Login / singn upzaloguj się / zarejestruj się
Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą Polityka Cookie. AKCEPTUJ
To to photo editor

Photo editor & Template designer

Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.

otwórz zdjęcie What is Pixlr X?

What is Pixlr X?

Pixlr X is a free basic online photo editor that lets you edit and transform photos and templates directly in the browser. Pixlr also has an advanced version for detailed image editing and template design called Pixlr E and an AI-powered background remover called Remove bg.

Is it free and safe?

Using Pixlr X is 100% safe and free for all, most features are also available for everyone. If you want to step up your game then we have Pixlr Premium that gives you access to more fonts, templates, assets and automatic tools and much more.

Instant result with template designs!

Create stunning YouTube thumbnails, Instagram stories, Facebook posts, Roblox clothes and more using professionally crafted template designs. No design experience needed.

Artistic effects for quick, playful photo edits!

Design your masterpiece with one-click tools and features like the AI CutOut, Glitch Studio, Filter and Effects, Text Styles, and ‘Add Element’ presets such as Overlays, Borders, Shapes & Stickers.

Image formats supported

Pixlr supports editing most of the common image formats, you can edit JPEG, PNG, WEBP, GIF as well as PSD (photoshop image). You can't edit video files or animated gifs in Pixlr.

Additional help

Check out our support page for Pixlr E tutorials, out creative communities and contact.

Latest projects Zobacz wszystko

From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)

