Login / singn upĐăng ký Đăng nhập Get premiumDùng thử Premium
{"user":{"id":"","name":"guest","type":"guest","subscription":false,"subscriptionCode":"","subscriptionAccess":"free","currency":"USD","country":"US"},"eligibleFreeTrial":false,"cdnUrl":"https://pixlr.com","adyenClientKey":"live_QKMKI6OJ6VAGRLH3DQZKUXDJXA3ZAVCD","adDebug":"","unlockTemplate":false}
{"common-email":"E-mail","common-login":"Đăng nhập","common-password":"Mật khẩu","common-rememberMe":"Ghi nhớ đăng nhập cho lần tới","common-forgotPass":"Quên mật khẩu?","common-notMember":"Chưa là thành viên?","common-signUpNow":"Đăng ký ngay!","common-signUp":"Đăng ký","common-country":"Nước","common-back":"Trở về","common-alreadyMember":"Đã là thành viên?","common-loginHere":"Đăng nhập ở đây!","common-code":"Mã code","common-verifyAcc":"Xác thực tài khoản của bạn","common-verify":"Xác thực","common-resend":"Gửi lại lần nữa?","common-didNotReceiveCode":"Tôi chưa nhận được mã!","common-backReg":"Quay lại đăng ký","common-forgottenPass":"Bạn không nhớ ra mật khẩu?","common-resetPassDesc":"Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn để đặt lại mật khẩu.","common-reqCode":"Yêu cầu Mã code","common-resetPass":"Đặt lại mật khẩu","common-newPass":"Mật khẩu mới ","common-oldPass":"Mật khẩu cũ","common-updatePass":"Mật khẩu được cập nhật","common-terms":"Điều khoản Sử dụng & Thông báo Bảo mật","common-regNewsletter":"Tôi muốn nhận thông tin cập nhật, quà tặng miễn phí, quảng cáo và các email thông tin ưu đãi khác từ Pixlr.","common-regRecommendations":"Tôi muốn nhận các đề xuất và gợi ý liên quan đến mối quan tâm của tôi đối với Pixlr.","common-agree":"Đồng ý","common-sentCodeDesc":"Chúng tôi đã gửi một email đến [EMAIL] kèm theo mã xác minh. Vui lòng nhập mã dưới đây.","common-newEmail":"Email mới","common-above16":"Tôi từ 16 tuổi trở lên","common-readAgreements":"Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng & Thông báo về quyền riêng tư.","common-enterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-enterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-refuse":"TỪ CHỐI","common-changeEmail":"Thay đổi địa chỉ email","common-changePassword":"Thay đổi mật khẩu","common-EnterValidEmail":"Vui lòng nhập định dạng email hợp lệ.","common-EnterValidCountry":"Vui lòng chọn một quốc gia hợp lệ.","common-EnterValidNewsletter":"Vui lòng chọn một bản tin hợp lệ.","common-MinPassword":"Độ dài tối thiểu 8 ký tự.","common-InvalidPassword":"Mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-EmailNotExists":"Email này không tồn tại.","common-EmailAlreadyExists":"Email này đã tồn tại.","common-SuccessReSendCodeToEmail":"Mã xác minh đã được gửi lại đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-SuccessSendCodeEmail":"Mã xác minh đã được gửi đến {email}! Xin vui lòng kiểm tra email của bạn.","common-EnterValidCode":"Vui lòng nhập mã hợp lệ.","common-WrongCode":"Rất tiếc, mã sai. Vui lòng thử lại.","common-SuccessUpdatePassword":"Mật khẩu của bạn đã được cập nhật thành công. Xin vui lòng đăng nhập lại.","common-EmailAlreadyExistVerify":"Email đã tồn tại. Vui lòng xác minh email của bạn.","common-EmailSuccessVerified":"Tài khoản của bạn đã được xác minh thành công!","common-EmailUpdated":"Đã cập nhật thành công email","common-CodeExpired":"Mã đã hết hạn.","common-FailedResendCode":" Không gửi lại được mã.","common-ServerError":"Lỗi máy chủ. Vui lòng thử lại sau.","common-ResetPasswordRequired":"Yêu