Login / singn upSign up / Log in Get premiumTry Premium
Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Cookie. ĐỒNG Ý

Photo editor & Design maker

Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.

Tải ảnh lên

Các dự án gần đây nhất Xem tất cả

Từ bộ nhớ tạm thời cục bộ, để lưu dự án lâu dài, hãy lưu dự án dưới dạng pxd hoặc xuất dưới dạng pxz.

Gợi ý các mẫu Xem thêm

Trendy and high quality templates hand picked by our team.

{"user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD","country":"US","id":"-"},"eligibleFreeTrial":true,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"common-email":"Email","common-login":"Đăng nhập","common-password":"Mật khẩu","common-rememberMe":"Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới","common-forgotPass":"Quên mật khẩu?","common-notMember":"Chưa là thành viên?","common-signUpNow":"Đăng ký ngay!","common-signUp":"Đăng ký","common-country":"Nước","common-back":"Trở về","common-alreadyMember":"Đã là thành viên?","common-loginHere":"Đăng nhập ở đây!","common-code":"Mã code","common-verifyAcc":"Xác thực tài khoản của bạn","common-verify":"Xác thực","common-resend":"Gửi lại lần nữa?","common-didNotReceiveCode":"Tôi chưa nhận được mã!","common-backReg":"Quay lại đăng ký","common-forgottenPass":"Bạn không nhớ ra mật khẩu?","common-resetPassDesc":"Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.","common-reqCode":"Yêu cầu Mã code","common-resetPass":"Đặt lại mật khẩu","common-newPass":"Mật khẩu mới ","common-oldPass":"Mật khẩu cũ","common-updatePass":"Mật khẩu được cập nhật","common-terms":"Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật","common-regNewsletter":"Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các email thông tin ưu đãi khác từ Pixlr.","common-regRecommendations":"Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.","common-agree":"Đồng ý","common-sentCodeDesc":"Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.","common-newEmail":"Email mới","common-above16":"Tôi từ 16 tuổi trở lên","common-readAgreements":"Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.","common-enterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-enterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-refuse":"TỪ CHỐI","common-changeEmail":"Thay đổi địa chỉ email","common-changePassword":"Thay đổi mật khẩu","common-EnterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-EnterValidCountry":"Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.","common-EnterValidNewsletter":"Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.","common-MinPassword":"Độ dài tối thiểu 8 ký tự.","common-InvalidPassword":"Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-EmailNotExists":"Email này không tồn tại.","common-EmailAlreadyExists":"Email này đã tồn tại.","common-SuccessReSendCodeToEmail":"Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-SuccessSendCodeEmail":"Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-EnterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-WrongCode":"Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.","common-SuccessUpdatePassword":"Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.","common-EmailAlreadyExistVerify":"Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.","common-EmailSuccessVerified":"Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!","common-EmailUpdated":"Đã cập nhật thành công email","common-CodeExpired":"Mã đã hết hạn.","common-FailedResendCode":" Không gửi lại được mã.","common-ServerError":"Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.","common-ResetPasswordRequired":"Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.","common-EnterValidPassword":"Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.","common-MaxPassword":"Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..","common-RequestCodeTooFrequent":"Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.","common-3TimesFailedAttempts":"Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.","common-TryAgainUsingWebBrowser":"Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại","common-PleaseCompleteCaptcha":"in vui lòng hoàn thành Mã ngẫu nhiên","common-CannotUseSamePassword":"Không cập nhật được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu!","common-CannotLeaveEmpty":"Không để trống ","common-InvalidEmailOrPassword":"Email hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-verificationCodeReceived":"Bạn sẽ nhận được mã xác minh nếu {email} được đăng ký với chúng tôi.","common-UserNotExists":"Người dùng không tồn tại!","common-CaptchaValidationFailed":"Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên!","common-PleaseUseSocialOrForgetPassword":"This account is registered via {social}. Please login via {social} or click forget password","common-SendResetCode":"Send password reset code","common-setPassword":"Set Password","common-deleteMyAccount":"Delete My Account","common-sadToSeeYouGoWhyLeaving":"It’s sad to see you go. Life happens, we understand. But would you mind sharing with us why you’re leaving Pixlr?","common-leavingBecause":"I’m leaving Pixlr because :","common-leavingReasonDefault":"Choose your reason","common-leavingReasons1":"I have a duplicate account","common-leavingReasons2":"I’m using another site","common-leavingReasons3":"I have privacy concern","common-leavingReasons4":"I’m getting too many emails","common-leavingReasons5":"I can't find the right feature","headerphotoEditorHome":"Photo editor pixlr home","headerLoginEditor":"Login or Sign up to photo editor","headerSignUpLogIn":"Sign up / Log in","headerTryPremium":"Try Premium","headerWebApps":"Web apps","headerPricing":"Pricing & Free trial","headerDesktopApps":"Desktop apps","headerMobileApps":"Mobile apps","headerOtherPlatforms":"Other