By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Slå samman allt","layerMergeVisible":"Slå samman synliga","layerMergeDown":"Slå samman nedåt (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Ljusstyrka","blendModeColor":"Färg","blendModeSaturation":"Mättnad","blendModeHue":"Nyans","blendModeExclusion":"Uteslutning","blendModeDifference":"Skillnad","blendModeSoftLight":"Mjukt ljus","blendModeHardLight":"Hårt ljus","blendModeColorBurn":"Färg-bränna","blendModeColorDodge":"Färg-undvika","blendModeLighten":"Ljusa","blendModeDarken":"Mörka","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Skärm","blendModeMultiply":"Multiplicera","blendModeNone":"Inget","viewOBarZoomOut":"Zooma ut","viewOBarZoomIn":"Zooma in","viewKeyboardP":"Egenskaper","viewDrawPenTool":"Pennverktyg","viewDrawEraserTool":"Suddverktyg","viewCropPaperLet":"Pappersbrev","viewCropPaperA6":"Papper A6","viewCropPaperA5":"Papper A5","viewCropPaperA4":"Papper A4","viewCropUHD":"Ultra HD 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Web medium 1440x900","viewCropWebCommon":"Web vanlig 1366x768","viewCropWebSmall":"Web liten 1280x800","viewCropWebMini":"Web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Youtube-miniatyrbild","viewCropYTChannelArt":"Youtube-kanalkonst","viewCropYTProfile":"Youtube-profil","viewCropTwitAd":"Twitter-annons","viewCropTwitCard":"Twitter-kort","viewCropTwitImage":"Twitter-bild","viewCropTwitHeader":"Twitter-rubrik","viewCropTwitProfile":"Twitter-profil","viewCropInstaStory":"Instagram-story","viewCropInstaPost":"Instagram-inlägg","viewCropInstaProfile":"Instragram-profil","viewCropFBAd":"Facebook-annons","viewCropFBPost":"Facebook-inlägg","viewCropFBCover":"Facebook-omslag","viewCropFBProfile":"Facebook-profil","viewCrop32x9":"32:9 (Super ultra wide)","viewCrop21x9":"21:9 (Cinemascope)","viewCrop3x2":"3:2 (35mm film)","viewCrop3x1":"3:1 (Panorama)","viewCrop16x9":"16:9 (Widescreen)","viewCrop4x3":"4:3 (Monitor)","viewCrop1x1":"1:1 (Fyrkant)","viewCropFixed":"Fast förhållande:","viewCropNone":"Inget","clarity":"Klarhet","dialogSaveName":"Filnamn","dialogAddLayerHL":"Välj vilken typ av lager som ska läggas till","dialogAddLayerTitle":"Lägg till lager","empty":"Tom","viewOBarDel":"Radera lager (DEL)","viewOBarDup":"Duplicera lager","viewOBarLightUI":"Ljust ui-läge","viewOBarSnap":"Snäpp till guider","viewOBarShowGu":"Visa guider","viewOBarSet":"Inställningar","viewOBarMD":"Flytta ner","viewOBarMU":"Flytta upp","viewOBarZ3X":"3x Zoom (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Faktiska pixlar (ctrl+1)","viewOBarFill":"Fyll skärm (ctrl+2)","viewOBarFit":"Passa till skärm (ctrl+0)","viewOBarNav":"Navigera","viewMenuAddImg":"Lägg till bild","viewMenuAddElm":"Lägg till element","viewMenuDrawing":"Rita","viewMenuRetouch":"Retuschera","viewMenuLiquify":"Gör flytande","viewMenuEffect":"Effekter","viewMenuAdjust":"Justera","viewMenuCutout":"Skära ut","viewMenuCrop":"Beskära","viewMenuArrange":"Ordna","viewTopBarRedo":"Gör om","viewTopBarUndo":"Ångra","viewTopBarFB":"Feedback","viewRetouchLight":"Ljus","viewRetouchMid":"Mid","viewRetouchDark":"Mörk","viewRetouchRange":"Räckvidd","viewRetouchDarken":"Mörka","viewRetouchLighten":"Ljusa","viewRetouchSharpen":"Skärpa","viewRetouchBlur":"Oskärpa","viewRetouchAlign":"Justerat","viewRetouchMode":"Läge","viewRetouchHQ":"Hög kvalitet","viewRetouchInfill":"Ifyllning","viewRetouchPatch":"Lappa","viewRetouchMethod":"Metod","viewRetouchToning":"Skugga / Efterbelys","viewRetouchDetail":"Skärpa / oskärpa","viewRetouchClone":"Klona","viewRetouchHeal":"Reparera","viewRetouchLocked":"Retuschera fungerar bara på bildlager, välj ett annat