cầu đặt lại mật khẩu. Chúng tôi đã gửi một email đến {email} kèm theo mã xác minh.","common-EnterValidPassword":"Phải có ít nhất 1 chữ thường, 1 chữ hoa, 1 số và 1 ký tự ký hiệu.","common-MaxPassword":"Độ dài tối đa 50 ký tựĐộ dài tối đa 50 ký tự..","common-RequestCodeTooFrequent":"Nhiều yêu cầu xảy ra cùng một lúc. Vui lòng thử lại sau 30 giây.","common-3TimesFailedAttempts":"Quá nhiều lần thử không thành công. Vui lòng thử lại sau {minutesRemaining} phút.","common-TryAgainUsingWebBrowser":"Vui lòng đăng nhập qua trình duyệt web của bạn và sau đó thử lại","common-PleaseCompleteCaptcha":"in vui lòng hoàn thành Mã ngẫu nhiên","common-CannotUseSamePassword":"Không cập nhật được mật khẩu. Không thể sử dụng cùng một mật khẩu!","common-CannotLeaveEmpty":"Không để trống ","common-InvalidEmailOrPassword":"Email hoặc mật khẩu không hợp lệ. Vui lòng thử lại.","common-verificationCodeReceived":"Bạn sẽ nhận được mã xác minh nếu {email} được đăng ký với chúng tôi.","common-UserNotExists":"Người dùng không tồn tại!","common-CaptchaValidationFailed":"Không xác dịnh được Mã ngẫu nhiên!","common-PleaseUseSocialOrForgetPassword":"Tài khoản này được đăng ký qua {xã hội}. Vui lòng đăng nhập qua {xã hội} hoặc nhấp vào quên mật khẩu","common-SendResetCode":"Gửi mã đặt lại mật khẩu","common-setPassword":"Đặt mật khẩu","common-deleteMyAccount":"Xóa tài khoản của tôi đi","common-sadToSeeYouGoWhyLeaving":"Thật buồn khi thấy bạn ra đi. Cuộc sống xảy ra, chúng tôi hiểu. Nhưng bạn có phiền chia sẻ với chúng tôi lý do bạn rời Pixlr không?","common-leavingBecause":"Tôi rời Pixlr vì:","common-leavingReasonDefault":"Chọn lý do của bạn","common-leavingReasons1":"Tôi có một tài khoản trùng lặp","common-leavingReasons2":"Tôi đang sử dụng một trang web khác","common-leavingReasons3":"Tôi có mối quan tâm về quyền riêng tư","common-leavingReasons4":"Tôi nhận được quá nhiều email","common-leavingReasons5":"Tôi không thể tìm thấy tính năng phù hợp","common-deleteMyAccountSuccess":"Xong! Tài khoản PIXLR của bạn đã bị xóa.","checkout-billingAddress":"Địa chỉ thanh toán","checkout-firstName":"Họ","checkout-lastName":"Họ","checkout-address":"Địa chỉ cá nhân/công ty","checkout-company-name":"Tên công ty","checkout-optional":"(Không bắt buộc)","checkout-city":"Thành phố","checkout-zipCode":"Mã Bưu Chính","checkout-state":"Tiểu bang","checkout-country":"Quốc gia","checkout-autorenewalBasis":"Cơ sở tự động gia hạn","checkout-totalDue":"Tổng số do","headerphotoEditorHome":"Nhà chỉnh sửa ảnh pixlr","headerLoginEditor":"Đăng nhập hoặc Đăng ký để chỉnh sửa ảnh","headerSignUpLogIn":"Đăng ký Đăng nhập","headerTryPremium":"Dùng thử Premium","headerWebApps":"Ứng dụng web","headerPricing":"Định giá & dùng thử miễn phí","headerDesktopApps":"Ứng dụng máy tính để bàn","headerMobileApps":"Ứng dụng di động","headerOtherServices":"Các dịch vụ khác","headerStockByPixlr":"Stock của Pixlr","headerPixlrTemplates":"Mẫu Pixlr","headerHelpAndLearn":"Trợ giúp & Học hỏi","headerVideoTutorials":"Video hướng dẫn","headerLearnAndEducation":"Tìm hiểu & Giáo dục","headerContactAndSupport":"Liên hệ hỗ trợ","headerLanguage":"Ngôn ngữ","myaccountModalDes":"Tạo một cái gì đó tuyệt vời ngay bây giờ với Pixlr E & X!","editTemplate":"Chỉnh sửa các mẫu của bạn","teamSub":"Đăng ký nhóm?","planAccessToPixlrWillEnd":"Đội của bạn truy cập vào PIXLR sẽ kết thúc","immediately":"ngay lập tức","butWaitTeam":"Nhưng chờ đã, đây