Platforms","headerOtherServices":"Other services","headerStockByPixlr":"Stock by Pixlr","headerPixlrTemplates":"Pixlr templates","headerHelpAndLearn":"Help & Learn","headerVideoTutorials":"Video tutorials","headerLearnAndEducation":"Learn & Education","headerContactAndSupport":"Contact & Support","headerLanguage":"Language","headerStoriesByPixlr":"Stories by Pixlr","historyDropShadow":"Tạo đổ bóng","historyMosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","historyPixelate":"Hiệu ứng điểm ảnh","historyFringe":"Trượt tông xanh vàng ","historyDehaze":"Làm trong ảnh","historyGlamour":"Làm mờ ảo","historyBloom":"Làm nhòa sáng","historyVignette":"Đổ bóng các góc","historyGrain":"Bụi ảnh","historyDenoise":"Khử nhiễu ảnh","historySmooth":"Làm mịn","historyGaussian":"Làm nhòe ảnh","historyBlur":"Làm mờ","historyClarity":"Làm rõ","historySharpen":"Làm sắc nét","historyInvert":"Chuyển ngược","historyDesaturate":"Rửa màu","historyPosterize":"Đưa về màu cơ bản","historyThreshold":"Tạo ảnh đen trắng","historyWhite":"Trắng","historyBlack":"Đen","historyLevels":"Cấp độ","historyCurves":"Chỉnh màu theo đường cong","historyExposure":"Phơi sáng","historyLookup":"Chọn hiệu ứng tông màu có sẵn","historyBalance":"Cân bằng màu","historyVibrance":"Đổ đậm cân bằng","historyHueSaturation":"Tông màu & Độ bão hòa màu","historyTemperatureTint":"Nhiệt độ màu & Sắc thái màu","historyBrightnessContrast":"Độ sáng & Độ tương phản","historyAuto":"Điều chỉnh tự động","historyStroke":"Tạo viền","historySelectionInvert":"Đảo ngược vùng chọn","historySelectionPixels":"Chọn điểm ảnh","historySelectionAll":"Chọn tất cả","historySelectionMove":"Di chuyển vùng chọn","historyDeselect":"Bọ chọn","historyRotate":"Xoay","historyFlip":"Lật","historyOrder":"Thứ tự layer","historyMerge":"Gộp layer","historyMaskInvert":"Đảo ngược mặt nạ để cắt bỏ","historyMask":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","historyBackground":"Nền","historyStraighten":"Làm đậm","historyEraser":"Xóa","historyPen":"Bút vẽ nét viền nhọn","historyTemper":"Khử màu","historyToning":"Chỉnh tông","historyDetail":"Chi tiết","historyCrop":"Cắt","historyClone":"Nhân bản","historyDraw":"Vẽ","historyMarquee":"Tạo vùng chọn cơ bản","historyLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","historyWand":"Tạo vùng chọn đơn sắc","historyTextChange":"Thay đổi văn bản","historyTextSettings":"Cài đặt văn bản","historyLiquify":"Biến dạng hình ảnh ","historyFill":"Tô màu ","historyLayerLocked":"Mở khóa layer","historyGradient":"Đổ màu chuyển sắc","historyShape":"Hình dạng","historyDistort":"Biến dạng hình học","historyArrange":"Sắp xếp","historyFilter":"Bộ lọc","historyAdjust":"Điều chỉnh","historyEffect":"Hiệu ứng ","historyText":"Văn bản ","historyTextBackground":"Nền","historyTextOutline":"Nét bên ngoài","historyTextShadow":"Đổ bóng","historyTextItalic":"In nghiên","historyTextBold":"In đậm","historyTextUppercase":"Chữ hoa","historyTextAlign":"Căn chỉnh","historyTextFont":"Phong chữ","historyTextSize":"Kích thức","historyLayerName":"Tên layer","historyLayerVisible":"Khả năng hiển thị ","historyLayerBlendMode":"Chế độ hòa trộn","historyLayerOpacity":"Độ trong suốt ","historyClear":"Xóa ","historyDeletetext":"Xóa văn bản","historyDuplicatetext":"Nhân bản văn bản ","historyPastetext":"Dán văn bản ","historyAddtext":"Thêm văn bản","historyDeleteelement":"Xóa thành phần","historyDuplicateelement":"Nhân bản thành phần","historyAddelement":"Thêm thành phần","layerFlattenImage":"Làm phẳng ảnh","layerMergeVisible":"Hợp nhất thấy được","layerMergeDown":"Hợp nhất xuống (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Tinh chỉnh phong cảnh","blendModeColor":"Màu ","blendModeSaturation":"Độ bão hòa màu","blendModeHue":"Tông màu","blendModeExclusion":"Giới hạn","blendModeDifference":"Phân biệt","blendModeSoftLight":"Sáng nhạt","blendModeHardLight":"Sáng đậm","blendModeColorBurn":"Tăng tương phản tối","blendModeColorDodge":"Tăng tương phản sáng","blendModeLighten":"Làm sáng","blendModeDarken":"Làm tối","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Màn hình","blendModeMultiply":"Nhân lên","blendModeNone":"Không","viewOBarDel":"Xóa layer (DEL)","viewOBarDup":"Nhân bản layer","viewOBarSnap":"Hướng dẫn nhanh","viewOBarShowGu":"Hiển thị hướng dẫn","viewOBarSet":"Cài đặt ","viewOBarNav":"Điều hướng","layerSettings":"Thiết lập các layer","hasCutout":"Chứa mặt nạ cắt bỏ","documentActions":"Các thao tác hoạt động của tệp","historyDuplicate":"Nhân bản ","historyUnpin":"Bỏ ghim","historyPin":"Ghim","historyDelete":"Xóa ","historyClearConfirm":"Bạn chắc chắn muốn xóa Lịch sử?","sizeUltraHD":"Siêu hd","sizeFullHD":"Full hd","pinnedProjects":"Các dự án được ghim","clearHistory":"Xóa lịch sử","noHistory":"Không có hình ảnh nào trong lịch sử hoạt động. ","backToEditor":"Quay về chỉnh sửa","addCurrent":"Thêm vào file hiện tại","stockSearch":"Tìm kiếm mẫu","createNew":"Tạo mới ","history":"Lịch sử","dropFile":"Thả để mở tệp","loadURL":"Tải link url","openImage":"Tải ảnh lên","sinceNow":"Mới đây","sinceMinutes":"%d phút trước","sinceMinute":"Một phút trước","sinceHours":"%d giờ trước","sinceHour":"Một giờ trước","sinceDays":"%d ngày trước","sinceDay":"Một ngày trước","shadows":"Đổ bóng ","contrast":"Độ tương phản","brightness":"Độ sáng","tint":"Sắc thái màu","temperature":"Nhiệt độ màu","saturation":"Độ bão hòa màu","vibrance":"Đổ đậm cân bằng","sharpen":"Làm sắc nét","layerCreated":"Layer được tạo","noCutout":"Không có mặt nạ","straighten":"Làm đậm","invert":"Chuyển ngược","dialogAiCutoutTitle":" Công cụ mặt nạ AI","dialogSaveCalculate":"..dang tính","dialogSaveHigh":"Nhanh","dialogSaveMed":"Trung bình","dialogSaveLow":"Chậm","dialogSaveFileType":"Kiểu tệp","dialogSaveTitle":"Lưu hình ảnh","dialogResizeApplyAll":"Khi