyahin","titleClear":"Cleat","titlePaste":"Paste","titleFreeTransform":"Free transform","titleFreeDistort":"Free distort","titleTransform":"Pagbabago","titleRotateLeft":"Rotate pakaliwa / ccw","titleRotateRight":"Rotate pakanan / cw","titleFlipHorizontal":"i-flip ng pahalang","titleFlipVertical":"i-flip ng patayo","titleStroke":"Stroke","titleFill":"punan","titleImageSize":"Size ng imahe","titleCanvasSize":"Laki ng canvas","titleImageRotation":"Image rotation","titleCrop":"Crop,","titleTrim":"Trim","titleNewLayer":"New layer","titleDuplicateLayer":"duplicate layer,","titleImageLayer":"Idagdag ang imahe bilang layer","titleElementLayer":"Idagdag ang elemento bilang layer","titleURLLayer":"Idagdag ang URL bilang layer","titleDeleteLayer":"Burahin ang layer","titleRasterizeLayer":"Rasterize ang text / element","titleLayerUp":"Bring forward / up","titleLayerDown":"Send backward / down","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Piliin lahat","titleSelectPixels":"Pumili ng mga pixel","titleSelectDeselect":"Alisin ang","titleSelectInvert":"Ibalik ang pagpili","titleAutoAdjust":"Auto Adjust","titleBrightnessContrast":"Brightness & contrast","titleTemperatureTint":"Temperature & tint","titleHueSaturation":"Hue & saturation","titleVibrance":"Vibrance","titleColorBalance":"Balanse ng kulay","titleColorLookup":"Kulay ng lookup","titleExposure":"Exposure","titleCurves":"kurba","titleLevels":"Mga Antas","titleThreshold":"Threshold","titlePosterize":"Posterize","titleDesaturate":"Desaturate","titleInvert":"pagbaligtad","titleEffectLibrary":"Effect library","titleSharpen":"sharpen,","titleClarity":"Kalinawan","titleBlur":"blur,","titleGaussianBlur":"Malabo ang Gaussian","titleSmooth":"Pakinisin","titleGrain":"i-grain","titleNoise":"Magdagdag ng noise","titleDenoise":"Alisin ang noise","titleVignette":"Vignette","titleBloom":"Bloom","titleGlamour":"Glamour","titleDehaze":"Dehaze","titleInnerGlow":"Inner glow","titleOuterGlow":"Outer glow","titleOutline":"i-outline","titleInnerShadow":"Inner shadow","titleDropShadow":"i-drop ang shadow","titleFringe":"Fringe","titlePixelate":"Pixelate","titleMosaic":"Mosaic","titleHalftone":"Halftone","titleStrokeOutline":"Stroke / Outline","titleZoomIn":"Palahikin ","titleZoomOut":"Paliitin","titleFitScreen":"Fit screen","titleFillScreen":"Fill screen","titleToggleFullScreen":"Toggle full screen","titleToggleLightDarkMode":"Toggle light / dark mode","titleKeyboardShortcuts":"Keyboard shortcuts","titleColorPicker":"Color picker","titleAddElement":"magdagdag ng elemento","titleToolSettings":"Settings ng Tool","titleAlignCase":"align and case","add":"Add","smudge":"Smudge","target":"Target","removeStop":"Remove Stop","compare":"Compare (Hold down)","paste":"Paste","noPaste":"nothing to paste","emptyPaste":"'empty! try ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"nothing to paste","overlay":"Overlay","sticker":"sticker","premium":"Premium","red":"Pula","green":"Berde","blue":"Bughaw","range":"Range,","midtones":"Midtones","highlights":"Highlights","preserveLuminosity":"Preserve luminosit","radius":"Radius","threshold":"Threshold","colorize":"Colorize","lineSpace":"Line space","letterSpace":"Letter space","addText":"magdagdag ng teksto","alignLeft":"i-align kapaliwa","alignCenter":"i-align sa gitna","alignRight":"i-align sa kanan","uppercase":"Uppercase","bold":"bold ","italic":"italic","full":"puno","line":"linya","word":"salita","outline":"i-outline","shadow":"shadow","fixed":"Fixed","free":"Free","polygon":"Polygon","magnetic":"Magnetic","rotateLeft":"Paikutin pakaliwa","rotateRight":"Paikutin pakanan","flipVertical":"i-flip ng patayo","flipHorizontal":"i-flip ng pahalang","duplicate":"Kopyahin","delete":"Burahin","transform":"Pagbabago","distort":"Distort","rasterize":"Rasterize","edit":"Edit","settings":"Settings,","styles":"Styles","addNew":"Add new","unlock":"i-unlock","aligned":"aligned,","mode":"mode","method":"method,","variant":"Variant","restore":"i-Restore","ratio":"Ratio,","extract":"Extract","constraint":"Constrain","contiguous":"contiguous,","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"hint removed,","addToCutout":"I-dagdag sa masl","removeFromCutout":"Tanggalin sa