To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Bacanje senke","historyMosaic":"Mozaik,","historyPixelate":"Pikselizuj","historyFringe":"Oiviči","historyDehaze":"Odmuti","historyGlamour":"Glamur","historyBloom":"Isijavanje","historyVignette":"Vinjeta","historyGrain":"Granulacija","historyDenoise":"Ukloni šum","historySmooth":"Ublaži","historyGaussian":"Gausovsko zamućenje","historyBlur":"Zamućivanje","historyClarity":"Jasnoća","historySharpen":"Izoštri","historyInvert":"Invertuj","historyDesaturate":"Desaturacija","historyPosterize":"Posterizuj","historyThreshold":"Granica","historyWhite":"Bela","historyBlack":"Crna","historyLevels":"Nivoi","historyCurves":"Krive","historyExposure":"Ekspozicija","historyLookup":"Traženje boje","historyBalance":"Balans boja","historyVibrance":"Vibrantnost","historyHueSaturation":"Nijansa i zasićenje","historyTemperatureTint":"Temperatura i tinta","historyBrightnessContrast":"Kontrast i svetlina","historyAuto":"Automatski prilagodi","historyStroke":"Stroke","historySelectionInvert":"Invertuj selekciju","historySelectionPixels":"Odaberi piksele","historySelectionAll":"Odaberi sve","historySelectionMove":"Pomeri selekciju","historyDeselect":"Odznači","historyRotate":"Rotiraj","historyFlip":"Obrni","historyOrder":"Redosled slojeva","historyMerge":"Sjedini slojeve","historyMaskInvert":"Invertuj Isečak / Masku","historyMask":"Isečak / Maska","historyCanvasResize":"Promena veličine platna","historyImageResize":"Promena veličine slike","historyBackground":"Pozadina","historyStraighten":"Ispravi","historyEraser":"Gumica","historyPen":"Olovka","historyTemper":"Sunđer","historyToning":"Toniranje","historyDetail":"Detalji","historyCrop":"Isecanje","historyClone":"Kloniranje","historyDraw":"Crtaj","historyMarquee":"Obeleživač","historyLasso":"Laso","historyWand":"Štapić","historyTextChange":"Izmena teksta","historyTextSettings":"Podešavanja teksta","historyLiquify":"Razvodnjavaj","historyHealInfill":"Zaleči ispunjavanjem","historyHealPatch":"Zaleči zakrpom","historyFill":"Popuni","historyRasterizeElement":"Rasterizovan element","historyRasterizeText":"Rasterizovan tekst","historyLayerLocked":"Sloj otključan","historyGradient":"Gradijent","historyShape":"Oblik","historyDistort":"Iskrivi","historyArrange":"Složi","historyFilter":"Filter","historyAdjust":"Prilagodi","historyEffect":"Efekat","historyBitmap":"Slika","historyText":"Tekst","historyTextBackground":"Pozadina","historyTextOutline":"Okvir","historyTextShadow":"Senka","historyTextLinespacing":"Razmak linija","historyTextLetterspacing":"Razmak slova","historyTextItalic":"Italik","historyTextBold":"Podebljano","historyTextUppercase":"Velika slova","historyTextAlign":"Poravnaj","historyTextColor":"Boja","historyTextFont":"Font","historyTextSize":"Veličina","historyLayerName":"Naziv sloja","historyLayerVisible":"Vidljivost sloja","historyLayerBlendMode":"Mod sabiranja slojeva","historyLayerOpacity":"Transparentnost sloja","historyClear":"Očisti","historyDeletetext":"Obriši tekst","historyDuplicatetext":"Dupliraj tekst","historyPastetext":"Nalepi tekst","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyDeletebitmap":"Obriši sliku","historyNewemptybitmap":"Nova slika","historyAddemptybitmap":"Dodaj sloj","historyDuplicatebitmap":"Dupliraj sliku","historyExtractbitmap":"Raspakuj sliku","historyPastebitmap":"Nalepi sliku","historyAddbitmap":"Dodaj sliku","historyOpenbitmap":"Otvori sliku","historyDeleteelement":"Obriši element","historyDuplicateelement":"Dupliraj element","historyAddelement":"Dodaj element","layerFlattenImage":"Spoj sve slojeve u jedan","layerMergeVisible":"Spoji