Login / singn upzaloguj się / zarejestruj się
Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą Polityka Cookie. AKCEPTUJ
To to photo editor

Photo editor & Design maker

Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.

Otwórz zdjęcie What is Pixlr E?

What is Pixlr E

Pixlr E is an free and advanced online photo editor, the app let you edit and transform photos and templates directly in the browser, it even open photoshop files online. Pixlr also has a simplifed version for quick edits and template design called Pixlr X and an AI powered background remover called Remove bg.

Is it free and safe?

Using Pixlr E is 100% safe and free for all, most features are also available for everyone. If you want to step up your game then we have Pixlr Premium that gives you access to more fonts, templates, assets and automatic tools and much more.

Professional editing features for advanced users!

Make even more creative/complex edits in fewer steps with advanced tools and features such as AI CutOut, Filters (Glitch + others), Design Templates, Designer Fonts, Frame tool, Gradient Text, Double exposure, Photo Collage, and more.

Image formats supported

Pixlr supports editing most of the common image formats, you can edit JPEG, PNG, WEBP, GIF as well as PSD (photoshop image). You can't edit video files or animated gifs in Pixlr.

Perfect for detailed image editing work.

Work in Layers, replace colors, customize brush presets, transform objects, apply filters and effects right from your browser to have full control over your image results.

Additional help

Check out our support page for Pixlr E tutorials, out creative communities and contact.

Latest projectsZobacz wszystko

From the local temporary cache, to save a project long term save it as PXZ (Pixlr document).

