Login / singn upMag log-in/sign-up
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD"},"adDebug":"","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM"}
{"layerFlattenImage":"Flatten Image","layerMergeVisible":"Merge Visible","layerMergeDown":"Merge Down","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Color","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten ","blendModeDarken":"Darken","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"Multiply","blendModeNone":"None","viewOBarZoomOut":"Paliitin","viewOBarZoomIn":"Palahikin ","viewKeyboardP":"Layout","viewDrawPenTool":"Pen tool","viewDrawEraserTool":"Eraser tool","viewCropPaperLet":"Paper letter","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA4":"paper A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTProfile":"Youtube profile","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Twitter image","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitProfile":"Twitter profile","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Instragram profile","viewCropFBAd":"Facebook ad","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBProfile":"Facebook profile","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCropNone":"Wala","clarity":"Kalinawan","dialogSaveName":"pangalan ng file","dialogAddLayerHL":"pumili ng tipo ng layer na gustong idagdag","dialogAddLayerTitle":"magdadag ng layer","empty":"walang laman","viewOBarDel":"i-delete ang later","viewOBarDup":"duplicate layer,","viewOBarLightUI":"always show transform,","viewOBarSnap":"snap to guides,","viewOBarShowGu":"show guides,","viewOBarSet":"Settings,","viewOBarMD":"i-Move pababa","viewOBarMU":"i-Move pataas,","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3),","viewOBarZ1X":"Actual Pixels (ctrl+1),","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2),","viewOBarFit":"Fit Screen (ctrl+0),","viewOBarNav":"navigate,","viewMenuAddImg":"Magdagdag ng imahe","viewMenuAddElm":"Magdadag ng Elemento","viewMenuDrawing":"I-guhit","viewMenuRetouch":"Retouch,","viewMenuLiquify":"Liquify,","viewMenuEffect":"Effect,","viewMenuAdjust":"I-Adjust at filter","viewMenuCutout":"Cutout,","viewMenuCrop":"i-crop at rotate","viewMenuArrange":"i-arrange at i-style","viewTopBarRedo":"Redo","viewTopBarUndo":"Undo","viewTopBarFB":"Puna","viewRetouchLight":"light,","viewRetouchMid":"mid,","viewRetouchDark":"dark,","viewRetouchRange":"range,","viewRetouchDarken":"darken,","viewRetouchLighten":"lighten,","viewRetouchSharpen":"sharpen,","viewRetouchBlur":"blur,","viewRetouchAlign":"aligned,","viewRetouchMode":"mode","viewRetouchHQ":"Mataas na kalidad","viewRetouchInfill":"infill,","viewRetouchPatch":"patch,","viewRetouchMethod":"method,","viewRetouchToning":"Dodge / burn,","viewRetouchDetail":"sharpen / blur,","viewRetouchClone":"clone stamp,","viewRetouchHeal":"heal / repair,","viewRetouchLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma retouch, pumili ng ibang layer!","viewRetouchTitle":"retouch","viewLoadTitle":"Maghintay","viewLiquifyErase":"i-restore","viewLiquifySwirlCCW":"i-swirl ng pa kaliwa","viewLiquifySwirlCW":"i-swirl ng pa kanan","viewLiquifyShrink":"i-shrink","viewLiquifyGrow":"i-enlarge","viewLiquifyMove":"i-push","viewLiquifyLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma-Liquify, pumili ng ibang layer!","viewLiquifyTitle":"Liquify","viewKeyboardMoveShift":"Pindutin ang Shift upang maka step 10px","viewKeyboardMoveRight":"Right,","viewKeyboardMoveLeft":"Left,","viewKeyboardMoveDown":"Down,","viewKeyboardMoveUp":"Up,","viewKeyboardMoveLayer":"Move Layer (position),","viewKeyboardCtrlY":"Redo,","viewKeyboardCtrlZ":"Undo,","viewKeyboardI":"Add Image,","viewKeyboardO":"Add Element,","viewKeyboardT":"Text,","viewKeyboardB":"Draw,","viewKeyboardR":"Retouch,","viewKeyboardE":"Effect,","viewKeyboardA":"Adjust,","viewKeyboardK":"Cutout,","viewKeyboardC":"Crop,","viewKeyboardV":"Arrange,","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Move,","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X,","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill,","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X,","viewKeyboardCtrl0":"zoom fit","viewKeyboardCtrlM":"zoom ouy","viewKeyboardCtrlP":"zoom in","viewKeyboardDEL":"i-delete ang layer","viewKeyboardESC":"close