Login / singn upĐăng ký Đăng nhập Get premiumDùng thử Premium
{"user":{"id":"","name":"guest","type":"guest","subscription":false,"subscriptionCode":"","subscriptionAccess":"free","currency":"USD","country":"US"},"eligibleFreeTrial":false,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"common-email":"E-mail","common-login":"Đăng nhập","common-password":"Mật khẩu","common-rememberMe":"Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới","common-forgotPass":"Quên mật khẩu?","common-notMember":"Chưa là thành viên?","common-signUpNow":"Đăng ký ngay!","common-signUp":"Đăng ký","common-country":"Nước","common-back":"Trở về","common-alreadyMember":"Đã là thành viên?","common-loginHere":"Đăng nhập ở đây!","common-code":"Mã code","common-verifyAcc":"Xác thực tài khoản của bạn","common-verify":"Xác thực","common-resend":"Gửi lại lần nữa?","common-didNotReceiveCode":"Tôi chưa nhận được mã!","common-backReg":"Quay lại đăng ký","common-forgottenPass":"Bạn không nhớ ra mật khẩu?","common-resetPassDesc":"Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.","common-reqCode":"Yêu cầu Mã code","common-resetPass":"Đặt lại mật khẩu","common-newPass":"Mật khẩu mới ","common-oldPass":"Mật khẩu cũ","common-updatePass":"Mật khẩu được cập nhật","common-terms":"Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật","common-regNewsletter":"Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các email thông tin ưu đãi khác từ Pixlr.","common-regRecommendations":"Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.","common-agree":"Đồng ý","common-sentCodeDesc":"Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.","common-newEmail":"Email mới","common-above16":"Tôi từ 16 tuổi trở lên","common-readAgreements":"Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.","common-enterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-enterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-refuse":"TỪ CHỐI","common-changeEmail":"Thay đổi địa chỉ email","common-changePassword":"Thay đổi mật khẩu","common-EnterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-EnterValidCountry":"Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.","common-EnterValidNewsletter":"Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.","common-MinPassword":"Độ dài tối thiểu 8 ký tự.","common-InvalidPassword":"Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-EmailNotExists":"Email này không tồn tại.","common-EmailAlreadyExists":"Email này đã tồn tại.","common-SuccessReSendCodeToEmail":"Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-SuccessSendCodeEmail":"Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-EnterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-WrongCode":"Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.","common-SuccessUpdatePassword":"Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.","common-EmailAlreadyExistVerify":"Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.","common-EmailSuccessVerified":"Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!","common-EmailUpdated":"Đã cập nhật thành công email","common-CodeExpired":"Mã đã hết hạn.","common-FailedResendCode":" Không gửi lại được mã.","common-ServerError":"Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.","common-ResetPasswordRequired":"Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.","common-EnterValidPassword":"Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.","common-MaxPassword":"Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..","common-RequestCodeTooFrequent":"Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.","common-3TimesFailedAttempts":"Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.","common-TryAgainUsingWebBrowser":"Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại","common-PleaseCompleteCaptcha":"in vui lòng hoàn thành Mã ngẫu nhiên","common-CannotUseSamePassword":"Không cập nhật được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu!","common-CannotLeaveEmpty":"Không để trống ","common-InvalidEmailOrPassword":"Email hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-verificationCodeReceived":"Bạn sẽ nhận được mã xác minh nếu {email} được đăng ký với chúng tôi.","common-UserNotExists":"Người dùng không tồn tại!","common-CaptchaValidationFailed":"Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên!","common-PleaseUseSocialOrForgetPassword":"Tài khoản này được đăng ký qua {xã hội}. Vui lòng đăng nhập qua {xã hội} hoặc nhấp vào quên mật khẩu","common-SendResetCode":"Gửi mã đặt lại mật khẩu","common-setPassword":"Đặt mật khẩu","common-deleteMyAccount":"Xóa tài khoản của tôi đi","common-sadToSeeYouGoWhyLeaving":"Thật buồn khi thấy bạn ra đi. Cuộc sống xảy ra, chúng tôi hiểu. Nhưng bạn có phiền chia sẻ với chúng tôi lý do bạn rời Pixlr không?","common-leavingBecause":"Tôi rời Pixlr vì:","common-leavingReasonDefault":"Chọn lý do của bạn","common-leavingReasons1":"Tôi có một tài khoản trùng lặp","common-leavingReasons2":"Tôi đang sử dụng một trang web khác","common-leavingReasons3":"Tôi có mối quan tâm về quyền riêng tư","common-leavingReasons4":"Tôi nhận được quá nhiều email","common-leavingReasons5":"Tôi không thể tìm thấy tính năng phù hợp","common-deleteMyAccountSuccess":"Xong! Tài khoản PIXLR của bạn đã bị xóa.","checkout-billingAddress":"Địa chỉ thanh toán","checkout-firstName":"Họ","checkout-lastName":"Họ","checkout-address":"Địa chỉ cá nhân/công ty","checkout-company-name":"Tên công ty","checkout-optional":"(Không bắt buộc)","checkout-city":"Thành phố","checkout-zipCode":"Mã Bưu Chính","checkout-state":"Tiểu bang","checkout-country":"Quốc gia","checkout-autorenewalBasis":"Cơ sở tự động gia hạn","checkout-totalDue":"Tổng số do","headerphotoEditorHome":"Nhà chỉnh sửa ảnh pixlr","headerLoginEditor":"Đăng nhập hoặc Đăng ký để chỉnh sửa ảnh","headerSignUpLogIn":"Đăng ký Đăng nhập","headerTryPremium":"Dùng thử Premium","headerWebApps":"Ứng dụng web","headerPricing":"Định giá & dùng thử miễn phí","headerDesktopApps":"Ứng dụng máy tính để bàn","headerMobileApps":"Ứng dụng di động","headerOtherServices":"Các dịch vụ khác","headerStockByPixlr":"Stock của Pixlr","headerPixlrTemplates":"Mẫu Pixlr","headerHelpAndLearn":"Trợ giúp & Học hỏi","headerVideoTutorials":"Video hướng dẫn","headerLearnAndEducation":"Tìm hiểu & Giáo dục","headerContactAndSupport":"Liên hệ hỗ trợ","headerLanguage":"Ngôn ngữ","myaccountModalDes":"Tạo một cái gì đó tuyệt vời ngay bây giờ với Pixlr E & X!","editTemplate":"Chỉnh sửa các mẫu của bạn","teamSub":"Đăng ký nhóm?","planAccessToPixlrWillEnd":"Đội của bạn truy cập vào PIXLR sẽ kết thúc","immediately":"ngay lập tức","butWaitTeam":"Nhưng chờ đã, đây là những gì bạn nhận được với nhóm PixLR","leaveTeam":"Rời nhóm","iveChangedMyMind":"Tôi đã thay đổi tâm trí của tôi","wantToCancelYourSubscription":"Muốn hủy đăng ký của bạn","yourPixlrWillEnd":"Truy cập dùng thử miễn phí của bạn vào PIXLR sẽ kết thúc","butWaitPremium":"Nhưng chờ đã, ở đây, những gì bạn nhận được với PixLR Premium","aiToolsFeatures":"Các công cụ AI (AI Cutout, Glitch, Focus, Depersion Studio, v.v.)","growingLibrary":"Thư viện mẫu phát triển","exclusiveFonts":"Hàng trăm phông chữ độc quyền","50OffYearlyPlan":"Nhận kế hoạch giảm 50% hàng năm","30OffMonthlyPlan":"Nhận kế hoạch giảm 30% hàng tháng","cancelAnyway":"Hủy dù sao","switchToPixlrFree":"Chuyển sang pixlr miễn phí","yourCurrentSubscriptionIs":"Đăng ký hiện tại của bạn là: %s ","onceYourSubscriptionExpiresYouWillLose":"Khi đăng ký của bạn hết hạn, bạn sẽ mất:","toContinueEnjoyPremiumYouMayReactivateInMyaccount":"Để tiếp tục tận hưởng các lợi thế của đăng ký %s, bạn có thể kích hoạt lại Đổi mới đăng ký của bạn bất cứ lúc nào trước khi hết hạn thông qua tài khoản của tôi.","afterYour":"Phía sau của cậu","expires":"hết hạn, bạn sẽ thua","accessToPremiumNewFeatures":"Truy cập vào tính năng Premium (AI Cutout, Glitch, Focus)","accessToPremiumFonts":"Truy cập vào phông chữ cao cấp","accessToPremiumTemplate":"Truy cập vào các mẫu cao cấp","acessToPremiumAssets":"Truy cập vào tài sản cao cấp","accessToTeamManagement":"Truy cập vào quản lý nhóm","accessToMobileApps":"Truy cập vào các ứng dụng di động PixLR","adFreeExperience":"Kinh nghiệm không có quảng cáo","highPrioSupport":"Hỗ trợ ưu tiên cao","pleaseBackupYourFilesBySavingPXZ":"Vui lòng sao lưu các tệp của bạn bằng cách lưu dự án của bạn dưới dạng tệp .pxz trên thiết bị của bạn.","confirm":"Xác nhận","OR":"HOẶC","editOn":"Chỉnh sửa trên","changeUsername":"Thay đổi tên người dùng","update":"Cập nhật","payWith":"Thanh toán bằng","useCreditCard":"Sử dụng thẻ tín dụng","billingDetailsSmallCap":"Chi tiết thanh toán","subscriptionBenefits":"Lợi ích đăng ký","payYearlyTo":"Trả tiền hàng năm để","save":"Tiết kiệm","youCanCancelAuto":"Bạn có thể hủy tự động gia hạn bất cứ lúc nào thông qua cài đặt tài khoản của mình.","dontJustPayForOne":"Đừng chỉ trả tiền cho một mẫu! Đăng ký PIXLR Premium để mở khóa tất cả các tính năng trong trình soạn thảo. Hiểu rồi","iHaveAPromoCode":"Tôi có mã khuyến mãi","promoCode":"Mã khuyến mại","invalidPromoCode":"Mã khuyến mại không hợp lệ!","discountPercentageOffFirstPayingMonth":"{Giảm giá Ama Tắt Tháng trả tiền đầu tiên","discountAmountOnlyFirstPayingMonth":"{Giảm giáAmount} chỉ tháng đầu tiên trả tiền","apply":"Ứng dụng","yearlyPlanOff":"Kế hoạch hàng năm Giảm 38%","cancelRenewal":"Hủy gia hạn","reactivateRenewal":"Kích hoạt lại đổi mới","yourFreeTrialWillEndOn":"Bản dùng thử miễn phí của bạn sẽ kết thúc","andYouWillBeCharged":"và bạn sẽ bị tính phí","forTheFollowingPayingMonth":"Trong tháng trả tiền sau","startOneMonthFreeTrial":"Bắt đầu dùng thử miễn phí 1 tháng","thankYouForYourPurchase":"cám ơn vì đã mua hàng","theTemplateIsLoading":"Mẫu đang tải, vui lòng không làm mới hoặc đóng trang này","paymentMethod":"Phương thức thanh toán","AddOptionalBillingInformation":"Thêm thông tin thanh toán tùy chọn","orderSummary":"Tóm tắt theo thứ tự","add":"cộng","payNow":"Thanh toán ngay","monthly":"Hàng tháng","yearly":"Hàng năm","quarterly":"hàng quý","activeSinceDate":"Hoạt động vì %s ","validUntilDate":"Hợp lệ cho đến khi: %s ","areYouSureYouWantToDelete":"Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa tài khoản của bạn?","youCanStillChangeYourMind":"Bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn. Hoặc, bạn luôn có thể quay lại PIXLR sau - chúng tôi sẽ cho phép bạn đăng ký bằng cùng một địa chỉ email;)","deleteMyAccount":"XÓA TÀI KHOẢN CỦA TÔI ĐI","cancel":"Hủy bỏ","paymentFailed":"Thanh toán không thành công","paymentUnsuccessful":"Thanh toán không thành công. Vui lòng thử lại sau.","newUsername":"Tên đăng nhập mới","agreementBar":"Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu","continueOnPaypal":"Tiếp tục trên PayPal","pleaseCompleteYourPaymentAtPaypal":"Vui lòng hoàn thành thanh toán của bạn tại PayPal","pleaseDoNotRefreshOrCloseThisPageWhilePaymentIsProcessing":"Vui lòng không làm mới hoặc đóng trang này trong khi thanh toán đang xử lý","youWillAutomaticallyBeRedirectedToTheEditor":"Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trình chỉnh sửa","youWillAutomaticallyBeRedirectedToMyAccount":"Bạn sẽ tự động được chuyển hướng trang tài khoản của tôi","SuccessfullyUpdateUserProfile":"Cập nhật thành công hồ sơ người dùng","accept":"Chấp nhận","decline":"Từ chối","licenseAgreement":"Thỏa thuận cấp phép","termsOfUse":"Điều khoản sử dụng","privacyPolicy":"Chính sách bảo mật","cookiePolicy":"Chính sách cookie","promoCodeValidOneTimeOnly":"Mã chỉ có giá trị cho việc sử dụng một lần. Không áp dụng cho các kế hoạch tự động gia hạn và các mẫu $ 1, hoặc với việc sử dụng các chiết khấu khác, các chương trình khuyến mãi đang diễn ra hoặc phiếu quà tặng.","codeIsvalidForOneTimeOnlyDiscountNotAppliedToNextCharges":"Mã chỉ có giá trị cho việc sử dụng một lần. Giảm giá sẽ không được áp dụng cho bất kỳ khoản phí tiếp theo, các mẫu $ 1 hoặc các chương trình khuyến mãi đang diễn ra khác.","numberOfSeatsWillBeRemoved":"%d chỗ ngồi sẽ bị xóa khỏi nhóm của bạn khi gia hạn","setPasswordToTransferOwnership":"Đặt mật khẩu của bạn để chuyển quyền sở hữu!","invitationSent":"Lời mời đã gửi!","numberOfUser":"%d người dùng","removeSeats":"Loại bỏ (các) chỗ ngồi","removeSeatsAndUsers":"Xóa (các) chỗ ngồi và (các) người dùng","whoOnYourTeam":"Ai trong nhóm của bạn?","youAreNowOwnerInviteSomeFriends":"Bây giờ bạn là chủ sở hữu của một thuê bao nhóm. %s mời một số người bạn!","shareLinkToInviteUsers":"Chia sẻ liên kết này để mời người dùng","copy":"Sao chép","inviceUsers":"Mời người dùng","inviteNow":"Mời ngay bây giờ","seatsUsed":"Ghế được sử dụng","illDoItLater":"Tôi sẽ làm điều đó sau","addMoreSeats":"+ Thêm nhiều chỗ ngồi","addMoreSeatEach":"+ Thêm nhiều chỗ ngồi ở mức 3,99 đô la mỗi cái","youReachMaximumUsers":"Bạn đã đạt được số lượng người dùng tối đa.","cantRemoveSeatsMinimum5":"Bạn không thể loại bỏ chỗ ngồi nữa vì ghế tối thiểu trên mỗi đăng ký của đội là 5.","noAdditionalSeatsToRemove":"Không có chỗ ngồi bổ sung để loại bỏ","seats":"chỗ ngồi","additionalSeats":"Ghế bổ sung","needMoreSeats":"Cần thêm chỗ ngồi?","x5SeatIncluded":"Ghế X5 bao gồm","basePlan":"Cơ sở {planname}","payAmountNow":"Trả {số tiền} ngay bây giờ","start30DaysTrial":"Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày","areYouSureToRemoveNumberSeats":"Bạn có chắc là bạn muốn loại bỏ (các) chỗ ngồi %d?","areYouSureToRemoveNumberSeatsAndUsers":"Bạn có chắc là bạn muốn loại bỏ (các) người dùng %D và %D không?","theseSeatsWillBeRemoveAndNotRenewed":"(Các) chỗ ngồi sẽ được gỡ bỏ trên %s và sẽ không được gia hạn. ","theseSeatsAndUserWillBeRemoveAndNotRenewed":"Bằng cách loại bỏ (các) chỗ ngồi %D, bạn cũng sẽ xóa đăng ký của người dùng %D. Đăng ký của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức nhưng chỗ ngồi sẽ bị xóa trên %s và sẽ không được gia hạn. ","next":"Tiếp theo","remove":"Loại bỏ","users":"Người dùng","sureToRemoveNumberOfMemberFromYourTeam":"Bạn có chắc là bạn muốn xóa %s khỏi đăng ký nhóm của mình không?","userSubscriptionWillRemovedImmediatelyAndNoPremiumAccess":"Đăng ký của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức và họ sẽ không còn quyền truy cập vào tài sản và tính năng cao cấp.","removeUsers":"Xóa (các) người dùng","areYouSureToTransfer":"Bạn có chắc là bạn muốn chuyển quyền sở hữu sang %s?","youWillRevertToNormalUserIfConfirm":"Bạn sẽ được hoàn nguyên cho người dùng bình thường trong đăng ký nhóm này sau khi hành động này được xác nhận","byTransferringOwnershipYouWillLoseRightsTo":"Bằng cách chuyển quyền sở hữu đăng ký nhóm này, bạn sẽ mất các quyền sau đây để:","addOrRemoveUsers":"Thêm hoặc xóa người dùng nhóm","addOrRemoveSeats":"Thêm hoặc loại bỏ ghế nhóm","viewInvoiceAndPurchaseHistory":"Xem và tải xuống tất cả (các) hóa đơn đăng ký nhóm hiện tại và trước đây","enableOrDisableRenewalStatusOfSubscription":"Bật hoặc tắt trạng thái gia hạn của đăng ký này","theNewOwnerNeedToAcceptInvitationToCompleteTransfer":"Chủ sở hữu mới sẽ cần chấp nhận lời mời chủ sở hữu nhóm của bạn thông qua email để hoàn thành việc chuyển nhượng.","yourSubscriptionWillBeConvertedNonAdminSubscription":"Đăng ký của bạn sẽ được chuyển đổi thành đăng ký người dùng nhóm.","transfer":"Chuyển khoản","failedToTransferOwnership":"Không chuyển quyền sở hữu","ownerTransferInvitationSent":"Chủ sở hữu lời mời chuyển giao được gửi!","pleaseContactNewOwnerToAccept":"Vui lòng liên hệ {newownername} Chấp nhận lời mời qua e-mail.","noMembersFound":"Không có thành viên tìm thấy","pendingInvite":"Chờ mời mời","pendingRemoval":"Đang chờ loại bỏ","Activated":"Kích