Recommended templatesZobacz więcej

Trendy and high quality templates hand picked by our team.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"historyDropShadow":"Cień","historyMosaic":"Mozaika","historyPixelate":"Pikselat","historyFringe":"Fringe","historyDehaze":"Usuwanie mgły","historyGlamour":"Glamour","historyBloom":"Efekt bloom","historyVignette":"Winieta","historyGrain":"Ziarno","historyDenoise":"Redukcja szumów","historySmooth":"Wygładzenie","historyGaussian":"Rozmycie gaussowskie","historyBlur":"Rozmycie","historyClarity":"Przejrzystość","historySharpen":"Wyostrzenie","historyInvert":"Odwróć","historyDesaturate":"Desaturacja","historyPosterize":"Posteryzacja","historyThreshold":"Próg","historyWhite":"Biały","historyBlack":"Czarny","historyLevels":"Poziomy","historyCurves":"Krzywe","historyExposure":"Ekspozycja","historyLookup":"Wyszukiwanie kolorów","historyBalance":"Balans kolorów","historyVibrance":"Intensywność","historyHueSaturation":"Barwa i nasycenie","historyTemperatureTint":"Temperatura i odcień","historyBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","historyAuto":"Automatyczne dopasowanie","historyStroke":"Pędzel","historySelectionInvert":"Odwróć wybór","historySelectionPixels":"Wybierz piksele","historySelectionAll":"Zaznacz wszystko","historySelectionMove":"Przenieś wybór","historyDeselect":"Odznacz","historyRotate":"Obróć","historyFlip":"Flip","historyOrder":"Kolejność warstw","historyMerge":"Scal warstwy","historyMaskInvert":"Wycinanie / Odwrócenie maskowania","historyMask":"Wycinanie / Maskowanie","historyCanvasResize":"Zmiana rozmiaru tekstury","historyImageResize":"Zmiana rozmiaru zdjęcia","historyBackground":"Tło","historyStraighten":"Wyprostuj","historyEraser":"Gumka","historyPen":"Pióro","historyTemper":"Gąbka","historyToning":"Tonowanie","historyDetail":"Szczegół","historyCrop":"Przytnij","historyClone":"Klonuj","historyDraw":"Rysuj","historyMarquee":"Zaznaczenie","historyLasso":"Lasso","historyWand":"Różdżka","historyTextChange":"Zmiana tekstu","historyTextSettings":"Ustawienia tekstu","historyLiquify":"Formowanie","historyHealInfill":"Heal infill","historyHealPatch":"Łatka","historyFill":"Wypełnij","historyLayerLocked":"Warstwa odblokowana","historyGradient":"Gradient","historyShape":"Kształt","historyDistort":"Zniekształcenie","historyArrange":"Organizuj","historyFilter":"Filtr","historyAdjust":"Dostosuj","historyEffect":"Efekt","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Tło","historyTextOutline":"Zarys","historyTextShadow":"Cień","historyTextItalic":"Kursywa","historyTextBold":"Pogrubienie","historyTextUppercase":"Wielkie litery","historyTextAlign":"Wyrównanie","historyTextFont":"Czcionka","historyTextSize":"Rozmiar","historyLayerName":"Nazwa warstwy","historyLayerVisible":"Widoczność warstwy","historyLayerBlendMode":"Tryb mieszania warstw","historyLayerOpacity":"Przezroczystość warstwy","historyClear":"Wyczyść","historyDeletetext":"Usuń tekst","historyDuplicatetext":"Duplikuj tekst","historyPastetext":"Wklej tekst","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyDeleteelement":"Usuń element","historyDuplicateelement":"Zduplikowany element","historyAddelement":"Dodaj element","layerFlattenImage":"Spłaszcz","layerMergeVisible":"Złącz widoczne","layerMergeDown":"Połącz w dół (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Jasność","blendModeColor":"Kolor","blendModeSaturation":"Nasycenie","blendModeHue":"Odcień","blendModeExclusion":"Wykluczenie","blendModeDifference":"Różnica","blendModeSoftLight":"Łagodne światło","blendModeHardLight":"Ostre światło","blendModeColorBurn":"Przyciemnienie","blendModeColorDodge":"Rozjaśnienie","blendModeLighten":"Rozjaśnij","blendModeDarken":"Przyciemnij","blendModeOverlay":"Nakładka","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Mnożenie","blendModeNone":"Nic","viewOBarDel":"Usuń warstwę (DEL)","viewOBarDup":"Duplikuj warstwę","viewOBarLightUI":"Jasny soft ui","viewOBarSnap":"Kliknij w przewodniki","viewOBarShowGu":"Pokaż przewodniki","viewOBarSet":"Ustawienia","viewOBarZoomOut":"Pomniejsz","viewOBarZoomIn":"Przybliż","viewOBarMD":"Opuść","viewOBarMU":"Podnieś","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Rzeczywiste piksele (ctrl+1)","viewOBarFill":"Wypełnij ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Dopasuj ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"Nawigacja","layerSettings":"Ustawienia warstw","hasCutout":"Wycięcie","documentActions":"Działania","historyDuplicate":"Duplikat","historyUnpin":"Odepnij","historyPin":"Przypnij","historyDelete":"Usuń","historyClearConfirm":"Czy na pewno chcesz wyczyścić historię?","sizeFacebookProfile":"Facebook profil","sizeFacebookCover":"Facebook cover","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Ultra hd","sizeUltraHD":"Ultra hd","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web small","pinnedProjects":"Przypięte projekty","clearHistory":"Wyczyść historię","noHistory":"W