To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Spoj sve slojeve u jedan","layerMergeVisible":"Spoji vidljivo","layerMergeDown":"Spoji Ispod (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Luminentnost","blendModeColor":"Boja","blendModeSaturation":"Saturacija","blendModeHue":"Nijansa","blendModeExclusion":"Izuzimanje","blendModeDifference":"Razlika","blendModeSoftLight":"Blago-svetlo","blendModeHardLight":"Jako-svetlo","blendModeColorBurn":"Pregorevanje boje","blendModeColorDodge":"Izbegavaj boju","blendModeLighten":"Posvetli","blendModeDarken":"Potamni","blendModeOverlay":"Sloj preko","blendModeScreen":"Ekran","blendModeMultiply":"Umnožavanje","blendModeNone":"Nema","viewOBarZoomOut":"odzumiraj","viewOBarZoomIn":"zumiraj","viewMenuPropertiesInfo":"Izmeni veličinu slike ili platna, rotiraj, skaliraj i menjaj boju pozadine.","viewMenuProperties":"Svojstva","viewKeyboardP":"Svojstva","viewDrawPenTool":"alatka olovka","viewDrawEraserTool":"alatka za brisanje","viewCropPaperLet":"papir pismo","viewCropPaperA6":"papir a6","viewCropPaperA5":"papir a5","viewCropPaperA4":"papir a4","viewCropUHD":"ultra hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"web srednja 1440x900","viewCropWebCommon":"web obična 1366x768","viewCropWebSmall":"web mala 1280x800","viewCropWebMini":"web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube thumbnail","viewCropYTChannelArt":"Youtube slika za kanal","viewCropYTProfile":"Youtube profilna","viewCropTwitAd":"Twitter reklama","viewCropTwitCard":"Twitter kartica","viewCropTwitImage":"Twitter slika","viewCropTwitHeader":"Twitter zaglavlje","viewCropTwitProfile":"Twitter profilna","viewCropInstaStory":"Instagram story","viewCropInstaPost":"Instagram post","viewCropInstaProfile":"Instagram profilna","viewCropFBAd":"Facebook reklama","viewCropFBPost":"Facebook post","viewCropFBCover":"Facebook naslovna","viewCropFBProfile":"Facebook profil","viewCrop32x9":"32:9 (super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (kvadrat)","viewCropFixed":"fiskirani odnos","viewCropNone":"nijedno","viewPropertiesTitle":"svojstva","viewAddTextShadowVertOffset":"vertikalni pol","viewAddTextShadowHorizOffset":"horizontalni pol","clarity":"jasnoća","dialogSaveName":"naziv fajla","dialogAddLayerHL":"Odaberi tip sloja za dodavanje.","dialogAddLayerTitle":"Dodaj sloj","empty":"prazno","viewOBarDel":"obriši sloj (DEL)","viewOBarDup":"dupliraj sloj","viewOBarLightUI":"mod laganog korisničkog interfejsa","viewOBarSnap":"kači za vodilje","viewOBarShowGu":"pokaži vodilje","viewOBarSet":"Podešavanja","viewOBarMD":"Pomeri dole","viewOBarMU":"Pomeri gore, ","viewOBarZ3X":"3x zum (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Stvarna veličina u pikselima (ctrl+1)","viewOBarFill":"Popuni ekran (ctrl+2)","viewOBarFit":"Uklopi na ekran (ctrl+0)","viewOBarNav":"navigacija","viewMenuAddImgInfo":"Postavite sliku ili pretražite iz baze za dodavanje u svoj projekat.","viewMenuAddImg":"Dodaj sliku","viewMenuAddElmInfo":"Dodajte već stvorene prekrivke, oblike i nalepnice na svoj projekat.","viewMenuAddElm":"Dodaj element","viewMenuTextInfo":"Dodajte novi tekstualni sloj ili koristite neki od