Recommended templates Zobacz więcej

Trendy and high quality templates hand picked by our team.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_RCU6ZYUQ5VDAFOMUJSSVV3P7YAWK75MM","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"layerFlattenImage":"Spłaszcz","layerMergeVisible":"Złącz widoczne","layerMergeDown":"Połącz w dół (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Jasność","blendModeColor":"Kolor","blendModeSaturation":"Nasycenie","blendModeHue":"Barwa","blendModeExclusion":"Wykluczenie","blendModeDifference":"Różnica","blendModeSoftLight":"Łagodne światło","blendModeHardLight":"Ostre światło","blendModeColorBurn":"Przyciemnienie","blendModeColorDodge":"Rozjaśnienie","blendModeLighten":"Jaśniej","blendModeDarken":"Ciemniej","blendModeOverlay":"Nakładka","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Mnożenie","blendModeNone":"Brak","viewOBarZoomOut":"Oddal","viewOBarZoomIn":"Przybliż","viewKeyboardP":"Właściwości","viewDrawPenTool":"Pióro","viewDrawEraserTool":"Gumka","viewCropPaperLet":"paper letter","viewCropPaperA6":"format A6","viewCropPaperA5":"format A5","viewCropPaperA4":"format A4","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"web common 1366x768","viewCropWebSmall":"web small 1280x800","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"prewka na Youtube","viewCropYTChannelArt":"grafika na kanale Youtube","viewCropYTProfile":"profil na Youtube","viewCropTwitAd":"reklama na Twitterze","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"zdjęcie na Twitterze","viewCropTwitHeader":"nagłówek na Twitterze","viewCropTwitProfile":"profil na Twitterze","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"post na Instagramie","viewCropInstaProfile":"profil na Instagramie","viewCropFBAd":"reklama na Facebooku","viewCropFBPost":"post na Facebooku","viewCropFBCover":"cover na Facebooku","viewCropFBProfile":"profil na Facebooku","viewCrop32x9":"32:9 super ultra szeroki","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (szeroki ekran)","viewCrop4x3":"4:3 (monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (kwadrat)","viewCropFixed":"stały stosunek:","viewCropNone":"brak","clarity":"przejrzystość","dialogSaveName":"nazwa pliku","dialogAddLayerHL":"wybierz typ warstwy, który chcesz dodać","dialogAddLayerTitle":"Dodaj warstwę","empty":"pusty","viewOBarDel":"usuń warstwę (DEL)","viewOBarDup":"duplikuj warstwę","viewOBarLightUI":"jasny soft ui","viewOBarSnap":"kliknij w przewodniki","viewOBarShowGu":"pokaż przewodniki","viewOBarSet":"Ustawienia","viewOBarMD":"Opuść","viewOBarMU":"Podnieś","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Rzeczywiste piksele (ctrl+1)","viewOBarFill":"Wypełnij ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Dopasuj ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"Nawigacja","viewMenuAddImg":"Dodaj zdjęcie","viewMenuAddElm":"Dodaj element","viewMenuDrawing":"Rysowanie","viewMenuRetouch":"Retusz","viewMenuLiquify":"Formowanie","viewMenuEffect":"Efekt","viewMenuAdjust":"Dostosuj","viewMenuCutout":"Wytnij","viewMenuCrop":"Kadruj","viewMenuArrange":"Organizuj","viewTopBarRedo":"Popraw","viewTopBarUndo":"Cofnij","viewTopBarFB":"Komentarze","viewRetouchLight":"Jasny","viewRetouchMid":"średni","viewRetouchDark":"ciemny","viewRetouchRange":"zakres","viewRetouchDarken":"przyciemnij","viewRetouchLighten":"Rozjaśnij","viewRetouchSharpen":"Wyostrzyj","viewRetouchBlur":"rozmyj","viewRetouchAlign":"Wyrównaj","viewRetouchHQ":"wysoka jakość","viewRetouchInfill":"wypełnienie","viewRetouchPatch":"łatka","viewRetouchMethod":"metoda","viewRetouchToning":"Rozjaśnienie / Przyciemnienie","viewRetouchDetail":"wyostrzanie / rozmycie","viewRetouchClone":"Stempel","viewRetouchHeal":"Napraw","viewRetouchLocked":"Retusz działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewRetouchTitle":"retusz","viewLoadTitle":"Ładowanie","viewLiquifyErase":"przywróć","viewLiquifySwirlCCW":"Skręć w lewo","viewLiquifySwirlCW":"Skręć w prawo","viewLiquifyShrink":"zmniejsz","viewLiquifyGrow":"powiększ","viewLiquifyMove":"pchnij","viewLiquifyLocked":"Możesz