là những gì bạn nhận được với nhóm PixLR","leaveTeam":"Rời nhóm","iveChangedMyMind":"Tôi đã thay đổi tâm trí của tôi","wantToCancelYourSubscription":"Muốn hủy đăng ký của bạn","yourPixlrWillEnd":"Truy cập dùng thử miễn phí của bạn vào PIXLR sẽ kết thúc","butWaitPremium":"Nhưng chờ đã, ở đây, những gì bạn nhận được với PixLR Premium","aiToolsFeatures":"Các công cụ AI (AI Cutout, Glitch, Focus, Depersion Studio, v.v.)","growingLibrary":"Thư viện mẫu phát triển","exclusiveFonts":"Hàng trăm phông chữ độc quyền","50OffYearlyPlan":"Nhận kế hoạch giảm 50% hàng năm","30OffMonthlyPlan":"Nhận kế hoạch giảm 30% hàng tháng","cancelAnyway":"Hủy dù sao","switchToPixlrFree":"Chuyển sang pixlr miễn phí","yourCurrentSubscriptionIs":"Đăng ký hiện tại của bạn là: %s ","onceYourSubscriptionExpiresYouWillLose":"Khi đăng ký của bạn hết hạn, bạn sẽ mất:","toContinueEnjoyPremiumYouMayReactivateInMyaccount":"Để tiếp tục tận hưởng các lợi thế của đăng ký %s, bạn có thể kích hoạt lại Đổi mới đăng ký của bạn bất cứ lúc nào trước khi hết hạn thông qua tài khoản của tôi.","afterYour":"Phía sau của cậu","expires":"hết hạn, bạn sẽ thua","accessToPremiumNewFeatures":"Truy cập vào tính năng Premium (AI Cutout, Glitch, Focus)","accessToPremiumFonts":"Truy cập vào phông chữ cao cấp","accessToPremiumTemplate":"Truy cập vào các mẫu cao cấp","acessToPremiumAssets":"Truy cập vào tài sản cao cấp","accessToTeamManagement":"Truy cập vào quản lý nhóm","accessToMobileApps":"Truy cập vào các ứng dụng di động PixLR","adFreeExperience":"Kinh nghiệm không có quảng cáo","highPrioSupport":"Hỗ trợ ưu tiên cao","pleaseBackupYourFilesBySavingPXZ":"Vui lòng sao lưu các tệp của bạn bằng cách lưu dự án của bạn dưới dạng tệp .pxz trên thiết bị của bạn.","confirm":"Xác nhận","OR":"HOẶC","editOn":"Chỉnh sửa trên","changeUsername":"Thay đổi tên người dùng","update":"Cập nhật","payWith":"Thanh toán bằng","useCreditCard":"Sử dụng thẻ tín dụng","billingDetailsSmallCap":"Chi tiết thanh toán","subscriptionBenefits":"Lợi ích đăng ký","payYearlyTo":"Trả tiền hàng năm để","save":"Tiết kiệm","youCanCancelAuto":"Bạn có thể hủy tự động gia hạn bất cứ lúc nào thông qua cài đặt tài khoản của mình.","dontJustPayForOne":"Đừng chỉ trả tiền cho một mẫu! Đăng ký PIXLR Premium để mở khóa tất cả các tính năng trong trình soạn thảo. Hiểu rồi","iHaveAPromoCode":"Tôi có mã khuyến mãi","promoCode":"Mã khuyến mại","invalidPromoCode":"Mã khuyến mại không hợp lệ!","discountPercentageOffFirstPayingMonth":"{Giảm giá Ama Tắt Tháng trả tiền đầu tiên","discountAmountOnlyFirstPayingMonth":"{Giảm giáAmount} chỉ tháng đầu tiên trả tiền","apply":"Ứng dụng","yearlyPlanOff":"Kế hoạch hàng năm Giảm 38%","cancelRenewal":"Hủy gia hạn","reactivateRenewal":"Kích hoạt lại đổi mới","yourFreeTrialWillEndOn":"Bản dùng thử miễn phí của bạn sẽ kết thúc","andYouWillBeCharged":"và bạn sẽ bị tính phí","forTheFollowingPayingMonth":"Trong tháng trả tiền sau","startOneMonthFreeTrial":"Bắt đầu dùng thử miễn phí 1 tháng","thankYouForYourPurchase":"cám ơn vì đã mua hàng","theTemplateIsLoading":"Mẫu đang tải, vui lòng không làm mới hoặc đóng trang này","paymentMethod":"Phương thức thanh toán","AddOptionalBillingInformation":"Thêm thông tin thanh toán tùy chọn","orderSummary":"Tóm tắt theo thứ tự","add":"cộng","payNow":"Thanh toán ngay","monthly":"Hàng tháng","yearly":"Hàng năm","quarterly":"hàng quý","activeSinceDate":"Hoạt động vì %s ","validUntilDate":"Hợp lệ cho