To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Flatten Image","layerMergeVisible":"Merge Visible","layerMergeDown":"Merge Down (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminosity","blendModeColor":"Color","blendModeSaturation":"Saturation","blendModeHue":"Hue","blendModeExclusion":"Exclusion","blendModeDifference":"Difference","blendModeSoftLight":"Soft-light","blendModeHardLight":"Hard-light","blendModeColorBurn":"Color-burn","blendModeColorDodge":"Color-dodge","blendModeLighten":"Lighten ","blendModeDarken":"Darken","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Screen","blendModeMultiply":"Multiply","blendModeNone":"None","viewOBarZoomOut":"Paliitin","viewOBarZoomIn":"Palahikin ","viewMenuPropertiesInfo":"Baguhin ang imahe at ang size ng canvas, ilipat, baguhin ang settings ng layer","viewMenuProperties":"Detalye","viewKeyboardP":"Detalye","viewDrawPenTool":"Pen tool","viewDrawEraserTool":"Eraser tool","viewCropPaperLet":"Paper letter","viewCropPaperA6":"Paper A6","viewCropPaperA5":"Paper A5","viewCropPaperA4":"paper A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web common 1366x768","viewCropWebSmall":"Web small 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumb","viewCropYTChannelArt":"Youtube channel art","viewCropYTProfile":"Youtube profile","viewCropTwitAd":"Twitter ad","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"Twitter image","viewCropTwitHeader":"Twitter header","viewCropTwitProfile":"Twitter profile","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Instragram profile","viewCropFBAd":"Facebook ad","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBCover":"Facebook cover","viewCropFBProfile":"Facebook profile","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Square)","viewCropFixed":"Nakapirming Ratio","viewCropNone":"Wala","viewPropertiesTitle":"Detalye","viewAddTextShadowVertOffset":"patayong na pos","viewAddTextShadowHorizOffset":"pahalang na pos","clarity":"Kalinawan","dialogSaveName":"pangalan ng file","dialogAddLayerHL":"pumili ng tipo ng layer na gustong idagdag","dialogAddLayerTitle":"magdadag ng layer","empty":"walang laman","viewOBarDel":"i-delete ang later","viewOBarDup":"duplicate layer,","viewOBarLightUI":"always show transform,","viewOBarSnap":"snap to guides,","viewOBarShowGu":"show guides,","viewOBarSet":"Settings,","viewOBarMD":"i-Move pababa","viewOBarMU":"i-Move pataas,","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3),","viewOBarZ1X":"Actual Pixels (ctrl+1),","viewOBarFill":"Fill Screen (ctrl+2),","viewOBarFit":"Fit Screen (ctrl+0),","viewOBarNav":"navigate,","viewMenuAddImgInfo":"Magupload o humanap ng mga imahe upang idagdag sa iyong proyekto","viewMenuAddImg":"Magdagdag ng imahe","viewMenuAddElmInfo":"\nMagdagdag ng mga overlay na premade, hangganan, mga hugis at sticker sa iyong proyekto.,","viewMenuAddElm":"Magdadag ng Elemento","viewMenuTextInfo":"Magdagdag ng bagong tekstong later o gumamit ng isang tekstong template","viewMenuText":"Teksto","viewMenuDrawingInfo":"Guhitin at i-doodle gamit ang mga iba't-ibang mga guhit katulad ng parisukat, bilog at mga linya pati rin ang mga brushes at mga kulay","viewMenuDrawing":"Guhit","viewMenuRetouchInfo":"Burahin ang mga spots, mga hindi ginustong mga bagay, blemishes, paputiin at padilimin o i-clone ang mga item","viewMenuRetouch":"Retouch,","viewMenuLiquifyInfo":"Palakihin, paliitin at itulak anfg mga parte ng imahe. Gamitin ang liquify upang makagawa ng maliit na adjustements sa mga imahe","viewMenuLiquify":"Liquify,","viewMenuEffectInfo":"Gumamit ng premade effects para ibahin ang mukha at pakiramdam ng bitmap layer","viewMenuEffect":"Effect,","viewMenuFilterInfo":"Blur, sharpen, smooth, grain, vignette