Login / singn upMag log-in/sign-up
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Patakaran sa Cookie. I-ACCEPT
To to photo editor

Editor ng larawan at taga-disenyo ng Template

Maligayang pagdating sa libreng advanced editor ng mga larawan ng Pixlr. Simulang mag-edit sa pamamagitan ng pag-click sa bukas na buton ng larawan, mag-drag n' drop ng isang file, mag-paste mula sa clipboard (ctrl+v) o pumili ng isa sa aming mga paunang-nagawang template sa ibaba.

buksan ang imahe Ano ang Pixlr X?

What is Pixlr X?

Pixlr X is a free basic online photo editor that lets you edit and transform photos and templates directly in the browser. Pixlr also has an advanced version for detailed image editing and template design called Pixlr E and an AI-powered background remover called Remove bg.

Is it free and safe?

Using Pixlr X is 100% safe and free for all, most features are also available for everyone. If you want to step up your game then we have Pixlr Premium that gives you access to more fonts, templates, assets and automatic tools and much more.

Instant result with template designs!

Create stunning YouTube thumbnails, Instagram stories, Facebook posts, Roblox clothes and more using professionally crafted template designs. No design experience needed.

Artistic effects for quick, playful photo edits!

Design your masterpiece with one-click tools and features like the AI CutOut, Glitch Studio, Filter and Effects, Text Styles, and ‘Add Element’ presets such as Overlays, Borders, Shapes & Stickers.

Image formats supported

Pixlr supports editing most of the common image formats, you can edit JPEG, PNG, WEBP, GIF as well as PSD (photoshop image). You can't edit video files or animated gifs in Pixlr.

Additional help

Check out our support page for Pixlr E tutorials, out creative communities and contact.

Pinakabagong mga proyekto Tingnan Lahat

Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-download ito bilang pxd.