lager.","viewRetouchTitle":"Retuschera","viewLoadTitle":"Laddar","viewLiquifyErase":"Återställ","viewLiquifySwirlCCW":"Virvla åt vänster","viewLiquifySwirlCW":"Virvla åt höger","viewLiquifyShrink":"Krympa","viewLiquifyGrow":"Förstora","viewLiquifyMove":"Flytta","viewLiquifyLocked":"Du kan bara göra bildlager flytande, välj ett annat lager!","viewLiquifyTitle":"Kondensera","viewKeyboardMoveShift":"Håll Shift intryckt för att gå 10px","viewKeyboardMoveRight":"Höger","viewKeyboardMoveLeft":"Vänster","viewKeyboardMoveDown":"Ner","viewKeyboardMoveUp":"Upp","viewKeyboardMoveLayer":"Flytta lager (position)","viewKeyboardCtrlY":"Gör om","viewKeyboardCtrlZ":"Ångra","viewKeyboardI":"Lägg till bild","viewKeyboardO":"Lägg till element","viewKeyboardT":"Text","viewKeyboardB":"Rita","viewKeyboardR":"Retuschera","viewKeyboardE":"Effekt","viewKeyboardA":"Justera","viewKeyboardK":"Skära ut","viewKeyboardC":"Beskära","viewKeyboardV":"Ordna","viewKeyboardSpacebar":"Panorera / flytta","viewKeyboardCtrl3":"Zooma 3X","viewKeyboardCtrl2":"Zooma fullt","viewKeyboardCtrl1":"Zooma 1X","viewKeyboardCtrl0":"Zooma passande","viewKeyboardCtrlM":"Zooma ut","viewKeyboardCtrlP":"Zooma in","viewKeyboardDEL":"Radera lager","viewKeyboardESC":"Stäng verktyg","viewKeyboardCtrlQ":"Stäng","viewKeyboardCtrlS":"Spara","viewKeyboardTitle":"Tangentbordsgenvägar","viewEffectLocked":"Endast bildlager kan ha effekter, välj ett annat lager!","viewEffectTitle":"Effekt","viewDrawLocked":"Du kan bara rita på bildlager!","viewDrawDelete":"Radera (del)","viewDrawLineColor":"Linjefärg","viewDrawLine":"Linjeform","viewDrawHeart":"Hjärtform","viewDrawStar":"Stjärnform","viewDrawTriangle":"Triangelform","viewDrawCircle":"Cirkelform","viewDrawSquare":"Fyrkantig form","viewDrawShape":"Form","viewDrawShapeTool":"Formverktyg","viewDrawBrushTool":"Penselverktyg","viewCutoutReset":"Återställ utskärning","viewCutoutInvert":"Invertera utskärning","viewCutoutHint":"Hinta randerat","viewCutoutLine":"Linjeform","viewCutoutHeart":"Hjärtform","viewCutoutStar":"Stjärnform","viewCutoutTriangle":"Triangelform","viewCutoutCircle":"Cirkelform","viewCutoutSquare":"Fyrkantig form","viewCutoutShapeH":"Form","viewCutoutContigious":"Angränsande","viewCutoutMedium":"Medium","viewCutoutLight":"Lätt","viewCutoutNone":"Inget","viewCutoutRemove":"Ta bort","viewCutoutKeep":"Behåll","viewCutoutMode":"Läge","viewCutoutLasso":"Lasso-utklipp","viewCutoutDraw":"Rita utklipp","viewCutoutMagic":"Magisk utklipp","viewCutoutShape":"Formutklipp","viewCutoutTip":"Välj en bild eller textlager för att skapa en utskärning på.","viewCutoutTitle":"Skära ut","viewCropReset":"Återställ beskärning","viewCropTip":"Storleksaspekten ändrar storleken på bilden när skärppanelen har stängts.","viewCropOutput":"Utmatningsstorlek:","viewCropPreset":"Förinställning","viewCropRatio":"Förhållande","viewCropAspect":"Välj aspekt","viewCropFlipV":"Vänd vertikalt","viewCropFlipH":"Vänd horisontell","viewCropRR":"Rotera höger","viewCropRL":"Rotera vänster","viewCropRotate":"Rotera & vänd","viewCropTitle":"Beskär","viewBottomBarSaveTT":"Spara (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Stäng (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Gör om ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Ångra ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Gör om","viewBottomBarUndo":"Ångra","viewArrangeLocked":"Välj ett lager i höger lagerfält eller lägg till en ny text, bild eller element!","viewArrangeTip":"Lås upp lagret för att kunna göra transformationer.","viewArrangeUnlock":"Lås upp","viewArrangeDelete":"Radera (del)","viewArrangeDuplicate":"Duplicera","viewArrangeFlipV":"Vänd vertikalt","viewArrangeFlipH":"Vänd horisontell","viewArrangeLockAspect":"Lås aspekt","viewArrangeTitle":"Ordna","viewAdjustLocked":"Endast