By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie. ĐỒNG Ý ×
To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"historyDropShadow":"Tạo đổ bóng","historyMosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","historyPixelate":"Hiệu ứng điểm ảnh","historyFringe":"Trượt tông xanh vàng ","historyDehaze":"Làm trong ảnh","historyGlamour":"Làm mờ ảo","historyBloom":"Làm nhòa sáng","historyVignette":"Đổ bóng các góc","historyGrain":"Bụi ảnh","historyDenoise":"Khử nhiễu ảnh","historySmooth":"Làm mịn","historyGaussian":"Làm nhòe ảnh","historyBlur":"Làm mờ","historyClarity":"Làm rõ","historySharpen":"Làm sắc nét","historyInvert":"Chuyển ngược","historyDesaturate":"Rửa màu","historyPosterize":"Đưa về màu cơ bản","historyThreshold":"Tạo ảnh đen trắng","historyWhite":"Trắng","historyBlack":"Đen","historyLevels":"Cấp độ","historyCurves":"Chỉnh màu theo đường cong","historyExposure":"Phơi sáng","historyLookup":"Chọn hiệu ứng tông màu có sẵn","historyBalance":"Cân bằng màu","historyVibrance":"Đổ đậm cân bằng","historyHueSaturation":"Tông màu & Độ bão hòa màu","historyTemperatureTint":"Nhiệt độ màu & Sắc thái màu","historyBrightnessContrast":"Độ sáng & Độ tương phản","historyAuto":"Điều chỉnh tự động","historyStroke":"Tạo viền","historySelectionInvert":"Đảo ngược vùng chọn","historySelectionPixels":"Chọn điểm ảnh","historySelectionAll":"Chọn tất cả","historySelectionMove":"Di chuyển vùng chọn","historyDeselect":"Bọ chọn","historyRotate":"Xoay","historyFlip":"Lật","historyOrder":"Thứ tự layer","historyMerge":"Gộp layer","historyMaskInvert":"Đảo ngược mặt nạ để cắt bỏ","historyMask":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","historyCanvasResize":"Thay đổi kích thước khung màn theo yêu cầu","historyImageResize":"Thay đổi kích thước hình ảnh theo yêu cầu","historyBackground":"Nền","historyStraighten":"Làm đậm","historyEraser":"Xóa","historyPen":"Bút vẽ nét viền nhọn","historyTemper":"Khử màu","historyToning":"Chỉnh tông","historyDetail":"Chi tiết","historyCrop":"Cắt","historyClone":"Nhân bản","historyDraw":"Vẽ","historyMarquee":"Tạo vùng chọn cơ bản","historyLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","historyWand":"Tạo vùng chọn đơn sắc","historyTextChange":"Thay đổi văn bản","historyTextSettings":"Cài đặt văn bản","historyLiquify":"Biến dạng hình ảnh ","historyHealInfill":"Che khuyết điểm bằng tô màu","historyHealPatch":"Che khuyết điểm diện rộng","historyFill":"Tô màu ","historyLayerLocked":"Mở khóa layer","historyGradient":"Đổ màu chuyển sắc","historyShape":"Hình dạng","historyDistort":"Biến dạng hình học","historyArrange":"Sắp xếp","historyFilter":"Bộ lọc","historyAdjust":"Điều chỉnh","historyEffect":"Hiệu ứng ","historyText":"Văn bản ","historyTextBackground":"Nền","historyTextOutline":"Nét bên ngoài","historyTextShadow":"Đổ bóng","historyTextItalic":"In nghiên","historyTextBold":"In đậm","historyTextUppercase":"Chữ hoa","historyTextAlign":"Căn chỉnh","historyTextFont":"Phong chữ","historyTextSize":"Kích thức","historyLayerName":"Tên layer","historyLayerVisible":"Khả năng hiển thị ","historyLayerBlendMode":"Chế độ hòa trộn","historyLayerOpacity":"Độ trong suốt ","historyClear":"Xóa ","historyDeletetext":"Xóa văn bản","historyDuplicatetext":"Nhân bản văn bản ","historyPastetext":"Dán văn bản ","historyAddtext":"Thêm văn bản","historyDeleteelement":"Xóa thành phần","historyDuplicateelement":"Nhân bản thành phần","historyAddelement":"Thêm thành phần","layerFlattenImage":"Làm phẳng ảnh","layerMergeVisible":"Hợp nhất thấy được","layerMergeDown":"Hợp nhất xuống (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Tinh chỉnh phong cảnh","blendModeColor":"Màu ","blendModeSaturation":"Độ bão hòa màu","blendModeHue":"Tông màu","blendModeExclusion":"Giới hạn","blendModeDifference":"Phân biệt","blendModeSoftLight":"Sáng nhạt","blendModeHardLight":"Sáng đậm","blendModeColorBurn":"Tăng tương phản tối","blendModeColorDodge":"Tăng tương phản sáng","blendModeLighten":"Làm sáng","blendModeDarken":"Làm tối","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Màn hình","blendModeMultiply":"Nhân lên","blendModeNone":"Không","viewOBarDel":"Xóa layer (DEL)","viewOBarDup":"Nhân bản layer","viewOBarLightUI":"Chế độ sáng ui","viewOBarSnap":"Hướng dẫn nhanh","viewOBarShowGu":"Hiển thị hướng dẫn","viewOBarSet":"Cài đặt ","viewOBarZoomOut":"Thu nhỏ","viewOBarZoomIn":"Phóng to","viewOBarMD":"Đi xuống","viewOBarMU":"Đi lên","viewOBarZ3X":"Phóng to 3 lần (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Điểm ảnh thực tế (ctrl+1)","viewOBarFill":"Toàn màn hình (ctrl+2)","viewOBarFit":"Màn hình lý tưởng (ctrl+0)","viewOBarNav":"Điều hướng","layerSettings":"Thiết lập các layer","hasCutout":"Chứa mặt nạ cắt bỏ","documentActions":"Các thao tác hoạt động của tệp","historyDuplicate":"Nhân bản ","historyUnpin":"Bỏ ghim","historyPin":"Ghim","historyDelete":"Xóa ","historyClearConfirm":"Bạn chắc chắn muốn xóa Lịch sử?","sizeFacebookProfile":"Ảnh đại diện facebook","sizeFacebookCover":"Ảnh bìa facebook","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Siêu hd","sizeWeb1440":"Trang web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Trang web nhỏ","pinnedProjects":"Các dự án được ghim","clearHistory":"Xóa lịch sử","noHistory":"Không có hình ảnh nào trong lịch sử hoạt động. Chọn \"Tải ảnh lên\" hoặc \"Tải url\" để bắt đầu chỉnh sửa. ","backToEditor":"Quay về chỉnh sửa","addCurrent":"Thêm vào file hiện tại","stockSearch":"Tìm kiếm mẫu","createNew":"Tạo mới ","history":"Lịch sử","dropFile":"Thả để mở tệp","openExamples":"Bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa với các hình ảnh cho sẵn dưới đây.","openDragClip":"Bạn cũng có thể kéo và thả tệp hoặc dán từ bảng ghi nhớ tạm để mở","loadURL":"Tải link url","openImage":"Tải ảnh lên","sinceNow":"Mới đây","sinceMinutes":"%d phút trước","sinceMinute":"Một phút trước","sinceHours":"%d giờ trước","sinceHour":"Một giờ trước","sinceDays":"%d ngày trước","sinceDay":"Một ngày trước","shadows":"Đổ bóng ","contrast":"Độ tương phản","brightness":"Độ sáng","tint":"Sắc thái màu","temperature":"Nhiệt độ màu","saturation":"Độ bão hòa màu","vibrance":"Đổ đậm cân bằng","sharpen":"Làm sắc nét","layerCreated":"Layer được tạo","noCutout":"Không có mặt nạ","straighten":"Làm đậm","invert":"Chuyển ngược","dialogAiCutoutTitle":" Công cụ mặt nạ AI","dialogSaveCalculate":"..dang tính","dialogSaveImageHeight":"Chiều cao hình ảnh","dialogSaveImageWidth":"Chiều rộng hình ảnh","dialogSaveHigh":"Nhanh","dialogSaveMed":"Trung bình","dialogSaveLow":"Chậm","dialogSaveFileType":"Kiểu tệp","dialogSaveName":"Tên tệp","dialogSaveTitle":"Lưu hình ảnh","dialogResizeCropWarning":"Khi thay đổi kích thước, các thao tác cắt bỏ trước đó sẽ được thiết lập lại, layer có thể bị cắt xén nếu kích thước khung màn mới nhỏ hơn.","dialogResizeAnchor":"Điểm neo","dialogResizeRelative":"Thay đổi có ảnh hưởng đến các yếu tố khác","dialogResizeApplyAll":"Khi thay đổi kích thước, tất cả các layer sẽ được thu nhỏ theo tỷ lệ.,","dialogResizeContrain":"Các tỷ lệ ràng buộc","dialogResizeCanvasTitle":"Thay đổi kích thước khung màn theo yêu cầu","dialogResizeImageTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh theo yêu cầu","dialogPreResizeMaxSize":"Tối đa %d px","dialogPreResizeExif":"Tự động xoay dựa trên exif","dialogPreResizeInfo2":",đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn. ","dialogPreResizeInfo1":"Ảnh bạn chọn có kích thước quá lớn","dialogPreResizeTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh","dialogOpenURLHeadline":"Địa chỉ hỉnh ảnh","dialogOpenURLTitle":"Mở địa chỉ hình ảnh","dialogLoadError":"Một số lỗi xảy ra trong lúc tải hình ảnh, xin vui lòng tải lại sau...","dialogLoadLoadingFrom":"Đang tải từ %s đến %s ...","dialogLoadPrepare":"Đang hoàn tất...,","dialogLoadTitle":"Đang tải","dialogChoiceHeadline":"Bạn muốn thêm hình ảnh ở trang thiết kế hiện tại hay tạo một trang thiết kế mới?","dialogChoiceTitle":"Tải ảnh lên","dialogAddLayerHL":"Chọn kiểu layer để thêm vào","dialogAddLayerTitle":"Thêm layer","offsetY":"Tọa độ y","offsetX":"Tọa độ x","maximize":"Tối đa","minimize":"Tối thiểu","fill":"Tô màu","fit":"Khớp","canvas":"Khung màn","tolerance":"Khoảng màu chọn","reset":"Cài đặt lại","density":"Độ dày đặc","strength":"Đổ đậm","download":"Tải về","advanced":"Nâng cao","left":"Bên trái","top":"Trên cùng","hidden":"Ẩn ","visible":"Hiển thị","layers":"Các layer","layer":"Layer","shape":"Hình