formować tylko warstwy obrazu, wybierz inną warstwę!","viewLiquifyTitle":"Formowanie","viewKeyboardMoveShift":"Przytrzymaj klawisz Shift, aby wykonać krok 10px","viewKeyboardMoveRight":"W prawo","viewKeyboardMoveLeft":"W lewo","viewKeyboardMoveDown":"W dół","viewKeyboardMoveUp":"Do góry","viewKeyboardMoveLayer":"Przenieś warstwę (pozycja)","viewKeyboardCtrlY":"Popraw","viewKeyboardCtrlZ":"Cofnij","viewKeyboardI":"Dodaj zdjęcie","viewKeyboardO":"Dodaj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Rysuj","viewKeyboardR":"Retusz","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardA":"dostosuj","viewKeyboardK":"wytnij","viewKeyboardC":"przytnij","viewKeyboardV":"Organizuj","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Move","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom Fit","viewKeyboardCtrlM":"Pomniejsz","viewKeyboardCtrlP":"Przybliż","viewKeyboardDEL":"usuń warstwę","viewKeyboardESC":"Zamknij narzędzie","viewKeyboardCtrlQ":"Zamknij","viewKeyboardCtrlS":"Zapisz","viewKeyboardTitle":"Skróty klawiszowe","viewEffectLocked":"Tylko warstwy zdjęcia mogą mieć efekty, wybierz inną warstwę !","viewEffectTitle":"efekt","viewDrawLocked":"Dodaj lub wybierz warstwę do rysowania!","viewDrawDelete":"usuń (del)","viewDrawLineColor":"kolor linii","viewDrawLine":"Linia","viewDrawHeart":"Serce","viewDrawStar":"Gwiazda","viewDrawTriangle":"Trójkąt","viewDrawCircle":"Okrąg","viewDrawSquare":"Kwadrat","viewDrawShape":"Kształty","viewDrawShapeTool":"Kształty","viewDrawBrushTool":"Pędzle","viewCutoutReset":"resetuj wycięcie","viewCutoutInvert":"wycięcie odwrócone","viewCutoutHint":"podpowiedź usunięta","viewCutoutLine":"Linia","viewCutoutHeart":"Serce","viewCutoutStar":"Gwiazda","viewCutoutTriangle":"Trójkąt","viewCutoutCircle":"Okrąg","viewCutoutSquare":"Kwadrat","viewCutoutShapeH":"kształt","viewCutoutContigious":"sąsiedni","viewCutoutMedium":"średni","viewCutoutLight":"światło","viewCutoutNone":"nic","viewCutoutRemove":"usuń","viewCutoutKeep":"zachowaj","viewCutoutLasso":"wycięcie lasso","viewCutoutDraw":"narysuj wycięcie","viewCutoutMagic":"magiczna wycinanka","viewCutoutShape":"wycięcie kształtu","viewCutoutTip":"Wybierz warstwę, aby utworzyć wycięcie. Narysuj warstwy użyj trybu wymazywania w narzędziu do rysowania.","viewCutoutTitle":"wytnij","viewCropReset":"resetuj przycięcie","viewCropTip":"Aspekt rozmiaru zmieni rozmiar zdjęcia po zamknięciu panelu przycinania.","viewCropOutput":"wielkość wyjściowa:","viewCropPreset":"akcje","viewCropRatio":"proporcje","viewCropAspect":"wybierz aspekt","viewCropFlipV":"Odwróć w pionie","viewCropFlipH":"Odwróć w poziomie","viewCropRR":"Obróć w prawo","viewCropRL":"Obróć w lewo","viewCropRotate":"obracaj i odwracaj","viewCropTitle":"przytnij","viewBottomBarSaveTT":"Zapisz (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zamknij (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Popraw ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Cofnij ctrl+z","viewBottomBarRedo":"popraw","viewBottomBarUndo":"cofnij","viewArrangeLocked":"Wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie lub dodaj nowy tekst, zdjęcie lub element!","viewArrangeTip":"Odblokuj warstwę","viewArrangeUnlock":"odblokuj","viewArrangeDelete":"usuń","viewArrangeDuplicate":"Powiel","viewArrangeFlipV":"odwróć w pionie","viewArrangeFlipH":"odwróć w poziomie","viewArrangeLockAspect":"współczynnik proporcji","viewArrangeTitle":"organizuj","viewAdjustLocked":"Można dopasować tylko warstwy zdjęcia, wybierz inną warstwę !","viewAdjustShadows":"cienie","viewAdjustHightlight":"Podświetlenie","viewAdjustToning":"tonowanie","viewAdjustTitle":"dostosuj","viewAddTextDelete":"Usuń tekst","viewAddTextBackgroundWord":"słowo","viewAddTextBackgroundLine":"linia","viewAddTextBackgroundFull":"pełny","viewAddTextCaseUpper":"Wielkie litery","viewAddTextAlignRight":"Wyrównanie w prawo","viewAddTextAlignCenter":"Wyrównanie do środka","viewAddTextAlignLeft":"Wyrównanie w lewo","viewAddTextAlignNCase":"Wyrównaj","viewAddLayerSelectType":"Wybierz typ warstwy","viewAddLayerTitle":"dodaj warstwę","viewAddImageStock":"stock","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"przeglądaj","viewAddImageTitle":"dodaj zdjęcie","viewAddElementDelete":"Usuń element","viewAddElementSticker":"naklejka","viewAddElementShape":"kształt","viewAddElementBorder":"granica","viewAddElementOverlay":"nakładka","viewAddElementFlipV":"Odwróć w pionie","viewAddElementFlipH":"Odwróć w poziomie","viewAddElementRR":"Obróć w prawo","viewAddElementRL":"Obróć w lewo","addCategory":"dodaj %s","addElement":"dodaj element","layerSettings":"Ustawienia warstw","hasCutout":"Wycięcie","documentActions":"Działania","historyDuplicate":"Duplikat","historyUnpin":"Odepnij","historyPin":"Przypnij","historyDelete":"Usuń","historyClearConfirm":"Czy jesteś pewien?","sizeFacebookProfile":"facebook profil","sizeFacebookCover":"facebook cover","sizeInstagramStory":"instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"ultra hd","sizeWeb1440":"web 1440p","sizeFullHD":"full hd","sizeWeb720":"web 720p","sizeWebSmall":"web small","pinnedProjects":"przypięte projekty","clearHistory":"wyczyść historię","noHistory":"Nie masz żadnych zdjęć w swojej historii, aby rozpocząć edycję, po prostu wybierz \"Otwórz zdjęcie\" lub \"Załaduj URL\"","backToEditor":"wróć do edytora","stockSearch":"szukaj","addCurrent":"dodaj bieżący","createNew":"utwórz nowy","history":"historia","loadURL":"załaduj url","openImage":"otwórz zdjęcie","sinceNow":"przed chwilą","sinceMinutes":"%d minut temu","sinceMinute":"minutę temu","sinceHours":"%d godzin temu","sinceHour":"godzinę temu","sinceDays":"%d dni temu","sinceDay":"jeden dzień temu","shadows":"cienie","highlight":"obszary oświetlone","white":"biały","black":"czarny","contrast":"kontrast","exposure":"ekspozycja","brightness":"jasność","hue":"odcień","tint":"barwa","temperature":"temperatura barwowa","saturation":"nasycenie","vibrance":"intensywność","mosaic":"mozaika","glamour":"glamour","posterize":"posteryzacja","bloom":"efekt bloom","pixelate":"Pikselat","fringe":"fringe","vignette":"winieta","grain":"ziarno","dehaze":"usuwanie mgły","smooth":"wygładzenie","sharpen":"wyostrzenie","layerCreated":"utworzona warstwa","noCutout":"bez wycięcia","letterSpacing":"odstępy między literami","lineSpacing":"odstępy między wierszami","lineSize":"rozmiar linii","straighten":"wyprostuj","invert":"odwróć","dialogSaveCalculate":"przeliczanie","dialogSaveImageHeight":"wysokość zdjęcia","dialogSaveImageWidth":"szerokość zdjęcia","dialogSaveHigh":"wysoka","dialogSaveMed":"średnia","dialogSaveLow":"niska","dialogSaveTitle":"Zapisz zdjęcie","dialogResizeCropWarning":"Podczas zmiany rozmiaru dowolne aktywne narzędzie do przycinania zostanie zresetowane, może wystąpić przycinanie warstw, jeśli nowy rozmiar tekstury jest mniejszy.","dialogResizeAnchor":"punkt kotwiczenia","dialogResizeRelative":"zmiana względna","dialogResizeApplyAll":"Po zastosowaniu zmiany rozmiaru wszystkie warstwy zostaną przeskalowane.","dialogResizeContrain":"Ogranicz proporcje","dialogResizeCanvasTitle":"Zmień rozmiar tekstury","dialogResizeImageTitle":"Zmień rozmiar zdjęcia","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogOpenURLHeadline":"url zdjęcia","dialogOpenURLTitle":"Otwórz URL zdjęcia","dialogLoadError":"coś poszło nie tak podczas ładowania zdjęcia .. spróbuj ponownie później ...","dialogLoadLoadingFrom":"załadowano % z % ...","dialogLoadPrepare":"przygotowanie...","dialogLoadTitle":"Ładowanie","dialogChoiceHeadline":"Czy chcesz dodać zdjęcie jako warstwę w bieżącym dokumencie czy utworzyć nowy?","dialogChoiceTitle":"Otwórz zdjęcie","maximize":"maksymalizuj","minimize":"minimalizuj","fill":"wypełnij","fit":"dopasuj","canvas":"tekstura","tolerance":"tolerancja","reset":"reset","density":"gęstość","strength":"siła","download":"pobierz","advanced":"zaawansowane","left":"lewo","top":"góra","hidden":"ukryty","visible":"widoczny","layers":"warstwy","layer":"warstwa","shape":"kształt","color":"kolor","erase":"Wymaż","back":"wróć","blur":"rozmycie","paint":"farba","brush":"pędzel","aspect":"wygląd","tool":"narzędzie","angle":"kąt","drawing":"rysunek","draw":"rysuj","text":"tekst","font":"czcionka","quality":"jakość","spikes":"kolce","source":"źródło","step":"krok","opacity":"nieprzezroczystość","image":"zdjęcie","transparency":"przezroczystość","softness":"miękkość","size":"rozmiar","loading":"ładowanie","load":"załaduj","open":"otwórz","save":"zapisz","loadMore":"załaduj