To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Spłaszcz","layerMergeVisible":"Złącz widoczne","layerMergeDown":"Połącz w dół (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Jasność","blendModeColor":"Kolor","blendModeSaturation":"Nasycenie","blendModeHue":"Barwa","blendModeExclusion":"Wykluczenie","blendModeDifference":"Różnica","blendModeSoftLight":"Łagodne światło","blendModeHardLight":"Ostre światło","blendModeColorBurn":"Przyciemnienie","blendModeColorDodge":"Rozjaśnienie","blendModeLighten":"Jaśniej","blendModeDarken":"Ciemniej","blendModeOverlay":"Nakładka","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Mnożenie","blendModeNone":"Brak","viewOBarZoomOut":"Oddal","viewOBarZoomIn":"Przybliż","viewMenuPropertiesInfo":"Zmień rozmiar tekstury lub obrazu, obracaj, skaluj i zmieniaj kolor tła.","viewMenuProperties":"Właściwości","viewKeyboardP":"Właściwości","viewDrawPenTool":"Pióro","viewDrawEraserTool":"Gumka","viewCropPaperLet":"paper letter","viewCropPaperA6":"format A6","viewCropPaperA5":"format A5","viewCropPaperA4":"format A4","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"web common 1366x768","viewCropWebSmall":"web small 1280x800","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"prewka na Youtube","viewCropYTChannelArt":"grafika na kanale Youtube","viewCropYTProfile":"profil na Youtube","viewCropTwitAd":"reklama na Twitterze","viewCropTwitCard":"Twitter card","viewCropTwitImage":"zdjęcie na Twitterze","viewCropTwitHeader":"nagłówek na Twitterze","viewCropTwitProfile":"profil na Twitterze","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"post na Instagramie","viewCropInstaProfile":"profil na Instagramie","viewCropFBAd":"reklama na Facebooku","viewCropFBPost":"post na Facebooku","viewCropFBCover":"cover na Facebooku","viewCropFBProfile":"profil na Facebooku","viewCrop32x9":"32:9 super ultra szeroki","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (szeroki ekran)","viewCrop4x3":"4:3 (monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (kwadrat)","viewCropFixed":"stały stosunek:","viewCropNone":"brak","viewPropertiesTitle":"właściwości","viewAddTextShadowVertOffset":"pozycja pionowa","viewAddTextShadowHorizOffset":"pozycja pozioma","clarity":"przejrzystość","dialogSaveName":"nazwa pliku","dialogAddLayerHL":"wybierz typ warstwy, który chcesz dodać","dialogAddLayerTitle":"Dodaj warstwę","empty":"pusty","viewOBarDel":"usuń warstwę (DEL)","viewOBarDup":"duplikuj warstwę","viewOBarLightUI":"jasny soft ui","viewOBarSnap":"kliknij w przewodniki","viewOBarShowGu":"pokaż przewodniki","viewOBarSet":"Ustawienia","viewOBarMD":"Opuść","viewOBarMU":"Podnieś","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Rzeczywiste piksele (ctrl+1)","viewOBarFill":"Wypełnij ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Dopasuj ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"Nawigacja","viewMenuAddImgInfo":"Prześlij lub wyszukaj zdjęcia, które chcesz dodać do projektu.","viewMenuAddImg":"Dodaj zdjęcie","viewMenuAddElmInfo":"Dodaj gotowe nakładki, obramowania, kształty i naklejki do swojego projektu.","viewMenuAddElm":"Dodaj element","viewMenuTextInfo":"Dodaj