Photo Editor - Photoshop Online by Pixlr - Free Image Editing Tools

Now, there are even more compelling reasons to choose Pixlr as your go-to solution for all your online image editing requirements, particularly when you're looking for a powerful "photo editor." Whether you're inclined towards traditional desktop-style photo editing or prefer a more contemporary approach, Pixlr has you covered. Pixlr Editor AI-powered online photo editor, empower you to unlock your creative potential with just a single click. Achieving professional-quality photo edits has never been more intuitive and accessible. With Pixlr, you can effortlessly remove backgrounds using our bg remover or create transparent images for your design projects with a simple tap. Our advanced AI-powered photo editing features are designed to make the design process smarter, faster, and more user-friendly for you. Discover the endless possibilities with the world's #1 cloud-based photo editor, Pixlr. Elevate your photo editing experience and achieve remarkable results with ease. Experience the future of online photo editing with Pixlr, the ultimate choice for all your image editing needs.

Trình chỉnh sửa ảnh & thiết kế

★ ★ ★ ★ ★

Chào mừng bạn đến với trình chỉnh sửa ảnh nâng cao miễn phí của Pixlr. Bắt đầu chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút ảnh mở, kéo n 'thả tệp, dán từ khay nhớ tạm (ctrl + v) hoặc chọn một trong các mẫu tạo sẵn của chúng tôi bên dưới.

Đăng ký Đăng nhập

Temporary projects

Nếu bạn muốn lưu một tài liệu, nhấp vào biểu tượng trái tim để ghim nó. Lịch sử chỉ được lưu tạm thời trong bộ nhớ đệm của trình duyệt, tất cả tài liệu sẽ bị xóa nếu bạn xóa bộ nhớ đệm hoặc nếu bạn dọn dẹp thư mục. Nếu bạn muốn lưu tệp lâu dài, hãy tải xuống dưới dạng. PXD hoặc xuất dưới dạng mẫu.

Backup as Zip
Xóa lịch sử
X
Y
W
H
Cài đặt lại Áp dụng
Công cụ AI tự động
Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới
Bạn chỉ có thể thể xóa từ layer ảnh, chọn một layer khác.
Cài đặt lại Áp dụng
Thiết lập hình ảnh Chuyển đổi
Đổ màu chuyển sắc chỉ làm việc trên layer ảnh, chọn một layer khác.
100% Khớp Tô màu
Bút vẽ nét viền nhọn chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác.
Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới
Chọn một layer ảnh từ danh sách layer hoặc thêm vào một layer mới
Thêm văn bản
Chỉnh sửa
100% Khớp Tô màu
Các layer
    • Văn bản
    • Hình dạng
    • Khung
    • Ảnh
    • Trống
Lịch sử