więcej","search":"szukaj","template":"szablon","create":"Utwórz","background":"tło","max":"max","blendMode":"Tryb mieszania","original":"oryginał","cancel":"anuluj","ok":"ok","amount":"ilość","apply":"zastosuj","height":"wysokość","width":"szerokość","untitled":"bez tytułu","name":"nazwa","close":"Zamknij","preferences":"Preferencje","dialogSaveFileType":"Typ pliku","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Rozstaw","dropFile":"Upuść, aby otworzyć plik","locked":"Zablokowany","viewLiquifyHQPreview":"Podgląd wysokiej jakości","viewMenuToggleHome":"Przejdź do strony startowej","historyAddelement":"Dodaj element","historyDuplicateelement":"Duplikuj element","historyDeleteelement":"Usuń element","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyPastetext":"Wklej tekst","historyDuplicatetext":"Duplikuj tekst","historyDeletetext":"Usuń tekst","historyClear":"Wyczyść","historyCut":"Wytnij","historyLayerOpacity":"Przezroczystość warstwy","historyLayerBlendMode":"Tryb mieszania warstw","historyLayerVisible":"Widoczność warstwy","historyLayerName":"Nazwa warstwy","historyTextSize":"Rozmiar","historyTextFont":"Czcionka","historyTextAlign":"Wyrównaj","historyTextUppercase":"Duże litery","historyTextBold":"Pogrubienie","historyTextItalic":"Kursywa","historyTextShadow":"Cień","historyTextOutline":"Kontur","historyTextBackground":"Tło","historyText":"Tekst","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Dostosuj","historyArrange":"Aranżuj","historyDistort":"Zniekształć","historyTransform":"Przekształć","historyShape":"Kształt","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Odblokuj / zablokuj warstwę","historyFill":"Wypełnij","historyHealPatch":"Poprawka ","historyHealInfill":"Wypełnienie korekcyjne","historyLiquify":"Formowanie","historyTextSettings":"Ustawienia tekstu","historyTextChange":"Zmiana tekstu","historyWand":"Różdżka","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Zaznaczenie","historyDraw":"Rysuj","historyReplace":"Zmiana koloru","historyClone":"Klonuj","historyCrop":"Przytnij","historyDetail":"Szczegół","historyToning":"Tonowanie","historyTemper":"Gąbka","historyPen":"Pióro","historyEraser":"Gumka ","historyStraighten":"Wyprostuj","historyBackground":"Tło","historyImageResize":"Zmiana rozmiaru zdjęcia","historyCanvasResize":"Zmiana rozmiaru obszaru roboczego","historyMask":"Wycięcie / Maska","historyMaskInvert":"Wycięcie / odwrócenie maski","historyMerge":"Scal warstwy","historyOrder":"Kolejność warstw","historyFlip":"Obróć","historyRotate":"Obróć","historyDeselect":"Odznacz","historySelectionMove":"Przenieś wybór","historySelectionAll":"Zaznacz wszystko","historySelectionPixels":"Wybierz piksele","historySelectionInvert":"Odwróć wybór","historyStroke":"Pędzel","historyAuto":"Automatyczne dopasowanie","historyBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","historyBrightness":"Jasność","historyContrast":"Contrast","historyTemperatureTint":"Temperatura i odcień","historyTemperature":"Temperatura ","historyTint":"Odcień","historyHueSaturation":"Barwa i nasycenie","historyHue":"Odcień","historySaturation":"Nasycenie","historyVibrance":"Intensywność","historyBalance":"Balans kolorów","historyLookup":"Wyszukiwanie kolorów","historyHighlightShadows":"Cienie i obszary oświetlone","historyHighlight":"Obszary oświetlone","historyShadows":"Cienie ","historyExposure":"Ekspozycja","historyCurves":"Krzywe","historyLevels":"Poziomy","historyBlack":"Czarny","historyWhite":"Biały","historyThreshold":"Próg ","historyPosterize":"Posteryzuj","historyDesaturate":"Desaturacja","historyInvert":"Odwróć","historySharpen":"Wyostrzyj","historyClarity":"Przejrzystość","historyBlur":"Rozmycie","historyGaussian":"Rozmycie