dạng","color":"Màu","erase":"Xóa","back":"Trở về","blur":"Làm mờ","paint":"Tô màu","brush":"Tạo nét vẽ bằng cọ","aspect":"Khung hình","tool":"Công cụ","angle":"Góc","drawing":"Vẽ","empty":"Trống","draw":"Vẽ","text":"Văn bản","font":"Phong chữ","quality":"Chất lượng","spikes":"Gai","source":"Nguồn","step":"Bước","feather":"Làm mềm biên","opacity":"Độ mờ đục","image":"Ảnh","transparency":"Độ trong suốt","softness":"Độ mềm ảnh","size":"Kích thước","loading":"Đang tải ","load":"Tải","open":"Mở","save":"Lưu","loadMore":"Hiển thị thêm","search":"Tìm kiếm","template":"Mẫu sẵn","create":"Tạo","background":"Nền","max":"Tối đa","blendMode":"Chế độ hòa trộn","original":"Gốc","close":"Đống","cancel":"Hủy","ok":"Đồng ý","amount":"Lượng áp dụng","apply":"Áp dụng","height":"Chiều cao","width":"Chiều rộng","untitled":"Không tiêu đề","name":"Tên ","frequency":"Tần số","locked":"Đã khóa","historyCut":"Cắt","historyTransform":"Chuyển đổi","historyReplace":"Thay thế màu","historyOpen":"Mở ","toolKB":"Phím tắt","toolArrange":"Sắp xếp","toolArrangeDesc":"Thay đổi kích thước hình ảnh và khung màn, di chuyển, chuyển đổi và thay đổi cài đặt layer","toolMarquee":"Tạo vùng chọn","toolMarqueeDesc":"Tạo vùng chọn với công cụ vùng chọn hình vuông và tròn","toolLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","toolLassoDesc":"Tạo vùng chọn tự do, đa giác, đường cong, theo viền vẽ hoặc tùy ý lên hình ảnh. ","toolWand":"Tạo vùng chọn đơn sắc","toolWandDesc":"Để lựa chọn những vùng màu sắc tương tự nhau. ","toolCrop":"Cắt ","toolCropDesc":"Cắt, tỉa và làm thẳng khung màn theo khung tự do hay có sẵn. ","toolCutout":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","toolCutoutDesc":"Chọn vùng và loại bỏ nền, cắt bỏ chi tiết hoặc layer. ","toolLiquify":"Biến dạng hình ảnh","toolLiquifyDesc":"Phóng to, thu nhỏ và làm nổi bật các phần trong ảnh. Sử dụng Biến dạng hình ảnh để thực hiện các điều chỉnh tinh tế cho ảnh chân dung và các hình ảnh khác","toolHeal":"Che khuyết điểm","toolHealDesc":"Loại bỏ đốm, khuyết điểm và tinh chỉnh hình ảnh. ","toolClone":"Nhân bản ","toolCloneDesc":"Vẽ theo và sao chép mẫu từ một vùng nào đó trong ảnh. ","toolDetail":"Làm mờ/ Làm sắc nét/ Làm ố","toolDetailDesc":"Làm mờ, làm sắc nét hay làm ố chi tiết trong ảnh. ","toolToning":"Tăng tương phản sáng/tối","toolToningDesc":"Làm sáng hoặc làm tối vùng của ảnh để làm bật vùng tối hay vùng sáng mờ.","toolTemper":"Khử/ Tô màu","toolTemperDesc":"Quét độ đậm, độ bão hòa hay nhiệt độ màu lên vùng chọn để làm bật hay giảm lượng màu cho ảnh. ","toolPen":"Bút vẽ nét viền nhọn","toolPenDesc":"Sử dụng các kiểu bút khác nhau như bút màu, mực hay kiểu đuôi để vẽ.","toolDraw":"Vẽ ","toolDrawDesc":"Vẽ với các kiểu cọ và màu khác nhau.","toolEraser":"Xóa","toolEraserDesc":"Xóa các chi tiết trong hình với cọ, kết hợp với công cụ cắt để có được kết qủa tốt hơn. ","toolFill":"Tô màu","toolFillDesc":"Tô toàn vùng với một màu đơn sắc. ","toolGradient":"Đổ màu chuyển sắc","toolGradientDesc":"Trộn màu đơn và màu ở dạng trong suốt. ","toolReplace":"Đổi màu","toolReplaceDesc":"Vẽ lên vùng chọn để thay đổi màu. ","toolShape":"Hình dạng","toolShapeDesc":"Vẽ hình vuông, hình tròn hay đường thẳng. ","toolAddText":"Văn bản","toolAddTextDesc":"Thêm một layer văn bản mới hoặc sử dụng mẫu văn bản có sẵn.","toolPicker":"Chọn màu","toolPickerDesc":"Chọn màu từ ảnh. ","toolZoom":"Phóng to","toolZoomDesc":"Phóng to hay thu nhỏ chi tiết. ","toolHand":"Di chuyển","toolHandDesc":"Di chuyển ảnh khi phóng to ảnh. Giữ thanh cuốn ở bất kỳ công cụ nào. ","colorSwitch":"Đổi màu (X)","titleFile":"Tệp","titleEdit":"Chỉnh sửa","titleImage":"Hình ảnh","titleLayer":"Layer","titleSelect":"Chọn","titleAdjustment":"Di chuyển","titleFilter":"Bộ lọc","titleView":"Xem","titleHelp":"Hỗ trợ","titleNewImage":"Ảnh mới","titleOpenImage":"Tải ảnh lên","titleOpenURL":"Mở địa chỉ hình ảnh","titleStockSearch":"Tìm kiếm mẫu","titleSave":"Lưu","titlePrint":"In","titleClose":"Đóng","titleUndo":"Hoàn tác","titleRedo":"Hoàn lại","titleCut":"Cắt","titleCopy":"Sao chép","titleClear":"Xóa","titlePaste":"Dán","titleFreeTransform":"Chuyển đổi tự do","titleFreeDistort":"Biến dạng hình học tự do","titleTransform":"Chuyển đổi","titleRotateLeft":"Xoay