naših šablona za tekst.","viewMenuText":"Tekst","viewMenuDrawingInfo":"Crtajte i žvrljajte pomoću različitih oblika, poput kvadrata, kruga i linija, kao i četki i boja.","viewMenuDrawing":"Crtanje","viewMenuRetouchInfo":"Uklonite fleke, neželjene predmete, oštećenja, izbelite, zatamnite ili klonirajte delove.","viewMenuRetouch":"Retuširanje","viewMenuLiquifyInfo":"Povećaj, smanji ili gurni upolje delove slike. Koristite Razvodnjavanje za suptilne promene na portretima i drugim slikama.","viewMenuLiquify":"Razvodnjavanje","viewMenuEffectInfo":"Koristite već napravljene efekte da biste promenili izgled i osećaj nekog bitmap sloja.","viewMenuEffect":"Efekat","viewMenuFilterInfo":"Zamućivanje, izoštravanje, ublažavanje, granulacija, vinjete i drugi filteri za bitmap slojeve.","viewMenuFilter":"Filter","viewMenuAdjustInfo":"Izmeni vibrantnost, boje, svetlinu i drugo kod bitmap slojeva.","viewMenuAdjust":"Prilagodi","viewMenuCutoutInfo":"Ukloni pozadinu, iseci predmete ili iseci/skrati individualne slojeve.","viewMenuCutout":"Iseci iz slike","viewMenuCropInfo":"Skrati, odseci, rotiraj ili ispravi platno pomoću otključanog ili fiksnog odnosa strana.","viewMenuCrop":"Isecanje","viewMenuArrangeInfo":"Promena veličine slike i platna, pomeranje, transformacije i promene podešavanja sloja.","viewMenuArrange":"Poređaj","viewTopBarRedo":"korak unapred","viewTopBarUndo":"korak unatrag","viewTopBarFB":"napomene","viewRetouchLight":"svetli","viewRetouchMid":"srednji","viewRetouchDark":"tamni","viewRetouchRange":"raspon","viewRetouchDarken":"zatamni","viewRetouchLighten":"posvetli","viewRetouchSharpen":"izoštri","viewRetouchBlur":"zamuti","viewRetouchAlign":"poređano","viewRetouchMode":"mod","viewRetouchHQ":"visoki kvalitet","viewRetouchInfill":"ispuna","viewRetouchPatch":"zakrpa","viewRetouchMethod":"metod","viewRetouchToning":"izbegavanje / spaljivanje","viewRetouchDetail":"izoštravanje / zamućivanje","viewRetouchClone":"pečat za kloniranje","viewRetouchHeal":"zaleči / popravi","viewRetouchLocked":"Retuširanje radi samo na slojevima sa slikama, odaberite drugi sloj","viewRetouchTitle":"retuširaj","viewLoadTitle":"Učitavanje","viewLiquifyErase":"povrati","viewLiquifySwirlCCW":"zavrni ulevo","viewLiquifySwirlCW":"zavrni udesno","viewLiquifyShrink":"smanji","viewLiquifyGrow":"uveličaj","viewLiquifyMove":"gurni","viewLiquifyLocked":"Možete razvodnjavati samo slojeve slika, odaberite drugi sloj!","viewLiquifyTitle":"razvodnjavaj","viewKeyboardMoveShift":"Držite Shift za korake od 10px","viewKeyboardMoveRight":"Desno","viewKeyboardMoveLeft":"Levo","viewKeyboardMoveDown":"Dole","viewKeyboardMoveUp":"Gore","viewKeyboardMoveLayer":"Pomeri sloj (pozicija)","viewKeyboardCtrlY":"Korak unapred","viewKeyboardCtrlZ":"Korak unatrag","viewKeyboardI":"Dodaj sliku","viewKeyboardO":"Dodaj element","viewKeyboardT":"Tekst","viewKeyboardB":"Crtanje","viewKeyboardR":"Retuširaj","viewKeyboardE":"Efekat","viewKeyboardF":"Filter","viewKeyboardA":"Prilagodi","viewKeyboardK":"Isečak","viewKeyboardC":"Iseci","viewKeyboardV":"Poređaj","viewKeyboardSpacebar":"Paniraj / Pomeri","viewKeyboardCtrl3":"Zumiraj 3x","viewKeyboardCtrl2":"Zumiraj da ispuniš