Gaussa","historySmooth":"WygładzenieRozmycie","historyDenoise":"Usuń szumy","historyGrain":"Ziarno","historyVignette":"Winieta","historyBloom":"Efekt bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Usuwanie mgły","historyFringe":"Fringe","historyPixelate":"Pikselat","historyMosaic":"Mozaika","historyDropShadow":"Upuść cień","historyGlow":"Poświata","historyOpen":"Otwórz","logInNow":"Zaloguj się ","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","elementPremiumDesc":"To jest element premium!","viewAddTextBold":"Pogrubienie","viewAddTextItalic":"Kursywa","photoEditorHome":"Strona główna edytora zdjęć pixlr ","logout":"Wyloguj się","mySubscription":"Moja subskrypcja","xTitle":"Edytor zdjęć: Pixlr X - darmowa edycja zdjęć online\n","xMetaDesc":"Jeśli szukasz zaawansowanych możliwości edycji zdjęć bezpośrednio w przeglądarce, wybierz Pixlr X, edytor zdjęć nowej generacji! Nie wymaga instalacji i rejestracji. Używaj za darmo na komputerze, tablecie i telefonie.\n","xMetaSiteName":"Edytor zdjęć: Pixlr.com - darmowa edycja zdjęć online","deleted":"Usunięte","titleEditText":"Edytuj tekst","titleDeleteLayer":"Usuń warstwę","titleDuplicateLayer":"Powiel warstwę","titleImageLayer":"Dodaj zdjęcie jako warstwę","titleRasterizeLayer":"Rasteryzuj tekst / element","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":"Poproś o zmianę rozmiaru obrazu","viewOBarAskLayertype":"Zapytaj, jaki typ warstwy dodać","historyConvertMaskToSelection":"Konwertuj maskę","historyConvertSelectionToMask":"Konwertuj zaznaczenie","historyApplyMask":"Zastosuj maskę","continue":"Kontyntynuj","premium":"Premium","unlocked":"Odblokowany","viewOBarLockUnlockLayer":"Zablokuj / odblokuj położenie warstwy","viewOBarShowHideLayer":"Pokaż / ukryj warstwę","viewOBarScollZoom":"Użyj kółka przewijania, aby powiększyć","error":"Błąd","genericError":"Coś poszło nie tak. Spróbuj później.","offline":"Offline","genericOffline":"Nie jesteś online, sprawdź połączenie internetowe i spróbuj ponownie.","newSize":"Nowy rozmiar","copy":"Kopiuj","duplicate":"Duplikat","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Zapamiętaj mnie","forgotPass":"Zapomniałeś hasła?","notMember":"Nie jesteś użytkownikiem?","signUpNow":"Zarejestruj się już teraz!","signUp":"Zarejestruj się","alreadyMember":"Jesteś użytkownikiem?","loginHere":"Zaloguj się tutaj!","code":"Kod","verifyAcc":"Zweryfikuj swoje konto","verify":"Weryfikuj","resend":"Wysłać ponownie?","didNotReceiveCode":"Nie otrzymałem kodu!","backReg":"Powrót do rejestracji","forgottenPass":"Zapomniałeś swojego hasła?","resetPassDesc":"Żeby zresetować hasło podaj swój adres e-mail.","reqCode":"Prośba o kod","resetPass":"Zresetowanie hasła","newPass":"Nowe hasło","updatePass":"Aktualizuj hasło","terms":"Warunki użytkowania i polityka prywatności","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"Jestem zainteresowany otrzymywaniem sugestii i rekomendacji związanych z moim zainteresowaniem Pixlr.","agree":"Zgadzam się","sentCodeDesc":"Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres [EMAIL]. Wpisz kod poniżej.","loginFb":"Zaloguj się przez Facebook","loginGoogle":"Zaloguj się przez Google","oldPass":"Stare hasło","newEmail":"Nowy e-mail","above16":"Mam co najmniej 16 lat.","readAgreements":"Przeczytałem i akceptuję Warunki użytkowania i Politykę prywatności.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Wprowadź prawidłowy format wiadomości e-mail.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Wybierz prawidłowy kraj.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Wybierz prawidłowy newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimalna długość 8 znaków.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Nieprawidłowe hasło. Spróbuj ponownie.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Ten e-mail nie istnieje.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Ten email już istnieje.