To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Cień","historyMosaic":"Mozaika","historyPixelate":"Pikselat","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Usuwanie mgły","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Efekt bloom","historyVignette":"Winieta","historyGrain":"Ziarno","historyDenoise":"Redukcja szumów","historySmooth":"Wygładzenie","historyGaussian":"Rozmycie gaussowskie","historyBlur":"Rozmycie","historyClarity":"Przejrzystość","historySharpen":"Wyostrzenie","historyInvert":"Odwróć","historyDesaturate":"Desaturacja","historyPosterize":"Posteryzacja","historyThreshold":"Próg","historyWhite":"Biały","historyBlack":"Czarny","historyLevels":"Poziomy","historyCurves":"Krzywe","historyExposure":"Ekspozycja","historyLookup":"Wyszukiwanie kolorów","historyBalance":"Balans kolorów","historyVibrance":"Intensywność","historyHueSaturation":"Barwa i nasycenie","historyTemperatureTint":"Temperatura i odcień","historyBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","historyAuto":"Automatyczne dopasowanie","historyStroke":"Pędzel","historySelectionInvert":"Odwróć wybór","historySelectionPixels":"Wybierz piksele","historySelectionAll":"Zaznacz wszystko","historySelectionMove":"Przenieś wybór","historyDeselect":"Odznacz","historyRotate":"Obróć","historyFlip":"Flip","historyOrder":"Kolejność warstw","historyMerge":"Scal warstwy","historyMaskInvert":"Wycinanie / Odwrócenie maskowania","historyMask":"Wycinanie / Maskowanie","historyCanvasResize":"Zmiana rozmiaru tekstury","historyImageResize":"Zmiana rozmiaru zdjęcia","historyBackground":"Tło","historyStraighten":"Wyprostuj","historyEraser":"Gumka","historyPen":"Pióro","historyTemper":"Gąbka","historyToning":"Tonowanie","historyDetail":"Szczegół","historyCrop":"Przytnij","historyClone":"Klonuj","historyDraw":"Rysuj","historyMarquee":"Zaznaczenie","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Różdżka","historyTextChange":"Zmiana tekstu","historyTextSettings":"Ustawienia tekstu","historyLiquify":"Formowanie","historyHealInfill":"Heal infill","historyHealPatch":"Łatka","historyFill":"Wypełnij","historyRasterizeElement":"Element zrasteryzowany","historyRasterizeText":"Tekst zrasteryzowany","historyLayerLocked":"Warstwa odblokowana","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Kształt","historyDistort":"Zniekształcenie","historyArrange":"Organizuj","historyFilter":"Filtr","historyAdjust":"Dostosuj","historyEffect":"Efekt","historyBitmap":"Zdjęcie","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Tło","historyTextOutline":"Zarys","historyTextShadow":"Cień","historyTextLinespacing":"Odstępy między wierszami","historyTextLetterspacing":"Odstępy między literami","historyTextItalic":"Kursywa","historyTextBold":"Pogrubienie","historyTextUppercase":"Wielkie litery","historyTextAlign":"Wyrównanie","historyTextColor":"Kolor","historyTextFont":"Czcionka","historyTextSize":"Rozmiar","historyLayerName":"Nazwa warstwy","historyLayerVisible":"Widoczność warstwy","historyLayerBlendMode":"Tryb mieszania warstw","historyLayerOpacity":"Przezroczystość warstwy","historyClear":"Wyczyść","historyDeletetext":"Usuń tekst","historyDuplicatetext":"Duplikuj tekst","historyPastetext":"Wklej tekst","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyDeletebitmap":"Usuń zdjęcie","historyNewemptybitmap":"Nowe zdjęcie","historyAddemptybitmap":"Dodaj warstwę","historyDuplicatebitmap":"Duplikuj zdjęcie","historyExtractbitmap":"Wyodrębnij zdjęcie","historyPastebitmap":"Wklej zdjęcie","historyAddbitmap":"Dodaj zdjęcie","historyOpenbitmap":"Otwórz zdjęcie","historyDeleteelement":"Usuń