ekran","viewKeyboardCtrl1":"Zumiraj 1x","viewKeyboardCtrl0":"Zumiraj da stane na ekran","viewKeyboardCtrlM":"Odzumiraj","viewKeyboardCtrlP":"Zumiraj","viewKeyboardDEL":"Obriši sloj","viewKeyboardESC":"Zatvori alatku","viewKeyboardCtrlQ":"Zatvori","viewKeyboardCtrlS":"Sačuvaj","viewKeyboardTitle":"Prečice na tastaturi","viewFilterLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu imati efekte, odaberite drugi sloj!","viewFilterScene":"scena","viewFilterDetails":"detalji","viewFilterTitle":"filter","viewEffectLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu imati efekte, odaberite drugi sloj!","viewEffectTitle":"efekat","viewDrawLocked":"Dodajte ili odaberite sloj za crtanje kako biste počeli da crtate!","viewDrawDelete":"obriši (del)","viewDrawOutline":"okvir","viewDrawFill":"ispunjavanje","viewDrawLineColor":"boja linije","viewDrawLine":"Oblik linije","viewDrawHeart":"Oblik srca","viewDrawStar":"Oblik zvezde","viewDrawTriangle":"Trougaoni oblik","viewDrawCircle":"Kružni oblik","viewDrawSquare":"Kvadratni oblik","viewDrawShape":"oblik","viewDrawShapeTool":"Alatka za oblikovanje","viewDrawBrushTool":"Četkica alatka","viewCutoutReset":"resetuj isečak","viewCutoutInvert":"invertuj isečak","viewCutoutExtract":"izvuci kao sloj","viewCutoutHint":"nagovesti uklonjeno","viewCutoutLine":"Oblik linije","viewCutoutHeart":"Oblik srca","viewCutoutStar":"Oblik zvezde","viewCutoutTriangle":"Trougaoni oblik","viewCutoutCircle":"Kružni oblik","viewCutoutSquare":"Kvadratni oblik","viewCutoutShapeH":"oblik","viewCutoutContigious":"susedni","viewCutoutMedium":"srednje","viewCutoutLight":"blago","viewCutoutNone":"ništa","viewCutoutRemove":"ukloni","viewCutoutKeep":"zadrži","viewCutoutMode":"mod","viewCutoutLasso":"laso isečak","viewCutoutDraw":"isečak crtanjem","viewCutoutMagic":"magični isečak","viewCutoutShape":"oblik isečka","viewCutoutTip":"Odaberite sloj na kojem pravite isečak. Slojevi crtanja koriste mod brisanja u alatki za crtanje.","viewCutoutTitle":"isečak","viewCropReset":"resetuj isecanje","viewCropTip":"Odnos veličine će promeniti veličinu slike kada zavorite tablu za isecanje.","viewCropOutput":"veličina izlaza","viewCropPreset":"preset","viewCropRatio":"razmera","viewCropAspect":"odaberi odnos","viewCropFlipV":"obrni vertikalno","viewCropFlipH":"obrni horizontalno","viewCropRR":"rotiraj desno","viewCropRL":"rotiraj levo","viewCropRotate":"rotiraj i obrni","viewCropTitle":"isecanje","viewBottomBarSaveTT":"Sačuvaj (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Zatvori (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Korak unapred ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Korak unatrag ctrl+z","viewBottomBarRedo":"korak unapred","viewBottomBarUndo":"korak unatrag","viewArrangeLocked":"Odaberite sloj u polju sa slojevima desno ili dodajte novi tekst, sliku ili element!","viewArrangeTip":"Otključajte sloj da biste mogli da primenite transformacije.","viewArrangeUnlock":"otključaj","viewArrangeDelete":"obriši (del)","viewArrangeDuplicate":"dupliraj","viewArrangeFlipV":"obrni vertikalno","viewArrangeFlipH":"obrni horizontalno","viewArrangeRR":"rotiraj desno","viewArrangeRL":"rotiraj