trái/ccw","titleRotateRight":"Xoay phải/cw","titleFlipHorizontal":"Lật ngang","titleFlipVertical":"Lật dọc ","titleStroke":"Tạo viền","titleFill":"Tô màu","titleImageSize":"Kích thước ảnh","titleCanvasSize":"Kích thước khung màn","titleImageRotation":"Xoay ảnh ","titleCrop":"Cắt ","titleTrim":"Gọt","titleNewLayer":"Layer mới","titleDuplicateLayer":"Nhân bản layer","titleImageLayer":"Thêm ảnh ở một layer khác","titleElementLayer":"Thêm thành phần ở một layer khác","titleURLLayer":"Thêm link URL ở một layer khác","titleDeleteLayer":"Xóa layer","titleRasterizeLayer":"Văn bản/ thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh","titleLayerUp":"Đưa lên trước / Đưa lên trước một layer","titleLayerDown":"Đưa về sau/ Đưa về sau một layer","titleLayerAutoMask":"Công cụ vùng chọn tự động AI","titleSelectAll":"Chọn tất cả","titleSelectPixels":"Chọn điểm ảnh","titleSelectDeselect":"Bỏ chọn","titleSelectInvert":"Đảo ngược vùng chọn","titleAutoAdjust":"Điều chỉnh tự động","titleBrightnessContrast":"Độ sáng & độ tương phản","titleTemperatureTint":"Nhiệt độ màu & Sắc thái màu","titleHueSaturation":"Tông màu & độ bão hòa màu","titleVibrance":"Đổ đậm cân bằng","titleColorBalance":"Căn bằng màu","titleColorLookup":"Chọn hiệu ứng tông màu có sẵn","titleExposure":"Phơi sáng","titleCurves":"Chỉnh màu theo đường cong","titleLevels":"Cấp độ","titleThreshold":"Tạo ảnh đen trắng ","titlePosterize":"Đưa về màu cơ bản ","titleDesaturate":"Rửa màu","titleInvert":"Chuyển ngược","titleEffectLibrary":"Kho hiệu ứng","titleSharpen":"làm sắc nét","titleClarity":"Làm rõ ","titleBlur":"làm mờ ","titleGaussianBlur":"Làm nhòe ảnh","titleSmooth":"Làm mịn","titleGrain":"Bụi ảnh","titleNoise":"Thêm bụi ảnh","titleDenoise":"Khử nhiễu ảnh ","titleVignette":"Đổ bóng các góc","titleBloom":"Làm nhòa sáng ","titleGlamour":"Làm mờ ảo ","titleDehaze":"Làm trong ảnh ","titleInnerGlow":"Phát sáng từ bên trong","titleOuterGlow":"Phát sáng từ bên ngoài","titleOutline":"Khung viền","titleInnerShadow":"Tạo bóng bên trong","titleDropShadow":"Tạo đổ bóng","titleFringe":"Trượt tông xanh vàng","titlePixelate":"Hiệu ứng pixel","titleMosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","titleHalftone":"Hiệu ứng Halftone 3 màu trung gian","titleStrokeOutline":"Tại viền","titleZoomIn":"phóng to","titleZoomOut":"thu nhỏ","titleFitScreen":"Màn hình lý tưởng","titleFillScreen":"Toàn màn hình","titleToggleFullScreen":"Bật chế độ toàn màn hình","titleToggleLightDarkMode":"Bật chế độ sáng/tối","titleKeyboardShortcuts":"Phím tắt","titleColorPicker":"Chọn màu","titleAddElement":"Thêm thành phần","titleToolSettings":"Cài đặt công cụ","titleAlignCase":"Căn chỉnh & chữ hoa","add":"Thêm vào","smudge":"Làm ố","target":"Mục tiêu","removeStop":"Xóa lệnh xác nhận trước khi sử dụng thao tác","compare":"So sánh (ghì)","paste":"Dán","noPaste":"Không có gì để dán","emptyPaste":"T! Thử ctrl+v!\"","emptyPasteGlobal":"Không có gì để dán","overlay":"Overlay","sticker":"Nhãn dán ","premium":"Chất lượng cao","red":"Đỏ","green":"Xanh lá cây","blue":"Xanh da trời","range":"Phạm vi","midtones":"Tông trung bình","highlights":"Tông sáng","preserveLuminosity":"Duy trì độ sáng phong cảnh","radius":"Bán kính","threshold":"Tạo ảnh đen trắng ","colorize":"Lên màu","lineSpace":"Khoảng cách các dòng","letterSpace":"Khoảng cách các ký tự","addText":"Thêm văn bản","alignLeft":"Căn trái","alignCenter":"Căn giữa","alignRight":"Căn phải","uppercase":"Chữ hoa","bold":"In đậm","italic":"In nghiêng","full":"Toàn bộ","line":"Dòng","word":"Chữ ","outline":"Khung viền","shadow":"Đổ bống","fixed":"Đã sửa","free":"Cắt tự do","polygon":"Cắt đa giác","magnetic":"Cắt theo viền vẽ xác định","rotateLeft":"Xoay trái","rotateRight":"Xoay phải","flipVertical":"Lật dọc ","flipHorizontal":"Lật ngang","duplicate":"Nhân bản ","delete":"Xóa (DEL)","transform":"Chuyển đổi","distort":"Biến dạng hình học","rasterize":"Hợp nhất về đơn vị điểm ảnh","edit":"Chỉnh sửa","settings":"Cài đặt","styles":"Phong cách","addNew":"Thêm mới","unlock":"Mở khóa","aligned":"Căn chỉnh","mode":"Chế độ","method":"Cách thức","variant":"Variant","restore":"khôi phục lại","ratio":"Tỉ lệ","extract":"Xuất file","constraint":"Ràng buộc","contiguous":"Liền kề","aiAuto":"Công cụ AI tự động","hintRemoved":"Loại bỏ gợi ý","addToCutout":"Thêm vào mặt nạ cắt bỏ","removeFromCutout":"Xóa từ phần mặt nạ cắt bỏ","hardTip":"Mẹo","antiAlias":"Làm mờ khoảng màu giao nhau","blend":"Trộn màu","stroke":"Tạo viền","type":"Dạng cắt","radial":"Chuyển sắc theo hình tròn","linear":"Chuyển sắc theo đường thẳng","patch":"chỉnh sửa tự nhiên","infill":"điền","push":"đẩy","enlarge":"phóng to","shrink":"co lại","swirlRight":"xoáy phải","swirlLeft":"xoáy trái","rectangle":"Hình chữ nhật","roundedRect":"Hình chữ nhật góc tròn","ellipse":"Hình elip","circle":"Hình tròn","triangle":"Hình tam giác","star":"Hình ngôi sao","heart":"Hình trái tim ","plus":"Thêm vào","minus":"Giảm đi","lighten":"làm sáng","darken":"Làm tối","main":"Chính","alter":"Sửa đổi","increase":"Tăng ","decrease":"Giảm","logInNow":"Đăng nhập bây giờ","preserveTransparency":"Duy trì độ trong suốt","neverAskMeAgain":"Không hỏi lại","autoSelectLayer":"Chọn layer tự động","alwaysShowTransform":"Luôn hiển thị biến đổi","showGuides":"Hiển thị hướng dẫn ","snapToGuides":"Hướng dẫn nhanh","loremIpsum":"Lorem ipsum... viết văn bản ở đây...","selectSource":"Chọn nguồn","newSelection":"Lựa chọn mới","addToSelection":"Thêm vào lựa chọn (shift)","removeFromSelection":"Xóa từ lựa chọn (ctrl)","highQualityPreview":"Xem trước chất lượng cao","sampleAllLayers":"Tạo mẫu tất cả layer","elementPremiumDesc":"Đây là thành phần chất lượng cao","addCurvesControlDesc":"Click đúp chuột để thêm hoặc xóa một điểm neo trên đường cong","viewArrangeActiveSelection":"Chọn Văn bản hay layer tương ứng để tiếp tục chỉnh sửa","viewArrangeLayerLocked":"Vị trí layer đã bị khóa, mở khóa để di chuyển. ","viewArrangeNoLayer":"Không có layer nào, hoặc layer đang trống, chọn một layer từ thanh công cụ bên phải","viewCloneNoLayer":"Nhân bản chỉ hoạt động trên layer ảnh, chọn môt layer khác.","viewCloneSourceTooltip":" Chọn nguồn hoặc tô (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Chọn một layer ảnh hoặc văn bản/ thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh để tạo mặt nạ cắt. ","viewCutoutShape":"Cắt theo hình","viewCutoutMagic":"Cắt thông minh","viewCutoutDraw":"Cắt từ hình vẽ","viewCutoutLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","viewDetailNoLayer":"Làm mờ/làm nhọn hay làm ố chỉ hoạt động trên layer hình ảnh (hoặc layer không bị trống), chọn một layer khác. ","viewDrawNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewEraserNoLayer":"Bạn chỉ có thể thể xóa từ layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewFillNoLayer":"Tô màu chỉ hoạt động trên layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewGradientNoLayer":"Đổ màu chuyển sắc chỉ làm việc trên layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewHandDesc":"Nhấp chuột và kéo để di chuyển khung hình.","viewHealNoLayer":"Che khuyết điểm chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewLiquifyNoLayer":"Biến dạng hình ảnh chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewShapeNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewPenNoLayer":"Bút vẽ nét viền nhọn chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewToningNoLayer":"Tông màu chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewTemperNoLayer":"Nhiệt độ màu chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewReplaceNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewReplaceMatchLight":"Đạt độ sáng mục tiêu","viewPickerShades":"Sắc thái","viewPickerTriadic":"Tam bội","viewPickerTetradic":"Tứ bội","viewPickerAnalogous":"Tương tự","viewPickerComplement":"Bổ sung","viewPenPlain":"Trơn","viewPenSketchy":"Thô","viewPenParallel":"Song song","viewPenTrail":"Đường mòn","viewPenShaded":"Bóng mờ","viewPenFurry":"Dạng long","viewPenCrayon":"Bút màu","viewPenInk":"Mực ","viewCropPreset":"Tỉ lệ mẫu ","viewCropNone":"Không","viewCropFixed":"Tỉ lệ cố định","viewCrop1x1":"1:1 (vuông)","viewCrop4x3":"4:3 (màn hình)","viewCrop16x9":"16:9 (màn hình rộng)","viewCrop3x1":"3:1 (toàn cảnh)","viewCrop3x2":"3:2 (máy phim 35mm)","viewCrop21x9":"21:9 (điện ảnh)","viewCrop32x9":"32:9 (siêu rộng)","viewCropOutput":"Kích thước đầu ra","viewCropFBProfile":"Ảnh đại diện Facebook","viewCropFBCover":"Ảnh bìa Facebook","viewCropFBPost":"Bài