nową warstwę tekstową lub skorzystaj z jednego z naszych szablonów tekstowych.","viewMenuText":"Tekst","viewMenuDrawingInfo":"Rysuj różnymi kształtami, takimi jak kwadrat, okrąg i linie, a także różnymi pędzlami i kolorami.","viewMenuDrawing":"Rysowanie","viewMenuRetouchInfo":"Usuwaj plamy, niechciane przedmioty, skazy, wybielaj i przyciemniaj lub klonuj przedmioty.","viewMenuRetouch":"Retusz","viewMenuLiquifyInfo":"Rozwijaj, zmniejszaj i przesuwaj części obrazu. Użyj upłynnienia, aby wprowadzić subtelne poprawki do portretów i innych zdjęć.","viewMenuLiquify":"Formowanie","viewMenuEffectInfo":"Użyj gotowych efektów, aby zmienić wygląd warstwy bitmapy.","viewMenuEffect":"Efekt","viewMenuFilterInfo":"Rozmycie, wyostrzenie, wygładzenie, ziarno, winieta i inne filtry do warstw bitmap.","viewMenuFilter":"Filtr","viewMenuAdjustInfo":"Zmień jaskrawość, kolory, jasność i inne w warstwach bitmap.","viewMenuAdjust":"Dostosuj","viewMenuCutoutInfo":"Usuń tło, wycinaj obiekty lub przycinaj poszczególne warstwy.","viewMenuCutout":"Wytnij","viewMenuCropInfo":"Przytnij, wytnij, obróć i wyprostuj teksturę, wybierając dowolny lub stały aspekt","viewMenuCrop":"Kadruj","viewMenuArrangeInfo":"Zmień rozmiar obszaru roboczego, przesuń, przekształć i zmień ustawienia warstw.","viewMenuArrange":"Organizuj","viewTopBarRedo":"Popraw","viewTopBarUndo":"Cofnij","viewTopBarFB":"Komentarze","viewRetouchLight":"Jasny","viewRetouchMid":"średni","viewRetouchDark":"ciemny","viewRetouchRange":"zakres","viewRetouchDarken":"przyciemnij","viewRetouchLighten":"Rozjaśnij","viewRetouchSharpen":"Wyostrzyj","viewRetouchBlur":"rozmyj","viewRetouchAlign":"Wyrównaj","viewRetouchMode":"tryb","viewRetouchHQ":"wysoka jakość","viewRetouchInfill":"wypełnienie","viewRetouchPatch":"łatka","viewRetouchMethod":"metoda","viewRetouchToning":"Rozjaśnienie / Przyciemnienie","viewRetouchDetail":"wyostrzanie / rozmycie","viewRetouchClone":"Stempel","viewRetouchHeal":"Napraw","viewRetouchLocked":"Retusz działa tylko na warstwach zdjęcia, wybierz inną warstwę.","viewRetouchTitle":"retusz","viewLoadTitle":"Ładowanie","viewLiquifyErase":"przywróć","viewLiquifySwirlCCW":"Skręć w lewo","viewLiquifySwirlCW":"Skręć w prawo","viewLiquifyShrink":"zmniejsz","viewLiquifyGrow":"powiększ","viewLiquifyMove":"pchnij","viewLiquifyLocked":"Możesz formować tylko warstwy obrazu, wybierz inną warstwę!","viewLiquifyTitle":"Formowanie","viewKeyboardMoveShift":"Przytrzymaj klawisz Shift, aby wykonać krok 10px","viewKeyboardMoveRight":"W prawo","viewKeyboardMoveLeft":"W lewo","viewKeyboardMoveDown":"W dół","viewKeyboardMoveUp":"Do góry","viewKeyboardMoveLayer":"Przenieś warstwę (pozycja)","viewKeyboardCtrlY":"Popraw","viewKeyboardCtrlZ":"Cofnij","viewKeyboardI":"Dodaj zdjęcie","viewKeyboardO":"Dodaj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Rysuj","viewKeyboardR":"Retusz","viewKeyboardE":"Efekt","viewKeyboardF":"filtr","viewKeyboardA":"dostosuj","viewKeyboardK":"wytnij","viewKeyboardC":"przytnij","viewKeyboardV":"Organizuj","viewKeyboardSpacebar":"Pan / Move","viewKeyboardCtrl3":"Zoom 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zoom Fill","viewKeyboardCtrl1":"Zoom 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zoom Fit","viewKeyboardCtrlM":"Pomniejsz","viewKeyboardCtrlP":"Przybliż","viewKeyboardDEL":"usuń warstwę","viewKeyboardESC":"Zamknij narzędzie","viewKeyboardCtrlQ":"Zamknij","viewKeyboardCtrlS":"Zapisz","viewKeyboardTitle":"Skróty klawiszowe","viewFilterLocked":"Tylko warstwy zdjęcia mogą mieć filtry, wybierz inną warstwę!","viewFilterScene":"scena","viewFilterDetails":"detale","viewFilterTitle":"filtr","viewEffectLocked":"Tylko warstwy zdjęcia mogą mieć efekty, wybierz inną warstwę !","viewEffectTitle":"efekt","viewDrawLocked":"Dodaj lub wybierz warstwę do rysowania!","viewDrawDelete":"usuń (del)","viewDrawOutline":"kontur","viewDrawFill":"Wypełnij","viewDrawLineColor":"kolor linii","viewDrawLine":"Linia","viewDrawHeart":"Serce","viewDrawStar":"Gwiazda","viewDrawTriangle":"Trójkąt","viewDrawCircle":"Okrąg","viewDrawSquare":"Kwadrat","viewDrawShape":"Kształty","viewDrawShapeTool":"Kształty","viewDrawBrushTool":"Pędzle","viewCutoutReset":"resetuj wycięcie","viewCutoutInvert":"wycięcie odwrócone","viewCutoutExtract":"Wyodrębnij jako warstwę","viewCutoutHint":"podpowiedź usunięta","viewCutoutLine":"Linia","viewCutoutHeart":"Serce","viewCutoutStar":"Gwiazda","viewCutoutTriangle":"Trójkąt","viewCutoutCircle":"Okrąg","viewCutoutSquare":"Kwadrat","viewCutoutShapeH":"kształt","viewCutoutContigious":"sąsiedni","viewCutoutMedium":"średni","viewCutoutLight":"światło","viewCutoutNone":"nic","viewCutoutRemove":"usuń","viewCutoutKeep":"zachowaj","viewCutoutMode":"tryb","viewCutoutLasso":"wycięcie lasso","viewCutoutDraw":"narysuj wycięcie","viewCutoutMagic":"magiczna wycinanka","viewCutoutShape":"wycięcie kształtu","viewCutoutTip":"Wybierz warstwę, aby utworzyć wycięcie. Narysuj warstwy użyj trybu wymazywania w narzędziu do rysowania.","viewCutoutTitle":"wytnij","viewCropReset":"resetuj przycięcie","viewCropTip":"Aspekt rozmiaru zmieni rozmiar zdjęcia po zamknięciu panelu przycinania.","viewCropOutput":"wielkość wyjściowa:","viewCropPreset":"akcje","viewCropRatio":"proporcje","viewCropAspect":"wybierz aspekt","viewCropFlipV":"Odwróć w pionie","viewCropFlipH":"Odwróć w poziomie","viewCropRR":"Obróć w prawo","viewCropRL":"Obróć w lewo","viewCropRotate":"obracaj i odwracaj","viewCropTitle":"przytnij","viewBottomBarSaveTT":"Zapisz (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zamknij (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Popraw ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Cofnij ctrl+z","viewBottomBarRedo":"popraw","viewBottomBarUndo":"cofnij","viewArrangeLocked":"Wybierz warstwę na pasku warstw po prawej stronie lub dodaj nowy tekst, zdjęcie lub element!","viewArrangeTip":"Odblokuj warstwę","viewArrangeUnlock":"odblokuj","viewArrangeDelete":"usuń","viewArrangeDuplicate":"Powiel","viewArrangeFlipV":"odwróć w pionie","viewArrangeFlipH":"odwróć w poziomie","viewArrangeRR":"obróć w prawo","viewArrangeRL":"obróć w lewo","viewArrangeRotate":"obracanie","viewArrangeLockAspect":"współczynnik proporcji","viewArrangeTitle":"organizuj","viewAdjustLocked":"Można dopasować tylko warstwy zdjęcia, wybierz inną warstwę !","viewAdjustTip":"Kliknij