By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Flatten Image","layerMergeVisible":"Merge Visible","layerMergeDown":"Merge Down (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Color","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten ","blendModeDarken":"Darken","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"Multiply","blendModeNone":"None","viewOBarZoomOut":"Paliitin","viewOBarZoomIn":"Palahikin ","viewKeyboardP":"Detalye","viewDrawPenTool":"Pen tool","viewDrawEraserTool":"Eraser tool","viewCropPaperLet":"Paper letter","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA4":"paper A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTProfile":"Youtube profile","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Twitter image","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitProfile":"Twitter profile","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Instragram profile","viewCropFBAd":"Facebook ad","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBProfile":"Facebook profile","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCropNone":"Wala","clarity":"Kalinawan","dialogSaveName":"pangalan ng file","dialogAddLayerHL":"pumili ng tipo ng layer na gustong idagdag","dialogAddLayerTitle":"magdadag ng layer","empty":"walang laman","viewOBarDel":"i-delete ang later","viewOBarDup":"duplicate layer,","viewOBarLightUI":"always show transform,","viewOBarSnap":"snap to guides,","viewOBarShowGu":"show guides,","viewOBarSet":"Settings,","viewOBarMD":"i-Move pababa","viewOBarMU":"i-Move pataas,","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3),","viewOBarZ1X":"Actual Pixels (ctrl+1),","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2),","viewOBarFit":"Fit Screen (ctrl+0),","viewOBarNav":"navigate,","viewMenuAddImg":"Magdagdag ng imahe","viewMenuAddElm":"Magdadag ng Elemento","viewMenuDrawing":"Guhit","viewMenuRetouch":"Retouch,","viewMenuLiquify":"Liquify,","viewMenuEffect":"Effect,","viewMenuAdjust":"Adjust","viewMenuCutout":"Cutout,","viewMenuCrop":"Crop,","viewMenuArrange":"i-arrange","viewTopBarRedo":"Redo","viewTopBarUndo":"Undo","viewTopBarFB":"Puna","viewRetouchLight":"light,","viewRetouchMid":"mid,","viewRetouchDark":"dark,","viewRetouchRange":"range,","viewRetouchDarken":"darken,","viewRetouchLighten":"lighten,","viewRetouchSharpen":"sharpen,","viewRetouchBlur":"blur,","viewRetouchAlign":"aligned,","viewRetouchMode":"mode","viewRetouchHQ":"Mataas na kalidad","viewRetouchInfill":"infill,","viewRetouchPatch":"patch,","viewRetouchMethod":"method,","viewRetouchToning":"dodge / burn,","viewRetouchDetail":"sharpen / blur,","viewRetouchClone":"clone stamp,","viewRetouchHeal":"heal / repair,","viewRetouchLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma retouch, pumili ng ibang layer!","viewRetouchTitle":"retouch","viewLoadTitle":"Maghintay","viewLiquifyErase":"i-restore","viewLiquifySwirlCCW":"i-swirl ng pa kaliwa","viewLiquifySwirlCW":"i-swirl ng pa kanan","viewLiquifyShrink":"i-shrink","viewLiquifyGrow":"i-enlarge","viewLiquifyMove":"i-push","viewLiquifyLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma-Liquify, pumili ng ibang layer!","viewLiquifyTitle":"Liquify","viewKeyboardMoveShift":"Pindutin ang Shift upang maka step 10px","viewKeyboardMoveRight":"Right,","viewKeyboardMoveLeft":"Left,","viewKeyboardMoveDown":"Down,","viewKeyboardMoveUp":"Up,","viewKeyboardMoveLayer":"Move Layer (position),","viewKeyboardCtrlY":"Redo,","viewKeyboardCtrlZ":"Undo,","viewKeyboardI":"Add Image,","viewKeyboardO":"Add Element,","viewKeyboardT":"Text,","viewKeyboardB":"Draw,","viewKeyboardR":"Retouch,","viewKeyboardE":"Effect,","viewKeyboardA":"Adjust,","viewKeyboardK":"Cutout,","viewKeyboardC":"Crop,","viewKeyboardV":"Arrange,","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Move,","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X,","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill,","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X,","viewKeyboardCtrl0":"zoom