thay đổi kích thước, tất cả các layer sẽ được thu nhỏ theo tỷ lệ.,","dialogResizeContrain":"Các tỷ lệ ràng buộc","dialogPreResizeMaxSize":"Tối đa %d px","dialogPreResizeExif":"Tự động xoay dựa trên exif","dialogPreResizeInfo2":",đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn. ","dialogPreResizeInfo1":"Ảnh bạn chọn có kích thước quá lớn","dialogPreResizeTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh","dialogOpenURLHeadline":"Địa chỉ hỉnh ảnh","dialogOpenURLTitle":"Mở địa chỉ hình ảnh","dialogLoadError":"Một số lỗi xảy ra trong lúc tải hình ảnh, xin vui lòng tải lại sau...","dialogLoadLoadingFrom":"Đang tải từ %s đến %s ...","dialogLoadPrepare":"Đang hoàn tất...,","dialogLoadTitle":"Đang tải","dialogChoiceHeadline":"Bạn muốn thêm hình ảnh ở trang thiết kế hiện tại hay tạo một trang thiết kế mới?","dialogChoiceTitle":"Tải ảnh lên","dialogAddLayerHL":"Chọn kiểu layer để thêm vào","dialogAddLayerTitle":"Thêm layer","offsetY":"Tọa độ y","offsetX":"Tọa độ x","maximize":"Tối đa","minimize":"Tối thiểu","fill":"Tô màu","fit":"Khớp","tolerance":"Khoảng màu chọn","reset":"Cài đặt lại","density":"Độ dày đặc","strength":"Đổ đậm","download":"Tải về","advanced":"Nâng cao","left":"Bên trái","top":"Trên cùng","hidden":"Ẩn ","visible":"Hiển thị","layers":"Các layer","layer":"Layer","shape":"Hình dạng","color":"Màu","erase":"Xóa","back":"Trở về","blur":"Làm mờ","paint":"Tô màu","brush":"Tạo nét vẽ bằng cọ","aspect":"Khung hình","tool":"Công cụ","angle":"Góc","drawing":"Vẽ","empty":"Trống","draw":"Vẽ","text":"Văn bản","font":"Phong chữ","quality":"Chất lượng","spikes":"Gai","source":"Nguồn","step":"Bước","feather":"Làm mềm biên","opacity":"Độ mờ đục","image":"Ảnh","transparency":"Độ trong suốt","softness":"Độ mềm ảnh","size":"Kích thước","loading":"Đang tải ","load":"Tải","open":"Mở","save":"Lưu","loadMore":"Hiển thị thêm","search":"Tìm kiếm","template":"Mẫu sẵn","create":"Tạo","background":"Nền","max":"Tối đa","blendMode":"Chế độ hòa trộn","original":"Gốc","close":"Đống","cancel":"Hủy","ok":"Đồng ý","amount":"Lượng áp dụng","apply":"Áp dụng","height":"Chiều cao","width":"Chiều rộng","untitled":"Không tiêu đề","name":"Tên ","frequency":"Tần số","locked":"Đã khóa","historyCut":"Cắt","historyTransform":"Chuyển đổi","historyReplace":"Thay thế màu","historyOpen":"Mở ","toolKB":"Phím tắt","toolArrange":"Sắp xếp","toolArrangeDesc":"Thay đổi kích thước hình ảnh và khung màn, di chuyển, chuyển đổi và thay đổi cài đặt layer","toolMarquee":"Tạo vùng chọn","toolMarqueeDesc":"Tạo vùng chọn với công cụ vùng chọn hình vuông và tròn","toolLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","toolLassoDesc":"Tạo vùng chọn tự do, đa giác, đường cong, theo viền vẽ hoặc tùy ý lên hình ảnh. ","toolWand":"Tạo vùng chọn đơn sắc","toolWandDesc":"Để lựa chọn những vùng màu sắc tương tự nhau. ","toolCrop":"Cắt ","toolCropDesc":"Cắt, tỉa và làm thẳng khung màn theo khung tự do hay có sẵn. ","toolCutout":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","toolCutoutDesc":"Chọn vùng và loại bỏ nền, cắt bỏ chi tiết hoặc layer. ","toolLiquify":"Biến dạng hình ảnh","toolLiquifyDesc":"Phóng to, thu nhỏ và làm nổi bật các phần trong ảnh. Sử dụng Biến dạng hình ảnh để thực hiện các điều chỉnh tinh tế cho ảnh chân dung và các hình ảnh khác","toolHeal":"Che khuyết điểm","toolHealDesc":"Loại bỏ đốm, khuyết điểm và tinh chỉnh hình ảnh. ","toolClone":"Nhân bản ","toolCloneDesc":"Vẽ theo và sao chép mẫu từ một vùng nào đó trong ảnh. ","toolDetail":"Làm mờ/ Làm sắc nét/ Làm ố","toolDetailDesc":"Làm mờ, làm sắc nét hay làm ố chi tiết trong ảnh. ","toolToning":"Tăng tương phản sáng/tối","toolToningDesc":"Làm sáng hoặc làm tối vùng của ảnh để làm bật vùng tối hay vùng sáng mờ.","toolTemper":"Khử/ Tô màu","toolTemperDesc":"Quét độ đậm, độ bão hòa hay nhiệt độ màu lên vùng chọn để làm bật hay giảm lượng màu cho ảnh. ","toolPen":"Bút vẽ nét viền nhọn","toolPenDesc":"Sử dụng các kiểu bút khác nhau như bút màu, mực hay kiểu đuôi để vẽ.","toolDraw":"Vẽ ","toolDrawDesc":"Vẽ với các kiểu cọ và màu khác nhau.","toolEraser":"Xóa","toolEraserDesc":"Xóa các chi tiết trong hình với cọ, kết hợp với công cụ cắt để có được kết qủa tốt hơn. ","toolFill":"Tô màu","toolFillDesc":"Tô toàn vùng với một màu đơn sắc. ","toolGradient":"Đổ màu chuyển sắc","toolGradientDesc":"Trộn màu đơn và màu ở dạng trong suốt. ","toolReplace":"Đổi màu","toolReplaceDesc":"Vẽ lên vùng chọn để thay đổi màu. ","toolShape":"Hình dạng","toolShapeDesc":"Vẽ các hình dạng pixel hoặc vector khác nhau như hình vuông, hình tròn, đường thẳng và hơn thế nữa.","toolAddText":"Văn bản","toolAddTextDesc":"Thêm một layer văn bản mới hoặc sử dụng mẫu văn bản có sẵn.","toolPicker":"Chọn màu","toolPickerDesc":"Chọn màu từ ảnh. ","toolZoom":"Phóng to","toolZoomDesc":"Phóng to hay thu nhỏ chi tiết. ","toolHand":"Di chuyển","toolHandDesc":"Di chuyển ảnh khi phóng to ảnh. Giữ thanh cuốn ở bất kỳ công cụ nào. ","colorSwitch":"Đổi màu (X)","titleFile":"Tệp","titleEdit":"Chỉnh sửa","titleLayer":"Layer","titleSelect":"Chọn","titleAdjustment":"Di chuyển","titleFilter":"Bộ lọc","titleView":"Xem","titleHelp":"Hỗ trợ","titleNewImage":"Ảnh mới","titleOpenImage":"Tải ảnh lên","titleOpenURL":"Mở địa chỉ hình ảnh","titleStockSearch":"Tìm kiếm mẫu","titleSave":"Lưu","titlePrint":"In","titleClose":"Đóng","titleUndo":"Hoàn tác","titleRedo":"Hoàn lại","titleCut":"Cắt","titleCopy":"Sao chép","titleClear":"Xóa","titlePaste":"Dán","titleFreeTransform":"Chuyển đổi tự do","titleFreeDistort":"Biến dạng hình học tự do","titleTransform":"Chuyển đổi","titleRotateLeft":"Xoay trái/ccw","titleRotateRight":"Xoay phải/cw","titleFlipHorizontal":"Lật ngang","titleFlipVertical":"Lật dọc ","titleStroke":"Tạo viền","titleFill":"Tô màu","titleCrop":"Cắt ","titleTrim":"Gọt","titleNewLayer":"Layer