Twojej historii brak zdjęć. Prosimy \"Open Image\" lub \"Load Url\", aby rozpocząć edycję.","backToEditor":"Wróć do edytora","addCurrent":"Dodaj bieżący","stockSearch":"Szukaj","createNew":"Utwórz nowy","history":"Historia","dropFile":"Upuść, żeby otworzyć plik","loadURL":"Załaduj url","openImage":"Otwórz zdjęcie","sinceNow":"Przed chwilą","sinceMinutes":"%d minut temu","sinceMinute":"Minutę temu","sinceHours":"%d godzin temu","sinceHour":"Godzinę temu","sinceDays":"%d dni temu","sinceDay":"Jeden dzień temu","shadows":"Cienie","contrast":"Kontrast","brightness":"Jasność","tint":"Barwa","temperature":"Temperatura barwowa","saturation":"Nasycenie","vibrance":"Intensywność","sharpen":"Wyostrzenie","layerCreated":"Utworzona warstwa","noCutout":"Bez wycięcia","straighten":"Wyprostuj","invert":"Odwróć","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","dialogSaveCalculate":"Przeliczanie","dialogSaveImageHeight":"Wysokość zdjęcia","dialogSaveImageWidth":"Szerokość zdjęcia","dialogSaveHigh":"Wysoka","dialogSaveMed":"Średnia","dialogSaveLow":"Niska","dialogSaveFileType":"Rodzaj pliku","dialogSaveName":"Nazwa pliku","dialogSaveTitle":"Zapisz zdjęcie","dialogResizeCropWarning":"Podczas zmiany rozmiaru dowolne aktywne narzędzie do przycinania zostanie zresetowane, może wystąpić przycinanie warstw, jeśli nowy rozmiar tekstury jest mniejszy.","dialogResizeAnchor":"Punkt zaczepienia","dialogResizeRelative":"Zmiana względna","dialogResizeApplyAll":"Po zastosowaniu zmiany rozmiaru wszystkie warstwy zostaną przeskalowane.","dialogResizeContrain":"Ogranicz proporcje","dialogResizeCanvasTitle":"Zmień rozmiar tekstury","dialogResizeImageTitle":"Zmień rozmiar zdjęcia","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże,","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogOpenURLHeadline":"Url zdjęcia","dialogOpenURLTitle":"Otwórz URL zdjęcia","dialogLoadError":"Coś poszło nie tak podczas ładowania zdjęcia .. spróbuj ponownie później ...","dialogLoadLoadingFrom":"Załadowano % z % ...","dialogLoadPrepare":"Przygotowanie...","dialogLoadTitle":"Ładowanie","dialogChoiceHeadline":"Czy chcesz dodać zdjęcie jako warstwę w bieżącym dokumencie czy utworzyć nowy?","dialogChoiceTitle":"Otwórz zdjęcie","dialogAddLayerHL":"Wybierz typ warstwy","dialogAddLayerTitle":"Dodaj warstwę","offsetY":"Przesunięcie y","offsetX":"Przesunięcie x","maximize":"Maksymalizuj","minimize":"Minimalizuj","fill":"Wypełnij","fit":"Dopasuj","canvas":"Tekstura","tolerance":"Tolerancja","reset":"Reset","density":"Gęstość","strength":"Siła","download":"Pobierz","advanced":"Zaawansowane","left":"lewo","top":"góra","hidden":"Ukryty","visible":"Widoczny","layers":"Warstwy","layer":"Warstwa","shape":"Kształt","color":"Kolor","erase":"Wymaż","back":"Wróć","blur":"Rozmycie","paint":"Farba","brush":"Pędzel","aspect":"Wygląd","tool":"Narzędzie","angle":"Kąt","drawing":"Rysunek","empty":"Pusty","draw":"Rysuj","text":"Tekst","font":"Czcionka","quality":"Jakość","spikes":"Kolce","source":"Źródło","step":"Krok","feather":"Wtapianie","opacity":"Nieprzezroczystość","image":"Zdjęcie","transparency":"Przezroczystość","softness":"Miękkość","size":"Rozmiar","loading":"Ładowanie","load":"Załaduj","open":"Otwórz","save":"Zapisz","loadMore":"Załaduj więcej","search":"Szukaj","template":"Szablon","create":"Utwórz","background":"Tło","max":"Max","blendMode":"Tryb mieszania","original":"Oryginał","close":"Zamknij","cancel":"Anuluj","ok":"Ok","amount":"Ilość","apply":"Zastosuj","height":"Wysokość","width":"Szerokość","untitled":"Bez tytułu","name":"Nazwa","frequency":"Częstotliwość","locked":"Zablokowane","historyCut":"Wytnij","historyTransform":"Przekształć","historyReplace":"Zmień kolor","historyOpen":"Otwórz","toolKB":"Skrót klawiaturowy","toolArrange":"Organizuj","toolArrangeDesc":"Przenieś, przekształć i zmień ustawienia warstw.\n","toolMarquee":"Wybierz zaznaczenie","toolMarqueeDesc":"Twórz selekcje za pomocą narzędzia do zaznaczania kwadratu i okręgu.","toolLasso":"Wybierz lasso","toolLassoDesc":"Użyj lass odręcznych, wielokątnych lub magnetycznych, aby utworzyć zaznaczenie.\n","toolWand":"Wybierz różdżkę","toolWandDesc":"Użyj magicznej różdżki, aby wybrać obszary o podobnych kolorach.\n","toolCrop":"Przytnij","toolCropDesc":"Przytnij, wytnij i wyprostuj teksturę przez dowolny lub stały aspekt.\n","toolCutout":"Wycinanie / Maskowanie","toolCutoutDesc":"Maskuj obszary i / lub usuwaj tła, wycinaj obiekty lub przycinaj poszczególne warstwy.\n","toolLiquify":"Formowanie","toolLiquifyDesc":"Rozwijaj, zmniejszaj i przesuwaj części obrazu. Użyj upłynnienia, aby wprowadzić subtelne poprawki do portretów i innych zdjęć.","toolHeal":"Napraw","toolHealDesc":"Usuwaj plamy, niechciane przedmioty, skazy, czyść zdjęcia.","toolClone":"Klonuj","toolCloneDesc":"Rysuj i kopiuj z innych obszarów zdjęcia.\n","toolDetail":"Rozmycie / wyostrzenie / wygładzenie","toolDetailDesc":"Rysuj, by wyostrzyć, rozmazać lub rozmazać szczegóły.