and other filters for bitmap layers.,","viewMenuFilter":"Filter,","viewMenuAdjustInfo":"ibahian ang vibrance, kulay, lightness at iba pang bitmap layers.","viewMenuAdjust":"Adjust","viewMenuCutoutInfo":"Tanggalin ang background, putulin ang mga bagay o tanggalin ang mga indibidwal na layers","viewMenuCutout":"Cutout,","viewMenuCropInfo":"tanggalan, gupitin, ikutin at ituwid and canvas gamit ang free o fixed aspect","viewMenuCrop":"Crop,","viewMenuArrangeInfo":"ilipat, baguhin ang settings ng layer","viewMenuArrange":"i-arrange","viewTopBarRedo":"Redo","viewTopBarUndo":"Undo","viewTopBarFB":"Puna","viewRetouchLight":"light,","viewRetouchMid":"mid,","viewRetouchDark":"dark,","viewRetouchRange":"range,","viewRetouchDarken":"darken,","viewRetouchLighten":"lighten,","viewRetouchSharpen":"sharpen,","viewRetouchBlur":"blur,","viewRetouchAlign":"aligned,","viewRetouchMode":"mode","viewRetouchHQ":"Mataas na kalidad","viewRetouchInfill":"infill,","viewRetouchPatch":"patch,","viewRetouchMethod":"method,","viewRetouchToning":"dodge / burn,","viewRetouchDetail":"sharpen / blur,","viewRetouchClone":"clone stamp,","viewRetouchHeal":"heal / repair,","viewRetouchLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma retouch, pumili ng ibang layer!","viewRetouchTitle":"retouch","viewLoadTitle":"Maghintay","viewLiquifyErase":"i-restore","viewLiquifySwirlCCW":"i-swirl ng pa kaliwa","viewLiquifySwirlCW":"i-swirl ng pa kanan","viewLiquifyShrink":"i-shrink","viewLiquifyGrow":"i-enlarge","viewLiquifyMove":"i-push","viewLiquifyLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng ma-Liquify, pumili ng ibang layer!","viewLiquifyTitle":"Liquify","viewKeyboardMoveShift":"Pindutin ang Shift upang maka step 10px","viewKeyboardMoveRight":"Right,","viewKeyboardMoveLeft":"Left,","viewKeyboardMoveDown":"Down,","viewKeyboardMoveUp":"Up,","viewKeyboardMoveLayer":"Move Layer (position),","viewKeyboardCtrlY":"Redo,","viewKeyboardCtrlZ":"Undo,","viewKeyboardI":"Add Image,","viewKeyboardO":"Add Element,","viewKeyboardT":"Text,","viewKeyboardB":"Draw,","viewKeyboardR":"Retouch,","viewKeyboardE":"Effect,","viewKeyboardF":"Filter,","viewKeyboardA":"Adjust,","viewKeyboardK":"Cutout,","viewKeyboardC":"Crop,","viewKeyboardV":"Arrange,","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Move,","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X,","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill,","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X,","viewKeyboardCtrl0":"zoom fit","viewKeyboardCtrlM":"zoom ouy","viewKeyboardCtrlP":"zoom in","viewKeyboardDEL":"i-delete ang layer","viewKeyboardESC":"close toll","viewKeyboardCtrlQ":"close","viewKeyboardCtrlS":"i-save","viewKeyboardTitle":"keyboard shortcuts","viewFilterLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng malagyan ng filter, pumili ng ibang layer!","viewFilterScene":"scene","viewFilterDetails":"detalye","viewFilterTitle":"filter","viewEffectLocked":"Ang mga imaheng layers lamang ang pwedeng malagyan ng effects, pumili ng ibang layer!","viewEffectTitle":"Epekto","viewDrawLocked":"Sa imaheng layers lang pwedeng mag drawing","viewDrawDelete":"tanggalin","viewDrawOutline":"i-outline","viewDrawFill":"punan","viewDrawLineColor":"kulay ng linya","viewDrawLine":"linyang hugis","viewDrawHeart":"hugis puso","viewDrawStar":"hugis tala","viewDrawTriangle":"hugis tatsulok","viewDrawCircle":"hugis bilog","viewDrawSquare":"hugis parisukat","viewDrawShape":"hugis","viewDrawShapeTool":"Shape tool,","viewDrawBrushTool":"Brush tool,","viewCutoutReset":"reset cutout,","viewCutoutInvert":"invert cutout,","viewCutoutExtract":"extract as layer,","viewCutoutHint":"hint