levo","viewArrangeRotate":"rotiranje i obrtanje","viewArrangeLockAspect":"zaključaj odnos","viewArrangeTitle":"složi","viewAdjustLocked":"Samo slojevi sa slikama mogu biti prilagođavani, odaberite drugi sloj!","viewAdjustTip":"Dupli klik za dodavanje ili uklanjanje kontrolne tačke.","viewAdjustChannel":"kanali","viewAdjustCurves":"krive","viewAdjustShadows":"senke","viewAdjustHightlight":"svetli delovi","viewAdjustToning":"toniranje","viewAdjustLight":"svetlo","viewAdjustBNW":"crno-belo","viewAdjustAuto":"popravi automatski","viewAdjustTitle":"prilagodi","viewAddTextDelete":"Obriši tekst","viewAddTextShadow":"senka","viewAddTextOutline":"okvir","viewAddTextBackgroundWord":"reč","viewAddTextBackgroundLine":"linija","viewAddTextBackgroundFull":"puno","viewAddTextCaseUpper":"Velika slova","viewAddTextAlignRight":"Desno poravnanje","viewAddTextAlignCenter":"Centralno poravnanje","viewAddTextAlignLeft":"Levo poravnanje","viewAddTextAlignNCase":"poravnanje i veličina","viewAddTextAdd":"dodaj novi tekst","viewAddLayerSelectType":"odaberite tip sloja koji ćete dodati","viewAddLayerTitle":"Dodaj sloj","viewAddImageStock":"stok","viewAddImageURL":"url","viewAddImageBrowse":"razgledaj","viewAddImageTitle":"dodaj sliku","viewAddElementDelete":"Obriši element","viewAddElementSticker":"nalepnica","viewAddElementShape":"oblik","viewAddElementBorder":"okvir","viewAddElementOverlay":"prekrivanje","viewAddElementFlipV":"Obrni vertikalno","viewAddElementFlipH":"Obrni horizontalno","viewAddElementRR":"Rotiraj desno","viewAddElementRL":"Rotiraj levo","addCategory":"dodaj %s","addElement":"dodaj element","layerSettings":"Podešavanja sloja","hasCutout":"Ima isecanja","documentActions":"Akcije sa dokumentima","historyDuplicate":"Dupliraj","historyUnpin":"Otkači","historyPin":"Zakači","historyDelete":"Obriši","historyClearConfirm":"Da li ste sigurni?","sizeFacebookProfile":"facebook profilna","sizeFacebookCover":"facebook naslovna","sizeInstagramStory":"instagram story","sizeInstagram":"instagram","sizeUltraHD":"ultra hd","sizeWeb1440":"web 1440p","sizeFullHD":"full hd","sizeWeb720":"web 720p","sizeWebSmall":"web mala","last10Projects":"poslednjih 10 projekata","pinnedTip":"SAVET! Ako želite da zadržite dokument kliknite na ikonicu srca da biste ga zakačili.","pinnedProjects":"zakačeni projekti","clearHistory":"izbriši istorijat","noHistory":"Nemate slika u svom istorijatu, da biste započeli izmene odaberite \"Otvori sliku\" ili \"Otvori url\" sa leve strane.","welcomeHeadline":"Dobrodošli u Pixlr x foto editor","examplePhoto":"primer fotografija","backToEditor":"natrag u editor","stockSearch":"pretraga baze","addCurrent":"dodaj trenutni","createNew":"napravi novi","history":"istorijat","openExamples":"Možete probati editor pomoću nekog od naših primera.","openDragClip":"Možete takođe i prevući fajlove ili ih nalepiti iz ostave kako biste otvorili.","loadURL":"učitaj url","openImage":"otvori sliku","sinceNow":"upravo","sinceMinutes":"pre %d minuta","sinceMinute":"pre minut","sinceHours":"pre %d sati","sinceHour":"pre sat vremena","sinceDays":"pre %d dana","sinceDay":"juče","shadows":"senke","highlight":"svetli