dwukrotnie, aby dodać lub usunąć punkt kontrolny.","viewAdjustChannel":"kanał","viewAdjustCurves":"krzywe","viewAdjustShadows":"cienie","viewAdjustHightlight":"Podświetlenie","viewAdjustToning":"tonowanie","viewAdjustLight":"światło","viewAdjustBNW":"czarno-biały","viewAdjustAuto":"Autonaprawa","viewAdjustTitle":"dostosuj","viewAddTextDelete":"Usuń tekst","viewAddTextShadow":"cień","viewAddTextOutline":"zarys","viewAddTextBackgroundWord":"słowo","viewAddTextBackgroundLine":"linia","viewAddTextBackgroundFull":"pełny","viewAddTextCaseUpper":"Wielkie litery","viewAddTextAlignRight":"Wyrównanie w prawo","viewAddTextAlignCenter":"Wyrównanie do środka","viewAddTextAlignLeft":"Wyrównanie w lewo","viewAddTextAlignNCase":"Wyrównaj","viewAddTextAdd":"Dodaj nowy tekst","viewAddLayerSelectType":"Wybierz typ warstwy","viewAddLayerTitle":"dodaj warstwę","viewAddImageStock":"stock","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"przeglądaj","viewAddImageTitle":"dodaj zdjęcie","viewAddElementDelete":"Usuń element","viewAddElementSticker":"naklejka","viewAddElementShape":"kształt","viewAddElementBorder":"granica","viewAddElementOverlay":"nakładka","viewAddElementFlipV":"Odwróć w pionie","viewAddElementFlipH":"Odwróć w poziomie","viewAddElementRR":"Obróć w prawo","viewAddElementRL":"Obróć w lewo","addCategory":"dodaj %s","addElement":"dodaj element","layerSettings":"Ustawienia warstw","hasCutout":"Wycięcie","documentActions":"Działania","historyDuplicate":"Duplikat","historyUnpin":"Odepnij","historyPin":"Przypnij","historyDelete":"Usuń","historyClearConfirm":"Czy jesteś pewien?","sizeFacebookProfile":"facebook profil","sizeFacebookCover":"facebook cover","sizeInstagramStory":"instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"ultra hd","sizeWeb1440":"web 1440p","sizeFullHD":"full hd","sizeWeb720":"web 720p","sizeWebSmall":"web small","last10Projects":"ostatnie 10 projektów","pinnedTip":"WSKAZÓWKA! Jeśli chcesz zachować dokument, kliknij ikonę serca, aby go przypiąć.","pinnedProjects":"przypięte projekty","clearHistory":"wyczyść historię","noHistory":"Nie masz żadnych zdjęć w swojej historii, aby rozpocząć edycję, po prostu wybierz \"Otwórz zdjęcie\" lub \"Załaduj URL\"","welcomeHeadline":"Witamy w edytorze Pixlr x","examplePhoto":"przykładowe zdjęcie","backToEditor":"wróć do edytora","stockSearch":"szukaj","addCurrent":"dodaj bieżący","createNew":"utwórz nowy","history":"historia","openExamples":"Możesz przetestować edytor za pomocą jednego z naszych przykładów.","openDragClip":"Możesz także przeciągnąć i upuścić pliki lub wkleić ze schowka.","loadURL":"załaduj url","openImage":"otwórz zdjęcie","sinceNow":"przed chwilą","sinceMinutes":"%d minut temu","sinceMinute":"minutę temu","sinceHours":"%d godzin temu","sinceHour":"godzinę temu","sinceDays":"%d dni temu","sinceDay":"jeden dzień temu","shadows":"cienie","highlight":"obszary oświetlone","white":"biały","black":"czarny","contrast":"kontrast","exposure":"ekspozycja","brightness":"jasność","hue":"odcień","tint":"barwa","temperature":"temperatura barwowa","saturation":"nasycenie","vibrance":"intensywność","mosaic":"mozaika","glamour":"glamour","posterize":"posteryzacja","bloom":"efekt