mới","titleDuplicateLayer":"Nhân bản layer","titleImageLayer":"Thêm ảnh ở một layer khác","titleElementLayer":"Thêm thành phần ở một layer khác","titleURLLayer":"Thêm link URL ở một layer khác","titleDeleteLayer":"Xóa layer","titleRasterizeLayer":"Hợp nhất layer","titleLayerUp":"Đưa lên trước / Đưa lên trước một layer","titleLayerDown":"Đưa về sau/ Đưa về sau một layer","titleLayerAutoMask":"Công cụ vùng chọn tự động AI","titleSelectAll":"Chọn tất cả","titleSelectPixels":"Chọn điểm ảnh","titleSelectDeselect":"Bỏ chọn","titleSelectInvert":"Đảo ngược vùng chọn","titleAutoAdjust":"Điều chỉnh tự động","titleBrightnessContrast":"Độ sáng & độ tương phản","titleTemperatureTint":"Nhiệt độ màu & Sắc thái màu","titleHueSaturation":"Tông màu & độ bão hòa màu","titleVibrance":"Đổ đậm cân bằng","titleColorBalance":"Căn bằng màu","titleColorLookup":"Chọn hiệu ứng tông màu có sẵn","titleExposure":"Phơi sáng","titleCurves":"Chỉnh màu theo đường cong","titleLevels":"Cấp độ","titleThreshold":"Tạo ảnh đen trắng ","titlePosterize":"Đưa về màu cơ bản ","titleDesaturate":"Rửa màu","titleInvert":"Chuyển ngược","titleEffectLibrary":"Kho hiệu ứng","titleSharpen":"làm sắc nét","titleClarity":"Làm rõ ","titleBlur":"làm mờ ","titleGaussianBlur":"Làm nhòe ảnh","titleSmooth":"Làm mịn","titleGrain":"Bụi ảnh","titleNoise":"Thêm bụi ảnh","titleDenoise":"Khử nhiễu ảnh ","titleVignette":"Đổ bóng các góc","titleBloom":"Làm nhòa sáng ","titleGlamour":"Làm mờ ảo ","titleDehaze":"Làm trong ảnh ","titleInnerGlow":"Phát sáng từ bên trong","titleOuterGlow":"Phát sáng từ bên ngoài","titleOutline":"Khung viền","titleInnerShadow":"Tạo bóng bên trong","titleDropShadow":"Tạo đổ bóng","titleFringe":"Trượt tông xanh vàng","titlePixelate":"Hiệu ứng pixel","titleMosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","titleHalftone":"Hiệu ứng Halftone 3 màu trung gian","titleStrokeOutline":"Tại viền","titleZoomIn":"phóng to","titleZoomOut":"thu nhỏ","titleFitScreen":"Màn hình lý tưởng","titleFillScreen":"Toàn màn hình","titleToggleFullScreen":"Bật chế độ toàn màn hình","titleKeyboardShortcuts":"Phím tắt","titleColorPicker":"Chọn màu","titleAddElement":"Thêm thành phần","titleToolSettings":"Cài đặt công cụ","add":"Thêm vào","smudge":"Làm ố","target":"Mục tiêu","removeStop":"Xóa lệnh xác nhận trước khi sử dụng thao tác","compare":"So sánh (ghì)","paste":"Dán","noPaste":"Không có gì để dán","emptyPaste":"T! Thử ctrl+v!\"","emptyPasteGlobal":"Không có gì để dán","overlay":"Overlay","sticker":"Nhãn dán ","premium":"Chất lượng cao","red":"Đỏ","green":"Xanh lá cây","blue":"Xanh da trời","range":"Phạm vi","midtones":"Tông trung bình","highlights":"Tông sáng","preserveLuminosity":"Duy trì độ sáng phong cảnh","radius":"Bán kính","threshold":"Tạo ảnh đen trắng ","colorize":"Lên màu","lineSpace":"Khoảng cách các dòng","letterSpace":"Khoảng cách các ký tự","addText":"Thêm văn bản","alignLeft":"Căn trái","alignCenter":"Căn giữa","alignRight":"Căn phải","uppercase":"Chữ hoa","bold":"In đậm","italic":"In nghiêng","full":"Toàn bộ","line":"Dòng","word":"Chữ ","outline":"Khung viền","shadow":"Đổ bống","fixed":"Đã sửa","free":"Cắt tự do","polygon":"Cắt đa giác","magnetic":"Cắt theo viền vẽ xác định","rotateLeft":"Xoay trái","rotateRight":"Xoay phải","flipVertical":"Lật dọc ","flipHorizontal":"Lật ngang","duplicate":"Nhân bản ","delete":"Xóa (DEL)","transform":"Chuyển đổi","distort":"Biến dạng hình học","rasterize":"Hợp nhất về đơn vị điểm ảnh","edit":"Chỉnh sửa","settings":"Cài đặt","styles":"Phong cách","addNew":"Thêm mới","unlock":"Mở khóa","aligned":"Căn chỉnh","mode":"Chế độ","method":"Cách thức","variant":"Variant","restore":"khôi phục lại","ratio":"Tỉ lệ","extract":"Xuất file","constraint":"Ràng buộc","contiguous":"Liền kề","aiAuto":"Công cụ AI tự động","hintRemoved":"Loại bỏ gợi ý","addToCutout":"Thêm vào mặt nạ cắt bỏ","removeFromCutout":"Xóa từ phần mặt nạ cắt bỏ","hardTip":"Mẹo","antiAlias":"Làm mờ khoảng màu giao nhau","blend":"Trộn màu","stroke":"Tạo viền","type":"Dạng cắt","radial":"Chuyển sắc theo hình tròn","linear":"Chuyển sắc theo đường thẳng","push":"đẩy","enlarge":"phóng to","shrink":"co lại","swirlRight":"xoáy phải","swirlLeft":"xoáy trái","rectangle":"Hình chữ nhật","roundedRect":"Hình chữ nhật góc tròn","ellipse":"Hình elip","circle":"Hình tròn","triangle":"Hình tam giác","star":"Hình ngôi sao","heart":"Hình trái tim ","plus":"Thêm vào","minus":"Giảm đi","lighten":"làm sáng","darken":"Làm tối","main":"Chính","alter":"Sửa đổi","increase":"Tăng ","decrease":"Giảm","logInNow":"Đăng nhập bây giờ","preserveTransparency":"Duy trì độ trong suốt","neverAskMeAgain":"Không hỏi lại","autoSelectLayer":"Chọn layer tự động","alwaysShowTransform":"Luôn hiển thị biến đổi","showGuides":"Hiển thị hướng dẫn ","snapToGuides":"Hướng dẫn nhanh","loremIpsum":"Lorem ipsum... viết văn bản ở đây...","selectSource":"Chọn nguồn","newSelection":"Lựa chọn mới","addToSelection":"Thêm vào lựa chọn (shift)","removeFromSelection":"Xóa từ lựa chọn (ctrl)","highQualityPreview":"Xem trước chất lượng cao","sampleAllLayers":"Tạo mẫu tất cả layer","elementPremiumDesc":"Đây là thành phần chất lượng cao","addCurvesControlDesc":"Click đúp chuột để thêm hoặc xóa một điểm neo trên đường cong","viewArrangeActiveSelection":" Chọn Văn bản hay layer tương ứng để tiếp tục chỉnh sửa","viewArrangeLayerLocked":"Vị trí layer đã bị khóa, mở khóa để di chuyển. ","viewArrangeNoLayer":"Không có layer nào, hoặc layer đang trống, chọn một layer từ thanh công cụ bên phải","viewCloneNoLayer":"Nhân bản chỉ hoạt động trên layer ảnh, chọn môt layer khác.","viewCloneSourceTooltip":" Chọn nguồn hoặc tô (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Chọn một layer ảnh hoặc văn bản/ thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh để tạo mặt nạ cắt. ","viewCutoutShape":"Cắt theo hình","viewCutoutMagic":"Cắt thông minh","viewCutoutDraw":"Cắt từ hình vẽ","viewCutoutLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","viewDetailNoLayer":"Làm mờ/làm nhọn hay làm ố chỉ hoạt động trên layer hình ảnh (hoặc layer không bị trống), chọn một layer khác. ","viewDrawNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewEraserNoLayer":"Bạn chỉ có thể thể xóa từ layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewFillNoLayer":"Tô màu chỉ hoạt động trên layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewGradientNoLayer":"Đổ màu chuyển sắc chỉ làm việc trên layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewHandDesc":"Nhấp chuột và kéo để di chuyển khung hình.","viewHealNoLayer":"Che khuyết điểm chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewLiquifyNoLayer":"Biến dạng hình ảnh chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewShapeNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewPenNoLayer":"Bút vẽ nét viền nhọn chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewToningNoLayer":"Tông màu chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewTemperNoLayer":"Nhiệt độ màu chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewReplaceNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewPickerShades":"Sắc thái","viewPickerTriadic":"Tam bội","viewPickerTetradic":"Tứ bội","viewPickerAnalogous":"Tương tự","viewPickerComplement":"Bổ sung","viewPenPlain":"Trơn","viewPenSketchy":"Thô","viewPenParallel":"Song song","viewPenTrail":"Đường mòn","viewPenShaded":"Bóng mờ","viewPenFurry":"Dạng long","viewPenCrayon":"Bút màu","viewPenInk":"Mực ","viewCropNone":"Không","viewCropFixed":"Tỉ lệ cố định","viewCrop1x1":"1:1 (vuông)","viewCrop4x3":"4:3 (màn hình)","viewCrop16x9":"16:9 (màn hình rộng)","viewCrop3x1":"3:1 (toàn cảnh)","viewCrop3x2":"3:2 (máy phim 35mm)","viewCrop21x9":"21:9 (điện ảnh)","viewCrop32x9":"32:9 (siêu rộng)","viewCropOutput":"Kích thước đầu ra","viewCropFBProfile":"Ảnh đại diện Facebook","viewCropFBCover":"Ảnh bìa Facebook","viewCropFBPost":"Bài đăng Facebook","viewCropFBAd":"Quảng cáo Facebook","viewCropInstaProfile":"Ảnh đại diện Instagram","viewCropInstaPost":"Ảnh bìa Instagram","viewCropInstaStory":"Instagram Story","viewCropTwitProfile":"Ảnh đại diện Twitter","viewCropTwitHeader":"Tiêu đề Twitter","viewCropTwitImage":"Ảnh Twitter","viewCropTwitCard":"Thẻ Twitter","viewCropTwitAd":"Quảng cáo Twitter","viewCropYTProfile":"Ảnh đại diện Youtube","viewCropYTChannelArt":"Kênh nghệ thuật Youtube","viewCropYTThumb":"Thumbnail Youtube","viewCropWebMini":"Trang web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Trang web nhỏ 1280x800","viewCropWebCommon":"Trang web phổ biến 1366x768","viewCropWebMedium":"Trang web trung bình 1440x900","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropUHD":"Siêu hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Khổ giấy A4","viewCropPaperA5":"Khổ giấy A5","viewCropPaperA6":"Khổ giấy A6","viewCropPaperLet":"Giấy viết thư, ","historyHalftone":"Hiệu ứng Halftone 3 màu trung gian","historyNoise":"Bụi ảnh ","historyInnerGlow":"Phát sáng từ bên trong","historyOuterGlow":"Phát sáng từ bên ngoài","titleHighlightsShadows":"Làm sáng & đổ bống","copy":"Sao chép","hue":"Tông màu","lightness":"Độ sáng ","duplicated":"Được nhân bản ","deleted":"Đã xóa","noMerger":"Không gộp","layersMerged":"Layer được gộp","imageFlattend":"Ảnh phẳng ","noRasterization":"Không phải văn bản/thành phần","layerRasterized":"Layer được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh","selectionEmpty":"Không có gì trong lựa chọn","noLayerSelected":"Không có layer nào được chọn","notAImageLayer":"Không phải một layer ảnh ","historyHighlightsShadows":"Làm sáng & đổ bống","eTitle":"Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr E - công cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí","eMetaDesc":"Tìm kiếm trình chỉnh sửa nâng cao ngay trên trình duyệt của bạn? Pixlr E là trình chỉnh sửa ảnh hiện đại thế hệ mới! Không cần cài đặt, không cần đăng ký. Chỉnh sửa miễn phí ngay trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại. ","eMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - Trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí","strokeOutlineOnly":"Chỉ viền ","titlePreferences":"Ưu tiên","titleEditText":"Chỉnh sửa văn bản ","titleSelectSave":"Lưu lựa chọn","titleSelectRestore":"Khôi phục lựa chọn","titleDetails":"Chi tiết","titleZoomBlur":"Thu phóng mờ","titleSelectConvert":"Chuyển đổi sang mặt nạ","titleLayerAddMask":"Thêm mặt nạ","titleLayerApplyMask":"Áp dụng mặt nạ","titleLayerDeleteMask":"Xóa mặt nạ","titleLayerResetMask":"Hoàn lại mặt nạ","titleLayerInvertMask":"Đảo ngược mặt nạ","titleLayerMoreMask":"Thêm mặt nạ","titleLayerExtractMask":"Xuất mask thành một layer","titleLayerConvertMask":" Chuyển đổi mặt nạ để lựa chọn","clear":"Xóa","punchout":"Punch out","bezier":"Đường cong Benzier","maskApplied":" Áp dụng mặt nạ","selectionSaved":"Lưu vùng chọn","viewArrangeSelection":"Kích hoạt vùng chọn, kéo để di chuyển / cắt vùng chọn.","viewCutoutGradient":"Mặt nạ vùng chọn chuyển sắc","viewOBarAskPrerezise":"Yêu cầu thay đổi kích thước hình ảnh","viewOBarAskLayertype":"Yêu cầu loại layer được thêm vào","historySelectionRestore":"Khôi phục lựa chọn","historySelectionCut":"Cắt với vùng chọn","historySelectionCopy":"Sao chép với vùng chọn","historyZoom":"Thu phóng mờ","historyConvertMaskToSelection":"Chuyển đổi sang vùng chọn","historyConvertSelectionToMask":"Chuyển đổi sang mặt nạ","historyApplyMask":"Áp dụng mặt nạ","border":"Biên","continue":"Tiếp tục","titleBrowseElements":"Xem thêm thành phần ","unlocked":"Mở khóa","titleBevel":"Tạo hình đường viền bevel","elevation":"Độ cao","depth":"Độ sâu","dialogBevelHighColor":"Màu tạo độ bật","dialogBevelShadowColor":"Màu tạo bóng","dialogBevelHighOpacity":"Đánh dấu độ mờ","dialogBevelShadowOpacity":"Đánh dấu độ bóng","historyBevel":"Tạo hình đường viền bevel","titleSobel":"Tìm góc cạnh","titleScanlines":"Đường quét","newSize":"Kích thước mới","vertical":"Theo chiều dọc","sizeWeb":"Trang web","historySobel":"Tìm góc","historyScanlines":"Đường quét","error":"Lỗi","genericError":"Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau.","offline":"Ngoại tuyến","genericOffline":"Bạn đang không trực tuyến, hãy kiểm tra kết nối internet của bạn và thử lại.","rememberMe":"Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới","forgotPass":"Quên mật khẩu?","notMember":"Chưa là thành viên?","signUpNow":"Đăng ký ngay!","signUp":"Đăng ký","alreadyMember":"Đã là thành viên?","loginHere":"Đăng nhập ở đây!","code":"Mã code","verifyAcc":"Xác thực tài khoản của bạn","verify":"Xác thực","resend":"Gửi lại lần nữa?","didNotReceiveCode":"Tôi chưa nhận được mã!","backReg":"Quay lại đăng ký","forgottenPass":"Bạn không nhớ ra mật khẩu?","resetPassDesc":"Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.","reqCode":"Yêu cầu Mã code","resetPass":"Đặt lại mật khẩu","newPass":"Mật khẩu mới ","updatePass":"Mật khẩu được cập nhật","terms":"Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật","regNewsletter":"Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và email tiếp thị khác từ Pixlr.","regRecommendations":"Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.","agree":"Đồng ý","sentCodeDesc":"Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.","oldPass":"Mật khẩu cũ","newEmail":"Email mới","above16":"Tôi từ 16 tuổi trở lên","readAgreements":"Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.","profile":"Hồ sơ","subscription":"Đăng ký","language":"Ngôn ngữ","password":"Mật khẩu","changePassword":"Thay đổi mật khẩu","newsletter":"Bản tin","receiveNewsletter":"Nhận bản tin từ Pixlr","myAccount":"Tài khoản của tôi","myDownloads":"Đã tải xuống","creatorDashboard":"Creator Dashboard","menu":"THỰC ĐƠN","changeEmail":"Thay đổi địa chỉ email","agreementBar":"Bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu","viewMore":"Xem thêm","accept":"ĐỒNG Ý","licenseAgreement":"Hợp đồng cấp phép","termsOfUse":"Điều khoản sử dụng","privacyPolicy":"Chính sách bảo mật","cookiePolicy":"Cookie","toolFrame":"Khung hình","toolFrameDesc":"Xác định vùng đặt ảnh và cắt nó thành nhiều hình dạng khác nhau, hình ảnh được đặt sẽ tự động thu nhỏ và cắt cho vừa vặn. Khung là một phần thiết yếu của việc tạo các Mẫu có thể sử dụng lại.","titleAddImage":"Thêm ảnh","titleChangeImage":"Thay đổi ảnh ","titleExport":"Xuất ảnh ","titleExportTemplate":"Xuất Mẫu ","titleQuickExportLayer":"Xuất nhanh hình ảnh dưới dạng PNG","titlePositionFrame":"Vị trí khung hình","titlePositionContent":"Vị trí hình ảnh ","titleAutoFitContent":"Thiết lạp lại ảnh ","titleRemoveFrameImage":"Xóa ảnh ","titleAutoPop":"Tự động bật lên ","titleAutoBW":"Bât chế độ đen trắng tự động","titleGlitch":"Hiệu ứng nhiễu sóng","titleRGBSplit":"Hiệu ứng tách RGB","titleInterference":"Hiệu ứng giao thoa","titleSlice":"Lát cắt","titlePolarCoordinates":"Tọa độ cực","titleCutLayer":"Cut layer","titleCopyLayer":"Sao chép lớp ","titlePasteLayer":"Dán lớp","id":"id","component":"Thành phần ","working":"Tiến hành ","pixel":"Pixel","percent":"Phần trăm","scale":"Tỷ lệ","none":"Không","pos":"Pos","position":"Vị trí","frame":"Khung","design":"Thiết kế","custom":"Chỉnh sửa","colors":"Màu sắc ","element":"Thành tố","level":"Cấp độ","offset":"Bù lại","onlyImageLayer":"Chỉ lớp hình ảnh layer","format":"Định dạng","mirror":"Gương","fourWay":"Bốn cách","curve":"Đường công","arc":"Arc","half":"Một nửa","spread":"Trải ra","horizontal":"Ngang","layerAdded":"Lớp được thêm ","addFrame":"Thêm khung hình ","toggle":"Chuyển đổi","gradient":"Đổ màu chuyển sắc","pattern":"Mẫu ","setImage":"Thiết lập hình ảnh ","distance":"Khoảng cách ","direction":"Phương hướng ","flip":"Lật","overlap":"Chồng chéo","rotate":"Xoay","symmetry":"Đối diện","seed":"Hạt giống","viewShapeModeDraw":"Bản vẽ pixel cùng một lớp","viewShapeModeDesign":"Một hình dạng vectơ trên mỗi lớp","viewAll":"Xem tất cả","historyProjects":"Các dự án gần đây nhất ","templates":"Mẫu thử","useTemplate":"Sử dụng mẫu này ","recommendedTemplate":"Gợi ý các mẫu ","allYourProjects":"Tất cả các dự án của bạn","aboutHistory":"Nếu bạn muốn lưu một tài liệu, nhấp vào biểu tượng trái tim để ghim nó. Lịch sử chỉ được lưu tạm thời trong bộ nhớ đệm của trình duyệt, tất cả tài liệu sẽ bị xóa nếu bạn xóa bộ nhớ đệm hoặc nếu bạn dọn dẹp thư mục. Nếu bạn muốn lưu tệp lâu dài, hãy tải xuống dưới dạng. PXD hoặc xuất dưới dạng mẫu.","historyPasteelement":"Paste element","historyShapeSettings":"Cài đặt hình dáng","historyAddshape":"Thêm hình dáng","historyPasteshape":"Dán hình dáng ","historyDuplicateshape":"Nhân đôi hình dáng ","historyDeleteshape":"Xóa hình dáng ","historyShapeType":"Dạng cắt","historyShapeFill":"Làm đầy","historyShapeShape":"Hình Da","historyShapeOutline":"Nét bên ngoài ","historyOpenimage":"Tải ảnh lên","historyDropimage":"Thả ảnh","historyAddimage":"Thêm ảnh","historyPasteimage":"Dán ảnh ","historyExtractimage":"Giản nén ảnh","historyDuplicateimage":"Nhân bản ảnh","historyAddemptyimage":"Thêm layer ","historyNewemptyimage":"Ảnh mới","historyDeleteimage":"Xóa ảnh","historyFrame":"Khung hình","historyAddframe":"Thêm khung","historyPasteframe":"Dán khung","historyDuplicateframe":"Nhân đôi khung ","historyDeleteframe":"Xóa khung ","historyFrameContentAdd":"Thêm khung","historyFrameContentReplace":"Thay khung","historyFrameContentDelete":"Xóa khung","historyRasterizetext":"Văn bản được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh ","historyRasterizeframe":"Khung được hợp nhất ","historyRasterizeelement":"Thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh ","historyRasterizeshape":"Hình dáng được hợp nhất ","historyTextLetterspace":"Khoảng cách các ký tự","historyTextLinespace":"Khoảng cách các dòng","historyTextCurve":"Đường cong","historyimage":"Hình ảnh","historyStackArrange":"Sắp xếp các nhóm","historyMove":"Di chuyển","historyResize":"Thay đổi kích thước","historyStackMove":"Di chuyển nhóm","historyStackResize":"Thay đổi kích thước nhóm ","historyStackRotate":"Xoay nhóm ","historyFrameShape":"Hình dạng","historyFrameShadow":"Đổ bóng","historyFrameOutline":"Nét bên ngoài ","historyFrameSettings":"Cài đặt khung","historyPop":"Tự động hiển thị","historyBw":"Tự động đen trắng","historySlice":"Lát","historyRgbSplit":"Tách màu RGB","historyInterference":"Can thiệp","premiumFeaturePitchOne":"Hàng ngàn mẫu đang được thêm vào thư viện","premiumFeaturePitchTwo":"Xóa nền bằng một cú nhấp chuột","premiumFeaturePitchThree":"Hàng trăm phong chữ độc quyền","premiumFeaturePitchFour":"Glitch studio và các tính năng sáng tạo khác","premiumFeaturePitchFive":"Không chứa quảng cáo và phiên bản có thể tải xuống ..","premiumTemplateSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào hàng trăm mẫu độc đáo và Cao cấp từ các nghệ sĩ nổi tiếng để bắt đầu thiết kế của bạn","premiumFontSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào hàng trăm phông chữ độc đáo và cao cấp từ các nghệ sĩ nổi tiếng để sử dụng trong thiết kế của bạn.","premiumCutoutSalesPitch":"Chỉ với một cú nhấp chuột, xóa nền ảnh ngay lập tức với AI Pixlr có trong Premium.","premiumElementSalesPitch":"Thêm sự tinh tế cho thiết kế của bạn với hàng nghìn yếu tố cao cấp bổ sung.","premiumStudioSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào các công cụ Premium Studio để tạo ra những hình ảnh và thiết kế ấn tượng hơn chỉ bằng một cú nhấp chuột.","titleTogglePreview":" Toggle preview mode","historyDescription":"Từ bộ nhớ tạm thời cục bộ, để lưu dự án lâu dài, hãy lưu dự án dưới dạng pxd hoặc xuất dưới dạng pxz.","historyShapeShadow":"Đổ bóng","historyTextFill":"Làm đầy","historyFitContent":"Trang bị lại hình ảnh ","historyFrameContent":"Khung hình ảnh ","feedback":"Phản hồi ","help":"Hỗ trợ","tutorials":"Video hướng dẫn ","dialogSaveNonDestructive":"Non-destructive (Much larger files)","dialogSavePXZDescription":"PXZ is the native Pixlr document format, this will save out the entire working project structure.","mobileVariantDesc":"Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.","mobileVariantButton":"Use mobile editor","mobileVariantClose":"Ignore and close","welcomeHeadline":"Photo editor & Design maker","welcomeIngress":"Welcome to the free advanced photo editor by Pixlr. Start editing by clicking on the open photo button, drag n' drop a file, paste from the clipboard (ctrl+v) or select one of our pre-made templates below.","keyword":"Keyword","notAllowed":"Not allowed!","checkout":"Thanh toán ","creditCard":"Thẻ tín dụng","savedCard":"Thẻ đã lưu","billingAddress":"Địa chỉ hóa đơn","firstName":"Tên ","lastName":"Họ","address":"Địa chỉ","city":"Thành phố","zipCode":"Mã code","state":"Tỉnh","country":"Nước","cardNumber":"Số thẻ","month":"tháng","year":"năm","autorenewalBasis":"Tự động gia hạn","total":"tổng cộng","orderSummary":"Tổng hóa đơn ","dialogResizeSmoothing":"Smoothing","recommendedDescription":"Trendy and high quality templates hand picked by our team.","templatesDescription":"Browse and find a template by selecting what type of design you want to create below.","templateSearch":"Tìm kiếm","templateKeyword":"Keyword..","templateCategories":"Categories","templateFilter":"Bộ lọc","templatePopular":"Popular","templateRecent":"Recent","templateAll":"Tất cả","templateFree":"MIỄN PHÍ","templatePremium":"Nâng cao","viewOBarSmooth":"Smooth scaling","account":"Account","unlockPremiumMessage":"Unlock this Template","premiumTemplate":"Unlock Template","premiumOneTime":"Purchase template for","recommended":"Recommended","instagram-post":"Ảnh bìa Instagram","instagram-story":"Instagram Story","facebook-post":"Bài đăng Facebook","facebook-story":"Facebook Story","facebook-post-wide":"Facebook Wide Post","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Ảnh bìa Facebook","facebook-event-cover":"Facebook Event Cover","facebook-group-cover":"Facebook Group Cover","social-media-post":"Social Post","social-media-story":"Social Story","youtube-thumbnail":"Thumbnail Youtube","youtube-channel-art":"YouTube Art","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-long-pin":"Pinterest Long Pin","twitter-post":"Twitter Post","twitter-cover":"Twitter Cover","linkedin-company-banner":"LinkedIn Company","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Roblox Clothes","flyer":"Flyer","business-card":"Business Card","simple-collage":"Simple Collage","preset":"Tỉ lệ mẫu ","blendModeLighter":"Lighter","toolFocus":"Focus / Bokeh","toolFocusDesc":"Create depth in your photos with background blur, bokeh blur and bokeh lights.","toolDisperse":"Disperse","toolDisperseDesc":"Draw over an area in you image and watch it explode and disperse into thousands pices.","titleSolarize":"Solarize","titleMotionBlur":"Motion blur","titleRadialBlur":"Radial blur","titleThemeColors":"Change theme / colors","options":"Options","stretch":"Stretch","hollow":"Hollow","mask":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","intensity":"Intensity","quantity":"SÔ LƯỢNG","dualTone":"Dual tone","bokeh":"Bokeh","right":"Phải","both":"Both","genericNoResult":"No result found, please do another search.","effect":"Hiệu ứng","hexagon":"Hexagon","cross":"Cross","square":"Square","glimmer":"Glimmer","viewDisperseNoLayer":"Disperse only