vidljivo","layerMergeDown":"Spoji Ispod (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminentnost","blendModeColor":"Boja","blendModeSaturation":"Zasičenje","blendModeHue":"Nijansa","blendModeExclusion":"Izuzimanje","blendModeDifference":"Razlika","blendModeSoftLight":"Blago-svetlo","blendModeHardLight":"Jako-svetlo","blendModeColorBurn":"Pregorevanje boje","blendModeColorDodge":"Izbegavaj boju","blendModeLighten":"Posvetli","blendModeDarken":"Zatamni","blendModeOverlay":"Prekrivanje","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Umnožavanje","blendModeNone":"Ništa","viewOBarDel":"Obriši sloj (DEL)","viewOBarDup":"Dupliraj sloj","viewOBarLightUI":"Mod laganog korisničkog interfejsa","viewOBarSnap":"Kači za vodilje","viewOBarShowGu":"Pokaži vodilje","viewOBarSet":"Podešavanja","viewOBarZoomOut":"Odzumiraj","viewOBarZoomIn":"Zumiraj","viewOBarMD":"Pomeri dole","viewOBarMU":"Pomeri gore,","viewOBarZ3X":"3x zum (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Stvarna veličina u pikselima (ctrl+1)","viewOBarFill":"Popuni ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Uklopi na ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigacija","layerSettings":"Podešavanja sloja","hasCutout":"Ima isecanja","documentActions":"Akcije sa dokumentima","historyDuplicate":"Dupliraj","historyUnpin":"Otkači","historyPin":"Zakači","historyDelete":"Obriši","historyClearConfirm":"Da li zaista želite da očistite svoju Istoriju?","sizeFacebookProfile":"Facebook profilna","sizeFacebookCover":"Facebook naslovna","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra hd","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web mala","last10Projects":"Poslednjih 10 projekata","pinnedTip":"SAVET! Ako želite da zadržite dokument kliknite na ikonicu srca da biste ga zakačili.","pinnedProjects":"Zakačeni projekti","clearHistory":"Izbriši istorijat","noHistory":"Nemate slika u istoriji. Molimo \"Open Image\" ili \"Load URL\" da biste otpočeli uređivanje","welcomeHeadline":"Dobrodošli u novi Pixlr Editor 2020 Photo Editor","examplePhoto":"Probajte uređivanje fotografije odmah","backToEditor":"Natrag u editor","addCurrent":"Dodaj trenutni","stockSearch":"Pretraga baze","createNew":"Napravi novi","history":"Istorijat","dropFile":"Spusti da bi otvorio fajl","openExamples":"Takođe, možete započeti sa uređivanjem bilo koje od slika ispod.","openDragClip":"Možete takođe i prevući fajlove ili ih nalepiti iz ostave kako biste otvorili.","loadURL":"Učitaj url","openImage":"Otvori sliku","sinceNow":"Upravo","sinceMinutes":"Pre %d minuta","sinceMinute":"Pre minut","sinceHours":"Pre %d sati","sinceHour":"Pre sat vremena","sinceDays":"Pre %d dana","sinceDay":"Juče","shadows":"Senke","contrast":"Kontrast","brightness":"Svetlina","tint":"Tinta","temperature":"Temperatura","saturation":"Zasičenje","vibrance":"Vibrantnost","sharpen":"Izoštri","layerCreated":"Sloj kreiran","noCutout":"Bez isecanja","straighten":"Ispravi","invert":"Invertuj","dialogAiCutoutTitle":"AI isecanje","dialogSaveCalculate":"...obračunava se","dialogSaveImageHeight":"Visina slike","dialogSaveImageWidth":"Širina slike","dialogSaveHigh":"Visoko","dialogSaveMed":"Srednje","dialogSaveLow":"Nisko","dialogSaveFileType":"Tip fajla","dialogSaveName":"Naziv fajla","dialogSaveTitle":"Sačuvaj sliku","dialogResizeCropWarning":"Kada menjate veličinu, bilo koji aktivan alat za kropovanje biće resetovan. Može da dođe do određenog odsecanja slojeva ukoliko je odabrana veličina platna manja","dialogResizeAnchor":"Tačka težišta","dialogResizeRelative":"Relativna promena","dialogResizeApplyAll":"Kada primenite promenu svi