đến khi: %s ","areYouSureYouWantToDelete":"Bạn có chắc rằng bạn muốn xóa tài khoản của bạn?","youCanStillChangeYourMind":"Bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ của bạn. Hoặc, bạn luôn có thể quay lại PIXLR sau - chúng tôi sẽ cho phép bạn đăng ký bằng cùng một địa chỉ email;)","deleteMyAccount":"XÓA TÀI KHOẢN CỦA TÔI ĐI","cancel":"Hủy bỏ","paymentFailed":"Thanh toán không thành công","paymentUnsuccessful":"Thanh toán không thành công. Vui lòng thử lại sau.","newUsername":"Tên đăng nhập mới","agreementBar":"Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu","continueOnPaypal":"Tiếp tục trên PayPal","pleaseCompleteYourPaymentAtPaypal":"Vui lòng hoàn thành thanh toán của bạn tại PayPal","pleaseDoNotRefreshOrCloseThisPageWhilePaymentIsProcessing":"Vui lòng không làm mới hoặc đóng trang này trong khi thanh toán đang xử lý","youWillAutomaticallyBeRedirectedToTheEditor":"Bạn sẽ tự động được chuyển hướng đến trình chỉnh sửa","youWillAutomaticallyBeRedirectedToMyAccount":"Bạn sẽ tự động được chuyển hướng trang tài khoản của tôi","SuccessfullyUpdateUserProfile":"Cập nhật thành công hồ sơ người dùng","accept":"Chấp nhận","decline":"Từ chối","licenseAgreement":"Thỏa thuận cấp phép","termsOfUse":"Điều khoản sử dụng","privacyPolicy":"Chính sách bảo mật","cookiePolicy":"Chính sách cookie","promoCodeValidOneTimeOnly":"Mã chỉ có giá trị cho việc sử dụng một lần. Không áp dụng cho các kế hoạch tự động gia hạn và các mẫu $ 1, hoặc với việc sử dụng các chiết khấu khác, các chương trình khuyến mãi đang diễn ra hoặc phiếu quà tặng.","codeIsvalidForOneTimeOnlyDiscountNotAppliedToNextCharges":"Mã chỉ có giá trị cho việc sử dụng một lần. Giảm giá sẽ không được áp dụng cho bất kỳ khoản phí tiếp theo, các mẫu $ 1 hoặc các chương trình khuyến mãi đang diễn ra khác.","numberOfSeatsWillBeRemoved":"%d chỗ ngồi sẽ bị xóa khỏi nhóm của bạn khi gia hạn","setPasswordToTransferOwnership":"Đặt mật khẩu của bạn để chuyển quyền sở hữu!","invitationSent":"Lời mời đã gửi!","numberOfUser":"%d người dùng","removeSeats":"Loại bỏ (các) chỗ ngồi","removeSeatsAndUsers":"Xóa (các) chỗ ngồi và (các) người dùng","whoOnYourTeam":"Ai trong nhóm của bạn?","youAreNowOwnerInviteSomeFriends":"Bây giờ bạn là chủ sở hữu của một thuê bao nhóm. %s mời một số người bạn!","shareLinkToInviteUsers":"Chia sẻ liên kết này để mời người dùng","copy":"Sao chép","inviceUsers":"Mời người dùng","inviteNow":"Mời ngay bây giờ","seatsUsed":"Ghế được sử dụng","illDoItLater":"Tôi sẽ làm điều đó sau","addMoreSeats":"+ Thêm nhiều chỗ ngồi","addMoreSeatEach":"+ Thêm nhiều chỗ ngồi ở mức 3,99 đô la mỗi cái","youReachMaximumUsers":"Bạn đã đạt được số lượng người dùng tối đa.","cantRemoveSeatsMinimum5":"Bạn không thể loại bỏ chỗ ngồi nữa vì ghế tối thiểu trên mỗi đăng ký của đội là 5.","noAdditionalSeatsToRemove":"Không có chỗ ngồi bổ sung để loại bỏ","seats":"chỗ ngồi","additionalSeats":"Ghế bổ sung","needMoreSeats":"Cần thêm chỗ ngồi?","x5SeatIncluded":"Ghế X5 bao gồm","basePlan":"Cơ sở {planname}","payAmountNow":"Trả {số tiền} ngay bây giờ","start30DaysTrial":"Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày","areYouSureToRemoveNumberSeats":"Bạn có chắc là bạn muốn loại bỏ (các) chỗ ngồi %d?","areYouSureToRemoveNumberSeatsAndUsers":"Bạn có chắc là bạn muốn loại bỏ (các) người dùng %D và %D không?","theseSeatsWillBeRemoveAndNotRenewed":"(Các) chỗ ngồi sẽ được gỡ bỏ trên %s và sẽ không được gia