bloom","pixelate":"Pikselat","fringe":"fringe","vignette":"winieta","grain":"ziarno","dehaze":"usuwanie mgły","smooth":"wygładzenie","sharpen":"wyostrzenie","layerCreated":"utworzona warstwa","noCutout":"bez wycięcia","letterSpacing":"odstępy między literami","lineSpacing":"odstępy między wierszami","lineSize":"rozmiar linii","straighten":"wyprostuj","invert":"odwróć","dialogSaveCalculate":"przeliczanie","dialogSaveImageHeight":"wysokość zdjęcia","dialogSaveImageWidth":"szerokość zdjęcia","dialogSaveHigh":"wysoka","dialogSaveMed":"średnia","dialogSaveLow":"niska","dialogSaveTitle":"Zapisz zdjęcie","dialogResizeCropWarning":"Podczas zmiany rozmiaru dowolne aktywne narzędzie do przycinania zostanie zresetowane, może wystąpić przycinanie warstw, jeśli nowy rozmiar tekstury jest mniejszy.","dialogResizeAnchor":"punkt kotwiczenia","dialogResizeRelative":"zmiana względna","dialogResizeApplyAll":"Po zastosowaniu zmiany rozmiaru wszystkie warstwy zostaną przeskalowane.","dialogResizeContrain":"Ogranicz proporcje","dialogResizeCanvasTitle":"Zmień rozmiar tekstury","dialogResizeImageTitle":"Zmień rozmiar zdjęcia","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Automatyczne obracanie w oparciu o exif","dialogPreResizeInfo2":"zmień jego rozmiar przed rozpoczęciem edycji, aby zaoszczędzić na pamięci i zminimalizować opóźnienie.","dialogPreResizeInfo1":"Wybrane zdjęcie jest bardzo duże","dialogPreResizeTitle":"Wstępna zmiana rozmiaru zdjęcia","dialogOpenURLHeadline":"url zdjęcia","dialogOpenURLTitle":"Otwórz URL zdjęcia","dialogLoadError":"coś poszło nie tak podczas ładowania zdjęcia .. spróbuj ponownie później ...","dialogLoadLoadingFrom":"załadowano % z % ...","dialogLoadPrepare":"przygotowanie...","dialogLoadTitle":"Ładowanie","dialogChoiceHeadline":"Czy chcesz dodać zdjęcie jako warstwę w bieżącym dokumencie czy utworzyć nowy?","dialogChoiceTitle":"Otwórz zdjęcie","maximize":"maksymalizuj","minimize":"minimalizuj","fill":"wypełnij","fit":"dopasuj","canvas":"tekstura","tolerance":"tolerancja","reset":"reset","density":"gęstość","strength":"siła","download":"pobierz","advanced":"zaawansowane","left":"lewo","top":"góra","hidden":"ukryty","visible":"widoczny","layers":"warstwy","layer":"warstwa","shape":"kształt","color":"kolor","erase":"Wymaż","back":"wróć","blur":"rozmycie","paint":"farba","brush":"pędzel","aspect":"wygląd","tool":"narzędzie","angle":"kąt","drawing":"rysunek","draw":"rysuj","text":"tekst","font":"czcionka","quality":"jakość","spikes":"kolce","source":"źródło","step":"krok","opacity":"nieprzezroczystość","image":"zdjęcie","transparency":"przezroczystość","softness":"miękkość","size":"rozmiar","loading":"ładowanie","load":"załaduj","open":"otwórz","save":"zapisz","loadMore":"załaduj więcej","search":"szukaj","template":"szablon","create":"Utwórz","background":"tło","max":"max","blendMode":"Tryb mieszania","original":"oryginał","cancel":"anuluj","ok":"ok","amount":"ilość","apply":"zastosuj","height":"wysokość","width":"szerokość","untitled":"bez tytułu","name":"nazwa","close":"Zamknij","preferences":"Preferencje","dialogSaveFileType":"Typ pliku","dialogPremiumTitle":"Obejrzyj reklamę, aby uzyskać treści premium","dialogPremiumMessage":"Po reklamie będziesz mógł korzystać z treści / funkcji premium. Aby pominąć reklamy w przyszłym uaktualnieniu, załóż konto Advanced.