toll","viewKeyboardCtrlQ":"close","viewKeyboardCtrlS":"i-save","viewKeyboardTitle":"keyboard shortcuts","viewEffectLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng malagyan ng effects, pumili ng ibang layer!","viewEffectTitle":"Epekto","viewDrawLocked":"Sa imaheng layers lang pwedeng mag drawing","viewDrawDelete":"tanggalin","viewDrawLineColor":"kulay ng linya","viewDrawLine":"linyang hugis","viewDrawHeart":"hugis puso","viewDrawStar":"hugis tala","viewDrawTriangle":"hugis tatsulok","viewDrawCircle":"hugis bilog","viewDrawSquare":"hugis parisukat","viewDrawShape":"hugis","viewDrawShapeTool":"Shape tool,","viewDrawBrushTool":"Brush tool,","viewCutoutReset":"reset cutout,","viewCutoutInvert":"invert cutout,","viewCutoutHint":"hint removed,","viewCutoutLine":"hugis ng linya","viewCutoutHeart":"hugis puso","viewCutoutStar":"hugis ng bituin","viewCutoutTriangle":"hugis ng tatsulok","viewCutoutCircle":"hugis bilog","viewCutoutSquare":"hugis parisukat","viewCutoutShapeH":"hugis","viewCutoutContigious":"contiguous,","viewCutoutMedium":"medium,","viewCutoutLight":"light,","viewCutoutNone":"none","viewCutoutRemove":"alisin","viewCutoutKeep":"panatilihin","viewCutoutMode":"mode,","viewCutoutLasso":"lasso cutout,","viewCutoutDraw":"draw cutout,","viewCutoutMagic":"magic cutout,","viewCutoutShape":"hugis ng cutout","viewCutoutTip":"Pumili ng isang layer ng imahe o rasterize ang teksto / elemento ng layer upang lumikha ng isang cutout.","viewCutoutTitle":"Cutout","viewCropReset":"I-reset ang crop","viewCropTip":"ang size aspect ng imahe ay magbabago ng size kapag ang crop panel ay naka sirado","viewCropOutput":"Output size:","viewCropPreset":"preset,","viewCropRatio":"ratio,","viewCropAspect":"select aspect,","viewCropFlipV":"i-flip ng patayo","viewCropFlipH":"i-flip ng pahalang","viewCropRR":"paikutin pakanan","viewCropRL":"paikutin pakaliwa","viewCropRotate":"paikutin at i-flip","viewCropTitle":"i-crop","viewBottomBarSaveTT":"I-Save (ctrl+s),","viewBottomBarCloseTT":"Isara (ctrl+q),","viewBottomBarRedoTT":"Redo ctrl+y,","viewBottomBarUndoTT":"Undo ctrl+z,","viewBottomBarRedo":"redo","viewBottomBarUndo":"undo","viewArrangeLocked":"Walang napiling layer, mag-click sa isang layer sa workspace o sa layer bar upang mapili ito.","viewArrangeTip":"I-unlock upang makapaglipat, sukatin o paikutin ang layer.","viewArrangeUnlock":"i-unlock","viewArrangeDelete":"i-delete","viewArrangeDuplicate":"kopyahin","viewArrangeFlipV":"i-flip ng patayo","viewArrangeFlipH":"i-flip ng pahalang","viewArrangeLockAspect":"i-lock ang aspekto","viewArrangeTitle":"ayusin","viewAdjustLocked":"Ang mga imaheng layer lamang ang maaaring nababagay, pumili ng isa pang layer","viewAdjustShadows":"anino","viewAdjustHightlight":"i-highlight","viewAdjustToning":"toning","viewAdjustTitle":"i-adjust","viewAddTextDelete":"burahin ang teksto","viewAddTextBackgroundWord":"salita","viewAddTextBackgroundLine":"linya","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Uppercase","viewAddTextAlignRight":"i-right align","viewAddTextAlignCenter":"i-center align","viewAddTextAlignLeft":"i-left align","viewAddTextAlignNCase":"align and case","viewAddLayerSelectType":"pumili ng idadagdag na tipong layer","viewAddLayerTitle":"magdagdag ng layer","viewAddImageStock":"mga larawan","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"mag-browse","viewAddImageTitle":"magdagdag ng imahe","viewAddElementDelete":"i-delete ang elemento","viewAddElementSticker":"sticker","viewAddElementShape":"hugis","viewAddElementBorder":"border,","viewAddElementOverlay":"overlay","viewAddElementFlipV":"i-flip ng patayo","viewAddElementFlipH":"i-flip ng pahalang","viewAddElementRR":"paikutin ng kanan","viewAddElementRL":"paikutin ng kaliwa","addCategory":"magdagdag ng %s","addElement":"magdagdag ng elemento","layerSettings":"settings ng layer","hasCutout":"merong cutout","documentActions":"mga aksyon sa document","historyDuplicate":"kopyahin","historyUnpin":"unpin","historyPin":"i-pin","historyDelete":"tanggalin","historyClearConfirm":"Sigurado ka bang gusto mong ibura ang kasaysayang edits?","sizeFacebookProfile":"Facebook profile","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","pinnedProjects":"naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"magsimula sa simula","noHistory":"\nWalang mga proyekto sa iyong kasaysayan.","backToEditor":"bumalik