Mga inirekumendang template Tumingin Pa

Uso at mataas na kalidad na mga template na piniling-kamay ng aming koponan.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"promoEligible":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Flatten Image","layerMergeVisible":"Merge Visible","layerMergeDown":"Merge Down","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Kulay","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten","blendModeDarken":"Darken","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"I-multiply","blendModeNone":"Wala","viewOBarZoomOut":"Paliitin","viewOBarZoomIn":"Palahikin ","viewKeyboardP":"Layout","viewDrawPenTool":"Pen tool","viewDrawEraserTool":"Eraser tool","viewCropPaperLet":"Paper letter","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA4":"paper A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTProfile":"Profile sa Youtube","viewCropTwitAd":"Ad sa Twitter","viewCropTwitCard":"Twitter kard","viewCropTwitImage":"Imahe sa Twitter","viewCropTwitHeader":"Header sa Twitter","viewCropTwitProfile":"Profile sa Twitter","viewCropInstaStory":"Story sa Instagram","viewCropInstaPost":"Post sa Instagram","viewCropInstaProfile":"Profile Instagram","viewCropFBAd":"Ad sa Facebook","viewCropFBPost":"Post sa Facebook","viewCropFBCover":"Cover sa Facebook","viewCropFBProfile":"Profile sa Facebook","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCropNone":"Wala","clarity":"Kalinawan","dialogSaveName":"pangalan ng file","dialogAddLayerHL":"pumili ng tipo ng layer na gustong idagdag","dialogAddLayerTitle":"magdadag ng layer","empty":"walang laman","viewOBarDel":"i-delete ang later","viewOBarDup":"duplicate layer,","viewOBarLightUI":"always show transform,","viewOBarSnap":"snap to guides,","viewOBarShowGu":"show guides,","viewOBarSet":"Settings,","viewOBarMD":"i-Move pababa","viewOBarMU":"i-Move pataas,","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3),","viewOBarZ1X":"Actual Pixels (ctrl+1),","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2),","viewOBarFit":"Fit Screen (ctrl+0),","viewOBarNav":"navigate,","viewMenuAddImg":"Magdagdag ng imahe","viewMenuAddElm":"Magdadag ng Elemento","viewMenuDrawing":"I-guhit","viewMenuRetouch":"Retouch,","viewMenuLiquify":"Liquify,","viewMenuEffect":"Effect,","viewMenuAdjust":"I-Adjust at filter","viewMenuCutout":"Cutout,","viewMenuCrop":"i-crop at rotate","viewMenuArrange":"i-arrange at i-style","viewTopBarRedo":"I-redo","viewTopBarUndo":"I-undo","viewTopBarFB":"Puna","viewRetouchLight":"light,","viewRetouchMid":"mid,","viewRetouchDark":"dark,","viewRetouchRange":"range,","viewRetouchDarken":"darken,","viewRetouchLighten":"lighten,","viewRetouchSharpen":"sharpen,","viewRetouchBlur":"blur,","viewRetouchAlign":"aligned,","viewRetouchHQ":"Mataas na kalidad","viewRetouchInfill":"infill,","viewRetouchPatch":"patch,","viewRetouchMethod":"method,","viewRetouchToning":"Dodge / burn,","viewRetouchDetail":"sharpen / blur,","viewRetouchClone":"clone stamp,","viewRetouchHeal":"heal / repair,","viewRetouchLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma retouch, pumili ng ibang layer!","viewRetouchTitle":"I-retouch","viewLoadTitle":"Maghintay","viewLiquifyErase":"i-restore","viewLiquifySwirlCCW":"i-swirl ng pa kaliwa","viewLiquifySwirlCW":"i-swirl ng pa kanan","viewLiquifyShrink":"i-shrink","viewLiquifyGrow":"i-enlarge","viewLiquifyMove":"i-push","viewLiquifyLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma-Liquify, pumili ng ibang layer!","viewLiquifyTitle":"Liquify","viewKeyboardMoveShift":"Pindutin ang Shift upang maka step 10px","viewKeyboardMoveRight":"Right,","viewKeyboardMoveLeft":"Left,","viewKeyboardMoveDown":"Down,","viewKeyboardMoveUp":"Up,","viewKeyboardMoveLayer":"Move Layer (position),","viewKeyboardCtrlY":"Redo,","viewKeyboardCtrlZ":"Undo,","viewKeyboardI":"Add Image,","viewKeyboardO":"Add Element,","viewKeyboardT":"Text,","viewKeyboardB":"Draw,","viewKeyboardR":"Retouch,","viewKeyboardE":"Effect,","viewKeyboardA":"Adjust,","viewKeyboardK":"Cutout,","viewKeyboardC":"Crop,","viewKeyboardV":"Arrange,","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Move,","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X,","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill,","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X,","viewKeyboardCtrl0":"I-zoom Fit","viewKeyboardCtrlM":"zoom ouy","viewKeyboardCtrlP":"I-zoom In","viewKeyboardDEL":"i-delete ang layer","viewKeyboardESC":"close toll","viewKeyboardCtrlQ":"I-close","viewKeyboardCtrlS":"i-save","viewKeyboardTitle":"Mga Shortcut sa Keyboard","viewEffectLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng malagyan ng effects, pumili ng ibang