Login / singn uploginOrSignUp
By using our site, you acknowledge that you read and understand our Cookie Policy. ACCEPT

Xóa nền


Xóa nền bằng Pixlr AI

Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!

Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.

Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết

Tải ảnh lên
100% automatic bg removal

Our state of the art AI remove backgrounds from even the hardest objects, like people, cars, clothes and more.

Batch removeal of backgrounds

Open multiple images at once and batch remove backgrounds in one go, no wait just productivity.

High quality free background removal

Save the result in up to 16 MPX (4096*4096px) Hi Quality. No limitation on size and quality for free bg removal.

Fine tune background removal

If the Ai background removal result is perfect you can always use the powerfull manual tools to finetune the cutout.

Photo editor after remove bg

Make it amazing by edit your photo, add a background or just make an wow impact? Bring it over to Pixlr X or Pixlr E and edit away.

Perfect for e-commerce

Create prefect looking image for your E-commerce store front and boost your sales!

{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-","currency":"USD"},"adDebug":""}
{"bgTitle":"Xóa nền: Trình xóa nền ảnh miễn phí Pixlr.com","bgMetaDesc":"Tự động xóa nền bằng công cụ AI mạnh mẽ từ pixlr!","bgMetaSiteName":"Xóa nền ảnh: Pixlr.com","bgButton":"Xóa nền","bgByPixlrAI":"bằng Pixlr AI","removeBackgroundTagline":"Xóa nền bằng Pixlr AI","photoEditorHome":"Trang chủ chỉnh sửa","xForExpress":"Pixlr X cho Express","eForEditor":"Pixlr E cho Editor","pricingPlan":"Giá","stockByPixlr":"Stock by Pixlr","hiUser":"Chào bạn","logout":"Đăng xuất","login":"Đăng nhập","loginEditor":"đăng nhập vào trình chỉnh sửa ảnh","mySubscription":"Gói đăng ký của tôi","dialogPreResizeTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh","dialogPreResizeInfo1":"Kích thước hình ảnh bạn chọn quá lớn","dialogPreResizeInfo2":",để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn, đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa .","dialogPreResizeExif":"Tự động xoay dựa trên exif","dialogPreResizeMaxSize":"Tối đa %d px","sizeWeb":"Trang web","sizeFullHD":"Full hd","sizeUltraHD":"Siêu hd","openImage":"Tải ảnh lên","openDragClip":"Bạn cũng có thể kéo và thả tệp hoặc dán từ bảng ghi nhớ tạm để mở","dropFile":"Thả để mở ảnh ","neverAskMeAgain":"Không hỏi lại","newSize":"Kích thước mới","resultDone":"Xóa nền AI đã hoàn thành, nếu bạn hài lòng với kết quả, chọn tải xuống, nếu chưa, chọn tinh chỉnh để chỉnh sửa kết quả.","resultMobileDone":"Xóa phông nền AI đã xong, chọn tải xuống để lưu ảnh vào máy. Nếu bạn muốn tinh chỉnh kết quả, sử dụng công cụ từ máy tính. ","fineTune":"Tinh chỉnh","download":"Tải về","draw":"Vẽ ","magic":"Cắt thông minh","shape":"Hình dạng","lasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","keep":"Giữ","remove":"Xóa","invert":"Chuyển ngược","reset":"Cài đặt lại","tool":"Công cụ","tools":"Các công cụ","mode":"Chế độ","size":"Kích thước","tolerance":"Sức chứa","contiguous":"Liền kề","brush":"Chải","softness":"Độ mềm","background":"Nền","cutoutHint":"Loại bỏ gợi ý","bgPixlr":"Pixlr xóa nền","removeBackgroundDescription1":"Xóa nền hình ảnh tự động và miễn phí chỉ trong vài giây!","removeBackgroundDescription2":"Các công cụ AI hiện đại từ Pixlr cho phép bạn xóa phông nền khỏi ảnh selfie, ảnh hồ sơ và nhiều thứ khác mà không cần phải thao tác thủ công rườm rà.","removeBackgroundDescription3":"Xóa nền trên nhiều hình ảnh cùng một lúc, tinh chỉnh kết quả bằng các công cụ cắt chi tiết ","rememberMe":"Remember me","forgotPass":"Forgot Password?","notMember":"Not a member?","signUpNow":"Sign up now!","signUp":"Sign Up","alreadyMember":"Already a member?","loginHere":"Log in here!","code":"Code","verifyAcc":"Verify your account","verify":"Verify","resend":"Re-send again?","didNotReceiveCode":"I didn't receive a code!","backReg":"Back to registration","forgottenPass":"Forgotten your password?","resetPassDesc":"Please enter your email address to reset your password.","reqCode":"Request Code","resetPass":"Password reset","newPass":"New Password","updatePass":"Update Password","terms":"Terms of Use & Privacy Notice","regNewsletter":"I would like to receive updates, freebies, promos and other marketing email from Pixlr.","regRecommendations":"I am interested to receive suggestions and recommendations related to my interest for Pixlr.","agree":"Agree","sentCodeDesc":"We sent an email to [EMAIL] with the verification code. Please enter the code below.","loginFb":"Sign in with Facebook","loginGoogle":"Sign in with Google","oldPass":"Old Password","newEmail":"New Email","above16":"I am at least 16 years old.","readAgreements":"I have read and agree to the Terms of Use & Privacy Notice.","pixlrLogin_EnterValidEmail":"Please enter a valid email format.","pixlrLogin_EnterValidCountry":"Please choose a valid country.","pixlrLogin_EnterValidNewsletter":"Please choose a valid newsletter.","pixlrLogin_MinPassword":"Minimum 8 characters in length.","pixlrLogin_InvalidPassword":"Invalid password. Please try again.","pixlrLogin_EmailNotExists":"This email doesn't exist.","pixlrLogin_EmailAlreadyExists":"This email already exists.","pixlrLogin_SuccessReSendCodeToEmail":"Verification code re-sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_SuccessSendCodeEmail":"Verification code sent to {email}! Please check your email.","pixlrLogin_EnterValidCode":"Please enter a valid code.","pixlrLogin_WrongCode":"Oops, wrong code. Please try again.","pixlrLogin_SuccessUpdatePassword":"Your password has been successfully updated. Please log in again.","pixlrLogin_EmailAlreadyExistVerify":"Email already exists. Please verify your email.","pixlrLogin_EmailSuccessVerified":"Your account has been successfully verified!","pixlrLogin_EmailUpdated":"Email successfully updated","pixlrLogin_CodeExpired":"Code has expired.","pixlrLogin_FailedResendCode":"Failed to re-send code.","pixlrLogin_ServerError":"Server error. Please try again later.","pixlrLogin_ResetPasswordRequired":"Reset password required. We sent an email to {email} with the verification code.","pixlrLogin_EnterValidPassword":"Must have at least 1 lower case, 1 upper case, 1 number and 1 symbol character.","pixlrLogin_MaxPassword":"Maximum 50 characters in length.","pixlrLogin_RequestCodeTooFrequent":"Too many requests. Please try again after 30 seconds.","pixlrLogin_3TimesFailedAttempts":"Too many failed attempts. Please try again after {minuteRemaining} minutes.","profile":"Hồ sơ","subscription":"Đăng ký","username":"Tên tài khoản","language":"Ngôn ngữ","password":"Mật khẩu","changePassword":"Thay đổi mật khẩu","newsletter":"Bản tin","receiveNewsletter":"Nhận bản tin từ Pixlr","myAccount":"Tài khoản của tôi","myDownloads":"Đã tải xuống","creatorDashboard":"Creator Dashboard","menu":"THỰC ĐƠN","changeEmail":"Change Email Address","agreementBar":"By using our site, you acknowledge that you read and understand our ","viewMore":"View more","accept":"ACCEPT","licenseAgreement":"License Agreement","termsOfUse":"Terms of Use","privacyPolicy":"Privacy Policy","cookiePolicy":"Cookie Policy"}