By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Spłaszcz","layerMergeVisible":"Złącz widoczne","layerMergeDown":"Połącz w dół (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Jasność","blendModeColor":"Kolor","blendModeSaturation":"Nasycenie","blendModeHue":"Barwa","blendModeExclusion":"Wykluczenie","blendModeDifference":"Różnica","blendModeSoftLight":"Łagodne światło","blendModeHardLight":"Ostre światło","blendModeColorBurn":"Przyciemnienie","blendModeColorDodge":"Rozjaśnienie","blendModeLighten":"Jaśniej","blendModeDarken":"Ciemniej","blendModeOverlay":"Nakładka","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Mnożenie","blendModeNone":"Brak","viewOBarZoomOut":"Oddal","viewOBarZoomIn":"Przybliż","viewKeyboardP":"Właściwości","viewDrawPenTool":"Pióro","viewDrawEraserTool":"Gumka","viewCropPaperLet":"paper letter","viewCropPaperA6":"format A6","viewCropPaperA5":"format A5","viewCropPaperA4":"format A4","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"web common 1366x768","viewCropWebSmall":"web small 1280x800","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"prewka na Youtube","viewCropYTChannelArt":"grafika na kanale Youtube","viewCropYTProfile":"profil na Youtube","viewCropTwitAd":"reklama na Twitterze","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"zdjęcie na Twitterze","viewCropTwitHeader":"nagłówek na Twitterze","viewCropTwitProfile":"profil na Twitterze","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"post na Instagramie","viewCropInstaProfile":"profil na Instagramie","viewCropFBAd":"reklama na Facebooku","viewCropFBPost":"post na Facebooku","viewCropFBCover":"cover na Facebooku","viewCropFBProfile":"profil na Facebooku","viewCrop32x9":"32:9 super ultra szeroki","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (szeroki ekran)","viewCrop4x3":"4:3 (monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (kwadrat)","viewCropFixed":"stały stosunek:","viewCropNone":"brak","clarity":"przejrzystość","dialogSaveName":"nazwa pliku","dialogAddLayerHL":"wybierz typ warstwy, który chcesz dodać","dialogAddLayerTitle":"Dodaj warstwę","empty":"pusty","viewOBarDel":"usuń warstwę (DEL)","viewOBarDup":"duplikuj warstwę","viewOBarLightUI":"jasny soft ui","viewOBarSnap":"kliknij w przewodniki","viewOBarShowGu":"pokaż przewodniki","viewOBarSet":"Ustawienia","viewOBarMD":"Opuść","viewOBarMU":"Podnieś","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Rzeczywiste piksele (ctrl+1)","viewOBarFill":"Wypełnij ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Dopasuj ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"Nawigacja","viewMenuAddImg":"Dodaj zdjęcie","viewMenuAddElm":"Dodaj element","viewMenuDrawing":"Rysowanie","viewMenuRetouch":"Retusz","viewMenuLiquify":"Formowanie","viewMenuEffect":"Efekt","viewMenuAdjust":"Dostosuj","viewMenuCutout":"Wytnij","viewMenuCrop":"Kadruj","viewMenuArrange":"Organizuj","viewTopBarRedo":"Popraw","viewTopBarUndo":"Cofnij","viewTopBarFB":"Komentarze","viewRetouchLight":"Jasny","viewRetouchMid":"średni","viewRetouchDark":"ciemny","viewRetouchRange":"zakres","viewRetouchDarken":"przyciemnij","viewRetouchLighten":"Rozjaśnij","viewRetouchSharpen":"Wyostrzyj","viewRetouchBlur":"rozmyj","viewRetouchAlign":"Wyrównaj","viewRetouchMode":"tryb","viewRetouchHQ":"wysoka jakość","viewRetouchInfill":"wypełnienie","viewRetouchPatch":"łatka","viewRetouchMethod":"metoda","viewRetouchToning":"Rozjaśnienie / Przyciemnienie","viewRetouchDetail":"wyostrzanie / rozmycie","viewRetouchClone":"Stempel","viewRetouchHeal":"Napraw","viewRetouchLocked":"Retusz działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewRetouchTitle":"retusz","viewLoadTitle":"Ładowanie","viewLiquifyErase":"przywróć","viewLiquifySwirlCCW":"Skręć w lewo","viewLiquifySwirlCW":"Skręć w prawo","viewLiquifyShrink":"zmniejsz","viewLiquifyGrow":"powiększ","viewLiquifyMove":"pchnij","viewLiquifyLocked":"Możesz formować tylko warstwy obrazu, wybierz inną warstwę!","viewLiquifyTitle":"Formowanie","viewKeyboardMoveShift":"Przytrzymaj klawisz Shift, aby wykonać krok 10px","viewKeyboardMoveRight":"W prawo","viewKeyboardMoveLeft":"W lewo","viewKeyboardMoveDown":"W dół","viewKeyboardMoveUp":"Do góry","viewKeyboardMoveLayer":"Przenieś warstwę (pozycja)","viewKeyboardCtrlY":"Popraw","viewKeyboardCtrlZ":"Cofnij","viewKeyboardI":"Dodaj zdjęcie","viewKeyboardO":"Dodaj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Rysuj","viewKeyboardR":"Retusz","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardA":"dostosuj","viewKeyboardK":"wytnij","viewKeyboardC":"przytnij","viewKeyboardV":"Organizuj","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Move","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom Fit","viewKeyboardCtrlM":"Pomniejsz","viewKeyboardCtrlP":"Przybliż","viewKeyboardDEL":"usuń warstwę","viewKeyboardESC":"Zamknij narzędzie","viewKeyboardCtrlQ":"Zamknij","viewKeyboardCtrlS":"Zapisz","viewKeyboardTitle":"Skróty klawiszowe","viewEffectLocked":"Tylko warstwy zdjęcia mogą mieć efekty, wybierz inną warstwę !","viewEffectTitle":"efekt","viewDrawLocked":"Dodaj lub wybierz warstwę do rysowania!","viewDrawDelete":"usuń (del)","viewDrawLineColor":"kolor linii","viewDrawLine":"Linia","viewDrawHeart":"Serce","viewDrawStar":"Gwiazda","viewDrawTriangle":"Trójkąt","viewDrawCircle":"Okrąg","viewDrawSquare":"Kwadrat","viewDrawShape":"Kształty","viewDrawShapeTool":"Kształty","viewDrawBrushTool":"Pędzle","viewCutoutReset":"resetuj wycięcie","viewCutoutInvert":"wycięcie odwrócone","viewCutoutHint":"podpowiedź usunięta","viewCutoutLine":"Linia","viewCutoutHeart":"Serce","viewCutoutStar":"Gwiazda","viewCutoutTriangle":"Trójkąt","viewCutoutCircle":"Okrąg","viewCutoutSquare":"Kwadrat","viewCutoutShapeH":"kształt","viewCutoutContigious":"sąsiedni","viewCutoutMedium":"średni","viewCutoutLight":"światło","viewCutoutNone":"nic","viewCutoutRemove":"usuń","viewCutoutKeep":"zachowaj","viewCutoutMode":"tryb","viewCutoutLasso":"wycięcie lasso","viewCutoutDraw":"narysuj wycięcie","viewCutoutMagic":"magiczna wycinanka","viewCutoutShape":"wycięcie kształtu","viewCutoutTip":"Wybierz warstwę, aby utworzyć wycięcie. Narysuj warstwy użyj trybu wymazywania w narzędziu do rysowania.","viewCutoutTitle":"wytnij","viewCropReset":"resetuj przycięcie","viewCropTip":"Aspekt rozmiaru zmieni rozmiar zdjęcia po zamknięciu panelu przycinania.","viewCropOutput":"wielkość wyjściowa:","viewCropPreset":"akcje","viewCropRatio":"proporcje","viewCropAspect":"wybierz aspekt","viewCropFlipV":"Odwróć w pionie","viewCropFlipH":"Odwróć w poziomie","viewCropRR":"Obróć w prawo","viewCropRL":"Obróć w lewo","viewCropRotate":"obracaj i odwracaj","viewCropTitle":"przytnij","viewBottomBarSaveTT":"Zapisz (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zamknij (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Popraw ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Cofnij ctrl+z","viewBottomBarRedo":"popraw","viewBottomBarUndo":"cofnij","viewArrangeLocked":"Wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie lub dodaj nowy tekst, zdjęcie lub element!","viewArrangeTip":"Odblokuj warstwę","viewArrangeUnlock":"odblokuj","viewArrangeDelete":"usuń","viewArrangeDuplicate":"Powiel","viewArrangeFlipV":"odwróć w pionie","viewArrangeFlipH":"odwróć w poziomie","viewArrangeLockAspect":"współczynnik proporcji","viewArrangeTitle":"organizuj","viewAdjustLocked":"Można dopasować tylko warstwy zdjęcia, wybierz inną warstwę !","viewAdjustShadows":"cienie","viewAdjustHightlight":"Podświetlenie","viewAdjustToning":"tonowanie","viewAdjustTitle":"dostosuj","viewAddTextDelete":"Usuń tekst","viewAddTextBackgroundWord":"słowo","viewAddTextBackgroundLine":"linia","viewAddTextBackgroundFull":"pełny","viewAddTextCaseUpper":"Wielkie litery","viewAddTextAlignRight":"Wyrównanie w prawo","viewAddTextAlignCenter":"Wyrównanie do środka","viewAddTextAlignLeft":"Wyrównanie w lewo","viewAddTextAlignNCase":"Wyrównaj","viewAddLayerSelectType":"Wybierz typ warstwy","viewAddLayerTitle":"dodaj warstwę","viewAddImageStock":"stock","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"przeglądaj","viewAddImageTitle":"dodaj zdjęcie","viewAddElementDelete":"Usuń element","viewAddElementSticker":"naklejka","viewAddElementShape":"kształt","viewAddElementBorder":"granica","viewAddElementOverlay":"nakładka","viewAddElementFlipV":"Odwróć w pionie","viewAddElementFlipH":"Odwróć w poziomie","viewAddElementRR":"Obróć w prawo","viewAddElementRL":"Obróć w lewo","addCategory":"dodaj %s","addElement":"dodaj element","layerSettings":"Ustawienia warstw","hasCutout":"Wycięcie","documentActions":"Działania","historyDuplicate":"Duplikat","historyUnpin":"Odepnij","historyPin":"Przypnij","historyDelete":"Usuń","historyClearConfirm":"Czy jesteś pewien?","sizeFacebookProfile":"facebook profil","sizeFacebookCover":"facebook cover","sizeInstagramStory":"instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"ultra hd","sizeWeb1440":"web 1440p","sizeFullHD":"full hd","sizeWeb720":"web 720p","sizeWebSmall":"web small","pinnedProjects":"przypięte projekty","clearHistory":"wyczyść historię","noHistory":"Nie masz żadnych zdjęć w swojej historii, aby rozpocząć edycję, po prostu wybierz \"Otwórz zdjęcie\" lub \"Załaduj URL\"","backToEditor":"wróć do edytora","stockSearch":"szukaj","addCurrent":"dodaj bieżący","createNew":"utwórz nowy","history":"historia","openDragClip":"Możesz także przeciągnąć i upuścić pliki lub wkleić ze schowka.","loadURL":"załaduj url","openImage":"otwórz zdjęcie","sinceNow":"przed chwilą","sinceMinutes":"%d minut temu","sinceMinute":"minutę temu","sinceHours":"%d godzin temu","sinceHour":"godzinę temu","sinceDays":"%d dni temu","sinceDay":"jeden dzień temu","shadows":"cienie","highlight":"obszary oświetlone","white":"biały","black":"czarny","contrast":"kontrast","exposure":"ekspozycja","brightness":"jasność","hue":"odcień","tint":"barwa","temperature":"temperatura barwowa","saturation":"nasycenie","vibrance":"intensywność","mosaic":"mozaika","glamour":"glamour","posterize":"posteryzacja","bloom":"efekt bloom","pixelate":"Pikselat","fringe":"fringe","vignette":"winieta","grain":"ziarno","dehaze":"usuwanie mgły","smooth":"wygładzenie","sharpen":"wyostrzenie","layerCreated":"utworzona warstwa","noCutout":"bez wycięcia","letterSpacing":"odstępy między literami","lineSpacing":"odstępy między wierszami","lineSize":"rozmiar linii","straighten":"wyprostuj","invert":"odwróć","dialogSaveCalculate":"przeliczanie","dialogSaveImageHeight":"wysokość