hoạt","Pending":"Chưa giải quyết","recoverSeat":"Phục hồi chỗ ngồi","resendLink":"Liên kết phân chia","makeOwner":"Làm cho chủ sở hữu","removeUser":"Xóa người dùng","removeSeat":"Hủy bỏ chỗ ngồi","removeInvite":"Xóa lời mời","invite":"Mời","completeTheOwnerTransfer":"Hoàn thành việc chuyển chủ sở hữu","youAreTheNewOwnerPleaseAddPaymentToComplete":"%s, bạn là gần như chủ sở hữu mới cho đăng ký nhóm này! Vui lòng thêm một phương thức thanh toán để hoàn thành chuyển khoản của chủ sở hữu.","addPaymentMethod":"Thêm phương thức thanh toán","updatePaymentMethod":"Cập nhật phương thức thanh toán","paymentUpdatedSuccessful":"Thanh toán được cập nhật thành công!","paymentAddSuccessful":"Thanh toán được thêm vào thành công!","failedToUpdatePayment":"Không cập nhật thanh toán!","failedToAddPayment":"Không thể thêm thanh toán!","setAsPrimary":"Thiết lập theo căn bản","updatePrimaryCardSuccessful":"Thẻ chính được cập nhật thành công!","updatePrimaryCardFailed":"Không cập nhật thẻ chính!","cardRemovedSuccessfully":"Thẻ đã loại bỏ thành công!","cardRemovedFailed":"Không thể xóa thẻ!","areYouSureWantToLeaveTeamSub":"Bạn có chắc là bạn muốn để lại đăng ký nhóm của %s không?","yourTeamAccessWillEndImmediate":"Quyền truy cập của bạn vào nhóm PIXLR sẽ kết thúc ngay lập tức.","butWaitHereWhatYouWillLoseWithTeam":"Nhưng chờ đã, đây là những gì bạn sẽ mất bằng cách rời khỏi nhóm PixLR:","everythingInPixlrPremium":"Mọi thứ trong pixlr Premium","crossTeamCollaboration":"Hợp tác nhóm chéo","teamMembers":"Thành viên của nhóm","teamManagement":"Quản lý đội","moreFeaturesComingSoon":"Nhiều tính năng sắp ra mắt sớm!","setPasswordToChangeEmail":"Đặt mật khẩu của bạn để thay đổi email!","setPasswordToDeleteAccount":"Đặt mật khẩu của bạn để xóa tài khoản!","transferYourTeamOwnershipBeforeDeleteAccount":"Bạn là chủ sở hữu nhóm của một thuê bao nhóm hiện có. Vui lòng chuyển quyền sở hữu đăng ký này cho người dùng khác trước khi cố gắng xóa lại tài khoản PIXLR của bạn.","thankYouExclamation":"Cảm ơn!","yourConfirmationHasBeenSent":"Email xác nhận của bạn đã được gửi đến email của bạn","failedToUpdateSubscription":"Không cập nhật đăng ký của bạn","tryAgain":"Thử lại","enterYourPasswordToContinue":"Nhập mật khẩu của bạn để tiếp tục","never":"Không bao giờ","failedToRemoveSeats":"Không thể loại bỏ chỗ ngồi!","noUserSelected":"Không có người dùng được chọn!","failedToCancelRenewal":"Không thể hủy bỏ gia hạn","removePaymentMethod":"Xóa phương thức thanh toán","thisCardWillBeDeletedAreYouSure":"Thẻ này sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn. Bạn có chắc không?","yourAccessToPremiumAssetWillEndNow":"Quyền truy cập của bạn vào các tài sản và tính năng cao cấp trên PIXLR sẽ kết thúc ngay lập tức .","leave":"Rời bỏ","owner":"Người sở hữu","activated":"Kích hoạt","areYouPartOfEnterpriseSchoolContactUsForSpecialPackage":"Bạn là một phần của một doanh nghiệp lớn hoặc trường học? Liên hệ với chúng tôi để biết một gói đặc biệt!","of2OrMorePeople":"của 2 người trở lên.","aTeam":"Một nhóm","saveMore":"Tiết kiệm hơn!","tryForFree":"Thử miễn phí","iAm":"Tôi là ..","anIndividual":"Một cá nhân","inNeedPersonalSubscription":"cần đăng ký cá nhân.","subscribeNow":"Theo dõi ngay","try30DaysFree":"Try 30 days free","contactUs":"Liên hệ chúng tôi","tryFreeForAMonth":"Thử miễn phí trong một tháng","pleaseRemoveTeamSubscriptionBeforeDeleteAccount":"Vui lòng xóa đăng ký nhóm của bạn trong thanh toán và đăng ký trước khi xóa tài khoản của bạn","successfullyRedeemedWelcomePixlrPremium":"Được đổi thành công! Chào mừng bạn đến Pixlr Premium.","congratsYouNowHaveFullAccess":"Xin chúc mừng! Bây giờ bạn có quyền truy cập đầy đủ, không có quảng cáo vào:","pixlrXAndE":"Pixlr x và e","aiCutoutFocusStudioGlitchAndMoreAI":"AI Cutout, Focus Studio, Glitch Studio (và các công cụ AI tương lai)","pixlrMobileApps":"Ứng dụng di động PIXLR","pricingFeaturesItem3":"Truy cập đầy đủ vào pixlr","pricingFeaturesItem4":"Công cụ chỉnh sửa mở rộng","pricingFeaturesItem5":"AI Cutout (và các công cụ AI trong tương lai)","pricingFeaturesItem6":"3.000 lớp phủ phụ","pricingFeaturesItem7":"7.000 biểu tượng/nhãn dán bổ sung","pricingFeaturesItem8":"5.000 văn bản trang trí","pricingFeaturesItem9":"Hỗ trợ chúng tôi, cảm ơn!","pricingFeaturesItem10":"Quảng cáo miễn phí!","pricingFeaturesItem11":"18.000 tài sản","pricingFeaturesItem12":"Mẫu","pricingFeaturesItem13":"Hỗ trợ tối đa 8196 x 8196 Độ phân giải hình ảnh","startEditing":"Bắt đầu chỉnh sửa","exclusiveVideoTutorials":"Hướng dẫn video độc quyền","enterYourLicenseKeyHere":"Nhập khóa cấp phép của bạn tại đây","premiumTryFree":"Phí bảo hiểm miễn phí","premiumSkipAds":"Bỏ qua quảng cáo và thử:","freeTrialOnlyForNewUserAndOncePerCustomer":"*Bản dùng thử miễn phí 30 ngày chỉ đủ điều kiện cho người dùng mới và chỉ có thể được yêu cầu một lần cho mỗi khách hàng.","try30DayFreePremium":"Hãy thử 30 ngày phí bảo hiểm miễn phí","premiumBounceTitle":"Mở khóa cao cấp và đập vỡ ranh giới sáng tạo!","premiumFeatureAlso":"Người dùng cao cấp cũng có:","premiumFeaturePitchOne":"Hàng ngàn mẫu","premiumFeaturePitchTwo":"Bấm một cú nhấp chuột","premiumFeaturePitchThree":"Hàng trăm phông chữ độc quyền","premiumFeaturePitchFour":"Phân tán, trục trặc và tập trung studio","premiumFeaturePitchFive":"Quảng cáo miễn phí và có thể tải xuống phiên bản ..","premiumTemplateSalesPitch":"Trả một khoản phí một lần để mở khóa mẫu cao cấp này hoặc trở thành thành viên cao cấp và có quyền truy cập vào toàn bộ thư viện các thiết kế được sản xuất chuyên nghiệp.","premiumFontSalesPitch":"Có được quyền truy cập vào hàng trăm phông chữ độc đáo và cao cấp từ các nghệ sĩ nổi tiếng để sử dụng trong các thiết kế của bạn.","premiumCutoutSalesPitch":"Chỉ với một cú nhấp chuột, hãy xóa ngay hình ảnh hình ảnh bằng PIXLR AI được bao gồm trong Premium.","premiumElementSalesPitch":"Thêm sự tinh tế vào thiết kế của bạn với vài ngàn yếu tố cao cấp.","premiumStudioSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào các công cụ phòng thu cao cấp để tạo ra những hình ảnh và thiết kế ấn tượng hơn chỉ bằng một cú nhấp chuột.","premiumPhotomashSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào tất cả các thiết kế Photomash hiện tại và tương lai.","premiumBatchSalesPitch":"Tăng tốc bạn làm việc và hàng loạt hình ảnh lên đến 50 hình ảnh tại một thời điểm với tư cách là người dùng cao cấp.","common-continueWith":"Continue with","common-orUseEmail":"Or use email","common-signUpLogIn":"Sign up / Log in","common-and":"and","common-termsOfUse":"Terms Of Use","common-privacyPolicy":"Privacy Policy","common-agreeTo":"By continuing, you agree to our","common-afterFileSaveRegister":"Your file is saved in the selected folder! Want to get more out of Pixlr? Sign up for a free account!","common-afterFileSaveTryPremium":"Your file is saved in the selected folder! Skip ads, get tons of more features and content and test out FREE premium!","common-youAreOffline":"You are offline, some services might be unavailable.","common-makeAvailableOffline":"Make apps available offline.","openImageFrom":"Open image from","with":"with","eTitle":"Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr E - công cụ chỉnh sửa ảnh miễn phí","eMetaDesc":"Tìm kiếm trình chỉnh sửa nâng cao ngay trên trình duyệt của bạn? Pixlr E là trình chỉnh sửa ảnh hiện đại thế hệ mới! Không cần cài đặt, không cần đăng ký. Chỉnh sửa miễn phí ngay trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại. ","eMetaSiteName":"Photo Editor : Pixlr.com - Trình chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí","mobileVariantDesc":"Pixlr E được sản xuất cho máy tính để bàn. Bạn đang sử dụng thiết bị di động hoặc cửa sổ trình duyệt có chiều rộng dưới 650px. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình chỉnh sửa ảnh trên web di động hoặc làm cho cửa sổ trình duyệt lớn hơn.","mobileVariantButton":"Sử dụng trình chỉnh sửa di động","mobileVariantClose":"Bỏ qua và đóng","welcomeHeadline":"Trình chỉnh sửa ảnh & thiết kế","welcomeIngress":"Chào mừng bạn đến với trình chỉnh sửa ảnh nâng cao miễn phí của Pixlr. Bắt đầu chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút ảnh mở, kéo n 'thả tệp, dán từ khay nhớ tạm (ctrl + v) hoặc chọn một trong các mẫu tạo sẵn của chúng tôi bên dưới.","toolKB":"Phím tắt","toolArrange":"Sắp xếp","toolArrangeDesc":"Thay đổi kích thước hình ảnh và khung màn, di chuyển, chuyển đổi và thay đổi cài đặt layer","toolMarquee":"Tạo vùng chọn","toolMarqueeDesc":"Tạo vùng chọn với công cụ vùng chọn hình vuông và tròn","toolLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","toolLassoDesc":"Tạo vùng chọn tự do, đa giác, đường cong, theo viền vẽ hoặc tùy ý lên hình ảnh. ","toolWand":"Tạo vùng chọn đơn sắc","toolWandDesc":"Để lựa chọn những vùng màu sắc tương tự nhau. ","toolCrop":"Cắt ","toolCropDesc":"Cắt, tỉa và làm thẳng khung màn theo khung tự do hay có sẵn. ","toolCutout":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","toolCutoutDesc":"Chọn vùng và loại bỏ nền, cắt bỏ chi tiết hoặc layer. ","toolFrame":"Khung hình","toolFrameDesc":"Xác định vùng đặt ảnh và cắt nó thành nhiều hình dạng khác nhau, hình ảnh được đặt sẽ tự động thu nhỏ và cắt cho vừa vặn. Khung là một phần thiết yếu của việc tạo các Mẫu có thể sử dụng lại.","toolLiquify":"Biến dạng hình ảnh","toolLiquifyDesc":"Phóng to, thu nhỏ và làm nổi bật các phần trong ảnh. Sử dụng Biến dạng hình ảnh để thực hiện các điều chỉnh tinh tế cho ảnh chân dung và các hình ảnh khác","toolHeal":"Che khuyết điểm","toolHealDesc":"Loại bỏ đốm, khuyết điểm và tinh chỉnh hình ảnh. ","toolClone":"Nhân bản ","toolCloneDesc":"Vẽ theo và sao chép mẫu từ một vùng nào đó trong ảnh. ","toolDetail":"Làm mờ/ Làm sắc nét/ Làm ố","toolDetailDesc":"Làm mờ, làm sắc nét hay làm ố chi tiết trong ảnh. ","toolFocus":"Focus / Bokeh","toolFocusDesc":"Tạo chiều sâu cho ảnh của bạn với tính năng làm mờ nền, mờ bokeh và đèn bokeh.","toolDisperse":"Phân tán","toolDisperseDesc":"Vẽ qua một khu vực trong hình ảnh của bạn và xem nó phát nổ và phân tán thành hàng ngàn vết.","toolToning":"Tăng tương phản sáng/tối","toolToningDesc":"Làm sáng hoặc làm tối vùng của ảnh để làm bật vùng tối hay vùng sáng mờ.","toolTemper":"Khử/ Tô màu","toolTemperDesc":"Quét độ đậm, độ bão hòa hay nhiệt độ màu lên vùng chọn để làm bật hay giảm lượng màu cho ảnh. ","toolPen":"Bút vẽ nét viền nhọn","toolPenDesc":"Sử dụng các kiểu bút khác nhau như bút màu, mực hay kiểu đuôi để vẽ.","toolDraw":"Vẽ ","toolDrawDesc":"Vẽ với các kiểu cọ và màu khác nhau.","toolEraser":"Xóa","toolEraserDesc":"Xóa các chi tiết trong hình với cọ, kết hợp với công cụ cắt để có được kết qủa tốt hơn. ","toolFill":"Tô màu","toolFillDesc":"Tô toàn vùng với một màu đơn sắc. ","toolGradient":"Đổ màu chuyển sắc","toolGradientDesc":"Trộn màu đơn và màu ở dạng trong suốt. ","toolReplace":"Đổi màu","toolReplaceDesc":"Vẽ lên vùng chọn để thay đổi màu. ","toolShape":"Hình dạng","toolShapeDesc":"Vẽ các hình dạng pixel hoặc vector khác nhau như hình vuông, hình tròn, đường thẳng và hơn thế nữa.","toolAddText":"Văn bản","toolAddTextDesc":"Thêm một layer văn bản mới hoặc sử dụng mẫu văn bản có sẵn.","toolPicker":"Chọn màu","toolPickerDesc":"Chọn màu từ ảnh. ","toolZoom":"Phóng to","toolZoomDesc":"Phóng to hay thu nhỏ chi tiết. ","toolHand":"Di chuyển","toolHandDesc":"Di chuyển ảnh khi phóng to ảnh. Giữ thanh cuốn ở bất kỳ công cụ nào. ","colorSwitch":"Đổi màu (X)","titleFile":"Tệp","titleEdit":"Chỉnh sửa","titlePage":"Trang","titleLayer":"Lớp","titleSelect":"Chọn","titleAdjustment":"Di chuyển","titleFilter":"Bộ lọc","titleAnimation":"Hoạt hình","titleView":"Xem","titleHelp":"Hỗ trợ","titleNewImage":"Ảnh mới","titleAddImage":"Thêm ảnh","titleChangeImage":"Thay đổi ảnh ","titleOpenImage":"Tải ảnh lên","titleOpenURL":"Mở địa chỉ hình ảnh","titleStockSearch":"Tìm kiếm mẫu","titleBrowseElements":"Xem thêm thành phần ","titleSave":"Lưu","titlePrint":"Trong","titleClose":"Đóng","titleExport":"Xuất ảnh ","titleExportTemplate":"Xuất Mẫu ","titleQuickExportPage":"Trang xuất nhanh dưới dạng PNG","titleQuickExportLayer":"Xuất nhanh hình ảnh dưới dạng PNG","titleUndo":"Hoàn tác","titleRedo":"Hoàn lại","titleCut":"Cắt","titleCopy":"Sao chép","titleClear":"Xóa","titleClearAll":"Quet sạch tât cả","titlePaste":"Dán","titleFreeTransform":"Chuyển đổi tự do","titleFreeDistort":"Biến dạng hình học tự do","titleTransform":"Chuyển đổi","titleRotateLeft":"Xoay trái/ccw","titleRotateRight":"Xoay phải/cw","titleFlipHorizontal":"Lật ngang","titleFlipVertical":"Lật dọc ","titleStroke":"Tạo viền","strokeOutlineOnly":"Chỉ viền ","titleFill":"Tô màu","titlePreferences":"Ưu tiên","titlePageSize":"Đặt kích thước trang","titlePageResize":"Thay đổi kích thước trang (tỷ lệ)","titlePageColor":"Trang nền","titlePageRotation":"Xoay trang","titleCrop":"Cắt ","titleTrim":"Gọt","titleNewLayer":"Layer mới","titleEditText":"Chỉnh sửa văn bản ","titleDuplicateLayer":"Nhân bản layer","titleImageLayer":"Thêm ảnh ở một layer khác","titleElementLayer":"Thêm thành phần ở một layer khác","titleURLLayer":"Thêm link URL ở một layer khác","titleDeleteLayer":"Xóa layer","titleRasterizeLayer":"Hợp nhất layer","titleLayerUp":"Đưa lên trước / Đưa lên trước một layer","titleLayerDown":"Đưa về sau/ Đưa về sau một layer","titleLayerAutoMask":"Công cụ vùng chọn tự động AI","titlePositionFrame":"Vị trí khung hình","titlePositionContent":"Vị trí hình ảnh ","titleAutoFitContent":"Thiết lạp lại ảnh ","titleRemoveFrameImage":"Xóa ảnh ","titleSelectAll":"Chọn tất cả","titleSelectPixels":"Chọn điểm ảnh","titleSelectDeselect":"Bỏ chọn","titleSelectInvert":"Đảo ngược vùng chọn","titleSelectSave":"Lưu lựa chọn","titleSelectRestore":"Khôi phục lựa chọn","titleAutoAdjust":"Điều chỉnh tự động","titleAutoPop":"Tự động bật lên ","titleAutoBW":"Bât chế độ đen trắng tự động","titleBrightnessContrast":"Độ sáng & độ tương phản","titleTemperatureTint":"Nhiệt độ màu & Sắc thái màu","titleHueSaturation":"Tông màu & độ bão hòa màu","titleVibrance":"Đổ đậm cân bằng","titleColorBalance":"Căn bằng màu","titleColorLookup":"Chọn hiệu ứng tông màu có sẵn","titleHighlightsShadows":"Làm sáng & đổ bống","titleExposure":"Phơi sáng","titleCurves":"Chỉnh màu theo đường cong","titleLevels":"Cấp độ","titleThreshold":"Tạo ảnh đen trắng ","titlePosterize":"Đưa về màu cơ bản ","titleDesaturate":"Rửa màu","titleInvert":"Chuyển ngược","titleSolarize":"Solarize","titleMimicHDR":"Bắt chước HDR","titleMonochrome":"Đơn sắc","titleEffectLibrary":"Kho hiệu ứng","titleSharpen":"làm sắc nét","titleClarity":"Làm rõ ","titleDetails":"Chi tiết","titleBlur":"làm mờ ","titleZoomBlur":"Thu phóng mờ","titleGaussianBlur":"Làm nhòe ảnh","titleMotionBlur":"Chuyển động mờ","titleRadialBlur":"Làm mờ xuyên tâm","titleSmooth":"Làm mịn","titleGrain":"Bụi ảnh","titleNoise":"Thêm bụi ảnh","titleDenoise":"Khử nhiễu ảnh ","titleVignette":"Đổ bóng các góc","titleBloom":"Làm nhòa sáng ","titleGlamour":"Làm mờ ảo ","titleDehaze":"Làm trong ảnh ","titleInnerGlow":"Phát sáng từ bên trong","titleOuterGlow":"Phát sáng từ bên ngoài","titleBevel":"Tạo hình đường viền bevel","titleOutline":"Khung viền","titleInnerShadow":"Tạo bóng bên trong","titleDropShadow":"Tạo đổ bóng","titleSobel":"Tìm góc cạnh","titleFringe":"Trượt tông xanh vàng","titleGlitch":"Hiệu ứng nhiễu sóng","titleCreative":"Sáng tạo","titleRGBSplit":"Hiệu ứng tách RGB","titleInterference":"Hiệu ứng giao thoa","titleSlice":"Lát cắt","titlePixelate":"Hiệu ứng pixel","titleMosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","titleHalftone":"Hiệu ứng Halftone 3 màu trung