fit","viewKeyboardCtrlM":"zoom ouy","viewKeyboardCtrlP":"zoom in","viewKeyboardDEL":"i-delete ang layer","viewKeyboardESC":"close toll","viewKeyboardCtrlQ":"close","viewKeyboardCtrlS":"i-save","viewKeyboardTitle":"keyboard shortcuts","viewEffectLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng malagyan ng effects, pumili ng ibang layer!","viewEffectTitle":"Epekto","viewDrawLocked":"Sa imaheng layers lang pwedeng mag drawing","viewDrawDelete":"tanggalin","viewDrawLineColor":"kulay ng linya","viewDrawLine":"linyang hugis","viewDrawHeart":"hugis puso","viewDrawStar":"hugis tala","viewDrawTriangle":"hugis tatsulok","viewDrawCircle":"hugis bilog","viewDrawSquare":"hugis parisukat","viewDrawShape":"hugis","viewDrawShapeTool":"Shape tool,","viewDrawBrushTool":"Brush tool,","viewCutoutReset":"reset cutout,","viewCutoutInvert":"invert cutout,","viewCutoutHint":"hint removed,","viewCutoutLine":"hugis ng linya","viewCutoutHeart":"hugis puso","viewCutoutStar":"hugis ng bituin","viewCutoutTriangle":"hugis ng tatsulok","viewCutoutCircle":"hugis bilog","viewCutoutSquare":"hugis parisukat","viewCutoutShapeH":"hugis","viewCutoutContigious":"contiguous,","viewCutoutMedium":"medium,","viewCutoutLight":"light,","viewCutoutNone":"none","viewCutoutRemove":"alisin","viewCutoutKeep":"panatilihin","viewCutoutMode":"mode,","viewCutoutLasso":"lasso cutout,","viewCutoutDraw":"draw cutout,","viewCutoutMagic":"magic cutout,","viewCutoutShape":"hugis ng cutout","viewCutoutTip":"Pumili ng isang layer ng imahe o rasterize ang teksto / elemento ng layer upang lumikha ng isang cutout.","viewCutoutTitle":"Cutout","viewCropReset":"I-reset ang crop","viewCropTip":"ang size aspect ng imahe ay magbabago ng size kapag ang crop panel ay naka sirado","viewCropOutput":"Output size:","viewCropPreset":"preset,","viewCropRatio":"ratio,","viewCropAspect":"select aspect,","viewCropFlipV":"i-flip ng patayo","viewCropFlipH":"i-flip ng pahalang","viewCropRR":"paikutin pakanan","viewCropRL":"paikutin pakaliwa","viewCropRotate":"paikutin at i-flip","viewCropTitle":"i-crop","viewBottomBarSaveTT":"I-Save (ctrl+s),","viewBottomBarCloseTT":"Isara (ctrl+q),","viewBottomBarRedoTT":"Redo ctrl+y,","viewBottomBarUndoTT":"Undo ctrl+z,","viewBottomBarRedo":"redo","viewBottomBarUndo":"undo","viewArrangeLocked":"pumili ng layer sa kanang layer bar o magdagdag ng bagong teksto, image o elemento","viewArrangeTip":"i-unlock ang mga layers upang magawa ang mga pagbabago","viewArrangeUnlock":"i-unlock","viewArrangeDelete":"i-delete","viewArrangeDuplicate":"kopyahin","viewArrangeFlipV":"i-flip ng patayo","viewArrangeFlipH":"i-flip ng pahalang","viewArrangeLockAspect":"i-lock ang aspekto","viewArrangeTitle":"ayusin","viewAdjustLocked":"Ang mga imaheng layer lamang ang maaaring nababagay, pumili ng isa pang layer","viewAdjustShadows":"anino","viewAdjustHightlight":"i-highlight","viewAdjustToning":"toning","viewAdjustTitle":"i-adjust","viewAddTextDelete":"burahin ang teksto","viewAddTextBackgroundWord":"salita","viewAddTextBackgroundLine":"linya","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Uppercase","viewAddTextAlignRight":"i-right align","viewAddTextAlignCenter":"i-center align","viewAddTextAlignLeft":"i-left align","viewAddTextAlignNCase":"align and case","viewAddLayerSelectType":"pumili ng idadagdag na tipong layer","viewAddLayerTitle":"magdagdag ng layer","viewAddImageStock":"mga larawan","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"mag-browse","viewAddImageTitle":"magdagdag ng imahe","viewAddElementDelete":"i-delete ang elemento","viewAddElementSticker":"sticker","viewAddElementShape":"hugis","viewAddElementBorder":"border,","viewAddElementOverlay":"overlay","viewAddElementFlipV":"i-flip ng patayo","viewAddElementFlipH":"i-flip ng pahalang","viewAddElementRR":"paikutin ng kanan","viewAddElementRL":"paikutin ng