zdjęcia","dialogSaveImageWidth":"szerokość zdjęcia","dialogSaveHigh":"wysoka","dialogSaveMed":"średnia","dialogSaveLow":"niska","dialogSaveTitle":"Zapisz zdjęcie","dialogResizeCropWarning":"Podczas zmiany rozmiaru dowolne aktywne narzędzie do przycinania zostanie zresetowane, może wystąpić przycinanie warstw, jeśli nowy rozmiar tekstury jest mniejszy.","dialogResizeAnchor":"punkt kotwiczenia","dialogResizeRelative":"zmiana względna","dialogResizeApplyAll":"Po zastosowaniu zmiany rozmiaru wszystkie warstwy zostaną przeskalowane.","dialogResizeContrain":"Ogranicz proporcje","dialogResizeCanvasTitle":"Zmień rozmiar tekstury","dialogResizeImageTitle":"Zmień rozmiar zdjęcia","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogOpenURLHeadline":"url zdjęcia","dialogOpenURLTitle":"Otwórz URL zdjęcia","dialogLoadError":"coś poszło nie tak podczas ładowania zdjęcia .. spróbuj ponownie później ...","dialogLoadLoadingFrom":"załadowano % z % ...","dialogLoadPrepare":"przygotowanie...","dialogLoadTitle":"Ładowanie","dialogChoiceHeadline":"Czy chcesz dodać zdjęcie jako warstwę w bieżącym dokumencie czy utworzyć nowy?","dialogChoiceTitle":"Otwórz zdjęcie","maximize":"maksymalizuj","minimize":"minimalizuj","fill":"wypełnij","fit":"dopasuj","canvas":"tekstura","tolerance":"tolerancja","reset":"reset","density":"gęstość","strength":"siła","download":"pobierz","advanced":"zaawansowane","left":"lewo","top":"góra","hidden":"ukryty","visible":"widoczny","layers":"warstwy","layer":"warstwa","shape":"kształt","color":"kolor","erase":"Wymaż","back":"wróć","blur":"rozmycie","paint":"farba","brush":"pędzel","aspect":"wygląd","tool":"narzędzie","angle":"kąt","drawing":"rysunek","draw":"rysuj","text":"tekst","font":"czcionka","quality":"jakość","spikes":"kolce","source":"źródło","step":"krok","opacity":"nieprzezroczystość","image":"zdjęcie","transparency":"przezroczystość","softness":"miękkość","size":"rozmiar","loading":"ładowanie","load":"załaduj","open":"otwórz","save":"zapisz","loadMore":"załaduj więcej","search":"szukaj","template":"szablon","create":"Utwórz","background":"tło","max":"max","blendMode":"Tryb mieszania","original":"oryginał","cancel":"anuluj","ok":"ok","amount":"ilość","apply":"zastosuj","height":"wysokość","width":"szerokość","untitled":"bez tytułu","name":"nazwa","close":"Zamknij","preferences":"Preferencje","dialogSaveFileType":"Typ pliku","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Rozstaw","dropFile":"Upuść, aby otworzyć plik","locked":"Zablokowany","viewLiquifyHQPreview":"Podgląd wysokiej jakości","viewMenuToggleHome":"Przejdź do strony startowej","historyAddelement":"Dodaj element","historyDuplicateelement":"Duplikuj element","historyDeleteelement":"Usuń element","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyPastetext":"Wklej tekst","historyDuplicatetext":"Duplikuj tekst","historyDeletetext":"Usuń tekst","historyClear":"Wyczyść","historyCut":"Wytnij","historyLayerOpacity":"Przezroczystość warstwy","historyLayerBlendMode":"Tryb mieszania warstw","historyLayerVisible":"Widoczność warstwy","historyLayerName":"Nazwa warstwy","historyTextSize":"Rozmiar","historyTextFont":"Czcionka","historyTextColor":"Kolor","historyTextAlign":"Wyrównaj","historyTextUppercase":"Duże litery","historyTextBold":"Pogrubienie","historyTextItalic":"Kursywa","historyTextShadow":"Cień","historyTextOutline":"Kontur","historyTextBackground":"Tło","historyText":"Tekst","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Dostosuj","historyArrange":"Aranżuj","historyDistort":"Zniekształć","historyTransform":"Przekształć","historyShape":"Kształt","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Odblokuj / zablokuj warstwę","historyFill":"Wypełnij","historyHealPatch":"Poprawka ","historyHealInfill":"Wypełnienie korekcyjne","historyLiquify":"Formowanie","historyTextSettings":"Ustawienia tekstu","historyTextChange":"Zmiana tekstu","historyWand":"Różdżka","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Zaznaczenie","historyDraw":"Rysuj","historyReplace":"Zmiana koloru","historyClone":"Klonuj","historyCrop":"Przytnij","historyDetail":"Szczegół","historyToning":"Tonowanie","historyTemper":"Gąbka","historyPen":"Pióro","historyEraser":"Gumka ","historyStraighten":"Wyprostuj","historyBackground":"Tło","historyImageResize":"Zmiana rozmiaru zdjęcia","historyCanvasResize":"Zmiana rozmiaru obszaru roboczego","historyMask":"Wycięcie / Maska","historyMaskInvert":"Wycięcie / odwrócenie maski","historyMerge":"Scal warstwy","historyOrder":"Kolejność warstw","historyFlip":"Obróć","historyRotate":"Obróć","historyDeselect":"Odznacz","historySelectionMove":"Przenieś wybór","historySelectionAll":"Zaznacz wszystko","historySelectionPixels":"Wybierz piksele","historySelectionInvert":"Odwróć wybór","historyStroke":"Pędzel","historyAuto":"Automatyczne dopasowanie","historyBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","historyBrightness":"Jasność","historyContrast":"Contrast","historyTemperatureTint":"Temperatura i odcień","historyTemperature":"Temperatura ","historyTint":"Odcień","historyHueSaturation":"Barwa i nasycenie","historyHue":"Odcień","historySaturation":"Nasycenie","historyVibrance":"Intensywność","historyBalance":"Balans kolorów","historyLookup":"Wyszukiwanie kolorów","historyHighlightShadows":"Cienie i obszary oświetlone","historyHighlight":"Obszary oświetlone","historyShadows":"Cienie ","historyExposure":"Ekspozycja","historyCurves":"Krzywe","historyLevels":"Poziomy","historyBlack":"Czarny","historyWhite":"Biały","historyThreshold":"Próg ","historyPosterize":"Posteryzuj","historyDesaturate":"Desaturacja","historyInvert":"Odwróć","historySharpen":"Wyostrzyj","historyClarity":"Przejrzystość","historyBlur":"Rozmycie","historyGaussian":"Rozmycie Gaussa","historySmooth":"WygładzenieRozmycie","historyDenoise":"Usuń szumy","historyGrain":"Ziarno","historyVignette":"Winieta","historyBloom":"Efekt bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Usuwanie mgły","historyFringe":"Fringe","historyPixelate":"Pikselat","historyMosaic":"Mozaika","historyDropShadow":"Upuść cień","historyGlow":"Poświata","historyOpen":"Otwórz","logInNow":"Zaloguj się ","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","elementPremiumDesc":"To jest element premium!","viewAddTextBold":"Pogrubienie","viewAddTextItalic":"Kursywa","photoEditorHome":"Strona główna edytora zdjęć pixlr ","xForExpress":"Pixlr X dla Express","eForEditor":"Pixlr E dla edytora","pricingPlan":"Cennik","hiUser":"Witaj","logout":"Wyloguj się","login":"Zaloguj się","loginEditor":"zaloguj się do edytora zdjęć","mySubscription":"Moja subskrypcja","xTitle":"Edytor zdjęć: Pixlr X - darmowa edycja zdjęć online\n","xMetaDesc":"Jeśli szukasz zaawansowanych możliwości edycji zdjęć bezpośrednio w przeglądarce, wybierz Pixlr X, edytor zdjęć nowej generacji! Nie wymaga instalacji i rejestracji. Używaj za darmo na komputerze, tablecie i telefonie.