works on image layers, please select another layer.","viewDisperseApply":"Do you want to apply the disperse?","viewDisperseMaskFirst":"Mask area first!","viewFocusNoLayer":"Focus only works on image layers, please select another layer.","viewFocusApply":"Do you want to apply the focus?","focus":"Focus","focusSymmetric":"Symmetric / Tilt","focusRadial":"Chuyển sắc theo hình tròn","focusLinear":"Chuyển sắc theo đường thẳng","softBlur":"Soft blur","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh shape","viewOBarAccent":"Accent color","viewOBarWorkspace":"Workspace color","historyFocus":"Focus","historyDisperse":"Disperse","historySolarize":"Solarize","historyMotion":"Motion blur","historyRadial":"Radial blur","titleCreative":"Creative","titleKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleFishEye":"Fish Eye","titleReflect":"Reflect","titleWave":"Wave","buldge":"Buldge","round":"Round","edgeFill":"Edge Fill","repeat":"Repeat","reflect":"Reflect","amplitude":"Amplitude","historyReflect":"Reflect","historyWave":"Wave","entrySignupHeadline":"Create a free account on Pixlr","entrySignUp":"Đăng ký","email":"Email","historyPolarcoordinates":"Polar Coordinates","historyFisheye":"Fish Eye","historyKaleidoscope":"Kaleidoscope","titleMimicHDR":"Mimic HDR","historyMimicHDR":"Mimic HDR","scatter":"Scatter","try30DayFreePremium":"Try 30 days of free Premium","premiumBounceTitle":"Unlock Premium and smash creative boundaries!","premiumFeatureAlso":"Premium users also have:","titlePage":"Page","titleAnimation":"Animation","titleQuickExportPage":"Quick export page as PNG","titleClearAll":"Clear all","titlePageSize":"Set page size","titlePageResize":"Resize page (scale)","titlePageColor":"Page background","titlePageRotation":"Page rotation","titleMonochrome":"Monochrome","titlePlay":"Play","titleStop":"Stop","titleFloatingPanels":"Toggle floating panels","titleRestorePanels":"Restore all panels","titleNavigatorPanel":"Navigator panel","titleLayersPanel":"Layers panel","titleHistoryPanel":"History panel","titleAnimationPanel":"Animation panel","titleLockLayer":"Lock layer","titleHideLayer":"Hide layer","titleEditAnimation":"Edit animations","titleSelectLayer":"Select layer","dockPanel":"Dock/undock panel","fps":"Framerate","or":"or","animation":"Animation","loopAnimation":"Loop animation","inclusiveAnimation":"Include hidden layers","saveAs":"Save as","export":"Export","transparent":"Transparent","speed":"Speed","balanced":"Balanced","ultra":"Ultra","resolve":"Resolve","page":"Page","anchor":"Anchor","bottom":"Bottom","center":"center","up":"Lên","down":"Xuống","upleft":"Up left","upright":"Up right","downleft":"Down left","downright":"Down right","topleft":"Top left","topright":"Top right","bottomleft":"Bottom left","bottomright":"Bottom right","crop":"Cắt","resize":"Resize","maxWidth":"Max width","maxHeight":"Max height","fitInside":"Fit inside","auto":"Tự động","exposure":"Phơi sáng","monochrome":"Monochrome","hdr":"HDR","clarity":"Làm rõ ","glamour":"Làm mờ ảo ","smooth":"Làm mịn","grain":"Bụi ảnh","bloom":"Làm nhòa sáng ","align":"Căn chỉnh","document":"Document","recommend":"Recommend","popular":"Popular","style":"Phong cách","zoom":"Phóng to","move":"Di chuyển","flow":"Flow","penPressure":"Use pen pressure","spot":"Spot","object":"Object","high":"Nhanh/cao","normal":"Normal","delay":"Delay","slow":"Slow","duration":"Thời hạn","fixedDuration":"Fixed duration","repeatGap":"Time between repeats","output":"Output","addTask":"Add task","remove":"Xóa","update":"CẬP NHẬT","enter":"Enter","scene":"Bối cảnh ","exit":"Exit","pageAnimation":"Part of page anim","pageAnimationMessage":"Part of the page animation","blockAnimation":"Block page anim","blockAnimationMessage":"Blocked from the page animation","revertPageAnimation":"Revert to page anim","noLayerAnimation":"Không có lớp nào được chọn, nhấp vào một lớp trong không gian làm việc hoặc trong thanh lớp để chọn nó.","viewPenNeon":"Neon","dialogResizePageTitle":"Resize page (scale)","dialogPageSizeTitle":"Set page size","dialogSizeRelative":"Thay đổi có liên kết các yếu tố khác","dialogSizeAnchor":"Điểm neo ","dialogSizeCropWarning":"When changing size any active crop tool will be reset, some cropping of layers may occur if new page size is smaller.","batchEdit":"Batch edit","batchAddStep":"Add step","batchDesk":"Add editing tasks from below or open a previously saved macro (.pxm). Premium users can batch up to 50 files at a time.","macroSave":"Save macro","macroOpen":"Open macro","macroNoSave":"Nothing to save!","macroLoaded":"Macro loaded!","news":"Updates","noNews":"No new updates!","viewOBarScollMode":"Use scroll wheel to","historyAnimation":"Animation","historyPageAnimation":"Page animation","historyLayerAnimation":"Layer animation","historyPageResize":"Page resize","historyPageSize":"Page size","historyMonochrome":"Monochrome","premiumTryFree":"Free Premium","premiumBatchSalesPitch":"Speed up you work and batch up to 50 images at a time as a Premium user.","web":"Trang web","ads":"Ads","photo":"Photo","video":"Video","print":"In","social":"Social","instagram-square":"Instagram Square","facebook-profile":"Ảnh đại diện Facebook","youtube-profile":"Ảnh đại diện Youtube","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Ảnh đại diện Twitter","brochure":"Brochure","invitation":"Invitation","fileSaved":"File saved","soft":"Soft","historyHealSpot":"Heal spot","historyHealSoft":"Heal soft","historyHealObject":"Heal object","premiumSkipAds":"Skip ads and try:"}
Pixlr M

Pixlr E is made for desktop computers. You are either on a mobile device or the browser window is less than 650px wide. We recommend that you use the mobile web photo editor or make the browser window bigger.

Use mobile editor Ignore and close