gian","titleScanlines":"Đường quét","titlePolarCoordinates":"Tọa độ cực","titleKaleidoscope":"kính vạn hoa","titleFishEye":"Mắt cá","titleReflect":"Phản chiếu","titleWave":"Wave","titleStrokeOutline":"Tại viền","titlePlay":"Chơi","titleStop":"Ngừng lại","titleFloatingPanels":"Chuyển đổi bảng nổi","titleRestorePanels":"Khôi phục tất cả các bảng","titleNavigatorPanel":"Bảng điều hướng","titleLayersPanel":"Bảng điều khiển lớp","titleHistoryPanel":"Bảng lịch sử","titleAnimationPanel":"Bảng điều khiển hoạt ảnh","titleZoomIn":"phóng to","titleZoomOut":"thu nhỏ","titleFitScreen":"Màn hình lý tưởng","titleFillScreen":"Toàn màn hình","titleTogglePreview":"Chuyển đổi chế độ xem trước","titleToggleFullScreen":"Bật chế độ toàn màn hình","titleThemeColors":"Thay đổi chủ đề / màu sắc","titleKeyboardShortcuts":"Phím tắt","titleColorPicker":"Chọn màu","titleAddElement":"Thêm thành phần","titleToolSettings":"Cài đặt công cụ","titleSelectConvert":"Chuyển đổi sang mặt nạ","titleLayerAddMask":"Thêm mặt nạ","titleLayerApplyMask":"Áp dụng mặt nạ","titleLayerDeleteMask":"Xóa mặt nạ","titleLayerResetMask":"Hoàn lại mặt nạ","titleLayerInvertMask":"Đảo ngược mặt nạ","titleLayerMoreMask":"Thêm mặt nạ","titleLayerExtractMask":"Xuất mask thành một layer","titleLayerConvertMask":" Chuyển đổi mặt nạ để lựa chọn","titleLockLayer":"Lớp khóa","titleHideLayer":"Ẩn lớp","titleCutLayer":"Cắt lớp","titleCopyLayer":"Sao chép lớp ","titlePasteLayer":"Dán lớp","titleEditAnimation":"Chỉnh sửa hoạt ảnh","titleSelectLayer":"Chọn lớp","whatsNew":"Có gì mới","learnMore":"Tìm hiểu thêm","sizeWeb":"Trang web","sizeFullHD":"Full HD","sizeUltraHD":"Siêu hd","dockPanel":"Bảng điều khiển Dock / undock","fileSaved":"Tệp đã lưu","fps":"Tỷ lệ khung hình","or":"hoặc","id":"Tôi","name":"Tên ","untitled":"Không tiêu đề","width":"Chiều rộng","height":"Chiều cao","amount":"Lượng áp dụng","buldge":"Buldge","options":"Tùy chọn","component":"Thành phần ","working":"Tiến hành ","pixel":"Pixel","percent":"Phần trăm","ok":"Đồng ý","close":"Đống","original":"Gốc","blendMode":"Chế độ hòa trộn","max":"Tối đa","scale":"Tỷ lệ","stretch":"Kéo dài","hollow":"Rỗng","none":"Không","mask":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","background":"Nền","animation":"Hoạt hình","loopAnimation":"Hoạt ảnh vòng lặp","inclusiveAnimation":"Bao gồm các lớp ẩn","create":"Tạo","template":"Mẫu sẵn","search":"Tìm kiếm","preset":"Tỉ lệ mẫu ","loadMore":"Hiển thị thêm","saveAs":"Lưu thành","open":"Mở","load":"Tải","export":"Xuất khẩu","loading":"Đang tải ","size":"Kích thước","pos":"Đăng tải","position":"Vị trí","newSize":"Kích thước mới","softness":"Độ mềm ảnh","transparency":"Độ trong suốt","image":"Ảnh","frame":"Khung","opacity":"Độ mờ đục","transparent":"Trong suốt","feather":"Làm mềm biên","step":"Bước","source":"Nguồn","spikes":"Gai","speed":"Tốc độ","balanced":"Cân bằng","quality":"Chất lượng","ultra":"Cực kỳ","resolve":"Giải quyết","font":"Phong chữ","text":"Văn bản","draw":"Vẽ","design":"Thiết kế","empty":"Trống","drawing":"Vẽ","custom":"Chỉnh sửa","angle":"Góc","elevation":"Độ cao","tool":"Công cụ","aspect":"Khung hình","brush":"Tạo nét vẽ bằng cọ","paint":"Tô màu","blur":"Làm mờ","sharpen":"Làm sắc nét","smudge":"Làm ố","back":"Trở về","erase":"Xóa","color":"Màu","colors":"Màu sắc ","shape":"Hình dạng","element":"Thành tố","page":"Trang","layer":"Lớp","layers":"Các layer","visible":"Hiển thị","hidden":"Ẩn ","intensity":"Cường độ","quantity":"SÔ LƯỢNG","dualTone":"Giai điệu kép","bokeh":"Bokeh","anchor":"Mỏ neo","top":"Trên cùng","bottom":"Đáy","left":"Bên trái","center":"trung tâm","right":"Phải","up":"Lên","down":"Xuống","upleft":"Lên bên trái","upright":"Lên bên phải","downleft":"Xuống trái","downright":"Xuống phải","topleft":"Trên cùng bên trái","topright":"Trên cùng bên phải","bottomleft":"Dưới cùng bên trái","bottomright":"Góc phải ở phía dưới","both":"Cả hai","depth":"Độ sâu","advanced":"Nâng cao","download":"Tải về","strength":"Đổ đậm","density":"Độ dày đặc","reset":"Cài đặt lại","target":"Mục tiêu","tolerance":"Khoảng màu chọn","level":"Cấp độ","fit":"Khớp","fill":"Tô màu","clear":"Xóa","offset":"Bù lại","minimize":"Tối thiểu","maximize":"Tối đa","offsetX":"Tọa độ x","offsetY":"Tọa độ y","frequency":"Tần số","removeStop":"Xóa lệnh xác nhận trước khi sử dụng thao tác","compare":"So sánh (ghì)","paste":"Dán","crop":"Cắt","resize":"Thay đổi kích thước","maxWidth":"chiều rộng tối đa","maxHeight":"Chiều cao tối đa","fitInside":"Phù hợp bên trong","noPaste":"Không có gì để dán","emptyPaste":"T! Thử ctrl + v! \"","emptyPasteGlobal":"Không có gì để dán","genericNoResult":"Không tìm thấy kết quả, vui lòng thực hiện một tìm kiếm khác.","error":"Lỗi","genericError":"Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau.","offline":"Ngoại tuyến","genericOffline":"Bạn đang không trực tuyến, hãy kiểm tra kết nối internet của bạn và thử lại.","onlyImageLayer":"Chỉ lớp hình ảnh layer","overlay":"Lớp phủ","border":"Biên","sticker":"Nhãn dán ","premium":"Chất lượng cao","continue":"Tiếp tục","effect":"Hiệu ứng","auto":"Tự động","red":"Đỏ","green":"Xanh lá cây","blue":"Xanh da trời","range":"Phạm vi","shadows":"Đổ bóng ","midtones":"Tông trung bình","highlights":"Tông sáng","vibrance":"Đổ đậm cân bằng","hue":"Tông màu","exposure":"Phơi sáng","lightness":"Độ sáng ","saturation":"Độ bão hòa màu","monochrome":"Đơn sắc","preserveLuminosity":"Duy trì độ sáng phong cảnh","brightness":"Độ sáng","contrast":"Độ tương phản","radius":"Bán kính","threshold":"Tạo ảnh đen trắng ","colorize":"Lên màu","temperature":"Nhiệt độ màu","tint":"Sắc thái màu","hdr":"HDR","clarity":"Làm rõ ","glamour":"Làm mờ ảo ","smooth":"Làm mịn","grain":"Bụi ảnh","bloom":"Làm nhòa sáng ","lineSpace":"Khoảng cách các dòng","letterSpace":"Khoảng cách các ký tự","addText":"Thêm văn bản","align":"Căn chỉnh","alignLeft":"Căn trái","alignCenter":"Căn giữa","alignRight":"Căn phải","uppercase":"Chữ hoa","bold":"In đậm","italic":"In nghiêng","full":"Toàn bộ","line":"Dòng","word":"Chữ ","outline":"Khung viền","punchout":"Đục ra","shadow":"Đổ bống","fixed":"Đã sửa","free":"Cắt tự do","document":"Tài liệu","recommend":"Gợi ý","popular":"Phổ biến","polygon":"Cắt đa giác","bezier":"Đường cong Benzier","magnetic":"Cắt theo viền vẽ xác định","rotateLeft":"Xoay trái","rotateRight":"Xoay phải","flipVertical":"Lật dọc ","flipHorizontal":"Lật ngang","duplicate":"Nhân bản ","duplicated":"Được nhân bản ","delete":"Xóa (DEL)","deleted":"Đã xóa","transform":"Chuyển đổi","distort":"Biến dạng hình học","rasterize":"Hợp nhất về đơn vị điểm ảnh","edit":"Chỉnh sửa","settings":"Cài đặt","styles":"Phong cách","format":"Định dạng","style":"Phong cách","addNew":"Thêm mới","unlock":"Mở khóa","aligned":"Căn chỉnh","mode":"Chế độ","method":"Cách thức","variant":"Khác nhau","restore":"khôi phục lại","straighten":"Làm đậm","zoom":"Phóng to","move":"Di chuyển","ratio":"Tỉ lệ","invert":"Chuyển ngược","extract":"Xuất file","constraint":"Ràng buộc","contiguous":"Liền kề","aiAuto":"Công cụ AI tự động","hintRemoved":"Loại bỏ gợi ý","addToCutout":"Thêm vào mặt nạ cắt bỏ","removeFromCutout":"Xóa từ phần mặt nạ cắt bỏ","maskApplied":" Áp dụng mặt nạ","hardTip":"Mẹo","antiAlias":"Làm mờ khoảng màu giao nhau","flow":"Chảy","mirror":"Gương","scatter":"Tiêu tan","fourWay":"Bốn cách","penPressure":"Sử dụng bút áp","blend":"Trộn màu","stroke":"Tạo viền","type":"Dạng cắt","radial":"Chuyển sắc theo hình tròn","linear":"Chuyển sắc theo đường thẳng","spot":"Nơi","soft":"Mềm mại","object":"Vật","high":"Nhanh/cao","normal":"Bình thường","delay":"Trì hoãn","slow":"Chậm","duration":"Thời hạn","fixedDuration":"Thời lượng cố định","push":"đẩy","enlarge":"phóng to","shrink":"co lại","swirlRight":"xoáy phải","swirlLeft":"xoáy trái","rectangle":"Hình chữ nhật","roundedRect":"Hình