layer!","viewEffectTitle":"Epekto","viewDrawLocked":"Sa imaheng layers lang pwedeng mag drawing","viewDrawDelete":"tanggalin","viewDrawLineColor":"kulay ng linya","viewDrawLine":"linyang hugis","viewDrawHeart":"hugis puso","viewDrawStar":"hugis tala","viewDrawTriangle":"hugis tatsulok","viewDrawCircle":"hugis bilog","viewDrawSquare":"hugis parisukat","viewDrawShape":"hugis","viewDrawShapeTool":"Shape tool,","viewDrawBrushTool":"Brush tool,","viewCutoutReset":"reset cutout,","viewCutoutInvert":"invert cutout,","viewCutoutHint":"hint removed,","viewCutoutLine":"hugis ng linya","viewCutoutHeart":"hugis puso","viewCutoutStar":"hugis ng bituin","viewCutoutTriangle":"hugis ng tatsulok","viewCutoutCircle":"hugis bilog","viewCutoutSquare":"hugis parisukat","viewCutoutShapeH":"hugis","viewCutoutContigious":"contiguous,","viewCutoutMedium":"medium,","viewCutoutLight":"light,","viewCutoutNone":"Wala","viewCutoutRemove":"alisin","viewCutoutKeep":"panatilihin","viewCutoutLasso":"lasso cutout,","viewCutoutDraw":"draw cutout,","viewCutoutMagic":"magic cutout,","viewCutoutShape":"hugis ng cutout","viewCutoutTip":"Pumili ng isang layer ng imahe o rasterize ang teksto / elemento ng layer upang lumikha ng isang cutout.","viewCutoutTitle":"Cutout","viewCropReset":"I-reset ang crop","viewCropTip":"ang size aspect ng imahe ay magbabago ng size kapag ang crop panel ay naka sirado","viewCropOutput":"Laki ng output:","viewCropPreset":"preset,","viewCropRatio":"ratio,","viewCropAspect":"select aspect,","viewCropFlipV":"i-flip ng patayo","viewCropFlipH":"i-flip ng pahalang","viewCropRR":"paikutin pakanan","viewCropRL":"paikutin pakaliwa","viewCropRotate":"paikutin at i-flip","viewCropTitle":"i-crop","viewBottomBarSaveTT":"I-Save (ctrl+s),","viewBottomBarCloseTT":"Isara (ctrl+q),","viewBottomBarRedoTT":"Redo ctrl+y,","viewBottomBarUndoTT":"Undo ctrl+z,","viewBottomBarRedo":"I-redo","viewBottomBarUndo":"I-undo","viewArrangeLocked":"Walang napiling layer, mag-click sa isang layer sa workspace o sa layer bar upang mapili ito.","viewArrangeTip":"I-unlock upang makapaglipat, sukatin o paikutin ang layer.","viewArrangeUnlock":"i-unlock","viewArrangeDelete":"i-delete","viewArrangeDuplicate":"kopyahin","viewArrangeFlipV":"i-flip ng patayo","viewArrangeFlipH":"i-flip ng pahalang","viewArrangeLockAspect":"i-lock ang aspekto","viewArrangeTitle":"ayusin","viewAdjustLocked":"Ang mga imaheng layer lamang ang maaaring nababagay, pumili ng isa pang layer","viewAdjustShadows":"anino","viewAdjustHightlight":"i-highlight","viewAdjustToning":"Toning","viewAdjustTitle":"i-adjust","viewAddTextDelete":"burahin ang teksto","viewAddTextBackgroundWord":"salita","viewAddTextBackgroundLine":"linya","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Uppercase","viewAddTextAlignRight":"i-right align","viewAddTextAlignCenter":"i-center align","viewAddTextAlignLeft":"i-left align","viewAddTextAlignNCase":"align and case","viewAddLayerSelectType":"pumili ng idadagdag na tipong layer","viewAddLayerTitle":"magdagdag ng layer","viewAddImageStock":"mga larawan","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"mag-browse","viewAddImageTitle":"magdagdag ng imahe","viewAddElementDelete":"i-delete ang elemento","viewAddElementSticker":"Sticker","viewAddElementShape":"hugis","viewAddElementBorder":"border,","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"i-flip ng patayo","viewAddElementFlipH":"i-flip ng pahalang","viewAddElementRR":"paikutin ng kanan","viewAddElementRL":"paikutin ng kaliwa","addCategory":"magdagdag ng %s","addElement":"magdagdag ng elemento","layerSettings":"settings ng layer","hasCutout":"merong cutout","documentActions":"mga aksyon sa document","historyDuplicate":"kopyahin","historyUnpin":"I-unpin","historyPin":"i-pin","historyDelete":"tanggalin","historyClearConfirm":"Sigurado ka bang gusto mong ibura ang kasaysayang edits?","sizeFacebookProfile":"Profile sa Facebook","sizeFacebookCover":"Cover sa Facebook","sizeInstagramStory":"Story sa Instagram","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","pinnedProjects":"naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"magsimula sa simula","noHistory":"\nWalang mga proyekto sa iyong kasaysayan.","backToEditor":"bumalik sa editor","stockSearch":"Maghanap ng image","addCurrent":"dagdagan ang kasalukuyan","createNew":"lumikha ng bago","history":"kasaysayan","loadURL":"i-load ang URL","openImage":"buksan ang imahe","sinceNow":"ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"kahapon","shadows":"Anino","highlight":"Highlight","white":"Puti","black":"Itim","contrast":"Contrast","exposure":"Exposure","brightness":"Liwanag","hue":"Hue","tint":"Tint","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mosaic","glamour":"Glamour","posterize":"Posterize","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixelate","fringe":"Fringe","vignette":"Vignette","grain":"i-grain","dehaze":"Dehaze","smooth":"Pakinisin","sharpen":"Pahasain","layerCreated":"Nagawa