element","historyDuplicateelement":"Zduplikowany element","historyAddelement":"Dodaj element","layerFlattenImage":"Spłaszcz","layerMergeVisible":"Złącz widoczne","layerMergeDown":"Połącz w dół (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Jasność","blendModeColor":"Kolor","blendModeSaturation":"Nasycenie","blendModeHue":"Odcień","blendModeExclusion":"Wykluczenie","blendModeDifference":"Różnica","blendModeSoftLight":"Łagodne światło","blendModeHardLight":"Ostre światło","blendModeColorBurn":"Przyciemnienie","blendModeColorDodge":"Rozjaśnienie","blendModeLighten":"Rozjaśnij","blendModeDarken":"Przyciemnij","blendModeOverlay":"Nakładka","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Mnożenie","blendModeNone":"Nic","viewOBarDel":"Usuń warstwę (DEL)","viewOBarDup":"Duplikuj warstwę","viewOBarLightUI":"Jasny soft ui","viewOBarSnap":"Kliknij w przewodniki","viewOBarShowGu":"Pokaż przewodniki","viewOBarSet":"Ustawienia","viewOBarZoomOut":"Pomniejsz","viewOBarZoomIn":"Przybliż","viewOBarMD":"Opuść","viewOBarMU":"Podnieś","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Rzeczywiste piksele (ctrl+1)","viewOBarFill":"Wypełnij ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Dopasuj ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"Nawigacja","layerSettings":"Ustawienia warstw","hasCutout":"Wycięcie","documentActions":"Działania","historyDuplicate":"Duplikat","historyUnpin":"Odepnij","historyPin":"Przypnij","historyDelete":"Usuń","historyClearConfirm":"Czy na pewno chcesz wyczyścić historię?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Ultra hd","sizeUltraHD":"Ultra hd","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","last10Projects":"Ostatnie 10 projektów","pinnedTip":"WSKAZÓWKA! Jeśli chcesz zachować dokument, kliknij ikonę serca, aby go przypiąć.","pinnedProjects":"Przypięte projekty","clearHistory":"Wyczyść historię","noHistory":"W Twojej historii brak zdjęć. Prosimy \"Open Image\" lub \"Load Url\", aby rozpocząć edycję.","welcomeHeadline":"Witamy w nowym edytorze Pixlr Editor 2020.","examplePhoto":"Zacznij edycję","backToEditor":"Wróć do edytora","addCurrent":"Dodaj bieżący","stockSearch":"Szukaj","createNew":"Utwórz nowy","history":"Historia","dropFile":"Upuść, żeby otworzyć plik","openExamples":"Możesz także edytować dowolne z naszych poniższych zdjęć.","openDragClip":"Możesz także przeciągnąć i upuścić pliki lub wkleić ze schowka.","loadURL":"Załaduj url","openImage":"Otwórz zdjęcie","sinceNow":"Przed chwilą","sinceMinutes":"%d minut temu","sinceMinute":"Minutę temu","sinceHours":"%d godzin temu","sinceHour":"Godzinę temu","sinceDays":"%d dni temu","sinceDay":"Jeden dzień temu","shadows":"Cienie","contrast":"Kontrast","brightness":"Jasność","tint":"Barwa","temperature":"Temperatura barwowa","saturation":"Nasycenie","vibrance":"Intensywność","sharpen":"Wyostrzenie","layerCreated":"Utworzona warstwa","noCutout":"Bez wycięcia","straighten":"Wyprostuj","invert":"Odwróć","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","dialogSaveCalculate":"Przeliczanie","dialogSaveImageHeight":"Wysokość zdjęcia","dialogSaveImageWidth":"Szerokość zdjęcia","dialogSaveHigh":"Wysoka","dialogSaveMed":"Średnia","dialogSaveLow":"Niska","dialogSaveFileType":"Rodzaj pliku","dialogSaveName":"Nazwa pliku","dialogSaveTitle":"Zapisz zdjęcie","dialogResizeCropWarning":"Podczas zmiany rozmiaru dowolne aktywne narzędzie do przycinania zostanie zresetowane, może wystąpić przycinanie warstw, jeśli nowy rozmiar tekstury jest mniejszy.","dialogResizeAnchor":"캔버스 사이즈가 더 작을 경우, 기존 레이어가 잘려질 수 있습니다.","dialogResizeRelative":"zmiana