chữ nhật góc tròn","ellipse":"Hình elip","circle":"Hình tròn","curve":"Đường công","arc":"Hồ quang","half":"Một nửa","spread":"Trải ra","triangle":"Hình tam giác","star":"Hình ngôi sao","heart":"Hình trái tim ","hexagon":"Hình lục giác","cross":"Gạch chéo","square":"Vuông","glimmer":"Ánh sáng lấp lánh","round":"Tròn","plus":"Thêm vào","minus":"Giảm đi","lighten":"làm sáng","darken":"Làm tối","main":"Chính","alter":"Sửa đổi","increase":"Tăng ","decrease":"Giảm","vertical":"Theo chiều dọc","horizontal":"Ngang","layerCreated":"Layer được tạo","noCutout":"Không có mặt nạ","logInNow":"Đăng nhập bây giờ","preserveTransparency":"Duy trì độ trong suốt","neverAskMeAgain":"Không hỏi lại","autoSelectLayer":"Chọn layer tự động","alwaysShowTransform":"Luôn hiển thị biến đổi","showGuides":"Hiển thị hướng dẫn ","snapToGuides":"Hướng dẫn nhanh","loremIpsum":"Lorem ipsum... viết văn bản ở đây...","selectSource":"Chọn nguồn","newSelection":"Lựa chọn mới","addToSelection":"Thêm vào lựa chọn (shift)","removeFromSelection":"Xóa từ lựa chọn (ctrl)","highQualityPreview":"Xem trước chất lượng cao","sampleAllLayers":"Tạo mẫu tất cả layer","noMerger":"Không gộp","layersMerged":"Layer được gộp","imageFlattend":"Ảnh phẳng ","noRasterization":"Không phải văn bản/thành phần","layerRasterized":"Layer được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh","selectionEmpty":"Không có gì trong lựa chọn","noLayerSelected":"Không có layer nào được chọn","notAImageLayer":"Không phải một layer ảnh ","selectionSaved":"Lưu vùng chọn","layerAdded":"Lớp được thêm ","addFrame":"Thêm khung hình ","toggle":"Chuyển đổi","gradient":"Đổ màu chuyển sắc","pattern":"Mẫu ","setImage":"Thiết lập hình ảnh ","distance":"Khoảng cách ","direction":"Phương hướng ","flip":"Lật","overlap":"Chồng chéo","rotate":"Xoay","symmetry":"Đối diện","edgeFill":"Tô cạnh","repeat":"Lặp lại","repeatGap":"Thời gian giữa các lần lặp lại","reflect":"Phản chiếu","amplitude":"Biên độ","seed":"Hạt giống","output":"Đầu ra","keyword":"Từ khóa","addTask":"Thêm nhiệm vụ","notAllowed":"Không cho phép!","checkout":"Thanh toán ","creditCard":"Thẻ tín dụng","savedCard":"Thẻ đã lưu","billingAddress":"Địa chỉ hóa đơn","firstName":"Tên ","lastName":"Họ","address":"Địa chỉ","city":"Thành phố","zipCode":"Mã code","state":"Tỉnh","country":"Nước","cardNumber":"Số thẻ","month":"tháng","year":"năm","autorenewalBasis":"Tự động gia hạn","total":"tổng cộng","enter":"đi vào","scene":"Bối cảnh ","exit":"Lối ra","pageAnimation":"Một phần của hoạt ảnh trang","pageAnimationMessage":"Một phần của hoạt ảnh trang","blockAnimation":"Chặn hoạt ảnh trang","blockAnimationMessage":"Bị chặn khỏi hoạt ảnh của trang","revertPageAnimation":"Hoàn nguyên về hoạt ảnh trang","noLayerAnimation":"Không có lớp nào được chọn, nhấp vào một lớp trong không gian làm việc hoặc trong thanh lớp để chọn nó.","elementPremiumDesc":"Đây là thành phần chất lượng cao","addCurvesControlDesc":"Click đúp chuột để thêm hoặc xóa một điểm neo trên đường cong","viewArrangeSelection":"Kích hoạt vùng chọn, kéo để di chuyển / cắt vùng chọn.","viewArrangeActiveSelection":" Chọn Văn bản hay layer tương ứng để tiếp tục chỉnh sửa","viewArrangeLayerLocked":"Vị trí layer đã bị khóa, mở khóa để di chuyển. ","viewArrangeNoLayer":"Không có layer nào, hoặc layer đang trống, chọn một layer từ thanh công cụ bên phải","viewDisperseNoLayer":"Phân tán chỉ hoạt động trên các lớp hình ảnh, vui lòng chọn một lớp khác.","viewDisperseApply":"Bạn có muốn áp dụng sự phân tán?","viewDisperseMaskFirst":"Khu vực mặt nạ đầu tiên!","viewFocusNoLayer":"Focus chỉ hoạt động trên các lớp hình ảnh, vui lòng chọn một lớp khác.","viewFocusApply":"Bạn có muốn áp dụng tiêu điểm không?","viewCloneNoLayer":"Nhân bản chỉ hoạt động trên layer ảnh, chọn môt layer khác.","viewCloneSourceTooltip":" Chọn nguồn hoặc tô (Shift)","viewCutoutNoLayer":"Chọn một layer ảnh hoặc văn bản/ thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh để tạo mặt nạ cắt. ","viewCutoutShape":"Cắt theo hình","viewCutoutMagic":"Cắt thông minh","viewCutoutDraw":"Cắt từ hình vẽ","viewCutoutLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","viewCutoutGradient":"Mặt nạ vùng chọn chuyển sắc","viewShapeModeDraw":"Bản vẽ pixel cùng một lớp","viewShapeModeDesign":"Một hình dạng vectơ trên mỗi lớp","viewDetailNoLayer":"Làm mờ/làm nhọn hay làm ố chỉ hoạt động trên layer hình ảnh (hoặc layer không bị trống), chọn một layer khác. ","viewDrawNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewEraserNoLayer":"Bạn chỉ có thể thể xóa từ layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewFillNoLayer":"Tô màu chỉ hoạt động trên layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewGradientNoLayer":"Đổ màu chuyển sắc chỉ làm việc trên layer ảnh, chọn một layer khác. ","viewHandDesc":"Nhấp chuột và kéo để di chuyển khung hình.","viewHealNoLayer":"Che khuyết điểm chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewLiquifyNoLayer":"Biến dạng hình ảnh chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewShapeNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewPenNoLayer":"Bút vẽ nét viền nhọn chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewToningNoLayer":"Tông màu chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewTemperNoLayer":"Nhiệt độ màu chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác. ","viewReplaceNoLayer":"Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới","viewPickerShades":"Sắc thái","viewPickerTriadic":"Tam bội","viewPickerTetradic":"Tứ bội","viewPickerAnalogous":"Tương tự","viewPickerComplement":"Bổ sung","viewPenPlain":"Trơn","viewPenNeon":"Neon","viewPenSketchy":"Thô","viewPenParallel":"Bài hát","viewPenTrail":"Đường mòn","viewPenShaded":"Bóng mờ","viewPenFurry":"Dạng long","viewPenCrayon":"Bút màu","viewPenInk":"Mực ","focus":"Tập trung","focusSymmetric":"Đối xứng / Nghiêng","focusRadial":"Chuyển sắc theo hình tròn","focusLinear":"Chuyển sắc theo đường thẳng","softBlur":"Mờ mềm","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh hình dạng","viewCropNone":"Không","viewCropFixed":"Tỉ lệ cố định","viewCrop1x1":"1:1 (vuông)","viewCrop4x3":"4:3 (màn hình)","viewCrop16x9":"16:9 (màn hình rộng)","viewCrop3x1":"3:1 (toàn cảnh)","viewCrop3x2":"3:2 (máy phim 35mm)","viewCrop21x9":"21:9 (điện ảnh)","viewCrop32x9":"32:9 (siêu rộng)","viewCropOutput":"Kích thước đầu ra","viewCropFBProfile":"Ảnh đại diện Facebook","viewCropFBCover":"Ảnh bìa Facebook","viewCropFBPost":"Bài đăng Facebook","viewCropFBAd":"Quảng cáo Facebook","viewCropInstaProfile":"Ảnh đại diện Instagram","viewCropInstaPost":"Ảnh bìa Instagram","viewCropInstaStory":"Câu chuyện trên Instagram","viewCropTwitProfile":"Ảnh đại diện Twitter","viewCropTwitHeader":"Tiêu đề Twitter","viewCropTwitImage":"Ảnh Twitter","viewCropTwitCard":"Thẻ Twitter","viewCropTwitAd":"Quảng cáo Twitter","viewCropYTProfile":"Ảnh đại diện Youtube","viewCropYTChannelArt":"Kênh nghệ thuật Youtube","viewCropYTThumb":"Hình thu nhỏ trên Youtube","viewCropWebMini":"Trang web mini 1024x768","viewCropWebSmall":"Trang web nhỏ 1280x800","viewCropWebCommon":"Trang web phổ biến 1366x768","viewCropWebMedium":"Trang web trung bình 1440x900","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropUHD":"Siêu hd 4x 3840x2160","viewCropPaperA4":"Khổ giấy A4","viewCropPaperA5":"Khổ giấy A5","viewCropPaperA6":"Khổ giấy A6","viewCropPaperLet":"Giấy viết thư, ","dialogAddLayerTitle":"Thêm layer","dialogAddLayerHL":"Chọn kiểu layer để thêm vào","dialogBevelHighColor":"Màu tạo độ bật","dialogBevelShadowColor":"Màu tạo bóng","dialogBevelHighOpacity":"Đánh dấu độ mờ","dialogBevelShadowOpacity":"Đánh dấu độ bóng","dialogChoiceTitle":"Tải ảnh lên","dialogChoiceHeadline":"Bạn muốn thêm hình ảnh ở trang thiết kế hiện tại hay tạo một trang