slojevi će biti skalirani.","dialogResizeContrain":"Ograniči proporcije","dialogResizeCanvasTitle":"Promeni veličinu platna","dialogResizeImageTitle":"Promeni veličinu slike","dialogPreResizeMaxSize":"Maks. %d px","dialogPreResizeExif":"Automatski rotiraj prema exif podacima","dialogPreResizeInfo2":"smanjite joj veličinu pre nego što počnete obradu kako biste uštedeli na memoriji i smanjili lag pri radu.","dialogPreResizeInfo1":"Slika koju ste izabrali je prevelika","dialogPreResizeTitle":"Unapred promeni veličinu slike","dialogOpenURLHeadline":"Url slike","dialogOpenURLTitle":"Otvori URL slike","dialogLoadError":"Došlo je do greške prilikom učitavanja slike ... molimo pokušajte ponovo kasnije...","dialogLoadLoadingFrom":"Učitavanje %s od %s ...","dialogLoadPrepare":"Priprema...","dialogLoadTitle":"Učitavanje","dialogChoiceHeadline":"Da li želite da dodate sliku kao sloj u trenutni dokument ili da otvorite novu?","dialogChoiceTitle":"Otvori sliku","dialogAddLayerHL":"Odaberite tip sloja koji ćete dodati","dialogAddLayerTitle":"Dodaj sloj","offsetY":"Pomerenost y","offsetX":"Pomerenost x","maximize":"Maksimalno uveličaj","minimize":"Minimizuj","fill":"Popuni","fit":"Uklopi","canvas":"Platno","tolerance":"Tolerancija","reset":"Reset","density":"Gustina","strength":"Jačina","download":"Preuzimanje","advanced":"Napredno","left":"Levo","top":"Vrh","hidden":"Skriveno","visible":"Vidljivo","layers":"Slojevi","layer":"Sloj","shape":"Oblik","color":"Boja","erase":"Obriši","back":"Natrag","blur":"Zamućivanje","paint":"Farba","brush":"Četka","aspect":"Razmera","tool":"Alatka","angle":"Ugao","drawing":"Crtanje","empty":"Prazno","draw":"Crtaj","text":"Tekst","font":"Font","quality":"Kvalitet","spikes":"Šiljci","source":"Izvor","step":"Korak","feather":"Feather","opacity":"Postojanost","image":"Slika","transparency":"Transparentnost","softness":"Mekoća","size":"Veličina","loading":"Učitavanje","load":"Učitaj","open":"Otvori","save":"Sačuvaj","loadMore":"Učitaj još","search":"Pretraga","template":"Šablon","create":"Stvori","background":"Pozadina","max":"Maksimalno","blendMode":"Mod sjedinjavanja","original":"Original","close":"Zatvori","cancel":"Otkaži","ok":"Ok","amount":"Količina","apply":"Primeni","height":"Visina","width":"Širina","untitled":"Bez naziva","name":"Naziv","frequency":"Frekventnost","dialogPremiumTitle":"Odgledajte reklamu kako biste pristupili premium sadržaju","dialogPremiumMessage":"Nakon reklame moći ćete da koristite premium sadržaj/mogućnosti. Da biste preskočili ove reklame u budućnosti unapredite svoj nalog u Napredni!","dialogPremiumGoAdvanced":"Unapredi nalog","locked":"Zaključano","historyCut":"Iseci","historyTransform":"Transformacija","historyReplace":"Zamena boje","historyOpen":"Otvori","historyDropbitmap":"Ispusti sliku","toolKB":"Prečica na tastaturi","toolArrange":"Poređaj","toolArrangeDesc":"Promena veličine slike i platna, pomeranje, transformacije i promene podešavanja sloja.","toolMarquee":"Izbor obeleživačem","toolMarqueeDesc":"Stvori selekcije pomoću četvorougaone i kružne alatke za selekciju","toolLasso":"Izbor lasom","toolLassoDesc":"Koristi poligonalni ili magnetni laso slobodnom rukom kako bi stvorio selekciju.","toolWand":"Izbor štapićem","toolWandDesc":"Koristi magični štapić za izbor delova sličnih boja.","toolCrop":"Isecanje","toolCropDesc":"Trimuj, iseci i ispravi platno u slobodnoj ili fiksnoj razmeri.","toolCutout":"Isečak / Maska","toolCutoutDesc":"Maskiraj delove i/ili ukloni pozadine, isecaj objekte ili kropuj/trimuj individualne slojeve.","toolLiquify":"Razvodnjavanje","toolLiquifyDesc":"Povećaj, smanji ili gurni upolje