kaliwa","addCategory":"magdagdag ng %s","addElement":"magdagdag ng elemento","layerSettings":"settings ng layer","hasCutout":"merong cutout","documentActions":"mga aksyon sa document","historyDuplicate":"kopyahin","historyUnpin":"unpin","historyPin":"i-pin","historyDelete":"tanggalin","historyClearConfirm":"Sigurado ka bang gusto mong ibura ang kasaysayang edits?","sizeFacebookProfile":"Facebook profile","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","pinnedProjects":"naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"magsimula sa simula","noHistory":"Walang larawan sa iyong kasaysayan, upang simulan ang pag-edit lamang piliin ang \\ Buksan ang imahe \\ \"o \\\" I-load ang url \\ \"sa kaliwa.\",","backToEditor":"bumalik sa editor","stockSearch":"Maghanap ng image","addCurrent":"dagdagan ang kasalukuyan","createNew":"lumikha ng bago","history":"kasaysayan","openDragClip":"Pwede mo ring i-drag and drop ang mga file o i-paste galing sa clipboard para ma buksan","loadURL":"i-load ang URL","openImage":"buksan ang imahe","sinceNow":"ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"kahapon","shadows":"Anino","highlight":"Highlight","white":"Puti","black":"Itim","contrast":"Contrast","exposure":"Exposure","brightness":"Liwanag","hue":"Hue","tint":"Tint","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mosaic","glamour":"Glamour","posterize":"Posterize","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixelate","fringe":"Fringe","vignette":"Vignette","grain":"i-grain","dehaze":"Dehaze","smooth":"Pakinisin","sharpen":"Pahasain","layerCreated":"Nagawa ang Layer","noCutout":"Walang cutout","letterSpacing":"Pagitan ng Letra","lineSpacing":"Pagitan ng Linya","lineSize":"laki ng linya","straighten":"ituwid","invert":"pagbaligtad","dialogSaveCalculate":"pagkalkula","dialogSaveImageHeight":"taas ng imahe","dialogSaveImageWidth":"lapad ng imahe","dialogSaveHigh":"mataas","dialogSaveMed":"katamtaman","dialogSaveLow":"mababa","dialogSaveTitle":"i-save ang imahe","dialogResizeCropWarning":"Kapag binabago ang sukat ng aktibong crop tool","dialogResizeAnchor":"anchor point","dialogResizeRelative":"relative change","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"limitahan ang sukat","dialogResizeCanvasTitle":"baguhin ang laki ng canvas","dialogResizeImageTitle":"baguhin ang laki ng imahe","dialogPreResizeMaxSize":"pinakamalaking %d px","dialogPreResizeExif":"awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"baguhin ang size ng imahe bago muling ma-edit at save sa memory at upang mabasawan ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili mo ay sumobra sa laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"naghahanda","dialogLoadTitle":"maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"busksan ang imahe","maximize":"maximize","minimize":"bawasan","fill":"punuin","fit":"akma","canvas":"canvas","tolerance":"toleransiya","reset":"i-reset","density":"density","strength":"lakas","download":"download","advanced":"advanced","left":"kaliwa","top":"tuktok","hidden":"nakatago","visible":"nakikita","layers":"layers","layer":"layer","shape":"hugis","color":"kulay","erase":"bura","back":"likod","blur":"blur","paint":"pintura","brush":"brush","aspect":"aspeto","tool":"tool","angle":"anggulo","drawing":"drawing","draw":"guhit","text":"teksto","font":"font","quality":"kalidad","spikes":"spike","source":"pinagmulan","step":"hakbang","opacity":"opacity","image":"imahe","transparency":"aninaw","softness":"lambot","size":"laki","loading":"loading","load":"load","open":"bukas","save":"save","loadMore":"mag-load pa","search":"paghahanap","template":"template","create":"lumikha","background":"likuran","max":"max","blendMode":"mode ng timpla","original":"orihinal","cancel":"kanselahin","ok":"ok","amount":"halaga","apply":"i-apply","height":"taas","width":"lapad","untitled":"walang pangalan","name":"pangalan","close":"Isara","preferences":"preference","dialogSaveFileType":"tipo