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Kod weryfikacyjny został ponownie wysłany na adres {email}! ","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Kod weryfikacyjny wysłany na adres {email}! ","pixlrLogin_EnterValidCode":"Wprowadź prawidłowy kod.","pixlrLogin_WrongCode":"Kod nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Twoje hasło zostało zaktualizowane. Zaloguj się ponownie.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email już istnieje. Zweryfikuj swój adres e-mail.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Twoje konto zostało zweryfikowane!","pixlrLogin_EmailUpdated":"E-mail został pomyślnie zaktualizowany","pixlrLogin_CodeExpired":"Kod wygasł.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Nie udało się ponownie wysłać kodu.","pixlrLogin_ServerError":"Błąd serwera. Spróbuj ponownie później.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Wymagane resetowanie hasła. Wysłaliśmy wiadomość z kodem weryfikacyjnym na adres {email}.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Wymagane są co najmniej 1 mała litera, 1 duża litera, 1 cyfra i 1 znak symbolu.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maksymalnie 50 znaków.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Zbyt wiele powtórzeń. Spróbuj ponownie za 30 sekund.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Za dużo nieudanych prób. Spróbuj ponownie za {minuteRemaining} minut.","profile":"Profil","subscription":"Subskrypcja","username":"Nazwa użytkownika","language":"Język","password":"Hasło","changePassword":"Zmień hasło","newsletter":"Newsletter","receiveNewsletter":"Otrzymuj newsletter od Pixlr","myAccount":"Moje konto","myDownloads":"Moje pobrania","creatorDashboard":"Panel twórcy","menu":"MENU","changeEmail":"Zmień adres email","agreementBar":"Korzystając z naszej strony, potwierdzasz, że przeczytałeś i rozumiesz naszą","viewMore":"Zobacz więcej","accept":"AKCEPTUJ","licenseAgreement":"Umowa licencyjna","termsOfUse":"Regulamin","privacyPolicy":"Polityka prywatności","cookiePolicy":"Polityka Cookie","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"Nic","radial":"Promienie","linear":"Liniowy","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Wyrównanie","style":"Style","rotate":"Obróć","transform":"Przekształć","line":"linia","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Koloruj","vertical":"Pionowy","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Detale","scene":"Scene","light":"Light","type":"Rodzaj","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Dezaktywuj","gradient":"Gradient","pattern":"Wzór","outline":"Zarys","shadow":"Cień","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Prostokąt","roundedRect":"Zaokrąglony prostokąt","circle":"Okrąg","custom":"Custom","viewAll":"Zobacz wszystko","historyProjects":"Latest projects","templates":"Szablony","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","allYourProjects":"All your temporary projects","aboutHistory":"History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term download it as .PXZ (Pixlr document)","titleUndo":"Cofnij","titleRedo":"Popraw","viewAddTextHL":"Dodaj nowy tekst","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"dodaj zdjęcie","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Dodaj tekst","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Okrąg","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Linie skanów","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, please select another layer!","viewMoreTitle":"More Tools","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Dodaj tekst","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Otwórz zdjęcie","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"dodaj zdjęcie","historyPasteimage":"Wklej zdjęcie","historyExtractimage":"Wyodrębnij zdjęcie","historyDuplicateimage":"Duplikuj zdjęcie","historyAddemptyimage":"Dodaj warstwę","historyNewemptyimage":"Nowe zdjęcie","historyDeleteimage":"Usuń zdjęcie","historyTextLetterspace":"Odstęp między literami","historyTextLinespace":"Odstęp między