removed,","viewCutoutLine":"hugis ng linya","viewCutoutHeart":"hugis puso","viewCutoutStar":"hugis ng bituin","viewCutoutTriangle":"hugis ng tatsulok","viewCutoutCircle":"hugis bilog","viewCutoutSquare":"hugis parisukat","viewCutoutShapeH":"hugis","viewCutoutContigious":"contiguous,","viewCutoutMedium":"medium,","viewCutoutLight":"light,","viewCutoutNone":"none","viewCutoutRemove":"alisin","viewCutoutKeep":"panatilihin","viewCutoutMode":"mode,","viewCutoutLasso":"lasso cutout,","viewCutoutDraw":"draw cutout,","viewCutoutMagic":"magic cutout,","viewCutoutShape":"hugis ng cutout","viewCutoutTip":"Pumili ng isang layer ng imahe o rasterize ang teksto / elemento ng layer upang lumikha ng isang cutout.","viewCutoutTitle":"Cutout","viewCropReset":"I-reset ang crop","viewCropTip":"ang size aspect ng imahe ay magbabago ng size kapag ang crop panel ay naka sirado","viewCropOutput":"Output size:","viewCropPreset":"preset,","viewCropRatio":"ratio,","viewCropAspect":"select aspect,","viewCropFlipV":"i-flip ng patayo","viewCropFlipH":"i-flip ng pahalang","viewCropRR":"paikutin pakanan","viewCropRL":"paikutin pakaliwa","viewCropRotate":"paikutin at i-flip","viewCropTitle":"i-crop","viewBottomBarSaveTT":"I-Save (ctrl+s),","viewBottomBarCloseTT":"Isara (ctrl+q),","viewBottomBarRedoTT":"Redo ctrl+y,","viewBottomBarUndoTT":"Undo ctrl+z,","viewBottomBarRedo":"redo","viewBottomBarUndo":"undo","viewArrangeLocked":"pumili ng layer sa kanang layer bar o magdagdag ng bagong teksto, image o elemento","viewArrangeTip":"i-unlock ang mga layers upang magawa ang mga pagbabago","viewArrangeUnlock":"i-unlock","viewArrangeDelete":"i-delete","viewArrangeDuplicate":"kopyahin","viewArrangeFlipV":"i-flip ng patayo","viewArrangeFlipH":"i-flip ng pahalang","viewArrangeRR":"paikutin pakanan","viewArrangeRL":"paikutin pakaliwa","viewArrangeRotate":"paikutin at i-flip","viewArrangeLockAspect":"i-lock ang aspekto","viewArrangeTitle":"ayusin","viewAdjustLocked":"Ang mga imaheng layer lamang ang maaaring nababagay, pumili ng isa pang layer","viewAdjustTip":"I-double click upang magdagdag o mag-alis ng control point","viewAdjustChannel":"channel","viewAdjustCurves":"kurba","viewAdjustShadows":"anino","viewAdjustHightlight":"i-highlight","viewAdjustToning":"toning","viewAdjustLight":"liwang","viewAdjustBNW":"itim at puti","viewAdjustAuto":"awtomatikong iayos","viewAdjustTitle":"i-adjust","viewAddTextDelete":"burahin ang teksto","viewAddTextShadow":"shadow","viewAddTextOutline":"outline","viewAddTextBackgroundWord":"salita","viewAddTextBackgroundLine":"linya","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Uppercase","viewAddTextAlignRight":"i-right align","viewAddTextAlignCenter":"i-center align","viewAddTextAlignLeft":"i-left align","viewAddTextAlignNCase":"align and case","viewAddTextAdd":"mag dagdag ng bagong teksto","viewAddLayerSelectType":"pumili ng idadagdag na tipong layer","viewAddLayerTitle":"magdagdag ng layer","viewAddImageStock":"mga larawan","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"mag-browse","viewAddImageTitle":"magdagdag ng imahe","viewAddElementDelete":"i-delete ang elemento","viewAddElementSticker":"sticker","viewAddElementShape":"hugis","viewAddElementBorder":"border,","viewAddElementOverlay":"overlay","viewAddElementFlipV":"i-flip ng patayo","viewAddElementFlipH":"i-flip ng pahalang","viewAddElementRR":"paikutin ng kanan","viewAddElementRL":"paikutin ng kaliwa","addCategory":"magdagdag ng %s","addElement":"magdagdag ng elemento","layerSettings":"settings ng layer","hasCutout":"merong cutout","documentActions":"mga aksyon sa document","historyDuplicate":"kopyahin","historyUnpin":"unpin","historyPin":"i-pin","historyDelete":"tanggalin","historyClearConfirm":"Sigurado