ng file","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Pagitan","dropFile":"i-drop ang image","locked":"naka lock na background","viewLiquifyHQPreview":"Mataas na kalidad ng preview","viewMenuToggleHome":"Toggle home","historyAddelement":"Magdagdag ng elemento","historyDuplicateelement":"doblehen ang elemento","historyDeleteelement":"burahin ang elemento","historyAddtext":"magdagdag ng teksto","historyPastetext":"i-paste ang teksto","historyDuplicatetext":"doblehen ang teksto","historyDeletetext":"burahin ang teksto","historyClear":"Cleat","historyCut":"Putulin","historyLayerOpacity":"Transparancy ng layer","historyLayerBlendMode":"blend mode ng layer","historyLayerVisible":"bisibilidad ng layer","historyLayerName":"pangalan ng layer","historyTextSize":"laki","historyTextFont":"font","historyTextColor":"kulay","historyTextAlign":"align","historyTextUppercase":"uppercase","historyTextBold":"bold ","historyTextItalic":"italic","historyTextShadow":"Anino","historyTextOutline":"Balangkas","historyTextBackground":"Background","historyText":"Teksto","historyEffect":"Epekto","historyAdjust":"Ayusin","historyArrange":"Ayusin","historyDistort":"Distort","historyTransform":"Pagbabago","historyShape":"Hugis","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Layer un / lock","historyFill":"Punan","historyHealPatch":"Pagalingin patch","historyHealInfill":"Pagalingin infill","historyLiquify":"Pakulayan","historyTextSettings":"Mga setting ng teksto","historyTextChange":"Pagbabago ng teksto","historyWand":"Wand","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Gumuhit","historyReplace":"Palitan ang kulay","historyClone":"I-clone","historyCrop":"Pag-crop","historyDetail":"Detalye","historyToning":"Toning","historyTemper":"Sponge","historyPen":"Panulat","historyEraser":"Pambura","historyStraighten":"Ituwid","historyBackground":"Background","historyImageResize":"I-laki ang laki ng imahe","historyCanvasResize":"Ang laki ng laki ng canvas","historyMask":"Gupitin / Mask","historyMaskInvert":"Gupitin / Maskaliktad","historyMerge":"Pagsamahin ang mga layer","historyOrder":"Utos ng Layer","historyFlip":"I-flip","historyRotate":"Paikutin","historyDeselect":"Alisin ang","historySelectionMove":"Ilipat ang pagpili","historySelectionAll":"Piliin lahat","historySelectionPixels":"Pumili ng mga pixel","historySelectionInvert":"Ibalik ang pagpili","historyStroke":"Stroke","historyAuto":"Auto Adjust","historyBrightnessContrast":"Liwanag at Paghahambing","historyBrightness":"Liwanag","historyContrast":"Pag-iiba","historyTemperatureTint":"Temperatura at Tint","historyTemperature":"Temperatura","historyTint":"Tint","historyHueSaturation":"Hue & Saturation","historyHue":"Hue","historySaturation":"Sabado","historyVibrance":"Panginginig ng boses","historyBalance":"Balanse ng kulay","historyLookup":"Kulay ng lookup","historyHighlightShadows":"I-highlight at Mga Anino","historyHighlight":"I-highlight","historyShadows":"Mga anino","historyExposure":"Paglalahad","historyCurves":"Mga curve","historyLevels":"Mga Antas","historyBlack":"Itim","historyWhite":"Puti","historyThreshold":"Threshold","historyPosterize":"Posterize","historyDesaturate":"Desaturate","historyInvert":"Baliktad","historySharpen":"Biglang","historyClarity":"Kalinawan","historyBlur":"Malabo","historyGaussian":"Malabo ang Gaussian","historySmooth":"Makinis","historyDenoise":"Alisin ang ingay","historyGrain":"Grain","historyVignette":"Vignette","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Dehaze","historyFringe":"Fringe","historyPixelate":"Pixelate","historyMosaic":"Mosaic","historyDropShadow":"i-drop ang shadow","historyGlow":"Glow","historyOpen":"Buksan","logInNow":"Mag log-in ngayon","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italic","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X ay Express","eForEditor":"Pixlr E ay Editor","pricingPlan":"Pricing