sa editor","stockSearch":"Maghanap ng image","addCurrent":"dagdagan ang kasalukuyan","createNew":"lumikha ng bago","history":"kasaysayan","loadURL":"i-load ang URL","openImage":"buksan ang imahe","sinceNow":"ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"kahapon","shadows":"Anino","highlight":"Highlight","white":"Puti","black":"Itim","contrast":"Contrast","exposure":"Exposure","brightness":"Liwanag","hue":"Hue","tint":"Tint","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mosaic","glamour":"Glamour","posterize":"Posterize","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixelate","fringe":"Fringe","vignette":"Vignette","grain":"i-grain","dehaze":"Dehaze","smooth":"Pakinisin","sharpen":"Pahasain","layerCreated":"Nagawa ang Layer","noCutout":"Walang cutout","letterSpacing":"Pagitan ng Letra","lineSpacing":"Pagitan ng Linya","lineSize":"laki ng linya","straighten":"ituwid","invert":"pagbaligtad","dialogSaveCalculate":"pagkalkula","dialogSaveImageHeight":"taas ng imahe","dialogSaveImageWidth":"lapad ng imahe","dialogSaveHigh":"mataas","dialogSaveMed":"katamtaman","dialogSaveLow":"mababa","dialogSaveTitle":"i-save ang imahe","dialogResizeCropWarning":"Kapag binabago ang sukat ng aktibong crop tool","dialogResizeAnchor":"anchor point","dialogResizeRelative":"relative change","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"limitahan ang sukat","dialogResizeCanvasTitle":"baguhin ang laki ng canvas","dialogResizeImageTitle":"baguhin ang laki ng imahe","dialogPreResizeMaxSize":"pinakamalaking %d px","dialogPreResizeExif":"awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"baguhin ang size ng imahe bago muling ma-edit at save sa memory at upang mabasawan ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili mo ay sumobra sa laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"naghahanda","dialogLoadTitle":"maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"busksan ang imahe","maximize":"maximize","minimize":"bawasan","fill":"punuin","fit":"akma","canvas":"canvas","tolerance":"toleransiya","reset":"i-reset","density":"density","strength":"lakas","download":"download","advanced":"advanced","left":"kaliwa","top":"tuktok","hidden":"nakatago","visible":"nakikita","layers":"layers","layer":"layer","shape":"hugis","color":"kulay","erase":"bura","back":"likod","blur":"blur","paint":"pintura","brush":"brush","aspect":"aspeto","tool":"tool","angle":"anggulo","drawing":"drawing","draw":"guhit","text":"teksto","font":"font","quality":"kalidad","spikes":"spike","source":"pinagmulan","step":"hakbang","opacity":"opacity","image":"imahe","transparency":"aninaw","softness":"lambot","size":"laki","loading":"loading","load":"load","open":"bukas","save":"save","loadMore":"mag-load pa","search":"paghahanap","template":"template","create":"lumikha","background":"likuran","max":"max","blendMode":"mode ng timpla","original":"orihinal","cancel":"kanselahin","ok":"ok","amount":"halaga","apply":"i-apply","height":"taas","width":"lapad","untitled":"walang pangalan","name":"pangalan","close":"Isara","preferences":"preference","dialogSaveFileType":"tipo ng file","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Pagitan","dropFile":"i-drop ang image","locked":"naka lock na background","viewLiquifyHQPreview":"Mataas na kalidad ng preview","viewMenuToggleHome":"Toggle home","historyAddelement":"Magdagdag ng elemento","historyDuplicateelement":"doblehen ang elemento","historyDeleteelement":"burahin ang elemento","historyAddtext":"magdagdag ng teksto","historyPastetext":"i-paste ang teksto","historyDuplicatetext":"doblehen ang teksto","historyDeletetext":"burahin ang teksto","historyClear":"Cleat","historyCut":"Putulin","historyLayerOpacity":"Transparancy ng layer","historyLayerBlendMode":"blend mode ng layer","historyLayerVisible":"bisibilidad ng layer","historyLayerName":"pangalan ng layer","historyTextSize":"laki","historyTextFont":"font","historyTextAlign":"align","historyTextUppercase":"uppercase","historyTextBold":"bold ","historyTextItalic":"italic","historyTextShadow":"Anino","historyTextOutline":"Balangkas","historyTextBackground":"Background","historyText":"Teksto","historyEffect":"Epekto","historyAdjust":"Ayusin","historyArrange":"Ayusin","historyDistort":"Distort","historyTransform":"Pagbabago","historyShape":"Hugis","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Layer