ang Layer","noCutout":"Walang cutout","letterSpacing":"Pagitan ng Letra","lineSpacing":"Pagitan ng Linya","lineSize":"laki ng linya","straighten":"ituwid","invert":"pagbaligtad","dialogSaveCalculate":"pagkalkula","dialogSaveImageHeight":"taas ng imahe","dialogSaveImageWidth":"lapad ng imahe","dialogSaveHigh":"mataas","dialogSaveMed":"katamtaman","dialogSaveLow":"mababa","dialogSaveTitle":"i-save ang imahe","dialogResizeCropWarning":"Kapag binabago ang sukat ng aktibong crop tool","dialogResizeAnchor":"Anchor Point","dialogResizeRelative":"Relative pagbabago","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"limitahan ang sukat","dialogResizeCanvasTitle":"baguhin ang laki ng canvas","dialogResizeImageTitle":"baguhin ang laki ng imahe","dialogPreResizeMaxSize":"pinakamalaking %d px","dialogPreResizeExif":"awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"baguhin ang size ng imahe bago muling ma-edit at save sa memory at upang mabasawan ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili mo ay sumobra sa laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"naghahanda","dialogLoadTitle":"maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"busksan ang imahe","maximize":"I-maximize","minimize":"bawasan","fill":"punuin","fit":"akma","canvas":"Canvas","tolerance":"toleransiya","reset":"i-reset","density":"Density","strength":"lakas","download":"I-download","advanced":"Advanced","left":"kaliwa","top":"tuktok","hidden":"nakatago","visible":"nakikita","layers":"Mga Layer","layer":"Layer","shape":"hugis","color":"kulay","erase":"bura","back":"likod","blur":"Blur","paint":"pintura","brush":"Brush","aspect":"aspeto","tool":"Tool","angle":"anggulo","drawing":"Drawing","draw":"guhit","text":"teksto","font":"Font","quality":"kalidad","spikes":"spike","source":"pinagmulan","step":"hakbang","opacity":"Opacity","image":"imahe","transparency":"aninaw","softness":"lambot","size":"laki","loading":"Naglo-load","load":"I-load","open":"bukas","save":"I-save","loadMore":"mag-load pa","search":"paghahanap","template":"Template","create":"lumikha","background":"likuran","max":"Max","blendMode":"mode ng timpla","original":"orihinal","cancel":"kanselahin","ok":"OK","amount":"halaga","apply":"i-apply","height":"taas","width":"lapad","untitled":"walang pangalan","name":"pangalan","close":"Isara","preferences":"preference","dialogSaveFileType":"tipo ng file","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Pagitan","dropFile":"i-drop ang image","locked":"naka lock na background","viewLiquifyHQPreview":"Mataas na kalidad ng preview","viewMenuToggleHome":"Toggle home","historyAddelement":"Magdagdag ng elemento","historyDuplicateelement":"doblehen ang elemento","historyDeleteelement":"burahin ang elemento","historyAddtext":"magdagdag ng teksto","historyPastetext":"i-paste ang teksto","historyDuplicatetext":"doblehen ang teksto","historyDeletetext":"burahin ang teksto","historyClear":"Cleat","historyCut":"Putulin","historyLayerOpacity":"Transparancy ng layer","historyLayerBlendMode":"blend mode ng layer","historyLayerVisible":"bisibilidad ng layer","historyLayerName":"pangalan ng layer","historyTextSize":"laki","historyTextFont":"Font","historyTextAlign":"Align","historyTextUppercase":"Uppercase","historyTextBold":"bold ","historyTextItalic":"Italic","historyTextShadow":"Anino","historyTextOutline":"Balangkas","historyTextBackground":"Background","historyText":"Teksto","historyEffect":"Epekto","historyAdjust":"Ayusin","historyArrange":"Ayusin","historyDistort":"Distort","historyTransform":"Pagbabago","historyShape":"Hugis","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Layer un / lock","historyFill":"Punan","historyHealPatch":"Pagalingin patch","historyHealInfill":"Pagalingin infill","historyLiquify":"Pakulayan","historyTextSettings":"Mga setting ng teksto","historyTextChange":"Pagbabago ng teksto","historyWand":"Wand","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Gumuhit","historyReplace":"Palitan ang kulay","historyClone":"I-clone","historyCrop":"Pag-crop","historyDetail":"Detalye","historyToning":"Toning","historyTemper":"Sponge","historyPen":"Panulat","historyEraser":"Pambura","historyStraighten":"Ituwid","historyBackground":"Background","historyImageResize":"I-laki ang laki ng imahe","historyCanvasResize":"Ang laki ng laki ng canvas","historyMask":"Gupitin / Mask","historyMaskInvert":"Gupitin / Maskaliktad","historyMerge":"Pagsamahin ang mga layer","historyOrder":"Utos