\n","toolToning":"Rozjaśnienie / Przyciemnienie","toolToningDesc":"Rozjaśnij lub przyciemnij obszary zdjęcia, aby wydobyć ciemne lub przyciemnione obszary.\n","toolTemper":"Gąbka / Kolor","toolTemperDesc":"Zmień nasycenie lub temperaturę w małych obszarach, aby wzmacniać lub redukować kolory.\n","toolPen":"Pióro","toolPenDesc":"Do rysowania i rysowania używaj różnego rodzaju piór, takich jak sieć, kredki, atrament.\n","toolDraw":"Rysuj","toolDrawDesc":"Rysuj za pomocą różnych pędzli i kolorów.\n","toolEraser":"Gumka","toolEraserDesc":"Wymaż części obrazu za pomocą pędzla, użyj narzędzia wycinania, aby uzyskać lepszy efekt.\n","toolFill":"Wypełnij","toolFillDesc":"Wypełnij całe obszary jednym kolorem.\n","toolGradient":"Gradient","toolGradientDesc":"Twórz mieszanki z różnymi kolorami i przezroczystościami.\n","toolReplace":"Zmiana koloru","toolReplaceDesc":"Zmień jeden kolor w obszarze na inny, rysując.\n","toolShape":"Kształt","toolShapeDesc":"Rysuj różne kształty, takie jak kwadraty, koła i linie.\n","toolAddText":"Tekst","toolAddTextDesc":"Dodaj nową warstwę tekstową lub użyj jednego z naszych szablonów tekstowych.\n","toolPicker":"Próbnik kolorów","toolPickerDesc":"Wybierz kolory ze zdjęcia, aby użyć ich z innymi narzędziami.\n","toolZoom":"Zoom","toolZoomDesc":"Powiększ lub pomniejsz zdjęcie, aby ustawić ostrość na różnych częściach.\n","toolHand":"Hand / Pan","toolHandDesc":"Przesuń widoczny obszar, gdy zdjęcie jest powiększone. Przytrzymaj spację w dowolnym narzędziu.\n","colorSwitch":"zmień kolory (X)","titleFile":"Plik","titleEdit":"Edytuj","titleImage":"Zdjęcie","titleLayer":"Warstwa","titleSelect":"Wybierz","titleAdjustment":"Poprawka","titleFilter":"Filtr","titleView":"Widok","titleHelp":"Pomoc","titleNewImage":"Nowe zdjęcie","titleOpenImage":"Otwórz zdjęcie","titleOpenURL":"Otwórz adres URL zdjęcia","titleStockSearch":"Szukaj stocków","titleSave":"Zapisz","titlePrint":"Drukuj","titleClose":"Zamknij","titleUndo":"Cofnij","titleRedo":"Popraw","titleCut":"Wytnij","titleCopy":"Kopiuj","titleClear":"Wyczyść","titlePaste":"Wklej ","titleFreeTransform":"Swobodnie przekształć","titleFreeDistort":"Swobodnie zniekształć","titleTransform":"Przekształć","titleRotateLeft":"Obróć w lewo / ccw","titleRotateRight":"Obróć w prawo / cw","titleFlipHorizontal":"Odwróć w poziomie","titleFlipVertical":"Odwróć w pionie","titleStroke":"Pędzel","titleFill":"Wypełnij ","titleImageSize":"Rozmiar zdjęcia","titleCanvasSize":"Rozmiar obszaru roboczego","titleImageRotation":"Obrót zdjęcia","titleCrop":"Kadruj","titleTrim":"Przytnij","titleNewLayer":"Nowa warstwa","titleDuplicateLayer":"Powielona warstwa","titleImageLayer":"Dodaj zdjęcie jako warstwę","titleElementLayer":"Dodaj warstwę elementu","titleURLLayer":"Dodaj URL jako warstwę","titleDeleteLayer":"Usuń warstwę","titleRasterizeLayer":"Rasteryzuj tekst / element","titleLayerUp":"Przesuń do przodu / do góry","titleLayerDown":"W tył / w dół","titleLayerAutoMask":"AI Auto Mask","titleSelectAll":"Zaznacz wszystko","titleSelectPixels":"Wybierz piksele","titleSelectDeselect":"Odznacz","titleSelectInvert":"Odwróć wybór","titleAutoAdjust":"Automatyczne dopasowanie","titleBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatura i odcień","titleHueSaturation":"Barwa i nasycenie","titleVibrance":"Intensywność","titleColorBalance":"Balans kolorów","titleColorLookup":"Wyszukiwanie kolorów","titleExposure":"Ekspozycja","titleCurves":"Krzywe","titleLevels":"Poziomy","titleThreshold":"Próg ","titlePosterize":"Posteryzuj","titleDesaturate":"Desaturacja","titleInvert":"Odwróć","titleEffectLibrary":"Biblioteka efektów","titleSharpen":"Wyostrzyj","titleClarity":"Przejrzystość","titleBlur":"Rozmycie","titleGaussianBlur":"Rozmycie Gaussa","titleSmooth":"Wygładzenie","titleGrain":"Ziarno","titleNoise":"Dodaj szum","titleDenoise":"Usuń szumy","titleVignette":"winieta","titleBloom":"efekt bloom","titleGlamour":"glamour","titleDehaze":"usuwanie mgły","titleInnerGlow":"Blask wewnętrzny","titleOuterGlow":"Blask zewnętrzny","titleOutline":"Kontur","titleInnerShadow":"Cień wewnętrzny","titleDropShadow":"Upuść cień","titleFringe":"fringe","titlePixelate":"Pikselat","titleMosaic":"mozaika","titleHalftone":"Półtony","titleStrokeOutline":"Pędzel / Kontur","titleZoomIn":"przybliż","titleZoomOut":"oddal","titleFitScreen":"Dopasuj ekran","titleFillScreen":"Wypełnij ekran","titleToggleFullScreen":"Przełącz tryb pełnoekranowy","titleKeyboardShortcuts":"Skróty klawiaturowe","titleColorPicker":"Próbnik kolorów","titleAddElement":"dodaj element","titleToolSettings":"Ustawienia narzędzi","titleAlignCase":"wyrównaj","add":"Dodaj ","smudge":"Smuga","target":"Target","removeStop":"Dezaktywuj","compare":"Porównaj (przytrzymaj)","paste":"Wklej ","noPaste":"nic do wklejenia","emptyPaste":"'empty! try ctrl+v!'","emptyPasteGlobal":"nic do wklejenia","overlay":"Nakładka","sticker":"naklejka","premium":"Premium","red":"Czerwony","green":"Zielony","blue":"Niebieski","range":"zakres","midtones":"Półcienie","highlights":"Podświetlenia","preserveLuminosity":"Zachowaj