hạn. ","theseSeatsAndUserWillBeRemoveAndNotRenewed":"Bằng cách loại bỏ (các) chỗ ngồi %D, bạn cũng sẽ xóa đăng ký của người dùng %D. Đăng ký của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức nhưng chỗ ngồi sẽ bị xóa trên %s và sẽ không được gia hạn. ","next":"Tiếp theo","remove":"Loại bỏ","users":"Người dùng","sureToRemoveNumberOfMemberFromYourTeam":"Bạn có chắc là bạn muốn xóa %s khỏi đăng ký nhóm của mình không?","userSubscriptionWillRemovedImmediatelyAndNoPremiumAccess":"Đăng ký của người dùng sẽ bị xóa ngay lập tức và họ sẽ không còn quyền truy cập vào tài sản và tính năng cao cấp.","removeUsers":"Xóa (các) người dùng","areYouSureToTransfer":"Bạn có chắc là bạn muốn chuyển quyền sở hữu sang %s?","youWillRevertToNormalUserIfConfirm":"Bạn sẽ được hoàn nguyên cho người dùng bình thường trong đăng ký nhóm này sau khi hành động này được xác nhận","byTransferringOwnershipYouWillLoseRightsTo":"Bằng cách chuyển quyền sở hữu đăng ký nhóm này, bạn sẽ mất các quyền sau đây để:","addOrRemoveUsers":"Thêm hoặc xóa người dùng nhóm","addOrRemoveSeats":"Thêm hoặc loại bỏ ghế nhóm","viewInvoiceAndPurchaseHistory":"Xem và tải xuống tất cả (các) hóa đơn đăng ký nhóm hiện tại và trước đây","enableOrDisableRenewalStatusOfSubscription":"Bật hoặc tắt trạng thái gia hạn của đăng ký này","theNewOwnerNeedToAcceptInvitationToCompleteTransfer":"Chủ sở hữu mới sẽ cần chấp nhận lời mời chủ sở hữu nhóm của bạn thông qua email để hoàn thành việc chuyển nhượng.","yourSubscriptionWillBeConvertedNonAdminSubscription":"Đăng ký của bạn sẽ được chuyển đổi thành đăng ký người dùng nhóm.","transfer":"Chuyển khoản","failedToTransferOwnership":"Không chuyển quyền sở hữu","ownerTransferInvitationSent":"Chủ sở hữu lời mời chuyển giao được gửi!","pleaseContactNewOwnerToAccept":"Vui lòng liên hệ {newownername} Chấp nhận lời mời qua e-mail.","noMembersFound":"Không có thành viên tìm thấy","pendingInvite":"Chờ mời mời","pendingRemoval":"Đang chờ loại bỏ","Activated":"Kích hoạt","Pending":"Chưa giải quyết","recoverSeat":"Phục hồi chỗ ngồi","resendLink":"Liên kết phân chia","makeOwner":"Làm cho chủ sở hữu","removeUser":"Xóa người dùng","removeSeat":"Hủy bỏ chỗ ngồi","removeInvite":"Xóa lời mời","invite":"Mời","completeTheOwnerTransfer":"Hoàn thành việc chuyển chủ sở hữu","youAreTheNewOwnerPleaseAddPaymentToComplete":"%s, bạn là gần như chủ sở hữu mới cho đăng ký nhóm này! Vui lòng thêm một phương thức thanh toán để hoàn thành chuyển khoản của chủ sở hữu.","addPaymentMethod":"Thêm phương thức thanh toán","updatePaymentMethod":"Cập nhật phương thức thanh toán","paymentUpdatedSuccessful":"Thanh toán được cập nhật thành công!","paymentAddSuccessful":"Thanh toán được thêm vào thành công!","failedToUpdatePayment":"Không cập nhật thanh toán!","failedToAddPayment":"Không thể thêm thanh toán!","setAsPrimary":"Thiết lập theo căn bản","updatePrimaryCardSuccessful":"Thẻ chính được cập nhật thành công!","updatePrimaryCardFailed":"Không cập nhật thẻ chính!","cardRemovedSuccessfully":"Thẻ đã loại bỏ thành công!","cardRemovedFailed":"Không thể xóa thẻ!","areYouSureWantToLeaveTeamSub":"Bạn có chắc là bạn muốn để lại đăng ký nhóm của %s không?","yourTeamAccessWillEndImmediate":"Quyền truy cập của bạn vào nhóm PIXLR sẽ kết thúc ngay lập tức.","butWaitHereWhatYouWillLoseWithTeam":"Nhưng chờ đã, đây là những gì bạn sẽ mất bằng cách rời khỏi nhóm PixLR:","everythingInPixlrPremium":"Mọi thứ trong pixlr