względna","dialogResizeApplyAll":"Po zastosowaniu zmiany rozmiaru wszystkie warstwy zostaną przeskalowane.","dialogResizeContrain":"Ogranicz proporcje","dialogResizeCanvasTitle":"Zmień rozmiar tekstury","dialogResizeImageTitle":"Zmień rozmiar zdjęcia","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże,","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogOpenURLHeadline":"Url zdjęcia","dialogOpenURLTitle":"Otwórz URL zdjęcia","dialogLoadError":"Coś poszło nie tak podczas ładowania zdjęcia .. spróbuj ponownie później ...","dialogLoadLoadingFrom":"Załadowano % z % ...","dialogLoadPrepare":"Przygotowanie...","dialogLoadTitle":"Ładowanie","dialogChoiceHeadline":"Czy chcesz dodać zdjęcie jako warstwę w bieżącym dokumencie czy utworzyć nowy?","dialogChoiceTitle":"Otwórz zdjęcie","dialogAddLayerHL":"Wybierz typ warstwy","dialogAddLayerTitle":"Dodaj warstwę","offsetY":"Przesunięcie y","offsetX":"Przesunięcie x","maximize":"Maksymalizuj","minimize":"Minimalizuj","fill":"Wypełnij","fit":"Dopasuj","canvas":"Tekstura","tolerance":"Tolerancja","reset":"Reset","density":"Gęstość","strength":"Siła","download":"Pobierz","advanced":"Zaawansowane","left":"lewo","top":"góra","hidden":"Ukryty","visible":"Widoczny","layers":"Warstwy","layer":"Warstwa","shape":"Kształt","color":"Kolor","erase":"Wymaż","back":"Wróć","blur":"Rozmycie","paint":"Farba","brush":"Pędzel","aspect":"Wygląd","tool":"Narzędzie","angle":"Kąt","drawing":"Rysunek","empty":"Pusty","draw":"Rysuj","text":"Tekst","font":"Czcionka","quality":"Jakość","spikes":"Kolce","source":"Źródło","step":"Krok","feather":"Wtapianie","opacity":"Nieprzezroczystość","image":"Zdjęcie","transparency":"Przezroczystość","softness":"Miękkość","size":"Rozmiar","loading":"Ładowanie","load":"Załaduj","open":"Otwórz","save":"Zapisz","loadMore":"Załaduj więcej","search":"Szukaj","template":"Szablon","create":"Utwórz","background":"Tło","max":"Max","blendMode":"Tryb mieszania","original":"Oryginał","close":"Zamknij","cancel":"Anuluj","ok":"Ok","amount":"Ilość","apply":"Zastosuj","height":"Wysokość","width":"Szerokość","untitled":"Bez tytułu","name":"Nazwa","frequency":"Częstotliwość","dialogPremiumTitle":"Obejrzyj reklamę, aby uzyskać treści premium","dialogPremiumMessage":"Po reklamie będziesz mógł korzystać z treści / funkcji premium. Aby pominąć te reklamy w przyszłym uaktualnieniu, załóż konto Advanced!\n","dialogPremiumGoAdvanced":"Go Advanced","locked":"Zablokowane","historyCut":"Wytnij","historyTransform":"Przekształć","historyReplace":"Zmień kolor","historyOpen":"Otwórz","historyDropbitmap":"Upuść zdjęcie","toolKB":"Skrót klawiaturowy","toolArrange":"Organizuj","toolArrangeDesc":"Przenieś, przekształć i zmień ustawienia warstw.\n","toolMarquee":"Wybierz zaznaczenie","toolMarqueeDesc":"Twórz selekcje za pomocą narzędzia do zaznaczania kwadratu i okręgu.","toolLasso":"Wybierz lasso","toolLassoDesc":"Użyj lass odręcznych, wielokątnych lub magnetycznych, aby utworzyć zaznaczenie.\n","toolWand":"Wybierz różdżkę","toolWandDesc":"Użyj magicznej różdżki, aby wybrać obszary o podobnych kolorach.\n","toolCrop":"Przytnij","toolCropDesc":"Przytnij, wytnij i wyprostuj teksturę przez dowolny lub stały aspekt.\n","toolCutout":"Wycinanie / Maskowanie","toolCutoutDesc":"Maskuj obszary i / lub usuwaj tła, wycinaj obiekty lub przycinaj poszczególne warstwy.\n","toolLiquify":"Formowanie","toolLiquifyDesc":"Rozwijaj, zmniejszaj i przesuwaj części obrazu. Użyj upłynnienia, aby wprowadzić subtelne poprawki do portretów i innych zdjęć.","toolHeal":"Napraw","toolHealDesc":"Usuwaj plamy, niechciane przedmioty, skazy, czyść zdjęcia.","toolClone":"Klonuj","toolCloneDesc":"Rysuj i kopiuj z innych obszarów zdjęcia.