świetlistość","radius":"Promień","threshold":"Próg ","colorize":"Koloruj","lineSpace":"Odstęp między wierszami","letterSpace":"Odstęp między literami","addText":"Dodaj tekst","alignLeft":"Wyrównaj w lewo","alignCenter":"Wyrównaj do środka","alignRight":"Wyrównaj w prawo","uppercase":"Wielkie litery","bold":"Pogrubienie","italic":"Kursywa","full":"pełny","line":"linia","word":"słowo","outline":"kontur","shadow":"cień","fixed":"Naprawiony","free":"Darmowy","polygon":"Wielokąt","magnetic":"Magnetyczny","rotateLeft":"obróć w lewo","rotateRight":"obróć w prawo","flipVertical":"odwróć w pionie","flipHorizontal":"odwróć w poziomie","duplicate":"powiel","delete":"Usuń (DEL)","transform":"Tvar","distort":"Zniekształć","rasterize":"Rasteryzuj","edit":"Edytuj","settings":"Ustawienia","styles":"Style","addNew":"Dodaj nowy","unlock":"odblokuj","aligned":"wyrównaj","mode":"tryb","method":"metoda","variant":"Wariant","restore":"przywróć","ratio":"proporcje","extract":"Wyodrębnij ","constraint":"Constraint","contiguous":"sąsiedni","aiAuto":"AI Auto","hintRemoved":"podpowiedź usunięta","addToCutout":"Dodaj do wycięcia","removeFromCutout":"usuń z wycięcia","hardTip":"Hard tip","antiAlias":"Wygładzanie","blend":"Mieszanie","stroke":"Pędzel","type":"Rodzaj","radial":"Promienie","linear":"Liniowy","patch":"łatka","infill":"wypełnienie","push":"pchnij","enlarge":"powiększ","shrink":"zmniejsz","swirlRight":"skręć w prawo","swirlLeft":"Skręć w lewo","rectangle":"Prostokąt","roundedRect":"Zaokrąglony prostokąt","ellipse":"Elipsa","circle":"Okrąg","triangle":"Trójkąt","star":"Gwiazda","heart":"Serce","plus":"Plus","minus":"Minus","lighten":"rozjaśnij","darken":"Ciemniej","main":"Główny","alter":"Zmień","increase":"Zwiększ","decrease":"Zmniejsz","logInNow":"Zaloguj się","preserveTransparency":"Zachowaj przejrzystość","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","autoSelectLayer":"Automatycznie wybierz warstwę","alwaysShowTransform":"Zawsze pokazuj transformację","showGuides":"pokaż przewodniki","snapToGuides":"kliknij w przewodniki","loremIpsum":"Lorem ipsum .. Twój tekst ..\n","selectSource":"Wybierz źródło","newSelection":"Nowy wybór","addToSelection":"Dodaj do wyboru (shift)","removeFromSelection":"Usuń z wyboru (ctrl)","highQualityPreview":"Podgląd wysokiej jakości","sampleAllLayers":"Próbkuj wszystkie warstwy","elementPremiumDesc":"To jest element premium!","addCurvesControlDesc":"Kliknij dwukrotnie, aby dodać lub usunąć punkt kontrolny.","viewArrangeActiveSelection":"Aktywny wybór, nie można zmienić warstwy tekstu lub elementu.\n","viewArrangeLayerLocked":"Warstwa jest zablokowana w pozycji, odblokuj, aby umożliwić transformacje.\n","viewArrangeNoLayer":"Bez warstwy (lub pusta warstwa), wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie.\n","viewCloneNoLayer":"Klonowanie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewCloneSourceTooltip":"Wybierz źródło lub farbę (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Wybierz warstwę, aby utworzyć wycięcie. Narysuj warstwy użyj trybu wymazywania w narzędziu do rysowania.","viewCutoutShape":"wycięcie kształtu","viewCutoutMagic":"magiczna wycinanka","viewCutoutDraw":"narysuj wycięcie","viewCutoutLasso":"wycięcie lasso","viewDetailNoLayer":"Rozmycie / wyostrzenie i rozmazywanie działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.\n","viewDrawNoLayer":"Wybierz warstwę zdjęcia z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę\n","viewEraserNoLayer":"Możesz usunąć tylko z warstw zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewFillNoLayer":"Wypełnienie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewGradientNoLayer":"Gradient działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewHandDesc":"Kliknij i przeciągnij, aby przenieść rzutnię.\n","viewHealNoLayer":"Korekcja działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.\n","viewLiquifyNoLayer":"Formowanie działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewShapeNoLayer":"Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.\n","viewPenNoLayer":"Pióro działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewToningNoLayer":"Tonowanie działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.","viewTemperNoLayer":"Temper działa tylko na warstwach zdjęcia (lub nie pustych warstwach), wybierz inną warstwę.","viewReplaceNoLayer":"Wybierz warstwę z listy warstw lub dodaj nową pustą warstwę.