đăng Facebook","viewCropFBAd":"Quảng cáo Facebook","viewCropInstaProfile":"Ảnh đại diện Instagram","viewCropInstaPost":"Ảnh bìa Instagram","viewCropInstaStory":"Instagram Story","viewCropTwitProfile":"Ảnh đại diện Twitter","viewCropTwitHeader":"Tiêu đề Twitter","viewCropTwitImage":"Ảnh Twitter","viewCropTwitCard":"Thẻ Twitter","viewCropTwitAd":"Quảng cáo Twitter","viewCropYTProfile":"Ảnh đại diện Youtube","viewCropYTChannelArt":"Kênh nghệ thuật Youtube","viewCropYTThumb":"Thumbnail Youtube","viewCropWebMini":"Trang web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Trang web nhỏ 1280x800","viewCropWebCommon":"Trang web phổ biến 1366x768","viewCropWebMedium":"Trang web trung bình 1440x900","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropUHD":"Siêu hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Khổ giấy A4","viewCropPaperA5":"Khổ giấy A5","viewCropPaperA6":"Khổ giấy A6","viewCropPaperLet":"Giấy viết thư, ","historyHalftone":"Hiệu ứng Halftone 3 màu trung gian","historyNoise":"Bụi ảnh ","historyInnerGlow":"Phát sáng từ bên trong","historyOuterGlow":"Phát sáng từ bên ngoài","titleHighlightsShadows":"Làm sáng & đổ bống","copy":"Sao chép","hue":"Tông màu","lightness":"Độ sáng ","duplicated":"Được nhân bản ","deleted":"Đã xóa","noMerger":"Không gộp","layersMerged":"Layer được gộp","imageFlattend":"Ảnh phẳng ","noRasterization":"Không phải văn bản/thành phần","layerRasterized":"Layer được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh","selectionEmpty":"Không có gì trong lựa chọn","noLayerSelected":"Không có layer nào được chọn","notAImageLayer":"Không phải một layer ảnh ","historyHighlightsShadows":"Làm sáng & đổ bống","photoEditorHome":"Trang chủ chỉnh sửa","xForExpress":"Pixlr X cho Express","eForEditor":"Pixlr E cho Editor","pricingPlan":"Go Advanced","hiUser":"Chào bạn","logout":"Đăng xuất","login":"Đăng nhập","loginEditor":"đăng nhập vào trình chỉnh sửa ảnh","mySubscription":"Gói đăng ký của tôi","eTitle":"Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr E - công cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí","eMetaDesc":"Tìm kiếm trình chỉnh sửa nâng cao ngay trên trình duyệt của bạn? Pixlr E là trình chỉnh sửa ảnh hiện đại thế hệ mới! Không cần cài đặt, không cần đăng ký. Chỉnh sửa miễn phí ngay trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại. ","eMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - Trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí","strokeOutlineOnly":"Chỉ viền ","titlePreferences":"Ưu tiên","titleEditText":"Chỉnh sửa văn bản ","titleSelectSave":"Lưu lựa chọn","titleSelectRestore":"Khôi phục lựa chọn","titleDetails":"Chi tiết","titleZoomBlur":"Thu phóng mờ","titleSelectConvert":"Chuyển đổi sang mặt nạ","titleLayerAddMask":"Thêm mặt nạ","titleLayerApplyMask":"Áp dụng mặt nạ","titleLayerDeleteMask":"Xóa mặt nạ","titleLayerResetMask":"Hoàn lại mặt nạ","titleLayerInvertMask":"Đảo ngược mặt nạ","titleLayerMoreMask":"Thêm mặt nạ","titleLayerExtractMask":"Xuất mask thành một layer","titleLayerConvertMask":" Chuyển đổi mặt nạ để lựa chọn","clear":"Xóa","punchout":"Punch out","bezier":"Đường cong Benzier","maskApplied":" Áp dụng mặt nạ","selectionSaved":"Lưu vùng chọn","viewArrangeSelection":"Kích hoạt vùng chọn, kéo để di chuyển / cắt vùng chọn.","viewCutoutGradient":"Mặt nạ vùng chọn chuyển sắc","viewOBarAskPrerezise":"Yêu cầu thay đổi kích thước hình ảnh","viewOBarAskLayertype":"Yêu cầu loại layer được thêm vào","historySelectionRestore":"Khôi phục lựa chọn","historySelectionCut":"Cắt với vùng chọn","historySelectionCopy":"Sao chép với vùng chọn","historyZoom":"Thu phóng mờ","historyConvertMaskToSelection":"Chuyển đổi sang vùng chọn","historyConvertSelectionToMask":"Chuyển đổi sang mặt nạ","historyApplyMask":"Áp dụng mặt nạ","border":"Biên","continue":"Tiếp tục","titleBrowseElements":"Xem thêm thành phần ","unlocked":"Mở khóa","viewOBarLockUnlockLayer":"Khóa / mở khóa vị trí layer ","viewOBarShowHideLayer":"Hiển thị / Ẩn layer ","titleBevel":"Tạo hình đường viền bevel","elevation":"Độ cao","depth":"Độ sâu","dialogBevelHighColor":"Màu tạo độ bật","dialogBevelShadowColor":"Màu tạo bóng","dialogBevelHighOpacity":"Đánh dấu độ mờ","dialogBevelShadowOpacity":"Đánh dấu độ bóng","historyBevel":"Tạo hình đường viền bevel","viewOBarScollZoom":"Sử dụng con lăn để thu phóng","stockByPixlr":"Stock by Pixlr","titleSobel":"Tìm góc cạnh","titleScanlines":"Đường quét","newSize":"Kích thước mới","vertical":"Theo chiều dọc","sizeWeb":"Trang web","historySobel":"Tìm góc","historyScanlines":"Đường quét","error":"Error","genericError":"Something went wrong, please try again later.","offline":"Offline","genericOffline":"You are not online, check your internet connection and try again.","rememberMe":"Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới","forgotPass":"Quên mật khẩu?","notMember":"Chưa là thành viên?","signUpNow":"Đăng ký ngay!","signUp":"Đăng ký","alreadyMember":"Đã là thành viên?","loginHere":"Đăng nhập ở đây!","code":"Mã code","verifyAcc":"Xác thực tài khoản của bạn","verify":"Xác thực","resend":"Gửi lại lần nữa?","didNotReceiveCode":"Tôi chưa nhận được mã!","backReg":"Quay lại đăng ký","forgottenPass":"Bạn không nhớ ra mật khẩu?","resetPassDesc":"Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.","reqCode":"Yêu cầu Mã code","resetPass":"Đặt lại mật khẩu","newPass":"Mật khẩu mới ","updatePass":"Mật khẩu được cập nhật","terms":"Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.","agree":"Đồng ý","sentCodeDesc":"Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.","loginFb":"Đăng nhập bằng facebook","loginGoogle":"Đăng nhập bằng Google","oldPass":"Mật khẩu cũ","newEmail":"Email mới","above16":"Tôi từ 16 tuổi trở lên","readAgreements":"Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.","pixlrLogin_MinPassword":"Độ dài tối thiểu 8 ký tự.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","pixlrLogin_EmailNotExists":"Email này không tồn tại.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"Email này đã tồn tại.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","pixlrLogin_WrongCode":"Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Đã cập nhật thành công email","pixlrLogin_CodeExpired":"Mã đã hết hạn.","pixlrLogin_FailedResendCode":" Không gửi lại được mã.","pixlrLogin_ServerError":"Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.","pixlrLogin_MaxPassword":"Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.","profile":"Hồ sơ","subscription":"Đăng ký","username":"Tên tài khoản","language":"Ngôn ngữ","password":"Mật khẩu","changePassword":"Thay đổi mật khẩu","newsletter":"Bản tin","receiveNewsletter":"Nhận bản tin từ Pixlr","myAccount":"Tài khoản của tôi","myDownloads":"Đã tải xuống","creatorDashboard":"Creator Dashboard","menu":"THỰC ĐƠN","changeEmail":"Thay đổi địa chỉ email","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View More","accept":"ĐỒNG Ý","licenseAgreement":"Hợp đồng cấp phép","termsOfUse":"Điều khoản sử dụng","privacyPolicy":"Chính sách bảo mật","cookiePolicy":"Cookie","toolFrame":"Frame / Image Holder","toolFrameDesc":"Define an area to place an image and cut it to a variety of shapes, the placed image is auto scaled and cropped to fit. Frames are an essential part of creating re-usable Templates.","titleAddImage":"Thêm ảnh","titleChangeImage":"Change image","titleExport":"Export","titleExportTemplate":"Export Template","titleQuickExportImage":"Quick export image as PNG","titleQuickExportLayer":"Quick export layer as PNG","titlePositionFrame":"Position frame","titlePositionContent":"Position image","titleAutoFitContent":"Refit image","titleRemoveFrameImage":"Remove image","titleAutoPop":"Auto pop","titleAutoBW":"Auto B&W","titleGlitch":"Glitches","titleRGBSplit":"RGB Split","titleInterference":"Interference","titleSlice":"Slice","titlePolarCoordinates":"Polar Coordinates","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Copy layer","titlePasteLayer":"Paste layer","id":"id","component":"Component","working":"Working","pixel":"Pixel","percent":"Percent","scale":"Scale","none":"Không","pos":"Pos","position":"Position","frame":"Frame","design":"Design","custom":"custom","colors":"Colors","element":"Element","level":"Level","offset":"Offset","onlyImageLayer":"Only image layer","format":"Format","mirror":"Mirror","fourWay":"Four way","curve":"Curve","arc":"Arc","half":"Half","spread":"Spread","horizontal":"Horizontal","layerAdded":"Layer