thiết kế mới?","dialogLoadTitle":"Đang tải","dialogLoadPrepare":"Đang hoàn tất...,","dialogLoadLoadingFrom":"Đang tải từ %s đến %s ...","dialogLoadError":"Một số lỗi xảy ra trong lúc tải hình ảnh, xin vui lòng tải lại sau...","dialogOpenURLTitle":"Mở địa chỉ hình ảnh","dialogOpenURLHeadline":"Địa chỉ hỉnh ảnh","dialogPreResizeTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh","dialogPreResizeInfo1":"Ảnh bạn chọn có kích thước quá lớn","dialogPreResizeInfo2":",đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn. ","dialogPreResizeExif":"Tự động xoay dựa trên exif","dialogPreResizeMaxSize":"Tối đa %d px","dialogResizePageTitle":"Thay đổi kích thước trang (tỷ lệ)","dialogPageSizeTitle":"Đặt kích thước trang","dialogResizeContrain":"Các tỷ lệ ràng buộc","dialogResizeSmoothing":"Làm mịn","dialogResizeApplyAll":"Khi thay đổi kích thước, tất cả các layer sẽ được thu nhỏ theo tỷ lệ.,","dialogSizeRelative":"Thay đổi có liên kết các yếu tố khác","dialogSizeAnchor":"Điểm neo ","dialogSizeCropWarning":"Khi thay đổi kích thước, bất kỳ công cụ cắt nào đang hoạt động sẽ được đặt lại, một số cắt lớp có thể xảy ra nếu kích thước trang mới nhỏ hơn.","dialogSaveTitle":"Lưu hình ảnh","dialogSaveLow":"Chậm","dialogSaveMed":"Trung bình","dialogSaveHigh":"Nhanh","dialogSaveFileType":"Kiểu tệp","dialogSaveCalculate":"..dang tính","dialogSaveNonDestructive":"Không phá hủy (Các tệp lớn hơn nhiều)","dialogSavePXZDescription":"PXZ là định dạng tài liệu Pixlr gốc, điều này sẽ lưu toàn bộ cấu trúc dự án đang hoạt động.","dialogAiCutoutTitle":" Công cụ mặt nạ AI","sinceDay":"Một ngày trước","sinceDays":"%d ngày trước","sinceHour":"Một giờ trước","sinceHours":"%d giờ trước","sinceMinute":"Một phút trước","sinceMinutes":"%d phút trước","sinceNow":"Mới đây","openImage":"Tải ảnh lên","startDesign":"Bắt đầu thiết kế","loadURL":"Tải link url","dropFile":"Thả để mở tệp","news":"Cập nhật","noNews":"Không có bản cập nhật mới!","history":"Lịch sử","createNew":"Tạo mới ","stockSearch":"Tìm kiếm mẫu","addCurrent":"Thêm vào file hiện tại","backToEditor":"Quay về chỉnh sửa","viewAll":"Xem tất cả","viewMore":"Xem thêm","historyProjects":"Các dự án gần đây nhất ","historyDescription":"Từ bộ nhớ tạm thời cục bộ, để lưu dự án lâu dài, hãy lưu dự án dưới dạng pxd hoặc xuất dưới dạng pxz.","templates":"Mẫu thử","useTemplate":"Sử dụng mẫu này ","recommendedTemplate":"Gợi ý các mẫu ","recommendedDescription":"Các mẫu hợp thời trang và chất lượng cao được chọn bởi đội ngũ của chúng tôi.","templatesDescription":"Duyệt và tìm một mẫu bằng cách chọn kiểu thiết kế bạn muốn tạo bên dưới.","templateSearch":"Tìm kiếm","templateKeyword":"Từ khóa ..","templateCategories":"Thể loại","templateFilter":"Bộ lọc","templatePopular":"Phổ biến","templateRecent":"Gần đây","templateAll":"Tất cả","templateFree":"MIỄN PHÍ","templatePremium":"Nâng cao","pinnedProjects":"Các dự án được ghim","allYourProjects":"Tất cả các dự án của bạn","aboutHistory":"Nếu bạn muốn lưu một tài liệu, nhấp vào biểu tượng trái tim để ghim nó. Lịch sử chỉ được lưu tạm thời trong bộ nhớ đệm của trình duyệt, tất cả tài liệu sẽ bị xóa nếu bạn xóa bộ nhớ đệm hoặc nếu bạn dọn dẹp thư mục. Nếu bạn muốn lưu tệp lâu dài, hãy tải xuống dưới dạng. PXD hoặc xuất dưới dạng mẫu.","noHistory":"Không có hình ảnh nào trong lịch sử hoạt động. ","clearHistory":"Xóa lịch sử","historyClearConfirm":"Bạn chắc chắn muốn xóa Lịch sử?","historyDelete":"Xóa ","historyPin":"Ghim","historyUnpin":"Bỏ ghim","historyDuplicate":"Nhân bản ","documentActions":"Các thao tác hoạt động của tệp","locked":"Đã khóa","unlocked":"Mở khóa","hasCutout":"Chứa mặt nạ cắt bỏ","layerSettings":"Thiết lập các layer","viewOBarNav":"Điều hướng","viewOBarSet":"Cài đặt ","viewOBarShowGu":"Hiển thị hướng dẫn","viewOBarSnap":"Hướng dẫn nhanh","viewOBarSmooth":"Chia tỷ lệ mượt mà","viewOBarScollMode":"Sử dụng con lăn để","viewOBarAskPrerezise":"Yêu cầu thay đổi kích thước hình ảnh","viewOBarAskLayertype":"Yêu cầu loại layer được thêm vào","viewOBarDup":"Nhân bản layer","viewOBarDel":"Xóa layer (DEL)","viewOBarAccent":"Màu nhấn","viewOBarWorkspace":"Màu không gian làm việc","blendModeNone":"Không","blendModeMultiply":"Nhân lên","blendModeScreen":"Màn hình","blendModeLighter":"Nhẹ hơn","blendModeOverlay":"Lớp phủ","blendModeDarken":"Làm tối","blendModeLighten":"Làm sáng","blendModeColorDodge":"Tăng tương phản sáng","blendModeColorBurn":"Tăng tương phản tối","blendModeHardLight":"Sáng đậm","blendModeSoftLight":"Sáng nhạt","blendModeDifference":"Phân biệt","blendModeExclusion":"Giới hạn","blendModeHue":"Tông màu","blendModeSaturation":"Độ bão hòa màu","blendModeColor":"Màu ","blendModeLuminosity":"Tinh chỉnh phong cảnh","layerMergeDown":"Hợp nhất xuống (CTRL+E)","layerMergeVisible":"Hợp nhất thấy được","layerFlattenImage":"Làm phẳng ảnh","historyAnimation":"Hoạt hình","historyPageAnimation":"Hoạt ảnh trang","historyLayerAnimation":"Hoạt ảnh lớp","historyAddelement":"Thêm thành phần","historyPasteelement":"Dán phần tử","historyDuplicateelement":"Nhân bản thành phần","historyDeleteelement":"Xóa thành phần","historyShape":"Hình dạng","historyAddshape":"Thêm hình dáng","historyPasteshape":"Dán hình dáng ","historyDuplicateshape":"Nhân đôi hình dáng ","historyDeleteshape":"Xóa hình dáng ","historyShapeType":"Dạng cắt","historyShapeFill":"Làm đầy","historyShapeShadow":"Đổ bóng","historyShapeShape":"Hình Da","historyShapeOutline":"Nét bên ngoài ","historyShapeSettings":"Cài đặt hình dáng","historyOpenimage":"Tải ảnh lên","historyDropimage":"Thả ảnh","historyAddimage":"Thêm ảnh","historyPasteimage":"Dán ảnh ","historyExtractimage":"Giản nén ảnh","historyDuplicateimage":"Nhân bản ảnh","historyAddemptyimage":"Thêm layer ","historyNewemptyimage":"Ảnh mới","historyDeleteimage":"Xóa ảnh","historyAddtext":"Thêm văn bản","historyPastetext":"Dán văn bản ","historyDuplicatetext":"Nhân bản văn bản ","historyDeletetext":"Xóa văn bản","historyFrame":"Khung hình","historyAddframe":"Thêm khung","historyPasteframe":"Dán khung","historyDuplicateframe":"Nhân đôi khung ","historyDeleteframe":"Xóa khung ","historyFrameContentAdd":"Thêm khung","historyFrameContentReplace":"Thay khung","historyFrameContentDelete":"Xóa khung","historyFitContent":"Trang bị lại hình ảnh ","historyFrameContent":"Khung hình ảnh ","historyRasterizetext":"Văn bản được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh ","historyRasterizeframe":"Khung được hợp nhất ","historyRasterizeelement":"Thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh ","historyRasterizeshape":"Hình dáng được hợp nhất ","historyClear":"Xóa ","historyCut":"Cắt","historyLayerOpacity":"Độ trong suốt ","historyLayerBlendMode":"Chế độ hòa trộn","historyLayerVisible":"Khả năng hiển thị ","historyLayerName":"Tên layer","historyTextSize":"Kích thức","historyTextFont":"Phong chữ","historyTextFill":"Làm đầy","historyTextAlign":"Căn chỉnh","historyTextUppercase":"Chữ hoa","historyTextBold":"In đậm","historyTextItalic":"In nghiên","historyTextLetterspace":"Khoảng cách các ký tự","historyTextLinespace":"Khoảng cách các dòng","historyTextCurve":"Đường cong","historyTextShadow":"Đổ bóng","historyTextOutline":"Nét bên ngoài","historyTextBackground":"Nền","historyText":"Văn bản ","historyimage":"Hình ảnh","historyEffect":"Hiệu ứng ","historyAdjust":"Điều chỉnh","historyFilter":"Bộ lọc","historyArrange":"Sắp xếp","historyStackArrange":"Sắp xếp các nhóm","historyDistort":"Biến dạng hình học","historyTransform":"Chuyển đổi","historyMove":"Di chuyển","historyResize":"Thay đổi kích thước","historyFlip":"Lật","historyRotate":"Xoay","historyStackMove":"Di chuyển nhóm","historyStackResize":"Thay đổi kích thước nhóm ","historyStackRotate":"Xoay nhóm ","historyGradient":"Đổ màu chuyển sắc","historyLayerLocked":"Mở khóa