delove slike. Koristite Razvodnjavanje za suptilne promene na portretima i drugim slikama.","toolHeal":"Zaleči","toolHealDesc":"Ukloni tačkice, neželjene predmete, mrlje i očisti slike.","toolClone":"Kloniranje","toolCloneDesc":"Povuci i kopiraj iz drugih delova na istoj slici.","toolDetail":"Zamuti / Izoštri / Zamuljaj","toolDetailDesc":"Prevuci preko delova na slici da bi izoštrio, zamutio ili zamrljao detalje.","toolToning":"Izbegni / Spali","toolToningDesc":"Posvetli ili potamni delove slike kako bi istakao tamnije delove ili zatamnio svetle.","toolTemper":"Sunđer / Boja","toolTemperDesc":"Pređi preko delova da bi smanjio ili pojačao vibrantnost, zasićenost ili temperaturu boja.","toolPen":"Olovka","toolPenDesc":"Koristi različite tipove kreativnih olovaka poput mreže, bojica, mastila i repa za škrabanje i crtanje.","toolDraw":"Crtanje","toolDrawDesc":"Crtaj i škrabaj pomoću različitih četkica i boja.","toolEraser":"Gumica","toolEraserDesc":"Obriši delove slike pomoću četke, koristi alatku za isecanje za preciznije rezultate.","toolFill":"ispunjavanje","toolFillDesc":"Ispuni cele delove jednom bojom.","toolGradient":"Gradijent","toolGradientDesc":"Napravi prelaze između različitih boja i transparentnosti.","toolReplace":"Zamena boje","toolReplaceDesc":"Zameni jednu boju u delu drugom crtanjem preko dela.","toolShape":"oblik","toolShapeDesc":"Crtaj različite oblike poput kvadrata, krugova i linija.","toolAddText":"Tekst","toolAddTextDesc":"Dodajte novi tekstualni sloj ili koristite neki od naših šablona za tekst.","toolPicker":"Pipeta","toolPickerDesc":"Izaberi boju sa slike za upotrebu u drugim alatima.","toolZoom":"Zum","toolZoomDesc":"Zumiraj u i iz fotografije kako bi fokusirao različite delove.","toolHand":"Ruka / Panovanje","toolHandDesc":"Pomeri vidljivi deo kada je slika zumirana. Drži razmaknicu na bilo kojoj alatki.","colorSwitch":"zameni boje (X)","titleFile":"Fajl","titleEdit":"Izmeni","titleImage":"slika","titleLayer":"sloj","titleSelect":"Izaberi","titleAdjustment":"Prilagođavanje","titleFilter":"Filter","titleView":"Prikaz","titleHelp":"Pomoć","titleNewImage":"Nova slika","titleOpenImage":"otvori sliku","titleOpenURL":"Otvori URL slike","titleStockSearch":"pretraga baze","titleSave":"Sačuvaj","titlePrint":"Štampaj","titleClose":"Zatvori","titleUndo":"korak unatrag","titleRedo":"korak unapred","titleCut":"Iseci","titleCopy":"Kopiraj","titleClear":"Očisti","titlePaste":"Nalepi","titleFreeTransform":"Slobodna transformacija","titleFreeDistort":"Slobodno distortovanje","titleTransform":"Transformacija","titleRotateLeft":"Rotiraj levo / sks","titleRotateRight":"Rotiraj desno / ks","titleFlipHorizontal":"obrni horizontalno","titleFlipVertical":"obrni vertikalno","titleStroke":"Potez","titleFill":"ispunjavanje","titleImageSize":"Veličina slike","titleCanvasSize":"Veličina platna","titleImageRotation":"Rotiranje slike","titleCrop":"Isecanje","titleTrim":"Trimovanje","titleNewLayer":"Novi sloj","titleDuplicateLayer":"dupliraj sloj","titleImageLayer":"Dodaj sliku kao sloj","titleElementLayer":"Dodaj sloj elementa","titleURLLayer":"Dodaj URL kao sloj","titleDeleteLayer":"Obriši sloj","titleRasterizeLayer":"Rasterizuj tekst / element","titleLayerUp":"Izvuci ispred / gore","titleLayerDown":"Pošalji iza / dole","titleLayerAutoMask":"AI auto maskiranje","titleSelectAll":"Označi sve","titleSelectPixels":"Označi piksele","titleSelectDeselect":"Odselektuj","titleSelectInvert":"Invertuj označeno","titleAutoAdjust":"Automatski prilagodi","titleBrightnessContrast":"Svetlina i kontrast","titleTemperatureTint":"Temperatura i tinta","titleHueSaturation":"Nijansa i