ng Layer","historyFlip":"I-flip","historyRotate":"Paikutin","historyDeselect":"Alisin ang","historySelectionMove":"Ilipat ang pagpili","historySelectionAll":"Piliin lahat","historySelectionPixels":"Pumili ng mga pixel","historySelectionInvert":"Ibalik ang pagpili","historyStroke":"Stroke","historyAuto":"Auto adjust","historyBrightnessContrast":"Liwanag at Paghahambing","historyBrightness":"Liwanag","historyContrast":"Pag-iiba","historyTemperatureTint":"Temperatura at Tint","historyTemperature":"Temperatura","historyTint":"Tint","historyHueSaturation":"Hue at Saturation","historyHue":"Hue","historySaturation":"Sabado","historyVibrance":"Panginginig ng boses","historyBalance":"Balanse ng kulay","historyLookup":"Kulay ng lookup","historyHighlightShadows":"I-highlight at Mga Anino","historyHighlight":"I-highlight","historyShadows":"Mga anino","historyExposure":"Paglalahad","historyCurves":"Mga curve","historyLevels":"Mga Antas","historyBlack":"Itim","historyWhite":"Puti","historyThreshold":"Threshold","historyPosterize":"Posterize","historyDesaturate":"Desaturate","historyInvert":"Baliktad","historySharpen":"Biglang","historyClarity":"Kalinawan","historyBlur":"Malabo","historyGaussian":"Malabo ang Gaussian","historySmooth":"Makinis","historyDenoise":"Alisin ang ingay","historyGrain":"Grain","historyVignette":"Vignette","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Dehaze","historyFringe":"Fringe","historyPixelate":"Pixelate","historyMosaic":"Mosaic","historyDropShadow":"i-drop ang shadow","historyGlow":"Glow","historyOpen":"Buksan","logInNow":"Mag log-in ngayon","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit please","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italic","photoEditorHome":"Editor ng larawan pixlr home","logout":"Mag-log out","mySubscription":" Aking Subskripsyon","xTitle":"Editor ng Larawan: Pixlr X - libreng pag-eedit ng imahe online","xMetaDesc":"Naghahanap ka ba ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, si Pixlr X ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","xMetaSiteName":"Editor ng Larawan: Pixlr.com - libreng pag-eedit ng imahe online","deleted":"Tinanggal","titleEditText":" I-edit ang teksto","titleDeleteLayer":" Tanggalin ang layer","titleDuplicateLayer":"Doblehin ang layer","titleImageLayer":" Magdagdag ng imahe bilang layer","titleRasterizeLayer":"Rasterize layer","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":" Tanungin na baguhin ang laki ng imahe","viewOBarAskLayertype":" Tanungin kung anong uri ng layer ang idaragdag","historyConvertMaskToSelection":" I-convert ang mask","historyConvertSelectionToMask":"I-convert ang selection","historyApplyMask":"I-apply ang mask","continue":" Magpatuloy","premium":"Premium","unlocked":"Wala naka-lock","viewOBarLockUnlockLayer":" I-lock o unlock ang posisyon ng layer","viewOBarShowHideLayer":" Ipakita / Itago ang layer","viewOBarScollZoom":"Gamitin ang school wheel to zoom","error":" Error","genericError":"Nagkaproblema, mangyaring subukang muli sa ibang pagkakataon.","offline":"Offline","genericOffline":"\nHindi ka online, suriin ang iyong koneksyon sa internet at subukang muli.","newSize":"Bagong size","copy":"Kopyahin","duplicate":"Kopyahin","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Tandaan ako","forgotPass":"Nakalimutan ang Password?","notMember":"Hindi miyembro?","signUpNow":"Mag-sign up ngayon!","signUp":"\tSign Up","alreadyMember":"Miyembro na?","loginHere":"Mag-login dito!","code":"Code","verifyAcc":"Iberipika ang iyong account","verify":"Iberipika","resend":"Muling i-resend?","didNotReceiveCode":"Wala akong natanggap na code!","backReg":"\tBack to registration","forgottenPass":"Nakalimutan ang iyong password?","resetPassDesc":"Ilagay ang iyong email address para i-reset ang iyong password.","reqCode":"Humingi ng Code","resetPass":"I-reset ang password","newPass":"\tNew Password","updatePass":"I-update ang Password","terms":"Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Pribasiya","regNewsletter":"Nais kong makatanggap ng mga update, freebies, promo at iba pang email sa marketing mula sa Pixlr.","regRecommendations":"\nInteresado akong makatanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon na nauugnay sa aking interes para sa Pixlr.","agree":"Sumang-ayon","sentCodeDesc":"\nNagpadala kami ng isang email sa [EMAIL] kasama ang verification code. Mangyaring ipasok ang code sa ibaba.","loginFb":" Mag-sign in gamit ang Facebook","loginGoogle":"Mag-sign in sa Google","oldPass":" Lumang password","newEmail":"Bagong Email","above16":"Ako ay hindi bababa sa 16 taong gulang.","readAgreements":"Nabasa ko at sumasang-ayon ako sa Mga Tuntunin sa Paggamit at Paunawa sa Privacy.