Premium","crossTeamCollaboration":"Hợp tác nhóm chéo","teamMembers":"Thành viên của nhóm","teamManagement":"Quản lý đội","moreFeaturesComingSoon":"Nhiều tính năng sắp ra mắt sớm!","setPasswordToChangeEmail":"Đặt mật khẩu của bạn để thay đổi email!","setPasswordToDeleteAccount":"Đặt mật khẩu của bạn để xóa tài khoản!","transferYourTeamOwnershipBeforeDeleteAccount":"Bạn là chủ sở hữu nhóm của một thuê bao nhóm hiện có. Vui lòng chuyển quyền sở hữu đăng ký này cho người dùng khác trước khi cố gắng xóa lại tài khoản PIXLR của bạn.","thankYouExclamation":"Cảm ơn!","yourConfirmationHasBeenSent":"Email xác nhận của bạn đã được gửi đến email của bạn","failedToUpdateSubscription":"Không cập nhật đăng ký của bạn","tryAgain":"Thử lại","enterYourPasswordToContinue":"Nhập mật khẩu của bạn để tiếp tục","never":"Không bao giờ","failedToRemoveSeats":"Không thể loại bỏ chỗ ngồi!","noUserSelected":"Không có người dùng được chọn!","failedToCancelRenewal":"Không thể hủy bỏ gia hạn","removePaymentMethod":"Xóa phương thức thanh toán","thisCardWillBeDeletedAreYouSure":"Thẻ này sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn. Bạn có chắc không?","yourAccessToPremiumAssetWillEndNow":"Quyền truy cập của bạn vào các tài sản và tính năng cao cấp trên PIXLR sẽ kết thúc ngay lập tức .","leave":"Rời bỏ","owner":"Người sở hữu","activated":"Kích hoạt","areYouPartOfEnterpriseSchoolContactUsForSpecialPackage":"Bạn là một phần của một doanh nghiệp lớn hoặc trường học? Liên hệ với chúng tôi để biết một gói đặc biệt!","of2OrMorePeople":"của 2 người trở lên.","aTeam":"Một nhóm","saveMore":"Tiết kiệm hơn!","tryForFree":"Thử miễn phí","iAm":"Tôi là ..","anIndividual":"Một cá nhân","inNeedPersonalSubscription":"cần đăng ký cá nhân.","subscribeNow":"Theo dõi ngay","try30DaysFree":"Try 30 days free","contactUs":"Liên hệ chúng tôi","tryFreeForAMonth":"Thử miễn phí trong một tháng","pleaseRemoveTeamSubscriptionBeforeDeleteAccount":"Vui lòng xóa đăng ký nhóm của bạn trong thanh toán và đăng ký trước khi xóa tài khoản của bạn","successfullyRedeemedWelcomePixlrPremium":"Được đổi thành công! Chào mừng bạn đến Pixlr Premium.","congratsYouNowHaveFullAccess":"Xin chúc mừng! Bây giờ bạn có quyền truy cập đầy đủ, không có quảng cáo vào:","pixlrXAndE":"Pixlr x và e","aiCutoutFocusStudioGlitchAndMoreAI":"AI Cutout, Focus Studio, Glitch Studio (và các công cụ AI tương lai)","pixlrMobileApps":"Ứng dụng di động PIXLR","pricingFeaturesItem3":"Truy cập đầy đủ vào pixlr","pricingFeaturesItem4":"Công cụ chỉnh sửa mở rộng","pricingFeaturesItem5":"AI Cutout (và các công cụ AI trong tương lai)","pricingFeaturesItem6":"3.000 lớp phủ phụ","pricingFeaturesItem7":"7.000 biểu tượng/nhãn dán bổ sung","pricingFeaturesItem8":"5.000 văn bản trang trí","pricingFeaturesItem9":"Hỗ trợ chúng tôi, cảm ơn!","pricingFeaturesItem10":"Quảng cáo miễn phí!","pricingFeaturesItem11":"18.000 tài sản","pricingFeaturesItem12":"Mẫu","pricingFeaturesItem13":"Hỗ trợ tối đa 8196 x 8196 Độ phân giải hình ảnh","startEditing":"Bắt đầu chỉnh sửa","exclusiveVideoTutorials":"Hướng dẫn video độc quyền","enterYourLicenseKeyHere":"Nhập khóa cấp phép của bạn tại đây","premiumTryFree":"Phí bảo hiểm miễn phí","premiumSkipAds":"Bỏ qua quảng cáo và thử:","freeTrialOnlyForNewUserAndOncePerCustomer":"*Bản dùng thử miễn phí 30 ngày chỉ đủ điều kiện cho người dùng mới và chỉ có thể được yêu cầu một lần cho mỗi khách hàng.","try30DayFreePremium":"Hãy thử 30 ngày phí bảo