ka bang gusto mong ibura ang kasaysayang edits?","sizeFacebookProfile":"Facebook profile","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","last10Projects":"huling sampung proyekto","pinnedTip":"\nTIP! Kung nais mong panatilihin ang isang dokumento pagkatapos ay i-click ang icon ng puso upang i-pin ito.,","pinnedProjects":"naka-pin na mga projekyo","clearHistory":"magsimula sa simula","noHistory":"Walang larawan sa iyong kasaysayan, upang simulan ang pag-edit lamang piliin ang \\ Buksan ang imahe \\ \"o \\\" I-load ang url \\ \"sa kaliwa.\",","welcomeHeadline":"Maligayang pagdating sa Pixlr X Online Photo Editor.","examplePhoto":"Subukang magedit ng imahe ngayon","backToEditor":"bumalik sa editor","stockSearch":"Maghanap ng image","addCurrent":"dagdagan ang kasalukuyan","createNew":"lumikha ng bago","history":"kasaysayan","openExamples":"pwede mo ring subukan and editor gamit ang mga hilambawa","openDragClip":"Pwede mo ring i-drag and drop ang mga file o i-paste galing sa clipboard para ma buksan","loadURL":"i-load ang URL","openImage":"buksan ang imahe","sinceNow":"ngayon lang","sinceMinutes":"%d na minuto ang nakalipas","sinceMinute":"isang minuto ang nakalipas","sinceHours":"%d na oras ang nakalipas","sinceHour":"isang oras ang nakalipas","sinceDays":"%d araw na ang nakakaraan","sinceDay":"kahapon","shadows":"Anino","highlight":"Highlight","white":"Puti","black":"Itim","contrast":"Contrast","exposure":"Exposure","brightness":"Liwanag","hue":"Hue","tint":"Tint","temperature":"Temperatura","saturation":"Saturation","vibrance":"Vibrance","mosaic":"Mosaic","glamour":"Glamour","posterize":"Posterize","bloom":"Bloom","pixelate":"Pixelate","fringe":"Fringe","vignette":"Vignette","grain":"i-grain","dehaze":"Dehaze","smooth":"Pakinisin","sharpen":"Pahasain","layerCreated":"Nagawa ang Layer","noCutout":"Walang cutout","letterSpacing":"Pagitan ng Letra","lineSpacing":"Pagitan ng Linya","lineSize":"laki ng linya","straighten":"ituwid","invert":"pagbaligtad","dialogSaveCalculate":"pagkalkula","dialogSaveImageHeight":"taas ng imahe","dialogSaveImageWidth":"lapad ng imahe","dialogSaveHigh":"mataas","dialogSaveMed":"katamtaman","dialogSaveLow":"mababa","dialogSaveTitle":"i-save ang imahe","dialogResizeCropWarning":"Kapag binabago ang sukat ng aktibong crop tool","dialogResizeAnchor":"anchor point","dialogResizeRelative":"relative change","dialogResizeApplyAll":"Kapag nag-aaplay ng laki ng laki ng lahat ng mga layer ay mai-scale","dialogResizeContrain":"limitahan ang sukat","dialogResizeCanvasTitle":"baguhin ang laki ng canvas","dialogResizeImageTitle":"baguhin ang laki ng imahe","dialogPreResizeMaxSize":"pinakamalaking %d px","dialogPreResizeExif":"awtomatikong paikutin batay sa exif","dialogPreResizeInfo2":"baguhin ang size ng imahe bago muling ma-edit at save sa memory at upang mabasawan ang lag","dialogPreResizeInfo1":"Ang imaheng napili mo ay sumobra sa laki","dialogPreResizeTitle":"Pre-size na imahe","dialogOpenURLHeadline":"URL ng imahe","dialogOpenURLTitle":"Buksan ang URL ng imahe","dialogLoadError":"May isang bagay na nagkamali kapag naglo-load ng imahe .. mangyaring subukang muli mamaya","dialogLoadLoadingFrom":"maghintay %s galing %s","dialogLoadPrepare":"naghahanda","dialogLoadTitle":"maghintay","dialogChoiceHeadline":"Nais mo bang idagdag ang imahe bilang isang layer sa kasalukuyang dokumento o lumikha ng bago?","dialogChoiceTitle":"busksan ang