zasićenost","titleVibrance":"vibrantnost","titleColorBalance":"Balans boja","titleColorLookup":"Traženje boje","titleExposure":"ekspozicija","titleCurves":"krive","titleLevels":"Nivoi","titleThreshold":"Prag","titlePosterize":"posterizuj","titleDesaturate":"Desaturacija","titleInvert":"invertuj","titleEffectLibrary":"Biblioteka efekata","titleSharpen":"izoštri","titleClarity":"jasnoća","titleBlur":"zamuti","titleGaussianBlur":"Gausovsko zamućenje","titleSmooth":"ublaži","titleGrain":"granulacija","titleNoise":"Dodaj šum","titleDenoise":"Ukloni šum","titleVignette":"vinjeta","titleBloom":"isijavanje","titleGlamour":"glamur","titleDehaze":"odmuti","titleInnerGlow":"Unutrašnje isijavanje","titleOuterGlow":"Spoljno isijavanje","titleOutline":"okvir","titleInnerShadow":"Unutrašnja senka","titleDropShadow":"Bacanje senke","titleFringe":"oiviči","titlePixelate":"pikselizuj","titleMosaic":"mozaik","titleHalftone":"Poluton","titleStrokeOutline":"Potez / Oivičenje","titleZoomIn":"zumiraj","titleZoomOut":"odzumiraj","titleFitScreen":"Uklopi u ekran","titleFillScreen":"Ispuni ekran","titleToggleFullScreen":"Prikaz preko celog ekrana","titleToggleLightDarkMode":"Svetli / tamni mod","titleKeyboardShortcuts":"Prečice na tastaturi","titleColorPicker":"Izbor boje","titleAddElement":"dodaj element","titleToolSettings":"Podešavanje alata","titleAlignCase":"poravnanje i veličina","add":"Dodaj","smudge":"Zamuti","target":"Ciljaj","removeStop":"Ukloni stop","compare":"Uporedi (drži pritisnuto)","paste":"Nalepi","noPaste":"nema ništa da se nalepi","emptyPaste":"\"prazno! probaj ctrl+v\"","emptyPasteGlobal":"nema ništa da se nalepi","overlay":"Sloj preko","sticker":"nalepnica","premium":"Premium","red":"Crvena","green":"Zelena","blue":"Plava","range":"raspon","midtones":"Srednji tonovi","highlights":"Svetli delovi","preserveLuminosity":"Sačuvaj luminantnost","radius":"Radijus","threshold":"Prag","colorize":"Oboji","lineSpace":"Razmak linija","letterSpace":"Razmak slova","addText":"Dodaj tekst","alignLeft":"Poravnaj levo","alignCenter":"Poravnaj centralno","alignRight":"Poravnaj desno","uppercase":"Velika slova","bold":"Bold","italic":"Italik","full":"puno","line":"linija","word":"reč","outline":"okvir","shadow":"senka","fixed":"Fiksirano","free":"Slobodno","polygon":"Poligonalno","magnetic":"Magnetno","rotateLeft":"rotiraj levo","rotateRight":"rotiraj desno","flipVertical":"obrni vertikalno","flipHorizontal":"obrni horizontalno","duplicate":"dupliraj","delete":"Obriši (DEL)","transform":"Transformacija","distort":"Distorzija","rasterize":"Rasterizuj","edit":"Izmeni","settings":"Podešavanja","styles":"Stilovi","addNew":"Dodaj novi","unlock":"otključaj","aligned":"poređano","mode":"mod","method":"metod","variant":"varijanta","restore":"povrati","ratio":"razmera","extract":"izvuci","constraint":"ograniči","contiguous":"susedni","aiAuto":"AI auto","hintRemoved":"nagovesti uklonjeno","addToCutout":"Dodaj isečku","removeFromCutout":"Ukloni iz isečka","hardTip":"Tvrdi vrh","antiAlias":"Anti-alias","blend":"Blend","stroke":"Potez","type":"Tip","radial":"Radijalno","linear":"Linearno","patch":"zakrpa","infill":"ispuna","push":"gurni","enlarge":"uveličaj","shrink":"smanji","swirlRight":"zavrni udesno","swirlLeft":"zavrni ulevo","rectangle":"Pravougaonik","roundedRect":"Zaobljeni pravougaonik","ellipse":"Elipsa","circle":"Krug","triangle":"Trougao","star":"Zvezda","heart":"Srce","plus":"Plus","minus":"Minus","lighten":"posvetli","darken":"Potamni","main":"Glavni","alter":"Izmeni","increase":"Povećaj","decrease":"Smanji","horizontalPos":"horizontalni pol","verticalPos":"vertikalni pol","logInNow":"Uloguj se odmah","preserveTransparency":"Očuvaj transparentnost","neverAskMeAgain":"Ne pitaj me ponovo","autoSelectLayer":"Auto odaberi sloj","alwaysShowTransform":"Uvek prikaži transformaciju","showGuides":"pokaži vodilje","snapToGuides":"kači za vodilje","loremIpsum":"Lorem ipsum .. Vaš tekst ovde ..