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Mangyaring maglagay ng wastong format ng email.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Mangyaring pumili ng wastong bansa.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"\nMangyaring pumili ng wastong newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum na 8 karakter sa haba.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Di wastong password. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_EmailNotExists":"\tThis email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ang ganitong email ay mayroon na.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Ang verification code ay muling ipinadala sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Ipinadala ang verification code sa {email}! Mangyaring suriin ang iyong email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Mangyaring maglagay ng wastong code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, maling code. Pakisubukang muli.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Ang iyong password ay matagumpay na na-update. Mangyaring mag-log in muli.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Mayroon nang email. Mangyaring i-verify ang iyong email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Ang iyong account ay matagumpay na na-verify!","pixlrLogin_EmailUpdated":" Matagumpay na na-update ang email","pixlrLogin_CodeExpired":"Nag-expire na ang code.","pixlrLogin_FailedResendCode":" Nabigong muling maipadala ang code","pixlrLogin_ServerError":"\nError sa server. Subukang muli mamaya.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Kailangan ng pag-reset ng password. Nagpadala kami ng isang email sa {email} kasama ang verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.\n","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum na 50 character ang haba.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Masyadong maraming mga kahilingan. Pakisubukang muli pagkalipas ng 30 segundo.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Masyadong maraming mga nabigong mga pagtatangka. Mangyaring subukang muli pagkatapos ng {minuteRemain} minuto.","profile":"Profile","subscription":"Subskripsyon","language":"Wika","password":"Password","changePassword":"Baguhin ang Password","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Tumanggap ng newsletter mula sa Pixlr","myAccount":"Aking Account","myDownloads":"Aking Mga Download","creatorDashboard":"Dashboard ng Lumilikha","menu":"MENU","changeEmail":"Baguhin ang Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our","viewMore":"Tumingin Pa","accept":"I-ACCEPT","licenseAgreement":"Kasunduan sa Lisensya","termsOfUse":"Mga Alituntunin sa Paggamit","privacyPolicy":"Patakaran sa Pribasiya","cookiePolicy":"Patakaran sa Cookie","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"wala","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Posisyon","frame":"Frame","element":"Elemento","align":"Ihanay","style":"Istilo","rotate":"paikutin","transform":"baguhin","line":"linya","distance":"Distansya","direction":"Direksyon","colorize":"Colorize","vertical":"Vertical (Patayo)","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"BatW","pop":"Pop","detail":"Mga Detalye","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Remove stop","gradient":"Gradient","pattern":" Pattern","outline":"Outline","shadow":"Shadow","toggleConstraint":"I-toggle ang lock ng aspeto","quickAdd":"Mabilis na idagdag","layerAdded":"Ang Layer ay idinagdag","rectangle":"Parihaba","roundedRect":"Paikot na Parihaba","circle":"Bilog","custom":"Kustom","viewAll":"Tingnan Lahat","historyProjects":"Pinakabagong mga proyekto","templates":"Mga template","useTemplate":"Gamitin ang template na ito","recommendedTemplate":"Mga inirekumendang template","allYourProjects":"Lahat ng iyong mga proyekto","aboutHistory":"Kung nais mong panatilihin ang isang dokumento pagkatapos ay i-click ang icon ng puso upang mai-pin ito. Pansamantalang nai-save ang kasaysayan sa cache ng browser, tatanggalin ang lahat ng mga dokumento kung tatanggalin mo ang cache o kung nagpapatakbo ka ng anumang gawain sa paglilinis. Kung nais mong i-save para sa pangmatagalang alinman sa pag-download bilang .PXD o i-export bilang template.","titleUndo":"I-undo","titleRedo":"I-redo","viewAddTextHL":"mag dagdag ng bagong teksto","viewAddTextSL":"Bagong default na teksto","viewAddPaintHL":"Magdagdag ng bagong layer","viewAddPaintSL":"Bagong walang laman na layer ng pintura","titleSetImage":"Itakda ang imahe","titleAddImage":"magdagdag ng imahe","titleChangeImage":"Palitan ang imahe","titlePositionFrame":"Frame ng posisyon","titlePositionContent":"Larawan ng posisyon","titleAutoFitContent":"Magkasya