bildlager kan justeras, välj ett annat lager!","viewAdjustShadows":"Skuggor","viewAdjustHightlight":"Högdrag","viewAdjustToning":"Toning","viewAdjustTitle":"Justera","viewAddTextDelete":"Radera text","viewAddTextBackgroundWord":"Ord","viewAddTextBackgroundLine":"Linje","viewAddTextBackgroundFull":"Fylld","viewAddTextCaseUpper":"Versal","viewAddTextAlignRight":"Högerjustera","viewAddTextAlignCenter":"Mittjustera","viewAddTextAlignLeft":"Vänsterjustera","viewAddTextAlignNCase":"Justera","viewAddLayerSelectType":"Välj vilken typ av lager som ska läggas till","viewAddLayerTitle":"Lägg till lager","viewAddImageStock":"Stock","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Bläddra","viewAddImageTitle":"Lägg till bild","viewAddElementDelete":"Radera element","viewAddElementSticker":"Klistermärke","viewAddElementShape":"Form","viewAddElementBorder":"Ramar","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"Vänd vertikalt","viewAddElementFlipH":"Vänd horisontell","viewAddElementRR":"Rotera höger","viewAddElementRL":"Rotera vänster","addCategory":"Lägg till %s","addElement":"Lägg till element","layerSettings":"Lagerinställningar","hasCutout":"Har utskärning","documentActions":"Dokumenthandlingar","historyDuplicate":"Duplicera","historyUnpin":"Avfäst","historyPin":"Fäst","historyDelete":"Radera","historyClearConfirm":"Vill du verkligen rensa historiken?","sizeFacebookProfile":"Facebook-profil","sizeFacebookCover":"Facebook-omslag","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Ultra HD","sizeWeb1440":"Web 1440p","sizeFullHD":"Full HD","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Web liten","pinnedProjects":"Fästade projekt","clearHistory":"Rensa historik","noHistory":"Det finns inga bilder i din historiik. Tryck på \"Öppna bild\" eller \"Ladda Url\" för att börja redigera.","backToEditor":"Tillbaka till redigering","stockSearch":"Sök bildbank","addCurrent":"Lägg till nuvarande","createNew":"Skapa ny","history":"Historik","openDragClip":"Du kan också dra och släppa filer eller klistra in för att öppna.","loadURL":"Ladda url","openImage":"Öppna bild","sinceNow":"Just nu","sinceMinutes":"%d minuter sedan","sinceMinute":"En minut sedan","sinceHours":"%d timmar sedan","sinceHour":"En timme sedan","sinceDays":"%d dagar sedan","sinceDay":"En dag sedan","shadows":"Skuggor","highlight":"Högdrag","white":"Vita","black":"Svärta","contrast":"Kontrast","exposure":"Exponering","brightness":"Ljusstyrka","hue":"Nyans","tint":"Tona","temperature":"Temperatur","saturation":"Mättnad","vibrance":"Lyster","mosaic":"Mosaik","glamour":"Glamour","posterize":"Posterisera","bloom":"Blomstra","pixelate":"Pixelera","fringe":"Färgsplitter","vignette":"Vinjett","grain":"Korn","dehaze":"Ta bort dis","smooth":"Släta ut","sharpen":"Skärpa","layerCreated":"Lager skapat","noCutout":"Ingen utskärning","letterSpacing":"Teckenavstånd","lineSpacing":"Radavstånd","lineSize":"Linjestorlek","straighten":"Räta ut","invert":"Invertera","dialogSaveCalculate":"..beräknar","dialogSaveImageHeight":"Bildhöjd","dialogSaveImageWidth":"Bildbredd","dialogSaveHigh":"Hög","dialogSaveMed":"Med","dialogSaveLow":"Låg","dialogSaveTitle":"Spara bild","dialogResizeCropWarning":"När du ändrar storleken återställs eventuella beskärningar, en del lager kan hamna utanför om nya storleken är mindre.","dialogResizeAnchor":"Förankringspunkt","dialogResizeRelative":"Relativa ändringar","dialogResizeApplyAll":"Vid tillämpning av storlek ändras alla lager.","dialogResizeContrain":"Begränsa proportioner","dialogResizeCanvasTitle":"Ändra arbetsytans storlek","dialogResizeImageTitle":"Ändra bildens storlek","dialogPreResizeMaxSize":"Max %d px","dialogPreResizeExif":"Rotera