masl","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blend","stroke":"Stroke","type":"Type","radial":"Radial","linear":"Linear","patch":"Patch","infill":"Infill","push":"i-Push","enlarge":"i-Enlarge","shrink":"i-Shrink","swirlRight":"i-Swirl ng pa kanan","swirlLeft":"i-Swirl ng pa kaliwa","rectangle":"Parihaba","roundedRect":"Paikot na Parihaba","ellipse":"Tambilugan","circle":"Bilog","triangle":"Tatsulok","star":"Bituin","heart":"Puso","plus":"Dagdaghan","minus":"Tanggalan","lighten":"Lighten,","darken":"Darken","main":"Main","alter":"Alter","increase":"Tumaas","decrease":"Bumaba","logInNow":"Mag log-in ngayon","preserveTransparency":"I-preserba ang trasnsparency","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit","autoSelectLayer":"Awtomatiko pagpili ng layer","alwaysShowTransform":"Palagin ipakita ang transform","showGuides":"show guides,","snapToGuides":"snap to guides,","loremIpsum":"Lorem ipsum ... Isulat ang teksto dito ...","selectSource":"Select source","newSelection":"Bagong pagpipilian","addToSelection":"Idagdag sa pagpipilian","removeFromSelection":"Tanggalain sa pagpipilian","highQualityPreview":"Mataas na kalidad ng preview","sampleAllLayers":"Sample all layers","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","addCurvesControlDesc":"I-double click upang magdagdag o mag-alis ng control point","viewArrangeActiveSelection":"Ito ay isang aktibong selection, ito ay hindi maaring maging Text o Elementong Layer","viewArrangeLayerLocked":"Ang layer ay naka lock sa kanyang posisyon, i-unlock upang ma-enable ang transforms","viewArrangeNoLayer":"Walang layer (o walang lamang layer), pumili ng layer sa kanang bahagi ng bar. ","viewCloneNoLayer":"Ang Clone ay maari lamang gamitin sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewCloneSourceTooltip":"Pumili ng source or pintura (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Pumili ng isang imaheng layer o isang rasterize na text upang lumikha ng mask. ","viewCutoutShape":"Hugis ng mask","viewCutoutMagic":"Magic mask","viewCutoutDraw":"Draw mask","viewCutoutLasso":"Lasso mask","viewDetailNoLayer":"Blur, sharpen at smudge ay maari lamang magamit sa mga image layers, pumili ng ibang layer. ","viewDrawNoLayer":"Pumili ng image layer sa listahan ng later o magdagdag ng bagong empty layer. ","viewEraserNoLayer":"Sa image layers lang pwedeng bumura, pumini ng bagong layer. ","viewFillNoLayer":"Ang Fill ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewGradientNoLayer":"Ang gradient ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewHandDesc":"I-click at i-drag upang ilipat ang viewport.","viewHealNoLayer":"Ang heal ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewLiquifyNoLayer":"Ang liquify ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewShapeNoLayer":"Pumili ng image layer sa layer list or magdagdag ng walang lamang layer.","viewPenNoLayer":"Ang pen ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong layer. ","viewToningNoLayer":"Ang toning ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong ","viewTemperNoLayer":"Ang temper ay magagamit lang sa image layers, pumili ng bagong ","viewReplaceNoLayer":"Pumili ng image layer sa layer list or magdagdag ng walang lamang layer.","viewReplaceMatchLight":"Itugma ang kulay","viewPickerShades":"Shades","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analogous","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Sketchy","viewPenParallel":"Parallel","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Shaded","viewPenFurry":"Furry","viewPenCrayon":"Crayon","viewPenInk":"Ink","viewCropPreset":"preset,","viewCropNone":"None","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCropOutput":"Output size:","viewCropFBProfile":"Facebook profile","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBAd":"Facebook ad","viewCropInstaProfile":"Instragram profile","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"Twitter profile","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitImage":"Twitter image","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropYTProfile":"Youtube profile","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"paper A4","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperLet":"Paper letter","historyHalftone":"Halftone","historyNoise":"Noise","historyInnerGlow":"Inner glow","historyOuterGlow":"Outer