un / lock","historyFill":"Punan","historyHealPatch":"Pagalingin patch","historyHealInfill":"Pagalingin infill","historyLiquify":"Pakulayan","historyTextSettings":"Mga setting ng teksto","historyTextChange":"Pagbabago ng teksto","historyWand":"Wand","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Gumuhit","historyReplace":"Palitan ang kulay","historyClone":"I-clone","historyCrop":"Pag-crop","historyDetail":"Detalye","historyToning":"Toning","historyTemper":"Sponge","historyPen":"Panulat","historyEraser":"Pambura","historyStraighten":"Ituwid","historyBackground":"Background","historyImageResize":"I-laki ang laki ng imahe","historyCanvasResize":"Ang laki ng laki ng canvas","historyMask":"Gupitin / Mask","historyMaskInvert":"Gupitin / Maskaliktad","historyMerge":"Pagsamahin ang mga layer","historyOrder":"Utos ng Layer","historyFlip":"I-flip","historyRotate":"Paikutin","historyDeselect":"Alisin ang","historySelectionMove":"Ilipat ang pagpili","historySelectionAll":"Piliin lahat","historySelectionPixels":"Pumili ng mga pixel","historySelectionInvert":"Ibalik ang pagpili","historyStroke":"Stroke","historyAuto":"Auto Adjust","historyBrightnessContrast":"Liwanag at Paghahambing","historyBrightness":"Liwanag","historyContrast":"Pag-iiba","historyTemperatureTint":"Temperatura at Tint","historyTemperature":"Temperatura","historyTint":"Tint","historyHueSaturation":"Hue & Saturation","historyHue":"Hue","historySaturation":"Sabado","historyVibrance":"Panginginig ng boses","historyBalance":"Balanse ng kulay","historyLookup":"Kulay ng lookup","historyHighlightShadows":"I-highlight at Mga Anino","historyHighlight":"I-highlight","historyShadows":"Mga anino","historyExposure":"Paglalahad","historyCurves":"Mga curve","historyLevels":"Mga Antas","historyBlack":"Itim","historyWhite":"Puti","historyThreshold":"Threshold","historyPosterize":"Posterize","historyDesaturate":"Desaturate","historyInvert":"Baliktad","historySharpen":"Biglang","historyClarity":"Kalinawan","historyBlur":"Malabo","historyGaussian":"Malabo ang Gaussian","historySmooth":"Makinis","historyDenoise":"Alisin ang ingay","historyGrain":"Grain","historyVignette":"Vignette","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Dehaze","historyFringe":"Fringe","historyPixelate":"Pixelate","historyMosaic":"Mosaic","historyDropShadow":"i-drop ang shadow","historyGlow":"Glow","historyOpen":"Buksan","logInNow":"Mag log-in ngayon","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit please","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italic","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","logout":"Log out","mySubscription":" Aking Subskripsyon","xTitle":"Photo Editor : Pixlr X - free image editing online","xMetaDesc":"Naghahanap ka ba ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, si Pixlr X ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","xMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","deleted":"Tinanggal","titleEditText":" I-edit ang teksto","titleDeleteLayer":" Tanggalin ang layer","titleDuplicateLayer":"Doblehin ang layer","titleImageLayer":" Magdagdag ng imahe bilang layer","titleRasterizeLayer":"Rasterize layer","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":" Tanungin na baguhin ang laki ng imahe","viewOBarAskLayertype":" Tanungin kung anong uri ng layer ang idaragdag","historyConvertMaskToSelection":" I-convert ang mask","historyConvertSelectionToMask":"I-convert ang selection","historyApplyMask":"I-apply ang mask","continue":" Magpatuloy","premium":"Premium","unlocked":"Wala naka-lock","viewOBarLockUnlockLayer":" I-lock o unlock ang posisyon ng layer","viewOBarShowHideLayer":" Ipakita / Itago ang layer","viewOBarScollZoom":"Gamitin ang school wheel to zoom","error":" Error","genericError":"Nagkaproblema, mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon.","offline":"Offline","genericOffline":"\nHindi ka online, suriin ang iyong koneksyon sa internet at subukang muli.","newSize":"Bagong size","copy":"Kopyahin","duplicate":"Kopyahin","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"\tSign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"\tBack to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"\tNew Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promo at iba pang email sa marketing mula sa Pixlr.","regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","loginFb":" Mag-sign in gamit ang Facebook","loginGoogle":"Mag-sign in sa Google","oldPass":" Lumang password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"\nMangyaring pumili ng wastong newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Di wastong password. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_EmailNotExists":"\tThis email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ang verification code ay muling ipinadala sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, maling code. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Ang iyong password ay matagumpay na na-update. Mangyaring mag-log in muli.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Mayroon nang email. Mangyaring i-verify ang iyong email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Ang iyong account ay matagumpay na na-verify!","pixlrLogin_EmailUpdated":" Matagumpay na na-update ang email","pixlrLogin_CodeExpired":"Nag-expire na ang code.","pixlrLogin_FailedResendCode":" Nabigong muling maipadala ang code","pixlrLogin_ServerError":"\nError sa server. Subukang muli mamaya.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Kailangan ng pag-reset ng password. Nagpadala kami ng isang email sa {email} kasama ang verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.\n","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum na 50 character ang haba.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Masyadong maraming mga kahilingan. Pakisubukang muli pagkalipas ng 30 segundo.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Masyadong maraming mga nabigong mga pagtatangka. Mangyaring subukang muli pagkatapos ng {minuteRemain} minuto.","profile":"Profile","subscription":"Subscription","username":"Username","language":"Wika","password":"Password","changePassword":"Change Password","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Receive newsletter from Pixlr","myAccount":"My Account","myDownloads":"My Downloads","creatorDashboard":"Creator Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our","viewMore":"View More","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"wala","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Ihanay","style":"Style","rotate":"paikutin","transform":"baguhin","line":"linya","distance":"Distansya","direction":"Direksyon","colorize":"Colorize","vertical":"Vertical (Patayo)","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Mga Detalye","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Remove Stop","gradient":"Gradient","pattern":" Pattern","outline":"Outline","shadow":"Shadow","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Parihaba","roundedRect":"Paikot na Parihaba","circle":"Bilog","custom":"Custom","viewAll":"Tingnan Lahat","historyProjects":"Pinakabagong mga proyekto","templates":"Mga template","useTemplate":"Gamitin ang template na ito","recommendedTemplate":"Mga inirekumendang template","allYourProjects":"Lahat ng iyong mga proyekto","aboutHistory":"Kung nais mong panatilihin ang isang dokumento pagkatapos ay i-click ang icon ng puso upang mai-pin ito. Pansamantalang nai-save ang kasaysayan sa cache ng browser, tatanggalin ang lahat ng mga dokumento kung tatanggalin mo ang cache o kung nagpapatakbo ka ng anumang gawain sa paglilinis. Kung nais mong i-save para sa pangmatagalang alinman sa pag-download bilang .PXD o i-export bilang template.","titleUndo":"Undo","titleRedo":"Redo","viewAddTextHL":"mag dagdag ng bagong teksto","viewAddTextSL":"Bagong default na teksto","viewAddPaintHL":"Magdagdag ng bagong layer","viewAddPaintSL":"Bagong walang laman na layer ng pintura","titleSetImage":"Itakda ang imahe","titleAddImage":"magdagdag ng imahe","titleChangeImage":"Palitan ang imahe","titlePositionFrame":"Frame ng posisyon","titlePositionContent":"Larawan ng posisyon","titleAutoFitContent":"Magkasya sa imahe","titleCutLayer":" Cut layer Gupitin ang layer","titleCopyLayer":"Kopyahin ang layer","titlePasteLayer":"I-paste ang layer","viewAddTextTitle":"dagdagan ng teksto","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"i-flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Bilog","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"% s layer ang napili","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Ang mga