wierszami","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Kształt","historyFrameShadow":"Cień","historyFrameOutline":"Zarys","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Tekst zrasteryzowany","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Element zrasteryzowany","historyShapeType":"Rodzaj","historyShapeFill":"Wypełnij","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Zarys","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Zdjęcie","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Linie skanów","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"akcje","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch, focus and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Create a free account to skip this ad or try ..","premiumTemplateSalesPitch":"Pay a one-time fee to unlock this premium template, or become a Premium member and get access to the entire library of professionally made designs.","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","compare":"Compare","holdDown":"Hold Down","toggleAll":"Toggle all","titleColorPicker":"Próbnik kolorów","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term download it as PXZ (Pixlr document)","viewLayoutResizeImage":"Zmień rozmiar zdjęcia","historyTextFill":"Wypełnij","historyShapeShadow":"Cień","historyReset":"Reset","feedback":"Komentarze","help":"Pomoc","tutorials":"Tutorials","adjust":"Dostosuj","effect":"Efekt","cutout":"Cutout","liquify":"Formowanie","retouch":"Retouch","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","loginOrSignUp":"zaloguj się / zarejestruj się","headerWebApps":"Web apps","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock autorstwa Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Język","mobileVariantDesc":"Pixlr X is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Template designer","welcomeIngress":"Welcome to the free modern photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","welcomeWhatIs":"What is Pixlr X?","free":"Darmowy","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Zapłać","creditCard":"Karta kredytowa","savedCard":"Zapisana karta","billingAddress":"Adres rozliczeniowy","firstName":"Marta","lastName":"Nazwisko","address":"Adres","city":"Miasto","zipCode":"Kod pocztowy","state":"Stan","country":"Kraj","cardNumber":"Numer karty","month":"miesiąc","year":"rok","autorenewalBasis":"Autoodnawianie","total":"łącznie","orderSummary":"podsumowanie zamówienia","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","premiumSubscribe":"Subscribe Premium","recommended":"Recommended","instagram-post":"post na Instagramie","instagram-story":"Instagram story","facebook-post":"post na Facebooku","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Facebook cover","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Media Post","social-media-story":"Social Media Story","youtube-thumbnail":"prewka na Youtube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage","mask":"Wycinanie / Maskowanie","stretch":"Stretch","spread":"Spread","shrink":"zmniejsz","square":"Square","hexagon":"Hexagon","triangle":"Trójkąt","cross":"Cross","star":"Gwiazda","heart":"Serce","glimmer":"Glimmer","intensity":"Intensity","quantity":"ILOŚĆ","hollow":"Hollow","dualTone":"Dual tone","mode":"tryb","paste":"Wklej ","glitch":"Glitch","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Promienie","focusLinear":"Liniowy","focusLocked":"Focus only works on image layers, please select another layer!","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","dispersion":"Dispersion","dispersionLocked":"Dispersion only works on image layers, please select another layer!","dispersionCreateMask":"Mask area first!","blendModeLighter":"Lighter","historyFocus":"Focus","historyDispersion":"Dispersion","headerPricing":"Pricing & Free trial","genericNoResult":"No result found, please do another search.","selectionEmpty":"Nic w selekcji","viewOBarAccent":"Accent color","viewOBarWorkspace":"Workspace color"}
Pixlr M

Pixlr X is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less then 650px wide. We reccomend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close