Plan","hiUser":"Mabuhay! ","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"login to photo editor","mySubscription":" Aking Subskripsyon","xTitle":"Photo Editor : Pixlr X - free image editing online","xMetaDesc":"Naghahanap ka ba ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, si Pixlr X ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","xMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","deleted":"Tinanggal","titleEditText":" I-edit ang teksto","titleDeleteLayer":" Tanggalin ang layer","titleDuplicateLayer":"Doblehin ang layer","titleImageLayer":" Magdagdag ng imahe bilang layer","titleRasterizeLayer":"I-Rasterize ang teksto / elemento","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":" Tanungin na baguhin ang laki ng imahe","viewOBarAskLayertype":" Tanungin kung anong uri ng layer ang idaragdag","historyConvertMaskToSelection":" I-convert ang mask","historyConvertSelectionToMask":"I-convert ang selection","historyApplyMask":"I-apply ang mask","continue":" Magpatuloy","premium":"Premium","unlocked":"Wala naka-lock","viewOBarLockUnlockLayer":" I-lock o unlock ang posisyon ng layer","viewOBarShowHideLayer":" Ipakita / Itago ang layer","viewOBarScollZoom":"Gamitin ang school wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"Bagong size","copy":"Kopyahin","duplicate":"Kopyahin","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profile","subscription":"Subscription","username":"Username","language":"Wika","password":"Password","changePassword":"Change Password","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Receive newsletter from Pixlr","myAccount":"My Account","myDownloads":"My Downloads","creatorDashboard":"Creator Dashboard","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"None","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Align","style":"Style","rotate":"Rotate","transform":"Transform","line":"Line","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Colorize","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Details","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Remove stop","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","outline":"Outline","shadow":"Shadow","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rectangle","roundedRect":"Rounded rectangle","circle":"Circle","custom":"Custom","viewAll":"View All","historyProjects":"Latest projects","templates":"Templates","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term either download as .PXD or export as template.","titleUndo":"Undo","titleRedo":"Redo","viewAddTextHL":"Add new text","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Add image","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Add Text","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Circle","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutScaleImage":"Scale canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, select another layer!","viewMoreTitle":"More Tools","glitchStudio":"Glitch Studio","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Add text","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Open image","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Add image","historyPasteimage":"Paste image","historyExtractimage":"Extract image","historyDuplicateimage":"Duplicate image","historyAddemptyimage":"Add layer","historyNewemptyimage":"New image","historyDeleteimage":"Delete image","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Shape","historyFrameShadow":"Shadow","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Rasterized text","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized element","historyShapeType":"Shape type","historyShapeFill":"Shape fill","historyShapeShape":"Shape da shape","historyShapeOutline":"Shape outline","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Image","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Preset","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click."}