\n","dialogPremiumGoAdvanced":"Go Advanced","dialogAiCutoutTitle":"AI Cutout","spacing":"Rozstaw","dropFile":"Upuść, aby otworzyć plik","locked":"Zablokowany","viewPropertiesResizeImage":"Zmiana rozmiaru zdjęcia","viewPropertiesResizeCanvas":"Rozmiar tekstury","viewLiquifyHQPreview":"Podgląd wysokiej jakości","viewMenuToggleHome":"Przejdź do strony startowej","historyAddelement":"Dodaj element","historyDuplicateelement":"Duplikuj element","historyDeleteelement":"Usuń element","historyOpenbitmap":"Otwórz zdjęcie","historyAddbitmap":"Dodaj zdjęcie","historyPastebitmap":"Wklej zdjęcie","historyExtractbitmap":"Wyodrębnij zdjęcie","historyDuplicatebitmap":"Duplikuj zdjęcie","historyAddemptybitmap":"Dodaj warstwę","historyNewemptybitmap":"Nowe zdjęcie","historyDeletebitmap":"Usuń zdjęcie","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyPastetext":"Wklej tekst","historyDuplicatetext":"Duplikuj tekst","historyDeletetext":"Usuń tekst","historyClear":"Wyczyść","historyCut":"Wytnij","historyLayerOpacity":"Przezroczystość warstwy","historyLayerBlendMode":"Tryb mieszania warstw","historyLayerVisible":"Widoczność warstwy","historyLayerName":"Nazwa warstwy","historyTextSize":"Rozmiar","historyTextFont":"Czcionka","historyTextColor":"Kolor","historyTextAlign":"Wyrównaj","historyTextUppercase":"Duże litery","historyTextBold":"Pogrubienie","historyTextItalic":"Kursywa","historyTextLetterspacing":"Odstępy między literami","historyTextLinespacing":"Odstępy między wierszami","historyTextShadow":"Cień","historyTextOutline":"Kontur","historyTextBackground":"Tło","historyText":"Tekst","historyBitmap":"Zdjęcie","historyEffect":"Efekt","historyAdjust":"Dostosuj","historyFilter":"Filtr","historyArrange":"Aranżuj","historyDistort":"Zniekształć","historyTransform":"Przekształć","historyShape":"Kształt","historyGradient":"Gradient","historyLayerLocked":"Odblokuj / zablokuj warstwę","historyRasterizeText":"Tekst zrasteryzowany","historyRasterizeElement":"Element zrasteryzowany","historyFill":"Wypełnij","historyHealPatch":"Poprawka ","historyHealInfill":"Wypełnienie korekcyjne","historyLiquify":"Formowanie","historyTextSettings":"Ustawienia tekstu","historyTextChange":"Zmiana tekstu","historyWand":"Różdżka","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Zaznaczenie","historyDraw":"Rysuj","historyReplace":"Zmiana koloru","historyClone":"Klonuj","historyCrop":"Przytnij","historyDetail":"Szczegół","historyToning":"Tonowanie","historyTemper":"Gąbka","historyPen":"Pióro","historyEraser":"Gumka ","historyStraighten":"Wyprostuj","historyBackground":"Tło","historyImageResize":"Zmiana rozmiaru zdjęcia","historyCanvasResize":"Zmiana rozmiaru obszaru roboczego","historyMask":"Wycięcie / Maska","historyMaskInvert":"Wycięcie / odwrócenie maski","historyMerge":"Scal warstwy","historyOrder":"Kolejność warstw","historyFlip":"Obróć","historyRotate":"Obróć","historyDeselect":"Odznacz","historySelectionMove":"Przenieś