\n","viewReplaceMatchLight":"Dopasuj jasność","viewPickerShades":"Odcienie","viewPickerTriadic":"Triadic","viewPickerTetradic":"Tetradic","viewPickerAnalogous":"Analogiczny","viewPickerComplement":"Complement","viewPenPlain":"Plain","viewPenSketchy":"Szkicowy","viewPenParallel":"Równolegle","viewPenTrail":"Trail","viewPenShaded":"Zacieniony","viewPenFurry":"Futrzak","viewPenCrayon":"Pastel","viewPenInk":"Atrament","viewCropNone":"brak","viewCropFixed":"stały stosunek:","viewCrop1x1":"1:1 (kwadrat)","viewCrop4x3":"4:3 (monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (szeroki ekran)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 super ultra szeroki","viewCropOutput":"wielkość wyjściowa:","viewCropFBProfile":"profil na Facebooku","viewCropFBCover":"cover na Facebooku","viewCropFBPost":"post na Facebooku","viewCropFBAd":"reklama na Facebooku","viewCropInstaProfile":"profil na Instagramie","viewCropInstaPost":"post na Instagramie","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"profil na Twitterze","viewCropTwitHeader":"nagłówek na Twitterze","viewCropTwitImage":"zdjęcie na Twitterze","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitAd":"reklama na Twitterze","viewCropYTProfile":"profil na Youtube","viewCropYTChannelArt":"grafika na kanale Youtube","viewCropYTThumb":"prewka na Youtube","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"web small 1280x800","viewCropWebCommon":"web common 1366x768","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"format A4","viewCropPaperA5":"format A5","viewCropPaperA6":"format A6","viewCropPaperLet":"list papierowy","historyHalftone":"Półtony","historyNoise":"Szumy","historyInnerGlow":"Blask wewnętrzny","historyOuterGlow":"Blask zewnętrzny","titleHighlightsShadows":"Cienie i obszary oświetlone","copy":"Kopiuj","hue":"Barwa","lightness":"Jasność ","duplicated":"Powielone","deleted":"Usunięte","noMerger":"Nie scalaj","layersMerged":"Warstwy zostały scalone","imageFlattend":"Zdjęcie spłaszczone","noRasterization":"To nie jest tekst / element","layerRasterized":"Warstwa zrasteryzowana","selectionEmpty":"Nic w selekcji","noLayerSelected":"Nie wybrano warstwy","notAImageLayer":"To nie warstwa zdjęcia","historyHighlightsShadows":"Cienie i obszary oświetlone","photoEditorHome":"Strona główna edytora zdjęć pixlr ","logout":"Wyloguj się","mySubscription":"Moja subskrypcja","eTitle":"Edytor zdjęć: Pixlr E - bezpłatne narzędzie do edycji zdjęć\n","eMetaDesc":"Jeśli szukasz zaawansowanych możliwości edycji zdjęć bezpośrednio w przeglądarce, to Pixlr E jest edytorem zdjęć nowej generacji! Nie wymaga instalacji i rejestracji. Używaj za darmo na komputerze, tablecie i telefonie.\n","eMetaSiteName":"Edytor zdjęć: Pixlr.com - darmowa edycja zdjęć online","strokeOutlineOnly":"Tylko zarys","titlePreferences":"Preferencje","titleEditText":"Edytuj tekst","titleSelectSave":"Zapisz wybór","titleSelectRestore":"Przywróć wybór","titleDetails":"Detale","titleZoomBlur":"Powiększ rozmycie","titleSelectConvert":"Konwertuj na maskę","titleLayerAddMask":"Dodaj maskę","titleLayerApplyMask":"Zastosuj maskę","titleLayerDeleteMask":"Usuń maskę","titleLayerResetMask":"Zresetuj maskę","titleLayerInvertMask":"Odwróć maskę","titleLayerMoreMask":"Więcej masek","titleLayerExtractMask":"Wyodrębnij maskę jako warstwę","titleLayerConvertMask":"Konwertuj maskę do zaznaczenia","clear":"Wyczyść","punchout":"Punch out","bezier":"Bezier","maskApplied":"Maska zastosowana ","selectionSaved":"Wybór zapisany","viewArrangeSelection":"Aktywny wybór, przeciągnij, aby przenieść / wyciąć wybrany obszar.","viewCutoutGradient":"Maska gradientu","viewOBarAskPrerezise":"Poproś o zmianę rozmiaru zdjęcia","viewOBarAskLayertype":"Zapytaj, jaki typ warstwy dodać","historySelectionRestore":"Przywróć wybór","historySelectionCut":"Wytnij z wyborem","historySelectionCopy":"Kopiuj z zaznaczeniem","historyZoom":"Powiększ rozmycie","historyConvertMaskToSelection":"Konwertuj na wybór","historyConvertSelectionToMask":"Konwertuj na maskę","historyApplyMask":"Zastosuj maskę","border":"Granica","continue":"Kontyntynuj","titleBrowseElements":"Przeglądaj elementy","unlocked":"Odblokowany","viewOBarLockUnlockLayer":"Zablokuj / odblokuj położenie warstwy","viewOBarShowHideLayer":"Pokaż / ukryj warstwę","titleBevel":"Faseta","elevation":"Podniesienie","depth":"Głębokość","dialogBevelHighColor":"Podświetlony kolor","dialogBevelShadowColor":"Tryb cienia","dialogBevelHighOpacity":"Podświetl krycie","dialogBevelShadowOpacity":"Krycie cienia","historyBevel":"Faseta","viewOBarScollZoom":"Użyj kółka przewijania, aby powiększyć","titleSobel":"Znajdź krawędzie","titleScanlines":"Linie skanów","newSize":"Nowy rozmiar","vertical":"Pionowy","sizeWeb":"Web","historySobel":"Znajdź krawędzie","historyScanlines":"Linie skanów","error":"Błąd","genericError":"Coś poszło nie tak. Spróbuj później.","offline":"Offline","genericOffline":"Nie jesteś online, sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.","rememberMe":"Zapamiętaj mnie","forgotPass":"Zapomniałeś hasła?","notMember":"Nie jesteś użytkownikiem?","signUpNow":"Zarejestruj się już teraz!","signUp":"Zarejestruj się","alreadyMember":"Jesteś użytkownikiem?","loginHere":"Zaloguj się tutaj!","code":"Kod","verifyAcc":"Zweryfikuj swoje konto","verify":"Weryfikuj","resend":"Wysłać ponownie?","didNotReceiveCode":"Nie otrzymałem kodu!","backReg":"Powrót do rejestracji","forgottenPass":"Zapomniałeś swojego hasła?","resetPassDesc":"Żeby zresetować hasło podaj swój adres e-mail.","reqCode":"Prośba o kod","resetPass":"Zresetowanie hasła","newPass":"Nowe hasło","updatePass":"Aktualizuj hasło","terms":"Warunki użytkowania i polityka prywatności","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"Jestem zainteresowany otrzymywaniem sugestii i rekomendacji związanych z moim zainteresowaniem Pixlr.","agree":"Zgadzam się","sentCodeDesc":"Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres [EMAIL]. Wpisz kod poniżej.","oldPass":"Stare hasło","newEmail":"Nowy e-mail","above16":"Mam co najmniej 16 lat.","readAgreements":"Przeczytałem i akceptuję Warunki użytkowania i Politykę prywatności.