\n","selectSource":"Odaberi izvor","newSelection":"Nova selekcija","addToSelection":"Dodaj selekciji (shift)","removeFromSelection":"Ukloni iz selekcije (ctrl)","highQualityPreview":"Pregled visokog kvaliteta","sampleAllLayers":"Uzorkuj sve slojeve","elementPremiumDesc":"Ovo je premium element!","addCurvesControlDesc":"Dupli klik za dodavanje ili uklanjanje kontrolne tačke.","viewArrangeActiveSelection":"Aktivna selekcija, ne može se menjati sloj teksta ili element.","viewArrangeLayerLocked":"Sloj je zaključan, otključaj da bi omogućio transformacije.","viewArrangeNoLayer":"Nema sloja (ili prazan sloj), odaberi sloj u odeljku sa slojevima sa desne strane.","viewCloneNoLayer":"Kloniranje radi samo na slojevima sa slikama, odaberi drugi sloj.","viewCloneSourceTooltip":"Odaberi izvor ili slikaj (shift)","viewCutoutNoLayer":"Odaberite sloj na kojem pravite isečak. Slojevi crtanja koriste mod brisanja u alatki za crtanje.","viewCutoutShape":"oblik isečka","viewCutoutMagic":"magični isečak","viewCutoutDraw":"isečak crtanjem","viewCutoutLasso":"laso isečak","viewDetailNoLayer":"Zamuti / izoštri i zamuljaj radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.","viewDrawNoLayer":"Odaberi sloj sa slikom u listi slojeva ili dodaj novi prazan sloj.","viewEraserNoLayer":"Može se brisati samo sa slojeva sa slikama, odaberi drugi sloj.","viewFillNoLayer":"Ispuni radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.","viewGradientNoLayer":"Gradijent radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.","viewHandDesc":"Klikni i prevuci da bi pomerio prikaz.","viewHealNoLayer":"Zaleči radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.","viewLiquifyNoLayer":"Razvodnjavanje radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.","viewShapeNoLayer":"Odaberi sloj sa slikom u listi slojeva ili dodaj novi prazan sloj.","viewPenNoLayer":"Olovka radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.","viewToningNoLayer":"Toniranje radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.","viewTemperNoLayer":"Temper radi samo na slojevima sa slikama (ili sa nekim sadržajem), odaberi drugi sloj.","viewReplaceNoLayer":"Odaberi sloj sa slikom u listi slojeva ili dodaj novi prazan sloj.","viewReplaceMatchLight":"Izjednači sa ciljanom svetlinom","viewPickerShades":"Nijanse","viewPickerTriadic":"Trijadno","viewPickerTetradic":"Tetradno","viewPickerAnalogous":"Analogno","viewPickerComplement":"Komplementarno","viewPenPlain":"Prosto","viewPenSketchy":"Zrnasto","viewPenParallel":"Paralelno","viewPenTrail":"Trag","viewPenShaded":"Zasenčeno","viewPenFurry":"Čupava","viewPenCrayon":"Bojica","viewPenInk":"Penkala","viewCropPreset":"preset","viewCropNone":"nijedno","viewCropFixed":"fiskirani odnos","viewCrop1x1":"1:1 (kvadrat)","viewCrop4x3":"4:3 (monitor)","viewCrop16x9":"16:9 (widescreen)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop32x9":"32:9 (super ultra wide)","viewCropOutput":"veličina izlaza","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCropFBCover":"Facebook naslovna","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropInstaProfile":"Instagram profilna","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropTwitProfile":"Twitter profilna","viewCropTwitHeader":"Twitter zaglavlje","viewCropTwitImage":"Twitter slika","viewCropTwitCard":"Twitter