\n","toolDetail":"Rozmycie / wyostrzenie / wygładzenie","toolDetailDesc":"Rysuj, by wyostrzyć, rozmazać lub rozmazać szczegóły.\n","toolToning":"Rozjaśnienie / Przyciemnienie","toolToningDesc":"Rozjaśnij lub przyciemnij obszary zdjęcia, aby wydobyć ciemne lub przyciemnione obszary.\n","toolTemper":"Gąbka / Kolor","toolTemperDesc":"Zmień nasycenie lub temperaturę w małych obszarach, aby wzmacniać lub redukować kolory.\n","toolPen":"Pióro","toolPenDesc":"Do rysowania i rysowania używaj różnego rodzaju piór, takich jak sieć, kredki, atrament.\n","toolDraw":"Rysuj","toolDrawDesc":"Rysuj za pomocą różnych pędzli i kolorów.\n","toolEraser":"Gumka","toolEraserDesc":"Wymaż części obrazu za pomocą pędzla, użyj narzędzia wycinania, aby uzyskać lepszy efekt.\n","toolFill":"Wypełnij","toolFillDesc":"Wypełnij całe obszary jednym kolorem.\n","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Twórz mieszanki z różnymi kolorami i przezroczystościami.\n","toolReplace":"Zmiana koloru","toolReplaceDesc":"Zmień jeden kolor w obszarze na inny, rysując.\n","toolShape":"Kształt","toolShapeDesc":"Rysuj różne kształty, takie jak kwadraty, koła i linie.\n","toolAddText":"Tekst","toolAddTextDesc":"Dodaj nową warstwę tekstową lub użyj jednego z naszych szablonów tekstowych.\n","toolPicker":"Próbnik kolorów","toolPickerDesc":"Wybierz kolory ze zdjęcia, aby użyć ich z innymi narzędziami.\n","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Powiększ lub pomniejsz zdjęcie, aby ustawić ostrość na różnych częściach.\n","toolHand":"Hand / Pan","toolHandDesc":"Przesuń widoczny obszar, gdy zdjęcie jest powiększone. Przytrzymaj spację w dowolnym narzędziu.\n","colorSwitch":"zmień kolory (X)","titleFile":"Plik","titleEdit":"Edytuj","titleImage":"Zdjęcie","titleLayer":"Warstwa","titleSelect":"Wybierz","titleAdjustment":"Poprawka","titleFilter":"Filtr","titleView":"Widok","titleHelp":"Pomoc","titleNewImage":"Nowe zdjęcie","titleOpenImage":"Otwórz zdjęcie","titleOpenURL":"Otwórz adres URL zdjęcia","titleStockSearch":"Szukaj stocków","titleSave":"Zapisz","titlePrint":"Drukuj","titleClose":"Zamknij","titleUndo":"Cofnij","titleRedo":"Popraw","titleCut":"Wytnij","titleCopy":"Kopiuj","titleClear":"Wyczyść","titlePaste":"Wklej ","titleFreeTransform":"Swobodnie przekształć","titleFreeDistort":"Swobodnie zniekształć","titleTransform":"Przekształć","titleRotateLeft":"Obróć w lewo / ccw","titleRotateRight":"Obróć w prawo / cw","titleFlipHorizontal":"Odwróć w poziomie","titleFlipVertical":"Odwróć w pionie","titleStroke":"Pędzel","titleFill":"Wypełnij ","titleImageSize":"Rozmiar zdjęcia","titleCanvasSize":"Rozmiar obszaru roboczego","titleImageRotation":"Obrót zdjęcia","titleCrop":"Kadruj","titleTrim":"Przytnij","titleNewLayer":"Nowa warstwa","titleDuplicateLayer":"Powielona warstwa","titleImageLayer":"Dodaj zdjęcie jako warstwę","titleElementLayer":"Dodaj warstwę elementu","titleURLLayer":"Dodaj URL jako warstwę","titleDeleteLayer":"Usuń warstwę","titleRasterizeLayer":"Rasteryzuj tekst / element","titleLayerUp":"Przesuń do przodu / do góry","titleLayerDown":"W tył / w dół","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Zaznacz wszystko","titleSelectPixels":"Wybierz piksele","titleSelectDeselect":"Odznacz","titleSelectInvert":"Odwróć wybór","titleAutoAdjust":"Automatyczne dopasowanie","titleBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatura i odcień","titleHueSaturation":"Barwa i nasycenie","titleVibrance":"Intensywność","titleColorBalance":"Balans kolorów","titleColorLookup":"Wyszukiwanie