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Wprowadź prawidłowy format wiadomości e-mail.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Wybierz prawidłowy kraj.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Wybierz prawidłowy newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimalna długość 8 znaków.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Nieprawidłowe hasło. Spróbuj ponownie.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Ten e-mail nie istnieje.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ten email już istnieje.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Kod weryfikacyjny został ponownie wysłany na adres {email}! ","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Kod weryfikacyjny wysłany na adres {email}! ","pixlrLogin_EnterValidCode":"Wprowadź prawidłowy kod.","pixlrLogin_WrongCode":"Kod nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Twoje hasło zostało zaktualizowane. Zaloguj się ponownie.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email już istnieje. Zweryfikuj swój adres e-mail.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Twoje konto zostało zweryfikowane!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-mail został pomyślnie zaktualizowany","pixlrLogin_CodeExpired":"Kod wygasł.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Nie udało się ponownie wysłać kodu.","pixlrLogin_ServerError":"Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Wymagane resetowanie hasła. Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Wymagane są co najmniej 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra i 1 znak symbolu.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maksymalnie 50 znaków.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Zbyt wiele powtórzeń. Spróbuj ponownie za 30 sekund.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Za dużo nieudanych prób. Spróbuj ponownie za {minuteRemaining} minut.","profile":"Profil","subscription":"Subskrypcja","language":"Język","password":"Hasło","changePassword":"Zmień hasło","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Otrzymuj newsletter od Pixlr","myAccount":"Moje konto","myDownloads":"Moje pobrania","creatorDashboard":"Panel twórcy","menu":"MENU","changeEmail":"Zmień adres email","agreementBar":"Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą","viewMore":"Zobacz więcej","accept":"AKCEPTUJ","licenseAgreement":"Umowa licencyjna","termsOfUse":"Regulamin","privacyPolicy":"Polityka prywatności","cookiePolicy":"Polityka Cookie","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Define an area to place an image and cut it to a variety of shapes, the placed image is auto scaled and cropped to fit. Frames are an essential part of creating re-usable Templates.","titleAddImage":"Dodaj zdjęcie","titleChangeImage":"Change image","titleExport":"Export","titleExportTemplate":"Export Template","titleQuickExportImage":"Quick export image as PNG","titleQuickExportLayer":"Quick export layer as PNG","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleRemoveFrameImage":"Remove image","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Glitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","id":"id","component":"Component","working":"Working","pixel":"Pixel","percent":"Percent","scale":"Scale","none":"Brak","pos":"Pos","position":"Position","frame":"Frame","design":"Design","custom":"custom","colors":"Colors","element":"Element","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"Layer Added","addFrame":"Add frame","toggle":"Toggle","gradient":"Gradient","pattern":"Wzór","setImage":"Set image","distance":"Distance","direction":"Direction","flip":"Obróć","overlap":"Overlap","rotate":"Obróć","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"One vector shape per layer","viewAll":"Zobacz wszystko","historyProjects":"Latest projects","templates":"Szablony","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","allYourProjects":"All your temporary projects","aboutHistory":"History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document).","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyShapeType":"Rodzaj","historyShapeFill":"wypełnij","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Kontur","historyOpenimage":"otwórz