imahe","maximize":"maximize","minimize":"bawasan","fill":"punuin","fit":"akma","canvas":"canvas","tolerance":"toleransiya","reset":"i-reset","density":"density","strength":"lakas","download":"download","advanced":"advanced","left":"kaliwa","top":"tuktok","hidden":"nakatago","visible":"nakikita","layers":"layers","layer":"layer","shape":"hugis","color":"kulay","erase":"bura","back":"likod","blur":"blur","paint":"pintura","brush":"brush","aspect":"aspeto","tool":"tool","angle":"anggulo","drawing":"drawing","draw":"guhit","text":"teksto","font":"font","quality":"kalidad","spikes":"spike","source":"pinagmulan","step":"hakbang","opacity":"opacity","image":"imahe","transparency":"aninaw","softness":"lambot","size":"laki","loading":"loading","load":"load","open":"bukas","save":"save","loadMore":"mag-load pa","search":"paghahanap","template":"template","create":"lumikha","background":"likuran","max":"max","blendMode":"mode ng timpla","original":"orihinal","cancel":"kanselahin","ok":"ok","amount":"halaga","apply":"i-apply","height":"taas","width":"lapad","untitled":"walang pangalan","name":"pangalan","close":"Isara","preferences":"preference","dialogSaveFileType":"tipo ng file","dialogPremiumTitle":"Panoorin ang ad para gawing premium ","dialogPremiumMessage":"Pagkatapos mong panoorin ang Ad maari mo ng gaminitin ang Premium Content/Feature. Upang maskip ang ads sa susunod, maari mong ma upgrade ang iyong account to Advanced! ","dialogPremiumGoAdvanced":"Gawing Advanced","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Pagitan","dropFile":"i-drop ang image","locked":"naka lock na background","viewPropertiesResizeImage":"ibahin ang laki ng imahe","viewPropertiesResizeCanvas":"laki ng canvas","viewLiquifyHQPreview":"Mataas na kalidad ng preview","viewMenuToggleHome":"Toggle home","historyAddelement":"Magdagdag ng elemento","historyDuplicateelement":"doblehen ang elemento","historyDeleteelement":"burahin ang elemento","historyOpenbitmap":"buksan ang imahe","historyAddbitmap":"mag dagdag ng imahe","historyPastebitmap":"i-paste ang imahe","historyExtractbitmap":"i-extract ang imahe","historyDuplicatebitmap":"doblehen and imahe","historyAddemptybitmap":"magdagdag ng layer","historyNewemptybitmap":"bagong imahe","historyDeletebitmap":"burahin ang imahe","historyAddtext":"magdagdag ng teksto","historyPastetext":"i-paste ang teksto","historyDuplicatetext":"doblehen ang teksto","historyDeletetext":"burahin ang teksto","historyClear":"Cleat","historyCut":"Putulin","historyLayerOpacity":"Transparancy ng layer","historyLayerBlendMode":"blend mode ng layer","historyLayerVisible":"bisibilidad ng layer","historyLayerName":"pangalan ng layer","historyTextSize":"laki","historyTextFont":"font","historyTextColor":"kulay","historyTextAlign":"align","historyTextUppercase":"uppercase","historyTextBold":"bold ","historyTextItalic":"italic","historyTextLetterspacing":"Espasyo ng titik","historyTextLinespacing":"Linya spacing","historyTextShadow":"Anino","historyTextOutline":"Balangkas","historyTextBackground":"Background","historyText":"Teksto","historyBitmap":"Imahe","historyEffect":"Epekto","historyAdjust":"Ayusin","historyFilter":"Filter","historyArrange":"Ayusin","historyDistort":"Distort","historyTransform":"Pagbabago","historyShape":"Hugis","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Layer un / lock","historyRasterizeText":"Rastadong teksto","historyRasterizeElement":"Rasterized na elemento","historyFill":"Punan","historyHealPatch":"Pagalingin patch","historyHealInfill":"Pagalingin infill","historyLiquify":"Pakulayan","historyTextSettings":"Mga setting ng teksto","historyTextChange":"Pagbabago ng teksto","historyWand":"Wand","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Marquee","historyDraw":"Gumuhit","historyReplace":"Palitan ang