kolorów","titleExposure":"Ekspozycja","titleCurves":"Krzywe","titleLevels":"Poziomy","titleThreshold":"Próg ","titlePosterize":"Posteryzuj","titleDesaturate":"Desaturacja","titleInvert":"Odwróć","titleEffectLibrary":"Biblioteka efektów","titleSharpen":"Wyostrzyj","titleClarity":"Przejrzystość","titleBlur":"Rozmycie","titleGaussianBlur":"Rozmycie Gaussa","titleSmooth":"Wygładzenie","titleGrain":"Ziarno","titleNoise":"Dodaj szum","titleDenoise":"Usuń szumy","titleVignette":"winieta","titleBloom":"efekt bloom","titleGlamour":"glamour","titleDehaze":"usuwanie mgły","titleInnerGlow":"Blask wewnętrzny","titleOuterGlow":"Blask zewnętrzny","titleOutline":"Kontur","titleInnerShadow":"Cień wewnętrzny","titleDropShadow":"Upuść cień","titleFringe":"fringe","titlePixelate":"Pikselat","titleMosaic":"mozaika","titleHalftone":"Półtony","titleStrokeOutline":"Pędzel / Kontur","titleZoomIn":"przybliż","titleZoomOut":"oddal","titleFitScreen":"Dopasuj ekran","titleFillScreen":"Wypełnij ekran","titleToggleFullScreen":"Przełącz tryb pełnoekranowy","titleToggleLightDarkMode":"Przełącz tryb jasny / ciemny","titleKeyboardShortcuts":"Skróty klawiaturowe","titleColorPicker":"Próbnik kolorów","titleAddElement":"dodaj element","titleToolSettings":"Ustawienia narzędzi","titleAlignCase":"wyrównaj","add":"Dodaj ","smudge":"Smuga","target":"Target","removeStop":"Dezaktywuj","compare":"Porównaj (przytrzymaj)","paste":"Wklej ","noPaste":"nic do wklejenia","emptyPaste":"'empty! try ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"nic do wklejenia","overlay":"Nakładka","sticker":"naklejka","premium":"Premium","red":"Czerwony","green":"Zielony","blue":"Niebieski","range":"zakres","midtones":"Półcienie","highlights":"Podświetlenia","preserveLuminosity":"Zachowaj świetlistość","radius":"Promień","threshold":"Próg ","colorize":"Koloruj","lineSpace":"Odstęp między wierszami","letterSpace":"Odstęp między literami","addText":"Dodaj tekst","alignLeft":"Wyrównaj w lewo","alignCenter":"Wyrównaj do środka","alignRight":"Wyrównaj w prawo","uppercase":"Wielkie litery","bold":"Pogrubienie","italic":"Kursywa","full":"pełny","line":"linia","word":"słowo","outline":"kontur","shadow":"cień","fixed":"Naprawiony","free":"Darmowy","polygon":"Wielokąt","magnetic":"Magnetyczny","rotateLeft":"obróć w lewo","rotateRight":"obróć w prawo","flipVertical":"odwróć w pionie","flipHorizontal":"odwróć w poziomie","duplicate":"powiel","delete":"Usuń (DEL)","transform":"Tvar","distort":"Zniekształć","rasterize":"Rasteryzuj","edit":"Edytuj","settings":"Ustawienia","styles":"Style","addNew":"Dodaj nowy","unlock":"odblokuj","aligned":"wyrównaj","mode":"tryb","method":"metoda","variant":"Wariant","restore":"przywróć","ratio":"proporcje","extract":"Wyodrębnij ","constraint":"Constraint","contiguous":"sąsiedni","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"podpowiedź usunięta","addToCutout":"Dodaj do wycięcia","removeFromCutout":"usuń z wycięcia","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Wygładzanie","blend":"Mieszanie","stroke":"Pędzel","type":"Rodzaj","radial":"Promienie","linear":"Liniowy","patch":"łatka","infill":"wypełnienie","push":"pchnij","enlarge":"powiększ","shrink":"zmniejsz","swirlRight":"skręć w prawo","swirlLeft":"Skręć w lewo","rectangle":"Prostokąt","roundedRect":"Zaokrąglony prostokąt","ellipse":"Elipsa","circle":"Okrąg","triangle":"Trójkąt","star":"Gwiazda","heart":"Serce","plus":"Plus","minus":"Minus","lighten":"rozjaśnij","darken":"Ciemniej","main":"Główny","alter":"Zmień","increase":"Zwiększ","decrease":"Zmniejsz","horizontalPos":"pozycja pozioma","verticalPos":"pozycja pionowa","logInNow":"Zaloguj się","preserveTransparency":"Zachowaj przejrzystość","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","autoSelectLayer":"Automatycznie wybierz warstwę","alwaysShowTransform":"Zawsze pokazuj transformację","showGuides":"pokaż przewodniki","snapToGuides":"kliknij w przewodniki","loremIpsum":"Lorem ipsum .. Twój tekst ..