delovi","white":"bela","black":"crna","contrast":"kontrast","exposure":"ekspozicija","brightness":"svetlina","hue":"nijansa","tint":"tinta","temperature":"temperatura","saturation":"zasičenje","vibrance":"vibrantnost","mosaic":"mozaik","glamour":"glamur","posterize":"posterizuj","bloom":"isijavanje","pixelate":"pikselizuj","fringe":"oiviči","vignette":"vinjeta","grain":"granulacija","dehaze":"odmuti","smooth":"ublaži","sharpen":"izoštri","layerCreated":"sloj kreiran","noCutout":"bez isecanja","letterSpacing":"razmak slova","lineSpacing":"razmak linija","lineSize":"veličina linije","straighten":"ispravi","invert":"invertuj","dialogSaveCalculate":"...obračunava se","dialogSaveImageHeight":"visina slike","dialogSaveImageWidth":"širina slike","dialogSaveHigh":"visoko","dialogSaveMed":"srednje","dialogSaveLow":"nisko","dialogSaveTitle":"Sačuvaj sliku","dialogResizeCropWarning":"Kada menjate veličinu sve aktivne alatke biće resetovane, neko odsecanje slojeva možda bude primenjeno ako je novo platno manje.","dialogResizeAnchor":"tačka težišta","dialogResizeRelative":"relativna promena","dialogResizeApplyAll":"Kada primenite promenu svi slojevi će biti skalirani.","dialogResizeContrain":"ograniči proporcije","dialogResizeCanvasTitle":"Promeni veličinu platna","dialogResizeImageTitle":"Promeni veličinu slike","dialogPreResizeMaxSize":"Maks. %d px","dialogPreResizeExif":"automatski rotiraj prema exif podacima","dialogPreResizeInfo2":", promenite joj veličinu pre pravljenja izmena kako biste uštedeli na memoriji i smanjili kašnjenje.","dialogPreResizeInfo1":"Slika koju ste odabrali je veoma velika","dialogPreResizeTitle":"unapred promeni veličinu slike","dialogOpenURLHeadline":"url slike","dialogOpenURLTitle":"Otvori URL slike","dialogLoadError":"došlo je do greške prilikom učitavanja slike ... molimo pokušajte ponovo kasnije...","dialogLoadLoadingFrom":"učitavanje %s od %s ...","dialogLoadPrepare":"priprema...","dialogLoadTitle":"Učitavanje","dialogChoiceHeadline":"Da li želite da dodate sliku kao sloj u trenutni dokument ili da otvorite novu?","dialogChoiceTitle":"Otvori sliku","maximize":"maksimalno uveličaj","minimize":"minimizuj","fill":"popuni","fit":"uklopi","canvas":"platno","tolerance":"tolerancija","reset":"reset","density":"gustina","strength":"jačina","download":"preuzimanje","advanced":"napredno","left":"levo","top":"vrh","hidden":"skriveno","visible":"vidljivo","layers":"slojevi","layer":"sloj","shape":"oblik","color":"boja","erase":"obriši","back":"natrag","blur":"zamućivanje","paint":"farba","brush":"četka","aspect":"razmera","tool":"alatka","angle":"ugao","drawing":"crtanje","draw":"crtaj","text":"tekst","font":"font","quality":"kvalitet","spikes":"šiljci","source":"izvor","step":"korak","opacity":"postojanost","image":"slika","transparency":"transparentnost","softness":"mekoća","size":"veličina","loading":"učitavanje","load":"učitaj","open":"otvori","save":"sačuvaj","loadMore":"učitaj još","search":"pretraga","template":"šablon","create":"stvori","background":"pozadina","max":"maksimalno","blendMode":"mod sjedinjavanja","original":"original","cancel":"otkaži","ok":"ok","amount":"količina","apply":"primeni","height":"visina","width":"širina","untitled":"Bez