automatiskt baserat på exif","dialogPreResizeInfo2":", ändra upplösningen innan du börjar redigera för att spara minne och minimera lagg.","dialogPreResizeInfo1":"Bilden du valt är mycket stor","dialogPreResizeTitle":"Ändra bildstorlek","dialogOpenURLHeadline":"Bild-URL","dialogOpenURLTitle":"Öppna bild-URL","dialogLoadError":"Något gick fel när du laddar bilden .. försök igen senare ...","dialogLoadLoadingFrom":"Laddar %s från %s ...","dialogLoadPrepare":"Förbereder ...","dialogLoadTitle":"Laddar","dialogChoiceHeadline":"Vill du lägga till bilden som ett lager i det aktuella dokumentet eller skapa en ny?","dialogChoiceTitle":"Öppna bild","maximize":"Maximera","minimize":"Minimera","fill":"Fylla","fit":"Passa","canvas":"Arbetsyta","tolerance":"Tolerans","reset":"Återställ","density":"Densitet","strength":"Styrka","download":"Ladda ner","advanced":"Avancerat","left":"Vänster","top":"Övre","hidden":"Gömd","visible":"Synlig","layers":"Lager","layer":"Lager","shape":"Form","color":"Färg","erase":"Radera","back":"Tillbaka","blur":"Oskärpa","paint":"Måla","brush":"Borste","aspect":"Aspekt","tool":"Verktyg","angle":"Vinkel","drawing":"Ritning","draw":"Rita","text":"Text","font":"Font","quality":"Kvalitet","spikes":"Spikar","source":"Källa","step":"Steg","opacity":"Opacitet","image":"Bild","transparency":"Genomskinlighet","softness":"Mjukhet","size":"Storlek","loading":"Laddar","load":"Ladda","open":"Öppna","save":"Spara","loadMore":"Ladda mer","search":"Sök","template":"Mall","create":"Skapa","background":"Bakgrund","max":"Max","blendMode":"Blandningsläge","original":"Original","cancel":"Avbryt","ok":"OK","amount":"Mängd","apply":"Tillämpa","height":"Höjd","width":"Bredd","untitled":"Untitled","name":"Namn","close":"Stäng","preferences":"Inställningar","dialogSaveFileType":"Filtyp","dialogAiCutoutTitle":"AI-utskärning","spacing":"Mellanrum","dropFile":"Släpp för att öppna filen","locked":"Låst","viewLiquifyHQPreview":"Visa med hög kvalitet","viewMenuToggleHome":"Växla hem","historyAddelement":"Lägg till element","historyDuplicateelement":"Duplicera element","historyDeleteelement":"Radera element","historyAddtext":"Lägg till text","historyPastetext":"Klistra in text","historyDuplicatetext":"Duplicera text","historyDeletetext":"Radera text","historyClear":"Rensa","historyCut":"Skära","historyLayerOpacity":"Lagertransparens","historyLayerBlendMode":"Lagerblandningsläge","historyLayerVisible":"Lagersynlighet","historyLayerName":"Lagernamn","historyTextSize":"Storlek","historyTextFont":"Font","historyTextColor":"Färg","historyTextAlign":"Justera","historyTextUppercase":"Versal","historyTextBold":"Fet","historyTextItalic":"Kursiv","historyTextShadow":"Skugga","historyTextOutline":"Kontur","historyTextBackground":"Bakgrund","historyText":"Text","historyEffect":"Effekt","historyAdjust":"Justera","historyArrange":"Ordna","historyDistort":"Förvränga","historyTransform":"Omvandla","historyShape":"Form","historyGradient":"Övertoning","historyLayerLocked":"Lager lås/upp","historyFill":"Fyll","historyHealPatch":"Laga lapp","historyHealInfill":"Laga ifyllning","historyLiquify":"Gör flytande","historyTextSettings":"Textinställningar","historyTextChange":"Textändring","historyWand":"Trollstav","historyLasso":"Lasso","historyMarquee":"Markering","historyDraw":"Rita","historyReplace":"Ersätt färg","historyClone":"Klona","historyCrop":"Beskär","historyDetail":"Detalj","historyToning":"Toning","historyTemper":"Svamp","historyPen":"Penna","historyEraser":"Suddgummi","historyStraighten":"Räta ut","historyBackground":"Bakgrund","historyImageResize":"Ändra storlek på bild","historyCanvasResize":"Ändra storlek på kanvas","historyMask":"Skär ut / maskera","historyMaskInvert":"Skär ut / maksera inverterat","historyMerge":"Slå samman lager","historyOrder":"Lagerordning","historyFlip":"Vänd","historyRotate":"Rotera","historyDeselect":"Markera bort","historySelectionMove":"Flytta markerat","historySelectionAll":"Välj alla","historySelectionPixels":"Välj pixlar","historySelectionInvert":"Invertera markerat","historyStroke":"Ramlinje","historyAuto":"Autojustering","historyBrightnessContrast":"Ljus & kontrast","historyBrightness":"Ljusstyrka","historyContrast":"Kontrast","historyTemperatureTint":"Temperatur & Toning","historyTemperature":"Temperatur","historyTint":"Toning","historyHueSaturation":"Nyans & mättnad","historyHue":"Nyans","historySaturation":"Mättnad","historyVibrance":"Lyster","historyBalance":"Färgbalans","historyLookup":"Färguppslag","historyHighlightShadows":"Högdrag & Skuggor","historyHighlight":"Högdrag","historyShadows":"Skuggor","historyExposure":"Exponering","historyCurves":"Kurvor","historyLevels":"Nivåer","historyBlack":"Svärta","historyWhite":"Vita","historyThreshold":"Tröskelvärde","historyPosterize":"Färgreduktion","historyDesaturate":"Tunna ut","historyInvert":"Invertera","historySharpen":"Skärpa","historyClarity":"Klarhet","historyBlur":"Oskärpa","historyGaussian":"Gaussisk oskärpa","historySmooth":"Släta ut","historyDenoise":"Ta bort brus","historyGrain":"Kornighet","historyVignette":"Vinjett","historyBloom":"Blomma","historyGlamour":"Glamour","historyDehaze":"Ta bort dis","historyFringe":"Färgsplitter","historyPixelate":"Pixelera","historyMosaic":"Mosaik","historyDropShadow":"Skugga","historyGlow":"Glöd","historyOpen":"Öppna","logInNow":"Logga in nu","neverAskMeAgain":"Fråga mig inte om det här igen","elementPremiumDesc":"detta är ett premiumelement!","viewAddTextBold":"Fet","viewAddTextItalic":"Kursiv","photoEditorHome":"Pixlr editor hem","xForExpress":"Pixlr X for Express","eForEditor":"Pixlr E for Editor","pricingPlan":"Prislista","hiUser":"Hej","logout":"Logga ut","login":"Logg in","loginEditor":"Logga in till foto redigeraren","mySubscription":"Min prenumeration","xTitle":"Fotoredigerare: Pixlr X - gratis fotoredigering online","xMetaDesc":"Letar du efter avancerade fotoredigeringsfunktioner i din webbläsare så är Pixlr X nästa generations fotoredigerare! Ingen installation och registrering krävs. Använd gratis på datorer, surfplattor och telefoner.","xMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - free image editing online","deleted":"Raderad","titleEditText":"Redigera text","titleDeleteLayer":"Radera lager","titleDuplicateLayer":"Duplicera lager","titleImageLayer":"Lägg till bild som lager","titleRasterizeLayer":"Rasterisera text/element","viewAddTextPunchout":"Utskärning","viewOBarAskPrerezise":"Fråga om bilder ska skalas om","viewOBarAskLayertype":"Fråga vilken typ av lager som ska skapas","historyConvertMaskToSelection":"Konvertera till mask","historyConvertSelectionToMask":"Konvertera till markering","historyApplyMask":"Applicera mask","continue":"Fortsätt","premium":"Premium","unlocked":"Olåst","viewOBarLockUnlockLayer":"Lås lagrets position","viewOBarShowHideLayer":"Visa / dölj lager","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock av Pixlr","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","newSize":"New size","copy":"Kopiera","duplicate":"Duplicera","sizeWeb":"Web","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Profil","subscription":"Prenumeration","username":"Användarnamn","language":"Språk","password":"Lösenord","changePassword":"Ändra lösenord","newsletter":"Nyhetsbrev","receiveNewsletter":"Få nyhetsbrev från Pixlr","myAccount":"Mitt konto","myDownloads":"Mina nedladdningar","creatorDashboard":"Skaparens