hiểm miễn phí","premiumBounceTitle":"Mở khóa cao cấp và đập vỡ ranh giới sáng tạo!","premiumFeatureAlso":"Người dùng cao cấp cũng có:","premiumFeaturePitchOne":"Hàng ngàn mẫu","premiumFeaturePitchTwo":"Bấm một cú nhấp chuột","premiumFeaturePitchThree":"Hàng trăm phông chữ độc quyền","premiumFeaturePitchFour":"Phân tán, trục trặc và tập trung studio","premiumFeaturePitchFive":"Quảng cáo miễn phí và có thể tải xuống phiên bản ..","premiumTemplateSalesPitch":"Trả một khoản phí một lần để mở khóa mẫu cao cấp này hoặc trở thành thành viên cao cấp và có quyền truy cập vào toàn bộ thư viện các thiết kế được sản xuất chuyên nghiệp.","premiumFontSalesPitch":"Có được quyền truy cập vào hàng trăm phông chữ độc đáo và cao cấp từ các nghệ sĩ nổi tiếng để sử dụng trong các thiết kế của bạn.","premiumCutoutSalesPitch":"Chỉ với một cú nhấp chuột, hãy xóa ngay hình ảnh hình ảnh bằng PIXLR AI được bao gồm trong Premium.","premiumElementSalesPitch":"Thêm sự tinh tế vào thiết kế của bạn với vài ngàn yếu tố cao cấp.","premiumStudioSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào các công cụ phòng thu cao cấp để tạo ra những hình ảnh và thiết kế ấn tượng hơn chỉ bằng một cú nhấp chuột.","premiumPhotomashSalesPitch":"Nhận quyền truy cập vào tất cả các thiết kế Photomash hiện tại và tương lai.","premiumBatchSalesPitch":"Tăng tốc bạn làm việc và hàng loạt hình ảnh lên đến 50 hình ảnh tại một thời điểm với tư cách là người dùng cao cấp.","common-continueWith":"Continue with","common-orUseEmail":"Or use email","common-signUpLogIn":"Sign up / Log in","common-and":"and","common-termsOfUse":"Terms Of Use","common-privacyPolicy":"Privacy Policy","common-agreeTo":"By continuing, you agree to our","common-afterFileSaveRegister":"Your file is saved in the selected folder! Want to get more out of Pixlr? Sign up for a free account!","common-afterFileSaveTryPremium":"Your file is saved in the selected folder! Skip ads, get tons of more features and content and test out FREE premium!","common-youAreOffline":"You are offline, some services might be unavailable.","common-makeAvailableOffline":"Make apps available offline.","openImageFrom":"Open image from","with":"with","layerFlattenImage":"Làm phẳng ảnh","layerMergeVisible":"Hợp nhất thấy được ","layerMergeDown":"Hợp nhất xuống (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Tinh chỉnh phong cảnh ","blendModeColor":"Màu","blendModeSaturation":"Độ bão hòa màu","blendModeHue":"Tông màu","blendModeExclusion":"Đổi chế độ hòa trộn","blendModeDifference":"Phân biệt","blendModeSoftLight":"Ánh sáng tản","blendModeHardLight":"Ánh sáng mạnh","blendModeColorBurn":"Tăng tương phản tối","blendModeColorDodge":"Tăng tương phản sáng","blendModeLighten":"Làm sáng ","blendModeDarken":"Làm tối","blendModeOverlay":"Lớp phủ","blendModeScreen":"Màn hình","blendModeMultiply":"Nhân lên","blendModeNone":"Không","viewOBarZoomOut":"thu nhỏ","viewOBarZoomIn":"phóng to","viewKeyboardP":"Bố trí","viewDrawPenTool":"Công cụ bút vẽ, ","viewDrawEraserTool":"Công cụ xóa","viewCropPaperLet":"Giấy viết thư, ","viewCropPaperA6":"Khổ giấy A6","viewCropPaperA5":"Khổ giấy A5","viewCropPaperA4":"Khổ giấy A4","viewCropUHD":"Siêu hd 4x 3840x2160","home":"Nhà","viewCropFHD":"Full HD 1920x1080","viewCropWebMedium":"Trang web trung bình 1440x900","viewCropWebCommon":"Trang web phổ biến 1366x768","viewCropWebSmall":"Trang web nhỏ 1280x800","viewCropWebMini":"Trang