\n","selectSource":"Wybierz źródło","newSelection":"Nowy wybór","addToSelection":"Dodaj do wyboru (shift)","removeFromSelection":"Usuń z wyboru (ctrl)","highQualityPreview":"Podgląd wysokiej jakości","sampleAllLayers":"Próbkuj wszystkie warstwy","elementPremiumDesc":"To jest element premium!","addCurvesControlDesc":"Kliknij dwukrotnie, aby dodać lub usunąć punkt kontrolny.","viewArrangeActiveSelection":"Aktywny wybór, nie można zmienić warstwy tekstu lub elementu.\n","viewArrangeLayerLocked":"Warstwa jest zablokowana w pozycji, odblokuj, aby umożliwić transformacje.\n","viewArrangeNoLayer":"Bez warstwy (lub pusta warstwa), wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie.\n","viewCloneNoLayer":"Klonowanie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewCloneSourceTooltip":"Wybierz źródło lub farbę (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Wybierz warstwę, aby utworzyć wycięcie. Narysuj warstwy użyj trybu wymazywania w narzędziu do rysowania.","viewCutoutShape":"wycięcie kształtu","viewCutoutMagic":"magiczna wycinanka","viewCutoutDraw":"narysuj wycięcie","viewCutoutLasso":"wycięcie lasso","viewDetailNoLayer":"Rozmycie / wyostrzenie i rozmazywanie działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.\n","viewDrawNoLayer":"Wybierz warstwę zdjęcia z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę\n","viewEraserNoLayer":"Możesz usunąć tylko z warstw zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewFillNoLayer":"Wypełnienie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewGradientNoLayer":"Gradient działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewHandDesc":"Kliknij i przeciągnij, aby przenieść rzutnię.\n","viewHealNoLayer":"Korekcja działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewLiquifyNoLayer":"Formowanie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewShapeNoLayer":"Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.\n","viewPenNoLayer":"Pióro działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewToningNoLayer":"Tonowanie działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.","viewTemperNoLayer":"Temper działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.","viewReplaceNoLayer":"Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.\n","viewReplaceMatchLight":"Dopasuj jasność","viewPickerShades":"Odcienie","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analogiczny","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Szkicowy","viewPenParallel":"Równolegle","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Zacieniony","viewPenFurry":"Futrzak","viewPenCrayon":"Pastel","viewPenInk":"Atrament","viewCropPreset":"akcje","viewCropNone":"brak","viewCropFixed":"stały stosunek:","viewCrop1x1":"1:1 (kwadrat)","viewCrop4x3":"4:3 (monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (szeroki ekran)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 super ultra szeroki","viewCropOutput":"wielkość wyjściowa:","viewCropFBProfile":"profil na Facebooku","viewCropFBCover":"cover na Facebooku","viewCropFBPost":"post na Facebooku","viewCropFBAd":"reklama na Facebooku","viewCropInstaProfile":"profil na Instagramie","viewCropInstaPost":"post na Instagramie","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"profil