instrumentpanel","menu":"MENY","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy","random":"Random","block":"Block","scale":"Scale","none":"None","radial":"Radial","linear":"Linear","position":"Position","frame":"Frame","element":"Element","align":"Align","style":"Style","rotate":"Rotate","transform":"Transform","line":"Line","distance":"Distance","direction":"Direction","colorize":"Colorize","vertical":"Vertical","seed":"Seed","auto":"Auto","bw":"B&W","pop":"Pop","detail":"Details","scene":"Scene","light":"Light","type":"Type","radii":"Radii","offset":"Offset","removeStop":"Remove stop","gradient":"Gradient","pattern":"Pattern","outline":"Outline","shadow":"Shadow","toggleConstraint":"Toggle aspect lock","quickAdd":"Quick add","layerAdded":"Layer Added","rectangle":"Rectangle","roundedRect":"Rounded rectangle","circle":"Circle","custom":"Custom","viewAll":"View All","historyProjects":"Latest projects","templates":"Templates","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term either download as .PXD or export as template.","titleUndo":"Undo","titleRedo":"Redo","viewAddTextHL":"Add new text","viewAddTextSL":"New default text","viewAddPaintHL":"Add new layer","viewAddPaintSL":"New empty paint layer","titleSetImage":"Set image","titleAddImage":"Add image","titleChangeImage":"Change image","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","viewAddTextTitle":"Add Text","viewAddTextCurve":"Curve","viewAddTextCurveFlip":"Flip","viewAddTextCurveSpread":"Spread","viewAddTextCurveArc":"Arc","viewAddTextCurveHalf":"Half","viewAddTextCurveCircle":"Circle","viewLayoutTitle":"Layout","viewLayoutCropCanvas":"Crop canvas","viewLayoutScaleImage":"Scale canvas","viewLayoutResizeCanvas":"Canvas re-size","layerGroup":"Layer group","layerGroupOf":"%s layers selected","viewCutoutApply":"Apply cutout","maskApplied":"Cutout applied","viewGlitchSplit":"Color split","viewGlitchScan":"Scanlines","viewGlitchInterfer":"Interference","viewGlitchSlice":"Slicer","viewGlitchBleed":"Bleed","viewGlitchLocked":"Only image layers can have glitches, select another layer!","viewMoreTitle":"More Tools","glitchStudio":"Glitch Studio","viewMenuLayout":"Layout & Template","viewMenuAddText":"Add text","viewMenuMoreTools":"More tools","viewOBarAllTooltip":"Show all menu tooltips on hover","layersMerged":"Layer Merged","historyOpenimage":"Open image","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Add image","historyPasteimage":"Paste image","historyExtractimage":"Extract image","historyDuplicateimage":"Duplicate image","historyAddemptyimage":"Add layer","historyNewemptyimage":"New image","historyDeleteimage":"Delete image","historyTextLetterspace":"Letter space","historyTextLinespace":"Line space","historyTextRound":"Round","historyTextCurve":"Curve","historyFrameShape":"Shape","historyFrameShadow":"Shadow","historyFrameOutline":"Outline","historyFrameSettings":"Frame settings","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyRasterizetext":"Rasterized text","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Rasterized element","historyShapeType":"Shape type","historyShapeFill":"Shape fill","historyShapeShape":"Shape da shape","historyShapeOutline":"Shape outline","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyimage":"Image","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyBw":"Black & White","historyPop":"Pop","historyGlitch":"Glitch","historyGlitchSplit":"Split","historyGlitchScan":"Scanlines","historyGlitchSlice":"Slicer","historyGlitchBleed":"Bleed","historyGlitchInterfer":"Interferance","historyGlitchReset":"Reset","historyGlitchRandom":"Random","historyGlitchPreset":"Preset","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click."}