sa imahe","titleCutLayer":" Cut layer Gupitin ang layer","titleCopyLayer":"Kopyahin ang layer","titlePasteLayer":"I-paste ang layer","viewAddTextTitle":"dagdagan ng teksto","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"i-flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Bilog","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"I-crop ang canvas","viewLayoutResizeCanvas":"I-resize ang canvas","layerGroup":"Grupo ng Layer","layerGroupOf":"% s layer ang napili","viewCutoutApply":"I-apply ang cutout","maskApplied":"Naka-apply ang cutout","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Mga Scanline","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Ang mga layer ng imahe lamang ang maaaring magkaroon ng mga glitches, pumili ng isa pang layer!","viewMoreTitle":"Marami pang Mga Tool","viewMenuLayout":"Layout at Template","viewMenuAddText":"dagdagan ng teksto","viewMenuMoreTools":"Marami pang Mga Tool","viewOBarAllTooltip":"Ipakita ang lahat ng mga tooltip ng menu sa hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Busksan ang imahe","historyDropimage":"I-drop ang imahe","historyAddimage":"magdagdag ng imahe","historyPasteimage":"i-paste ang imahe","historyExtractimage":"i-extract ang imahe","historyDuplicateimage":"doblehen and imahe","historyAddemptyimage":"Magdagdag ng layer","historyNewemptyimage":"bagong imahe","historyDeleteimage":"burahin ang imahe","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Hugis","historyFrameShadow":"Shadow","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Settings ng frame","historyFrameContentAdd":"Magdagdag ng imahe ng frame","historyFrameContentReplace":"Baguhin ang imahe ng frame","historyFrameContentDelete":"Alisin ang imahe ng frame","historyFitContent":"I-refit ang imahe","historyFrameContent":"Imahe ng Frame","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Mag-add ng frame","historyPasteframe":"I-paste ang frame","historyDuplicateframe":"I-duplicate ang frame","historyDeleteframe":"I-delete ang frame","historyRasterizetext":"Rastadong teksto","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized na elemento","historyShapeType":"Type","historyShapeFill":"Punuin","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Outline","historyShapeSettings":"Mga settings ng shape","historyAddshape":"Mag-add ng shape","historyPasteshape":"I-paste ang shape","historyDuplicateshape":"I-duplicate ang shape","historyDeleteshape":"I-delete ang shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Imahe","historyStackArrange":"I-arrange ang grupo","historyMove":"I-move","historyResize":"I-resize","historyStackMove":"I-move ang grupo","historyStackResize":"I-resize ang grupo","historyStackRotate":"I-rotate ang grupo","historyBw":"Itim at Puti","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Mga Scanline","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"I-reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"preset,","premiumFeaturePitchOne":"Lumalagong library ng Mga Template","premiumFeaturePitchTwo":"Isang-click na pag-aalis ng background","premiumFeaturePitchThree":"Daan-daang mga eksklusibong mga font","premiumFeaturePitchFour":"\nGlitch studio at iba pang mga tampok","premiumFeaturePitchFive":"Libreng bersyon ng Ad at maida-download ..","premiumTemplateSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatanging at Premium na mga template mula sa mga kilalang artista upang simulan ang iyong disenyo","premiumFontSalesPitch":"Mag-access sa daan-daang natatangi at Premium na mga font mula sa mga kilalang artist para magamit sa iyong mga disenyo.","premiumCutoutSalesPitch":"Sa isang pag-click, agad na alisin ang mga background ng imahe kasama ang Pixlr AI na kasama sa Premium.","premiumElementSalesPitch":"Magdagdag ng labis na talino sa iyong disenyo na may libu-libong mga sobrang premium na elemento.","premiumStudioSalesPitch":"Mag-access sa mga tool sa Premium Studio upang lumikha ng mas maraming kahanga-hangang mga imahe at disenyo sa isang pag-click lamang.","compare":"I-kompara","holdDown":"I-hold down","toggleAll":"\tToggle all","titleColorPicker":"Color picker","historyDescription":"Mula sa lokal na pansamantalang cache, upang mai-save ang isang proyekto pangmatagalang i-download ito bilang pxd.","viewLayoutResizeImage":"Baguhin ang laki ng imahe","historyTextFill":"Punuin","historyShapeShadow":"Shadow","historyReset":"I-reset","feedback":"Puna","help":"Tulong","tutorials":"Mga Tutorial","adjust":"I-adjust ang titulo","effect":"Epekto","cutout":"Cutout","liquify":"Liquify","retouch":"Retouch","dialogSaveNonDestructive":"Hindi-destructive (Mas malalaking mga file)","dialogSavePXZDescription":"Ang PXZ ay ang native