naziva","name":"ime","close":"Zatvori","preferences":"Podešavanja","dialogSaveFileType":"Tip fajla","dialogPremiumTitle":"Odgledaj reklamu za premium sadržaj","dialogPremiumMessage":"Nakon reklame moći ćete da koristite premium sadržaj/mogućnost. Da biste u budućnosti preskočili ove reklame, unapredite svoj nalog u Napredni!","dialogPremiumGoAdvanced":"Unapredi nalog","dialogAiCutoutTitle":"AI isecanje","spacing":"Razmaci","dropFile":"Ispusti da bi otvorio fajl","locked":"Zaključano","viewPropertiesResizeImage":"Promeni veličinu slike","viewPropertiesResizeCanvas":"Veličina platna","viewLiquifyHQPreview":"Pregled visokog kvaliteta","viewMenuToggleHome":"Postavi za početnu","historyAddelement":"Dodaj element","historyDuplicateelement":"Dupliraj element","historyDeleteelement":"Obriši element","historyOpenbitmap":"Otvori slik","historyAddbitmap":"Dodaj sliku","historyPastebitmap":"Nalepi sliku","historyExtractbitmap":"Izvuci sliku","historyDuplicatebitmap":"Dupliraj sliku","historyAddemptybitmap":"Dodaj sloj","historyNewemptybitmap":"Nova slika","historyDeletebitmap":"Obriši sliku","historyAddtext":"Dodaj tekst","historyPastetext":"Nalepi tekst","historyDuplicatetext":"Dupliraj tekst","historyDeletetext":"Obriši tekst","historyClear":"Očisti","historyCut":"Iseci","historyLayerOpacity":"Transparentnost sloja","historyLayerBlendMode":"Mod preklapanja sloja","historyLayerVisible":"Vidljivost sloja","historyLayerName":"Ime sloja","historyTextSize":"Veličina","historyTextFont":"Font","historyTextColor":"Boja","historyTextAlign":"Poravnaj","historyTextUppercase":"Velika slova","historyTextBold":"Bold","historyTextItalic":"Italik","historyTextLetterspacing":"Razmak slova","historyTextLinespacing":"Razmak linija teksta","historyTextShadow":"Senka","historyTextOutline":"Okvir","historyTextBackground":"Pozadina","historyText":"Tekst","historyBitmap":"Slika","historyEffect":"Efekat","historyAdjust":"Prilagodi","historyFilter":"Filter","historyArrange":"Poredak","historyDistort":"Distorzija","historyTransform":"Transformacija","historyShape":"Oblik","historyGradient":"Gradijent","historyLayerLocked":"Zaključavanje/otključavanje sloja","historyRasterizeText":"Rasterizovani tekst","historyRasterizeElement":"Rasterizovani element","historyFill":"Ispunjavanje","historyHealPatch":"Lečenje zakrpom","historyHealInfill":"Lečenje ispunjavanjem","historyLiquify":"Razvodnjavanje","historyTextSettings":"Podešavanja teksta","historyTextChange":"Promena teksta","historyWand":"Štapić","historyLasso":"Laso","historyMarquee":"Pomični tekst","historyDraw":"Crtanje","historyReplace":"Zamena boje","historyClone":"Kloniranje","historyCrop":"Kropovanje","historyDetail":"Detalji","historyToning":"Toniranje","historyTemper":"Sunđer","historyPen":"Olovka","historyEraser":"Gumica","historyStraighten":"Ispravljanje","historyBackground":"Pozadina","historyImageResize":"Promena veličine slike","historyCanvasResize":"Promena veličine platna","historyMask":"Isečak / Maska","historyMaskInvert":"Inverzni isečak / maska","historyMerge":"Spoj slojeva","historyOrder":"Redosled