na Twitterze","viewCropTwitHeader":"nagłówek na Twitterze","viewCropTwitImage":"zdjęcie na Twitterze","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"reklama na Twitterze","viewCropYTProfile":"profil na Youtube","viewCropYTChannelArt":"grafika na kanale Youtube","viewCropYTThumb":"prewka na Youtube","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"web small 1280x800","viewCropWebCommon":"web common 1366x768","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"format A4","viewCropPaperA5":"format A5","viewCropPaperA6":"format A6","viewCropPaperLet":"paper letter","historyHalftone":"Półtony","historyNoise":"Szumy","historyInnerGlow":"Blask wewnętrzny","historyOuterGlow":"Blask zewnętrzny","titleHighlightsShadows":"Cienie i obszary oświetlone","copy":"Kopiuj","hue":"Barwa","lightness":"Jasność ","duplicated":"Powielone","deleted":"Usunięte","noMerger":"Nie scalaj","layersMerged":"Warstwy zostały scalone","imageFlattend":"Zdjęcie spłaszczone","noRasterization":"To nie jest tekst / element","layerRasterized":"Warstwa zrasteryzowana","selectionEmpty":"Nic w selekcji","noLayerSelected":"Nie wybrano warstwy","notAImageLayer":"To nie warstwa zdjęcia","historyHighlightsShadows":"Cienie i obszary oświetlone","photoEditorHome":"Strona główna edytora zdjęć pixlr ","xForExpress":"Pixlr X dla Express","eForEditor":"Pixlr E dla edytora","pricingPlan":"Cennik","hiUser":"Witaj","logout":"Wyloguj się","login":"Zaloguj się","loginEditor":"zaloguj się do edytora zdjęć","mySubscription":"Moja subskrypcja","eTitle":"Edytor zdjęć: Pixlr E - bezpłatne narzędzie do edycji zdjęć\n","eMetaDesc":"Jeśli szukasz zaawansowanych możliwości edycji zdjęć bezpośrednio w przeglądarce, to Pixlr E jest edytorem zdjęć nowej generacji! Nie wymaga instalacji i rejestracji. Używaj za darmo na komputerze, tablecie i telefonie.\n","eMetaSiteName":"Edytor zdjęć: Pixlr.com - darmowa edycja zdjęć online","strokeOutlineOnly":"Tylko zarys","titlePreferences":"Preferencje","titleEditText":"Edytuj tekst","titleSelectSave":"Zapisz wybór","titleSelectRestore":"Przywróć wybór","titleDetails":"Detale","titleZoomBlur":"Powiększ rozmycie","titleSelectConvert":"Konwertuj na maskę","titleLayerAddMask":"Dodaj maskę","titleLayerApplyMask":"Zastosuj maskę","titleLayerDeleteMask":"Usuń maskę","titleLayerResetMask":"Zresetuj maskę","titleLayerInvertMask":"Odwróć maskę","titleLayerMoreMask":"Więcej masek","titleLayerExtractMask":"Wyodrębnij maskę jako warstwę","titleLayerConvertMask":"Konwertuj maskę do zaznaczenia","clear":"Wyczyść","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maska zastosowana ","selectionSaved":"Wybór zapisany","viewArrangeSelection":"Aktywny wybór, przeciągnij, aby przenieść / wyciąć wybrany obszar.","viewCutoutGradient":"Maska gradientu","viewOBarAskPrerezise":"Poproś o zmianę rozmiaru zdjęcia","viewOBarAskLayertype":"Zapytaj, jaki typ warstwy dodać","historySelectionRestore":"Przywróć wybór","historySelectionCut":"Wytnij z wyborem","historySelectionCopy":"Kopiuj z zaznaczeniem","historyZoom":"Powiększ rozmycie","historyConvertMaskToSelection":"Konwertuj na wybór","historyConvertSelectionToMask":"Konwertuj na maskę","historyApplyMask":"Zastosuj maskę","border":"Granica","continue":"Kontyntynuj","titleBrowseElements":"Przeglądaj elementy","unlocked":"Odblokowany","viewOBarLockUnlockLayer":"Zablokuj / odblokuj położenie warstwy","viewOBarShowHideLayer":"Pokaż / ukryj warstwę","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadow color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow opacity","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}