dokumentong format ng Pixlr, maii-save nito ang buong istruktura ng gumaganang proyekto.","loginOrSignUp":"Mag log-in/sign-up","headerWebApps":"Mga web app","headerDesktopApps":"Mga desktop app","headerMobileApps":"Mga mobile app","headerOtherPlatforms":"Iba pang mga platform","headerOtherServices":"Iba pang mga serbisyo","headerStockByPixlr":"Stock ng Pixlr","headerPixlrTemplates":"Mga template ng Pixlr","headerHelpAndLearn":"Tulong at Alamin","headerVideoTutorials":"Mga tutorial video","headerLearnAndEducation":"Alamin at Edukasyon","headerContactAndSupport":"Pakikipag-ugnay at Suporta","headerLanguage":"Wika","mobileVariantDesc":"Ang Pixlr E ay ginawa para sa mga desktop na kompyuter. Ikaw ay nasa isang mobile device o ang window ng browser ay mas mababa sa 650px lapad. Inirerekomenda namin na gamitin mo ang editor ng larawan sa mobile web o gawing mas malaki ang window ng browser.","mobileVariantButton":"Gumamit ng mobile editor","mobileVariantClose":"Huwag pansinin at isara","welcomeHeadline":"Editor ng larawan at taga-disenyo ng Template","welcomeIngress":"Maligayang pagdating sa libreng advanced editor ng mga larawan ng Pixlr. Simulang mag-edit sa pamamagitan ng pag-click sa bukas na buton ng larawan, mag-drag n' drop ng isang file, mag-paste mula sa clipboard (ctrl+v) o pumili ng isa sa aming mga paunang-nagawang template sa ibaba.","welcomeWhatIs":"Ano ang Pixlr X?","free":"Libre","keyword":"Keyword","notAllowed":"Hindi pinapayagan!","checkout":"Checkout","creditCard":"Credit Kard","savedCard":"Nai-save na Card","billingAddress":"Address ng Billing","firstName":"Pangalan","lastName":"Apelyido","address":"Address","city":"Lungsod","zipCode":"Zip Code","state":"Lalawigan","country":"Bansa","cardNumber":"Numero ng Kard","month":"buwan","year":"taon","autorenewalBasis":"Batayan ng awtomatikong pag-renew","total":"Kabuuan","orderSummary":"summary ng order","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Uso at mataas na kalidad na mga template na piniling-kamay ng aming koponan.","templatesDescription":"Mag-browse at maghanap ng template sa pamamagitan ng pagpili kung anong uri ng disenyo ang nais mong likhain sa ibaba.","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"I-unlock ang Template na ito","premiumTemplate":"I-unlock ang Template","premiumOneTime":"Bilhin ang template para sa","recommended":"Inirerekomenda","instagram-post":"Post sa Instagram","instagram-story":"Story sa Instagram","facebook-post":"Post sa Facebook","facebook-story":"Story sa Facebook","facebook-post-wide":"Facebook Malawak na Post","facebook-ad-wide":"Facebook Malawak na Ad","facebook-cover":"Cover sa Facebook","facebook-event-cover":"Cover ng Event sa Facebook","facebook-group-cover":"Cover ng Group sa Facebook","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"Thumb sa YouTube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Mahabang Pin","twitter-post":"Post sa Twitter","twitter-cover":"Cover sa Twitter","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Mga Damit sa Roblox","flyer":"Flyer","business-card":"Kard sa Business","simple-collage":"Simpleng Collage","mask":"Mask","stretch":"Stretch","spread":"Spread","shrink":"i-Shrink","square":"Square","hexagon":"Hexagon","triangle":"Tatsulok","cross":"Cross","star":"Bituin","heart":"Puso","glimmer":"Glimmer","intensity":"Intensity","quantity":"DAMI","hollow":"Hollow","dualTone":"Dual na tone","mode":"Moda","paste":"I-paste","glitch":"Glitch","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Radial","focusLinear":"Linear","focusLocked":"Ang focus ay gumagana lamang sa mga layer ng imahe, mangyaring pumili ng isa pang layer!","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","dispersion":"Dispersion","dispersionLocked":"Ang dispersion ay gumagana lamang sa mga layer ng imahe, mangyaring pumili ng isa pang layer!","dispersionCreateMask":"I-mask muna ang area!","blendModeLighter":"Lighter","historyFocus":"Focus","historyDispersion":"Dispersion","headerPricing":"Presyo at Libreng trial","genericNoResult":"Walang nahanap na resulta, mangyaring gumawa ng isa pang paghahanap.","selectionEmpty":"Wala laman ang selection","viewOBarAccent":"Kulay ng Accent","viewOBarWorkspace":"Kulay ng Workspace","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","email":"Email","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","loginApple":"Sign in with Apple"}
Pixlr M

Ang Pixlr E ay ginawa para sa mga desktop na kompyuter. Ikaw ay nasa isang mobile device o ang window ng browser ay mas mababa sa 650px lapad. Inirerekomenda namin na gamitin mo ang editor ng larawan sa mobile web o gawing mas malaki ang window ng browser.

Gumamit ng mobile editor Huwag pansinin at isara