slojeva","historyFlip":"Obrni","historyRotate":"Rotiraj","historyDeselect":"Odselektuj","historySelectionMove":"Pomeri označeno","historySelectionAll":"Označi sve","historySelectionPixels":"Označi piksele","historySelectionInvert":"Invertuj označeno","historyStroke":"Potez","historyAuto":"Automatski prilagodi","historyBrightnessContrast":"Svetlina i kontrast","historyBrightness":"Svetlina","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Temperatura i tinta","historyTemperature":"Temperatura","historyTint":"Tinta","historyHueSaturation":"Nijansa i zasićenje","historyHue":"Nijansa","historySaturation":"Zasićenje","historyVibrance":"Vibrantnost","historyBalance":"Balans boja","historyLookup":"Traženje boje","historyHighlightShadows":"Svetli delovi i senke","historyHighlight":"Svetli delovi","historyShadows":"Senke","historyExposure":"Ekspozicija","historyCurves":"Krive","historyLevels":"Nivoi","historyBlack":"Crna","historyWhite":"Bela","historyThreshold":"Prag","historyPosterize":"Posterizuj","historyDesaturate":"Desaturacija","historyInvert":"Invertuj","historySharpen":"Izoštri","historyClarity":"Jasnoća","historyBlur":"Zamuti","historyGaussian":"Gausovsko zamućenje","historySmooth":"Ublaži","historyDenoise":"Ukloni šum","historyGrain":"Granulacija","historyVignette":"Vinjeta","historyBloom":"Bujanje svetla","historyGlamour":"Glamur","historyDehaze":"Odmagli","historyFringe":"Obrubi","historyPixelate":"Pikselizuj","historyMosaic":"Mozaik","historyDropShadow":"Bacanje senke","historyGlow":"Isijavanje","historyOpen":"Otvori","historyDropbitmap":"Ispusti sliku","logInNow":"Uloguj se odmah","neverAskMeAgain":"Ne pitaj me ponovo o ovome","elementPremiumDesc":"Ovo je premium element!","viewAddTextBold":"Podebljano","viewAddTextItalic":"Italik","viewMenuKB":"Prečica na tastaturi","photoEditorHome":"Foto urednik Pixlr početna","xForExpress":"Pixlr X za Express","eForEditor":"Pixlr E za Editor","pricingPlan":"Cene planova","hiUser":"Zdravo","logout":"Izloguj se","login":"Login","loginEditor":"uloguj se u foto editor","mySubscription":"Moja pretplata","xTitle":"Foto Editor: Pixlr X - besplatni online alat za uređivanje slika","xMetaDesc":"Tragate za naprednim uređivanjem fotografija iz svog pretraživača? Pixlr X je foto editor nove generacije! Bez instalacije i registracije. Besplatno koristite na desktop, tablet i mobilnim uređajima.","xMetaSiteName":"Foto editor: Pixlr.com - besplatno online uređivanje slika ","deleted":"Obrisano","titleEditText":"Izmeni tekst","titleDeleteLayer":"Izbriši sloj","titleDuplicateLayer":"Dupliraj sloj","titleImageLayer":"Dodaj sliku kao sloj","titleRasterizeLayer":"Rasterizuj tekst / element","viewAddTextPunchout":"Ispupčeno","viewOBarAskPrerezise":"Pitaj za predpromenu veličine slike","viewOBarAskLayertype":"Pitaj koji tip sloja se dodaje","historyConvertMaskToSelection":"Konvertuj masku","historyConvertSelectionToMask":"Konvertuj selekciju","historyApplyMask":"Primeni masku","continue":"Nastavi","premium":"Premium","unlocked":"Otključano","viewOBarLockUnlockLayer":"Otključaj / Zaključaj poziciju sloja","viewOBarShowHideLayer":"Prikaži / Sakrij sloj","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}