layer ng imahe lamang ang maaaring magkaroon ng mga glitches, pumili ng isa pang layer!","viewMoreTitle":"Marami pang Mga Tool","glitchStudio":"Glitch Studio","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"dagdagan ng teksto","viewMenuMoreTools":"Marami pang Mga Tool","viewOBarAllTooltip":"Ipakita ang lahat ng mga tooltip ng menu sa hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Busksan ang imahe","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"magdagdag ng imahe","historyPasteimage":"i-paste ang imahe","historyExtractimage":"i-extract ang imahe","historyDuplicateimage":"doblehen and imahe","historyAddemptyimage":"Magdagdag ng layer","historyNewemptyimage":"bagong imahe","historyDeleteimage":"burahin ang imahe","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Hugis","historyFrameShadow":"Shadow","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Rastadong teksto","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized na elemento","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"Punuin","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Outline","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Imahe","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"I-reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"preset,","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Kumuha ng Premium ngayon","premiumTryFree":"Subukan ang Premium nang libre","premiumFeaturePitchOne":"Lumalagong library ng Mga Template","premiumFeaturePitchTwo":"Isang-click na pag-aalis ng background","premiumFeaturePitchThree":"Daan-daang mga eksklusibong mga font","premiumFeaturePitchFour":"\nGlitch studio at iba pang mga tampok","premiumFeaturePitchFive":"Libreng bersyon ng Ad at maida-download ..","premiumSneakySalesPitch":"Laktawan ang mga ad at subukan ang premium nang libre ngayon!","premiumTemplateSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatanging at Premium na mga template mula sa mga kilalang artista upang simulan ang iyong disenyo","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"Sa isang pag-click, agad na alisin ang mga background ng imahe kasama ang Pixlr AI na kasama sa Premium.","premiumElementSalesPitch":"Magdagdag ng labis na talino sa iyong disenyo na may libu-libong mga sobrang premium na elemento.","premiumStudioSalesPitch":"Mag-access sa mga tool sa Premium Studio upang lumikha ng mas maraming kahanga-hangang mga imahe at disenyo sa isang pag-click lamang.","compare":"Compare","holdDown":"Hold Down","toggleAll":"\tToggle all","titleColorPicker":"Color picker","historyDescription":"Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-download ito bilang pxd.","viewLayoutResizeImage":"Baguhin ang laki ng imahe","historyTextFill":"Punuin","historyShapeShadow":"Shadow","historyReset":"I-reset","feedback":"Puna","help":"Help","tutorials":"Tutorials","adjust":"I-adjust ang titulo","effect":"Epekto","cutout":"Cutout","liquify":"Liquify","retouch":"Retouch","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","loginOrSignUp":"Mag log-in/sign-up","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock by Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Wika","mobileVariantDesc":"Pixlr X is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Template designer","welcomeIngress":"Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","welcomeWhatIs":"What is Pixlr X?","free":"Free","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Checkout","creditCard":"Credit Card","savedCard":"Nai-save na Card","billingAddress":"Billing Address","firstName":"Pangalan","lastName":"Apelyido","address":"Address","city":"City","zipCode":"Zip Code","state":"State","country":"Country","cardNumber":"Card Number","month":"buwan","year":"taon","autorenewalBasis":"Auto-renewal basis","total":"total","orderSummary":"summary ng order","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","premiumSubscribe":"Subscribe Premium","recommended":"Recommended","instagram-post":"Instagram post","instagram-story":"Instagram story","facebook-post":"Facebook post","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook cover","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"Youtube thumb","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage"}
Pixlr M

Pixlr X is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close