kartica","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropYTProfile":"Youtube profilna","viewCropYTChannelArt":"Youtube slika za kanal","viewCropYTThumb":"Youtube thumbnail","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"web mala 1280x800","viewCropWebCommon":"web obična 1366x768","viewCropWebMedium":"web srednja 1440x900","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"papir a4","viewCropPaperA5":"papir a5","viewCropPaperA6":"papir a6","viewCropPaperLet":"papir pismo","historyHalftone":"Poluton","historyNoise":"Šum","historyInnerGlow":"Unutrašnje isijavanje","historyOuterGlow":"Spoljašnje isijavanje","titleHighlightsShadows":"Svetli delovi i senke","copy":"Kopiraj","hue":"Nijansa","lightness":"Svetlina","duplicated":"Duplirano","deleted":"Obrisano","noMerger":"Bez spajanja","layersMerged":"Slojevi spojeni","imageFlattend":"Slika zaravnjena","noRasterization":"Nije tekst / element","layerRasterized":"Sloj rasterizovan","selectionEmpty":"Ništa u selekciji","noLayerSelected":"Nije odabran sloj","notAImageLayer":"Nije sloj sa slikom","historyHighlightsShadows":"Svetli delovi i senke","photoEditorHome":"Foto urednik Pixlr početna","xForExpress":"Pixlr X za Express","eForEditor":"Pixlr E za Editor","pricingPlan":"Cene planova","hiUser":"Zdravo","logout":"Izloguj se","login":"Login","loginEditor":"uloguj se u foto editor","mySubscription":"Moja pretplata","eTitle":"Foto Editor: Pixlr E - besplatni alat za uređivanje slika","eMetaDesc":"Tragate za naprednim uređivanjem fotografija iz svog pretraživača? Pixlr E je foto editor nove generacije! Bez instalacije i registracije. Besplatno koristite na desktop, tablet i mobilnim uređajima.","eMetaSiteName":"Foto editor: Pixlr.com - besplatno online uređivanje slika ","strokeOutlineOnly":"Samo okvir","titlePreferences":"Podešavanja","titleEditText":"Izmeni tekst","titleSelectSave":"Sačuvaj selekciju","titleSelectRestore":"Učitaj selekciju","titleDetails":"Detalji","titleZoomBlur":"Zum zamućenje","titleSelectConvert":"Konvertuj u masku","titleLayerAddMask":"Dodaj masku","titleLayerApplyMask":"Primeni masku","titleLayerDeleteMask":"Ukloni masku","titleLayerResetMask":"Resetuj masku","titleLayerInvertMask":"Invertiuj masku","titleLayerMoreMask":"Više maske","titleLayerExtractMask":"Izvuci masku u sloj","titleLayerConvertMask":"Konvertuj masku u selekciju","clear":"Očisti","punchout":"Ispupčeno","bezier":"Uokvireno","maskApplied":"Maska primenjena","selectionSaved":"Selekcija sačuvana","viewArrangeSelection":"Aktivna selekcija, prevuci da bi isekao/pomerio izabrani deo","viewCutoutGradient":"Gradijent maske","viewOBarAskPrerezise":"Pitaj za predpromenu veličine slike","viewOBarAskLayertype":"Pitaj koji tip sloja se dodaje","historySelectionRestore":"Povrati selekciju","historySelectionCut":"Iseci sa selekcijom","historySelectionCopy":"Kopiraj sa selekcijom","historyZoom":"Zum zamućenje","historyConvertMaskToSelection":"Konvertuj u selekciju","historyConvertSelectionToMask":"Konvertuj u masku","historyApplyMask":"Primeni masku","border":"Okvir","continue":"Nastavi","titleBrowseElements":"Pretražuj elemente","unlocked":"Otključano","viewOBarLockUnlockLayer":"Otključaj / Zaključaj poziciju sloja","viewOBarShowHideLayer":"Prikaži / Sakrij sloj","titleBevel":"Bevel","elevation":"Elevation","depth":"Depth","dialogBevelHighColor":"Highlight color","dialogBevelShadowColor":"Shadow color","dialogBevelHighOpacity":"Highlight opacity","dialogBevelShadowOpacity":"Shadow opacity","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","historyBevel":"Bevel","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}