glow","titleHighlightsShadows":"Highlights & shadows","copy":"Kopya","hue":"Hue","lightness":"Lightness","duplicated":"Dinoble","deleted":"Tinanggal","noMerger":"Walang merger","layersMerged":"Ang layers ay naka merge","imageFlattend":"Naka Flatena ang imahe","noRasterization":"Hindi ito Text o Elemento","layerRasterized":"Layer rasterized","selectionEmpty":"Wala laman ang selection","noLayerSelected":"Walang layer ang naka select","notAImageLayer":"Hindi ito image layer","historyHighlightsShadows":"Highlights & shadows","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X ay Express","eForEditor":"Pixlr E ay Editor","pricingPlan":"Listahan ng Pricing","hiUser":"Mabuhay! ","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"mag-login sa photo editor","mySubscription":"Ang aking Subkripsyon","eTitle":"Photo Editor : Pixlr E - free image editing tool","eMetaDesc":"Naghahanap ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, ang Pixlr E ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","eMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","strokeOutlineOnly":"Outline lamang","titlePreferences":" Kagustuhan","titleEditText":" I-edit ang text","titleSelectSave":" I-save ang pinili","titleSelectRestore":"Ibalik ang pinili","titleDetails":"Mga Detalye","titleZoomBlur":"Zoom blur","titleSelectConvert":" Bumalik sa mask","titleLayerAddMask":"Magdagdag ng mask","titleLayerApplyMask":"I-apply ang mask","titleLayerDeleteMask":" Alisin ang mask","titleLayerResetMask":" I-reset ang mask","titleLayerInvertMask":"Invert mask","titleLayerMoreMask":"Ibang mask","titleLayerExtractMask":"I-extract ang mask upang maging layer","titleLayerConvertMask":"I-convert and mask para maging seleksyon","clear":"Clear","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Inilapat ang mask","selectionSaved":"Mga na i-save na selection","viewArrangeSelection":"Aktibong seleksyon, I-drag upang ma magalaw/cut ang mga napiling area.","viewCutoutGradient":"Gradient mask","viewOBarAskPrerezise":"Tanungin kung i-pre-resize ang imahe","viewOBarAskLayertype":"Tanungin kung anong layer type ang idadagdag","historySelectionRestore":"Ibalik ang selection","historySelectionCut":"I-cut kasama ang selection","historySelectionCopy":"I-copy kasama ang selection","historyZoom":"Zoom blur","historyConvertMaskToSelection":"I-convert para maging selection","historyConvertSelectionToMask":"I-convert para maging mask","historyApplyMask":"I-apply ang Mask","border":"Border\t","continue":"Magpatuloy","titleBrowseElements":"Pumili ng mga Elemento","unlocked":"Naka unlock","viewOBarLockUnlockLayer":"I-lock o unlock ang posisyon ng layer","viewOBarShowHideLayer":"Ipakita/Itago ang layer","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadown color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow Opacoty","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Gamitin ang school wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr","titleSobel":"Hanapin ang Edges","titleScanlines":"Scanlines","newSize":"Bagong size","vertical":"Vertical (Patayo)","sizeWeb":"Web","historySobel":"Kasaysayan ng Edges","historyScanlines":"Scanlines","error":" Error","genericError":"Nagkaproblema, mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon.","offline":"Offline","genericOffline":"\nHindi ka online, suriin ang iyong koneksyon sa internet at subukang muli.","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"\tSign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"\tBack to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"\tNew Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promo at iba pang email sa marketing mula sa Pixlr.","regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","loginFb":" Mag-sign in gamit ang Facebook","loginGoogle":"Mag-sign in sa Google","oldPass":" Lumang password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"\nMangyaring pumili ng wastong newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Di wastong password. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_EmailNotExists":"\tThis email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ang verification code ay muling ipinadala sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, maling code. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Ang iyong password ay matagumpay na na-update. Mangyaring mag-log in muli.