zdjęcie","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Dodaj zdjęcie","historyPasteimage":"Wklej zdjęcie","historyExtractimage":"Wyodrębnij zdjęcie","historyDuplicateimage":"Duplikuj zdjęcie","historyAddemptyimage":"Dodaj warstwę","historyNewemptyimage":"Nowe zdjęcie","historyDeleteimage":"Usuń zdjęcie","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyRasterizetext":"Tekst zrasteryzowany","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Element zrasteryzowany","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyTextLetterspace":"Odstęp między literami","historyTextLinespace":"Odstęp między wierszami","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"zdjęcie","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyFrameShape":"Kształty","historyFrameShadow":"Cień","historyFrameOutline":"Kontur","historyFrameSettings":"Frame settings","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Interference","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumTemplateSalesPitch":"Pay a one-time fee to unlock this premium template, or become a Premium member and get access to the entire library of professionally made designs.","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","titleTogglePreview":"Toggle preview mode","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term save it as PXZ (Pixlr document).","historyShapeShadow":"Cień","historyTextFill":"wypełnij","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","feedback":"Komentarze","help":"Pomoc","tutorials":"Tutorials","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","loginOrSignUp":"zaloguj się / zarejestruj się","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock autorstwa Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Język","mobileVariantDesc":"Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Design maker","welcomeIngress":"Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","welcomeWhatIs":"What is Pixlr E?","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Zapłać","creditCard":"Karta kredytowa","savedCard":"Zapisana karta","billingAddress":"Adres rozliczeniowy","firstName":"Marta","lastName":"Nazwisko","address":"Adres","city":"Miasto","zipCode":"Kod pocztowy","state":"Stan","country":"Kraj","cardNumber":"Numer karty","month":"miesiąc","year":"rok","autorenewalBasis":"Autoodnawianie","total":"łącznie","orderSummary":"podsumowanie zamówienia","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","templateSearch":"szukaj","templateKeyword":"Keyword..","templateCategories":"Categories","templateFilter":"Filtr","templatePopular":"Popular","templateRecent":"Recent","templateAll":"Wszystko","templateFree":"ZA DARMO","templatePremium":"Premium","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","premiumSubscribe":"Subscribe Premium","recommended":"Recommended","instagram-post":"post na Instagramie","instagram-story":"Instagram story","facebook-post":"post na Facebooku","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"cover na Facebooku","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"prewka na Youtube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage","preset":"akcje","blendModeLighter":"Lighter","headerPricing":"Pricing & Free trial","toolFocus":"Focus / Bokeh","toolFocusDesc":"Create depth in your photos with background blur, bokeh blur and bokeh lights.","toolDisperse":"Disperse","toolDisperseDesc":"Draw over an area in you image and watch it explode and disperse into thousands pices.","titleSolarize":"Solarize","titleMotionBlur":"Motion blur","titleRadialBlur":"Radial blur","titleThemeColors":"Change theme / colors","options":"Options","stretch":"Stretch","hollow":"Hollow","mask":"Wycinanie / Maskowanie","intensity":"Intensity","quantity":"ILOŚĆ","dualTone":"Dual tone","bokeh":"Bokeh","right":"W prawo","both":"Both","genericNoResult":"No result found, please do another search.","effect":"Efekt","hexagon":"Hexagon","cross":"Cross","square":"Square","glimmer":"Glimmer","viewDisperseNoLayer":"Disperse only works on image layers, please select another layer.","viewDisperseApply":"Do you want to apply the disperse?","viewDisperseMaskFirst":"Mask area first!","viewFocusNoLayer":"Focus only works on image layers, please select another layer.","viewFocusApply":"Do you want to apply the focus?","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Promienie","focusLinear":"Liniowy","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","viewOBarAccent":"Accent color","viewOBarWorkspace":"Workspace color","historyFocus":"Focus","historyDisperse":"Disperse","historySolarize":"Solarize","historyMotion":"Motion blur","historyRadial":"Radial blur","loginEditor":"Login or Sign up to photo editor","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"Sign up","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope"}
Pixlr M

Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close