wybór","historySelectionAll":"Zaznacz wszystko","historySelectionPixels":"Wybierz piksele","historySelectionInvert":"Odwróć wybór","historyStroke":"Pędzel","historyAuto":"Automatyczne dopasowanie","historyBrightnessContrast":"Jasność i kontrast","historyBrightness":"Jasność","historyContrast":"Contrast","historyTemperatureTint":"Temperatura i odcień","historyTemperature":"Temperatura ","historyTint":"Odcień","historyHueSaturation":"Barwa i nasycenie","historyHue":"Odcień","historySaturation":"Nasycenie","historyVibrance":"Intensywność","historyBalance":"Balans kolorów","historyLookup":"Wyszukiwanie kolorów","historyHighlightShadows":"Cienie i obszary oświetlone","historyHighlight":"Obszary oświetlone","historyShadows":"Cienie ","historyExposure":"Ekspozycja","historyCurves":"Krzywe","historyLevels":"Poziomy","historyBlack":"Czarny","historyWhite":"Biały","historyThreshold":"Próg ","historyPosterize":"Posteryzuj","historyDesaturate":"Desaturacja","historyInvert":"Odwróć","historySharpen":"Wyostrzyj","historyClarity":"Przejrzystość","historyBlur":"Rozmycie","historyGaussian":"Rozmycie Gaussa","historySmooth":"WygładzenieRozmycie","historyDenoise":"Usuń szumy","historyGrain":"Ziarno","historyVignette":"Winieta","historyBloom":"Efekt bloom","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Usuwanie mgły","historyFringe":"Fringe","historyPixelate":"Pikselat","historyMosaic":"Mozaika","historyDropShadow":"Upuść cień","historyGlow":"Poświata","historyOpen":"Otwórz","historyDropbitmap":"Upuść zdjęcie","logInNow":"Zaloguj się ","neverAskMeAgain":"Nie pytaj mnie ponownie","elementPremiumDesc":"To jest element premium!","viewAddTextBold":"Pogrubienie","viewAddTextItalic":"Kursywa","viewMenuKB":"Skrót klawiaturowy","photoEditorHome":"Strona główna edytora zdjęć pixlr ","xForExpress":"Pixlr X dla Express","eForEditor":"Pixlr E dla edytora","pricingPlan":"Cennik","hiUser":"Witaj","logout":"Wyloguj się","login":"Zaloguj się","loginEditor":"zaloguj się do edytora zdjęć","mySubscription":"Moja subskrypcja","xTitle":"Edytor zdjęć: Pixlr X - darmowa edycja zdjęć online\n","xMetaDesc":"Jeśli szukasz zaawansowanych możliwości edycji zdjęć bezpośrednio w przeglądarce, wybierz Pixlr X, edytor zdjęć nowej generacji! Nie wymaga instalacji i rejestracji. Używaj za darmo na komputerze, tablecie i telefonie.\n","xMetaSiteName":"Edytor zdjęć: Pixlr.com - darmowa edycja zdjęć online","deleted":"Usunięte","titleEditText":"Edytuj tekst","titleDeleteLayer":"Usuń warstwę","titleDuplicateLayer":"Powiel warstwę","titleImageLayer":"Dodaj zdjęcie jako warstwę","titleRasterizeLayer":"Rasteryzuj tekst / element","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":"Poproś o zmianę rozmiaru obrazu","viewOBarAskLayertype":"Zapytaj, jaki typ warstwy dodać","historyConvertMaskToSelection":"Konwertuj maskę","historyConvertSelectionToMask":"Konwertuj zaznaczenie","historyApplyMask":"Zastosuj maskę","continue":"Kontyntynuj","premium":"Premium","unlocked":"Odblokowany","viewOBarLockUnlockLayer":"Zablokuj / odblokuj położenie warstwy","viewOBarShowHideLayer":"Pokaż / ukryj warstwę","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}