kulay","historyClone":"I-clone","historyCrop":"Pag-crop","historyDetail":"Detalye","historyToning":"Toning","historyTemper":"Sponge","historyPen":"Panulat","historyEraser":"Pambura","historyStraighten":"Ituwid","historyBackground":"Background","historyImageResize":"I-laki ang laki ng imahe","historyCanvasResize":"Ang laki ng laki ng canvas","historyMask":"Gupitin / Mask","historyMaskInvert":"Gupitin / Maskaliktad","historyMerge":"Pagsamahin ang mga layer","historyOrder":"Utos ng Layer","historyFlip":"I-flip","historyRotate":"Paikutin","historyDeselect":"Alisin ang","historySelectionMove":"Ilipat ang pagpili","historySelectionAll":"Piliin lahat","historySelectionPixels":"Pumili ng mga pixel","historySelectionInvert":"Ibalik ang pagpili","historyStroke":"Stroke","historyAuto":"Auto Adjust","historyBrightnessContrast":"Liwanag at Paghahambing","historyBrightness":"Liwanag","historyContrast":"Pag-iiba","historyTemperatureTint":"Temperatura at Tint","historyTemperature":"Temperatura","historyTint":"Tint","historyHueSaturation":"Hue & Saturation","historyHue":"Hue","historySaturation":"Sabado","historyVibrance":"Panginginig ng boses","historyBalance":"Balanse ng kulay","historyLookup":"Kulay ng lookup","historyHighlightShadows":"I-highlight at Mga Anino","historyHighlight":"I-highlight","historyShadows":"Mga anino","historyExposure":"Paglalahad","historyCurves":"Mga curve","historyLevels":"Mga Antas","historyBlack":"Itim","historyWhite":"Puti","historyThreshold":"Threshold","historyPosterize":"Posterize","historyDesaturate":"Desaturate","historyInvert":"Baliktad","historySharpen":"Biglang","historyClarity":"Kalinawan","historyBlur":"Malabo","historyGaussian":"Malabo ang Gaussian","historySmooth":"Makinis","historyDenoise":"Alisin ang ingay","historyGrain":"Grain","historyVignette":"Vignette","historyBloom":"Bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Dehaze","historyFringe":"Fringe","historyPixelate":"Pixelate","historyMosaic":"Mosaic","historyDropShadow":"i-drop ang shadow","historyGlow":"Glow","historyOpen":"Buksan","historyDropbitmap":"ihulog ang imahe","logInNow":"Mag log-in ngayon","neverAskMeAgain":"Wag na akong tanungin ulit","elementPremiumDesc":"Ito ay isang premium na elemento! ","viewAddTextBold":"Bold","viewAddTextItalic":"Italic","viewMenuKB":"Keyboard shortcut","photoEditorHome":"Photo editor pixlr home","xForExpress":"Pixlr X ay Express","eForEditor":"Pixlr E ay Editor","pricingPlan":"Pricing Plan","hiUser":"Mabuhay! ","logout":"Log out","login":"Login","loginEditor":"login to photo editor","mySubscription":" Aking Subskripsyon","xTitle":"Photo Editor : Pixlr X - free image editing online","xMetaDesc":"Naghahanap ka ba ng mga advanced na kakayahan sa pag-edit ng larawan mismo sa iyong browser, si Pixlr X ay ang susunod na henerasyon na photo editor! Walang kinakailangang pag-install at pagrehistro. Gumamit nang libre sa desktop, tablet at telepono.","xMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","deleted":"Tinanggal","titleEditText":" I-edit ang teksto","titleDeleteLayer":" Tanggalin ang layer","titleDuplicateLayer":"Doblehin ang layer","titleImageLayer":" Magdagdag ng imahe bilang layer","titleRasterizeLayer":"I-Rasterize ang teksto / elemento","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":" Tanungin na baguhin ang laki ng imahe","viewOBarAskLayertype":" Tanungin kung anong uri ng layer ang idaragdag","historyConvertMaskToSelection":" I-convert ang mask","historyConvertSelectionToMask":"I-convert ang selection","historyApplyMask":"I-apply ang mask","continue":" Magpatuloy","premium":"Premium","unlocked":"Wala naka-lock","viewOBarLockUnlockLayer":" I-lock o unlock ang posisyon ng layer","viewOBarShowHideLayer":" Ipakita / Itago ang layer","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}