Added","addFrame":"Add frame","toggle":"Toggle","gradient":"Đổ màu chuyển sắc","pattern":"Mẫu ","setImage":"Set image","distance":"Distance","direction":"Direction","flip":"Lật","overlap":"Overlap","rotate":"Xoay","symmetry":"Symmetry","seed":"Seed","viewShapeModeDraw":"Same layer pixel drawing","viewShapeModeDesign":"One vector shape per layer","viewAll":"Xem tất cả","historyProjects":"Latest projects","templates":"Mẫu thử","useTemplate":"Use this template","recommendedTemplate":"Recommended templates","simpleCollage":"Simple collage","allYourProjects":"All your projects","aboutHistory":"If you want to keep a document then click the heart icon to pin it. History is only saved temporary in the browser cache, all documents will be deleted if you clear the cache or if your run any cleaning routine. If you want to save for long term either download as .PXD or export as template.","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Shape settings","historyAddshape":"Add shape","historyPasteshape":"Paste shape","historyDuplicateshape":"Duplicate shape","historyDeleteshape":"Delete shape","historyShapeType":"Dạng cắt","historyShapeFill":"Làm đầy","historyShapeShape":"Da shape","historyShapeOutline":"Nét bên ngoài ","historyOpenimage":"Tải ảnh lên","historyDropimage":"Drop image","historyAddimage":"Thêm ảnh","historyPasteimage":"Dán ảnh ","historyExtractimage":"Giản nén ảnh","historyDuplicateimage":"Nhân bản ảnh","historyAddemptyimage":"Thêm layer ","historyNewemptyimage":"Ảnh mới","historyDeleteimage":"Xóa ảnh","historyFrame":"Frame","historyAddframe":"Add frame","historyPasteframe":"Paste frame","historyDuplicateframe":"Duplicate frame","historyDeleteframe":"Delete frame","historyFrameContentAdd":"Add frame image","historyFrameContentReplace":"Change frame image","historyFrameContentDelete":"Remove frame image","historyRasterizetext":"Văn bản được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh ","historyRasterizeframe":"Rasterized frame","historyRasterizeelement":"Thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh ","historyRasterizeshape":"Rasterized shape","historyTextLetterspace":"Khoảng cách các ký tự","historyTextLinespace":"Khoảng cách các dòng","historyTextCurve":"Curve","historyimage":"Hình ảnh","historyStackArrange":"Arrange group","historyMove":"Move","historyResize":"Resize","historyStackMove":"Move group","historyStackResize":"Resize group","historyStackRotate":"Rotate group","historyFrameShape":"Hình dạng","historyFrameShadow":"Đổ bóng","historyFrameOutline":"Nét bên ngoài ","historyFrameSettings":"Frame settings","historyPop":"Auto pop","historyBw":"Auto B&W","historySlice":"Slice","historyRgbSplit":"RGB split","historyInterference":"Interference","historyPolarCoordinates":"Polar Coordinates","premiumFree":"Free Premium","premiumGoNow":"Get Premium now","premiumTryFree":"Try Premium for free","premiumFeaturePitchOne":"Growing library of Templates","premiumFeaturePitchTwo":"One-click background removal","premiumFeaturePitchThree":"Hundreds of exclusive fonts","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio and other features","premiumFeaturePitchFive":"Ad free & downloadable version ..","premiumSneakySalesPitch":"Skip ads and test premium for free today!","premiumTemplateSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium templates from well known artists to kick off your design","premiumFontSalesPitch":"Get access to hundreds of unique and Premium fonts from well known artists to use in your designs.","premiumCutoutSalesPitch":"With one click, instantly remove image backgrounds with the Pixlr AI included in Premium.","premiumElementSalesPitch":"Add extra flair to your design with several thousands of extra premium elements.","premiumStudioSalesPitch":"Get access to the Premium Studio tools to create even more impressive images and designs in just a click.","titleTogglePreview":"Toggle preview mode","historyDescription":"From the local temporary cache, to save a project long term save it as pxd or export as pxz.","historyShapeShadow":"Đổ bóng","historyTextFill":"Làm đầy","historyFitContent":"Refit image","historyFrameContent":"Frame image"}