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Mayroon nang email. Mangyaring i-verify ang iyong email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Ang iyong account ay matagumpay na na-verify!","pixlrLogin_EmailUpdated":" Matagumpay na na-update ang email","pixlrLogin_CodeExpired":"Nag-expire na ang code.","pixlrLogin_FailedResendCode":" Nabigong muling maipadala ang code","pixlrLogin_ServerError":"\nError sa server. Subukang muli mamaya.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Kailangan ng pag-reset ng password. Nagpadala kami ng isang email sa {email} kasama ang verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.\n","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum na 50 character ang haba.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Masyadong maraming mga kahilingan. Pakisubukang muli pagkalipas ng 30 segundo.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Masyadong maraming mga nabigong mga pagtatangka. Mangyaring subukang muli pagkatapos ng {minuteRemain} minuto.","profile":"Profile","subscription":"Subscription","username":"Username","language":"Wika","password":"Password","changePassword":"Change Password","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Receive newsletter from Pixlr","myAccount":"My Account","myDownloads":"My Downloads","creatorDashboard":"Creator Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our","viewMore":"\tView more","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Define an area to place an image and cut it to a variety of shapes, the placed image is auto scaled and cropped to fit. Frames are an essential part of creating re-usable Templates.","titleAddImage":"Magdagdag ng imahe","titleChangeImage":"Change image","titleExport":"Export","titleExportTemplate":"Export Template","titleQuickExportImage":"Quick export image as PNG","titleQuickExportLayer":"Quick export layer as PNG","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleRemoveFrameImage":"Remove image","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Glitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","id":"id","component":"Component","working":"Working","pixel":"Pixel","percent":"Percent","scale":"Scale","none":"None","pos":"Pos","position":"Position","frame":"Frame","design":"Design","custom":"custom","colors":"Colors","element":"Element","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"Layer Added","addFrame":"Add frame","toggle":"Toggle","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","setImage":"Set image","distance":"Distance","direction":"Direction","flip":"I-flip","overlap":"Overlap","rotate":"Paikutin","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"One vector shape per layer","viewAll":"Tingnan Lahat","historyProjects":"Latest projects","templates":"Templates","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term either download as .PXD or export as template.","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"punuin","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Balangkas","historyOpenimage":"buksan ang imahe","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Magdagdag ng imahe","historyPasteimage":"i-paste ang imahe","historyExtractimage":"i-extract ang imahe","historyDuplicateimage":"doblehen and imahe","historyAddemptyimage":"magdadag ng layer","historyNewemptyimage":"bagong imahe","historyDeleteimage":"burahin ang imahe","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyRasterizetext":"Rastadong teksto","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized na elemento","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"imahe","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyFrameShape":"hugis","historyFrameShadow":"Anino","historyFrameOutline":"Balangkas","historyFrameSettings":"Frame settings","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Interference","historyPolarCoordinates":"Polar Coordinates","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","titleTogglePreview":"Toggle preview mode","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term save it as pxd or export as pxz.","historyShapeShadow":"Anino","historyTextFill":"punuin","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image"}