layer","historyFill":"Tô màu ","historyHealSpot":"Chữa lành vết thương","historyHealSoft":"Chữa lành mềm","historyHealObject":"Chữa lành đối tượng","historyLiquify":"Biến dạng hình ảnh ","historyBevel":"Tạo hình đường viền bevel","historyTextSettings":"Cài đặt văn bản","historyTextChange":"Thay đổi văn bản","historyWand":"Tạo vùng chọn đơn sắc","historyLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","historyMarquee":"Tạo vùng chọn cơ bản","historyDraw":"Vẽ","historyReplace":"Thay thế màu","historyClone":"Nhân bản","historyFocus":"Tập trung","historyDisperse":"Phân tán","historyCrop":"Cắt","historyDetail":"Chi tiết","historyToning":"Chỉnh tông","historyTemper":"Khử màu","historyPen":"Bút vẽ nét viền nhọn","historyEraser":"Xóa","historyStraighten":"Làm đậm","historyBackground":"Nền","historyPageResize":"Thay đổi kích thước trang","historyPageSize":"Kích thước trang","historyMask":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","historyMaskInvert":"Đảo ngược mặt nạ để cắt bỏ","historyMerge":"Gộp layer","historyOrder":"Thứ tự layer","historyDeselect":"Bọ chọn","historySelectionMove":"Di chuyển vùng chọn","historySelectionAll":"Chọn tất cả","historySelectionPixels":"Chọn điểm ảnh","historySelectionInvert":"Đảo ngược vùng chọn","historySelectionRestore":"Khôi phục lựa chọn","historySelectionCut":"Cắt với vùng chọn","historySelectionCopy":"Sao chép với vùng chọn","historyFrameShape":"Hình dạng","historyFrameShadow":"Đổ bóng","historyFrameOutline":"Nét bên ngoài ","historyFrameSettings":"Cài đặt khung","historyStroke":"Tạo viền","historyAuto":"Điều chỉnh tự động","historyPop":"Tự động hiển thị","historyBw":"Tự động đen trắng","historyBrightnessContrast":"Độ sáng & Độ tương phản","historyTemperatureTint":"Nhiệt độ màu & Sắc thái màu","historyHueSaturation":"Tông màu & Độ bão hòa màu","historyVibrance":"Đổ đậm cân bằng","historyBalance":"Cân bằng màu","historyLookup":"Chọn hiệu ứng tông màu có sẵn","historyHighlightsShadows":"Làm sáng & đổ bống","historyExposure":"Phơi sáng","historyCurves":"Chỉnh màu theo đường cong","historyLevels":"Cấp độ","historyBlack":"Đen","historyWhite":"Trắng","historyThreshold":"Tạo ảnh đen trắng","historyPosterize":"Đưa về màu cơ bản","historyDesaturate":"Rửa màu","historyMonochrome":"Đơn sắc","historyInvert":"Chuyển ngược","historySolarize":"Solarize","historyMimicHDR":"Bắt chước HDR","historySharpen":"Làm sắc nét","historyClarity":"Làm rõ","historyBlur":"Làm mờ","historyZoom":"Thu phóng mờ","historyGaussian":"Làm nhòe ảnh","historyMotion":"Chuyển động mờ","historyRadial":"Làm mờ xuyên tâm","historySmooth":"Làm mịn","historyDenoise":"Khử nhiễu ảnh","historyGrain":"Bụi ảnh","historyNoise":"Bụi ảnh ","historyVignette":"Đổ bóng các góc","historyBloom":"Làm nhòa sáng","historyGlamour":"Làm mờ ảo","historyDehaze":"Làm trong ảnh","historySobel":"Tìm góc","historyFringe":"Trượt tông xanh vàng ","historyPixelate":"Hiệu ứng điểm ảnh","historyHalftone":"Hiệu ứng Halftone 3 màu trung gian","historyMosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","historyScanlines":"Đường quét","historyDropShadow":"Tạo đổ bóng","historyInnerGlow":"Phát sáng từ bên trong","historyOuterGlow":"Phát sáng từ bên ngoài","historyOpen":"Mở ","historySlice":"Lát","historyRgbSplit":"Tách màu RGB","historyInterference":"Can thiệp","historyPolarcoordinates":"Tọa độ cực","historyFisheye":"Mắt cá","historyKaleidoscope":"kính vạn hoa","historyReflect":"Phản chiếu","historyWave":"Wave","historyConvertMaskToSelection":"Chuyển đổi sang vùng chọn","historyConvertSelectionToMask":"Chuyển đổi sang mặt nạ","historyApplyMask":"Áp dụng mặt nạ","unlockPremiumMessage":"Mở khóa Mẫu này","premiumTemplate":"Mở khóa mẫu","premiumOneTime":"Mua mẫu cho","feedback":"Phản hồi ","tutorials":"Video hướng dẫn ","help":"Hỗ trợ","web":"Trang web","ads":"Quảng cáo","photo":"tấm ảnh","video":"Video","print":"Trong","social":"Xã hội","recommended":"Khuyến khích","instagram-square":"Quảng trường Instagram","instagram-post":"Ảnh bìa Instagram","instagram-story":"Câu chuyện trên Instagram","facebook-profile":"Ảnh đại diện Facebook","facebook-post":"Bài đăng Facebook","facebook-story":"Câu chuyện trên Facebook","facebook-post-wide":"Bài đăng trên Facebook","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Ảnh bìa Facebook","facebook-event-cover":"Ảnh bìa sự kiện trên Facebook","facebook-group-cover":"Ảnh bìa nhóm Facebook","social-media-post":"Bài đăng trên mạng xã hội","social-media-story":"Câu chuyện xã hội","youtube-profile":"Ảnh đại diện Youtube","youtube-thumbnail":"Hình thu nhỏ trên Youtube","youtube-channel-art":"Nghệ thuật trên YouTube","pinterest-pin":"Pinterest Pin","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","pinterest-long-pin":"Ghim dài trên Pinterest","twitter-post":"Bài đăng trên Twitter","twitter-cover":"Trang bìa Twitter","twitter-profile":"Ảnh đại diện Twitter","linkedin-company-banner":"Công ty LinkedIn","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Personal","roblox":"Quần áo Roblox","flyer":"Tờ rơi","brochure":"Cuốn sách nhỏ","invitation":"Thư mời","business-card":"Danh thiếp","simple-collage":"Simple Collage","home":"Trang Chủ","images":"hình ảnh","toggleHome":"Chuyển đổi nhà","getHELP":"Được trợ giúp","ourYoutube":"YouTube / hướng dẫn của chúng tôi","ourInstagram":"Instagram của chúng tôi","ourFacebook":"Facebook của chúng tôi","colorMatcher":"Màu sắc phù hợp","fontMatcher":"Phê duyệt Phay","smallFilesPerfect":"Các tệp nhỏ hoàn hảo cho ảnh và chia sẻ","basicCircular":"Hình tròn cơ bản","basicShapes":"Hình dạng cơ bản","alignedSource":"Nguồn được căn chỉnh giữa sơn","addLocalFont":"Thêm phông chữ địa phương","doYouWantToAddANewTextLayer":"Bạn có muốn thêm một lớp văn bản mới không?","alphaOrErase":"Alpha / xóa","largeAndLossless":"Lớn và không mất, lý tưởng cho các biểu tượng và đồ họa","modrenFormatSuitable":"Định dạng hiện đại phù hợp cho tất cả các loại hình ảnh","popularHighQuality":"Định dạng video chất lượng cao phổ biến","funAndSimpleAnimated":"Hình ảnh hoạt hình vui nhộn và đơn giản","bestForFlyersAndMarketing":"Tốt nhất cho tờ rơi và tài liệu tiếp thị","aZipOfAllTheIndividual":"Một khóa kéo của tất cả các khung hoạt hình riêng lẻ","completePixlrDocument":"Hoàn thành tài liệu PIXLR để lưu trữ/collab","toolAnimation":"Hoạt hình","toolAnimationDesc":"Làm động tất cả các lớp trong một trang hoặc chỉ một lớp duy nhất.","titleSelectSubject":"Chọn chủ đề","animated":"Hoạt hình","new":"Mới","historySelectionSubject":"Chọn chủ đề","titleLinkLayers":"Link layers","titleUnlinkLayer":"Unlink layer","titleUnlinkLayers":"Unlink layers","titleCutLayers":"Cut layers","titleCopyLayers":"Copy layers","titlePasteLayers":"Paste layers","titleDuplicateLayers":"Duplicate layers","titleDeleteLayers":"Delete layers","link":"Link","linked":"Linked","historyLinkAdd":"Link layers","historyLinkRemove":"Unlink layers"}
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie. Chấp nhận

Trình chỉnh sửa ảnh & thiết kế

Chào mừng bạn đến với trình chỉnh sửa ảnh nâng cao miễn phí của Pixlr. Bắt đầu chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút ảnh mở, kéo n 'thả tệp, dán từ khay nhớ tạm (ctrl + v) hoặc chọn một trong các mẫu tạo sẵn của chúng tôi bên dưới.

Các dự án gần đây nhất Xem tất cả

Từ bộ nhớ tạm thời cục bộ, để lưu dự án lâu dài, hãy lưu dự án dưới dạng pxd hoặc xuất dưới dạng pxz.

Gợi ý các mẫu Xem thêm

Các mẫu hợp thời trang và chất lượng cao được chọn bởi đội ngũ của chúng tôi.

Pixlr M

Pixlr E được sản xuất cho máy tính để bàn. Bạn đang sử dụng thiết bị di động hoặc cửa sổ trình duyệt có chiều rộng dưới 650px. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình chỉnh sửa ảnh trên web di động hoặc làm cho cửa sổ trình duyệt lớn hơn.

Sử dụng trình chỉnh sửa di động Bỏ qua và đóng