\n","xMetaSiteName":"Edytor zdjęć: Pixlr.com - darmowa edycja zdjęć online","deleted":"Usunięte","titleEditText":"Edytuj tekst","titleDeleteLayer":"Usuń warstwę","titleDuplicateLayer":"Powiel warstwę","titleImageLayer":"Dodaj zdjęcie jako warstwę","titleRasterizeLayer":"Rasteryzuj tekst / element","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":"Poproś o zmianę rozmiaru obrazu","viewOBarAskLayertype":"Zapytaj, jaki typ warstwy dodać","historyConvertMaskToSelection":"Konwertuj maskę","historyConvertSelectionToMask":"Konwertuj zaznaczenie","historyApplyMask":"Zastosuj maskę","continue":"Kontyntynuj","premium":"Premium","unlocked":"Odblokowany","viewOBarLockUnlockLayer":"Zablokuj / odblokuj położenie warstwy","viewOBarShowHideLayer":"Pokaż / ukryj warstwę","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock autorstwa Pixlr","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"Nowy rozmiar","copy":"Kopiuj","duplicate":"Duplikat","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Subskrypcja","username":"Nazwa użytkownika","language":"Język","password":"Hasło","changePassword":"Zmień hasło","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Otrzymuj newsletter od Pixlr","myAccount":"Moje konto","myDownloads":"Moje pobrania","creatorDashboard":"Panel twórcy","menu":"MENU","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"None","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Align","style":"Style","rotate":"Rotate","transform":"Transform","line":"Line","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Colorize","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Details","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Remove stop","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","outline":"Outline","shadow":"Shadow","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rectangle","roundedRect":"Rounded rectangle","circle":"Circle","custom":"Custom","viewAll":"View All","historyProjects":"Latest projects","templates":"Templates","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term either download as .PXD or export as template.","titleUndo":"Undo","titleRedo":"Redo","viewAddTextHL":"Add new text","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Add image","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Add Text","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Circle","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutScaleImage":"Scale canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, select another layer!","viewMoreTitle":"More Tools","glitchStudio":"Glitch Studio","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Add text","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Open image","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Add image","historyPasteimage":"Paste image","historyExtractimage":"Extract image","historyDuplicateimage":"Duplicate image","historyAddemptyimage":"Add layer","historyNewemptyimage":"New image","historyDeleteimage":"Delete image","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Shape","historyFrameShadow":"Shadow","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Rasterized text","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized element","historyShapeType":"Shape type","historyShapeFill":"Shape fill","historyShapeShape":"Shape da shape","historyShapeOutline":"Shape outline","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Image","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Preset","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click."}