web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Hình thu nhỏ trên Youtube","viewCropYTChannelArt":"Kênh nghệ thuật Youtube","viewCropYTProfile":"Ảnh đại diện Youtube","viewCropTwitAd":"Quảng cáo Twitter","viewCropTwitCard":"Thẻ Twitter","viewCropTwitImage":"Ảnh Twitter","viewCropTwitHeader":"Tiêu đề Twitter","viewCropTwitProfile":"Ảnh đại diện Twitter","viewCropInstaStory":"Câu chuyện trên Instagram","viewCropInstaPost":"Ảnh bìa Instagram","viewCropInstaProfile":"Ảnh đại diện Instagram","viewCropFBAd":"Quảng cáo Facebook","viewCropFBPost":"Bài đăng Facebook","viewCropFBCover":"Ảnh bìa Facebook","viewCropFBProfile":"Ảnh đại diện Facebook","viewCrop32x9":"32:9 (siêu rộng)","viewCrop21x9":"21:9 (điện ảnh)","viewCrop3x2":"3:2 (máy phim 35mm)","viewCrop3x1":"3:1 (toàn cảnh)","viewCrop16x9":"16:9 (màn hình rộng)","viewCrop4x3":"4:3 (màn hình)","viewCrop1x1":"1:1 (vuông)","viewCropFixed":"Tỉ lệ cố định","viewCropNone":"Không","clarity":"Làm rõ ","dialogAddLayerHL":"Chọn kiểu layer để thêm vào ","dialogAddLayerTitle":"Thêm layer ","empty":"Trống","viewOBarDel":"Xóa layer (DEL)","viewOBarDup":"Nhân bản layer","viewOBarLightUI":"Chế độ sáng ui","viewOBarSnap":"Hướng dẫn nhanh","viewOBarShowGu":"Hiển thị hướng dẫn ","viewOBarSet":"Cài đặt","viewOBarZ3X":"Phóng to 3 lần (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Điểm ảnh thực tế (ctrl+1)","viewOBarFill":"Chế độ toàn màn hình (ctrl+2)","viewOBarFit":"Chế độ màn hình lý tưởng (ctrl+0)","viewMenuAddElm":"Thêm thành phần","viewMenuDrawing":"Vẽ ","viewMenuRetouch":"Hậu kỳ","viewMenuLiquify":"Biến dạng hình ảnh","viewMenuEffect":"Hiệu ứng","viewMenuAdjust":"Điều chỉnh & Lọc","viewMenuCutout":"Cắt","viewMenuCrop":"Cắt & Xoay","viewMenuArrange":"Sắp xếp & Phong cách","viewTopBarRedo":"Hoàn lại","viewTopBarUndo":"Hoàn tác","viewRetouchLight":"Sáng","viewRetouchMid":"Trung bình","viewRetouchDark":"Tối","viewRetouchRange":"Phạm vi","viewRetouchDarken":"Làm tối","viewRetouchLighten":"Làm sáng","viewRetouchSharpen":"Làm sắc nét","viewRetouchBlur":"Làm mờ ","viewRetouchAlign":"Căn chỉnh","viewRetouchMethod":"Cách thức","viewRetouchToning":"Làm sáng / Làm tối","viewRetouchDetail":"Làm sắc nét / Làm mờ","viewRetouchClone":"Tem nhân bản ","viewRetouchHeal":"Xóa thông minh/ Tô lại thành phần ","viewRetouchLocked":"Tính năng tút lại chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác","viewRetouchTitle":"Hậu kỳ ","viewLoadTitle":"Đang tải","viewLiquifyErase":"khôi phục lại","viewLiquifySwirlCCW":"Xoáy trái","viewLiquifySwirlCW":"Xoáy phải","viewLiquifyShrink":"Xo lại","viewLiquifyGrow":"Phóng to","viewLiquifyMove":"Đẩy","viewLiquifyLocked":"Bạn chỉ có thể biến dạng ở các layer hình ảnh, chọn một layer khác!","viewLiquifyTitle":"Biến dạng hình ảnh","viewKeyboardMoveShift":"Giữ phím Shift để tiến 10px","viewKeyboardMoveRight":"Phải","viewKeyboardMoveLeft":"Trái","viewKeyboardMoveDown":"Xuống","viewKeyboardMoveUp":"Lên","viewKeyboardMoveLayer":"Di chuyển layer (vị trí)","viewKeyboardCtrlY":"Hoàn lại","viewKeyboardCtrlZ":"Hoàn tác ","viewKeyboardI":"Thêm ảnh","viewKeyboardO":"Thêm thành phần ","viewKeyboardT":"Văn bản ","viewKeyboardB":"Vẽ ","viewKeyboardR":"Hậu kỳ","viewKeyboardE":"Hiệu ứng","viewKeyboardA":"Điều chỉnh","viewKeyboardK":"Cắt","viewKeyboardC":"Cắt","viewKeyboardV":"Sắp xếp","viewKeyboardSpacebar":"Di chuyển ","viewKeyboardCtrl3":"Phóng 3X","viewKeyboardCtrl2":"Phóng tràn màn hình","viewKeyboardCtrl1":"Phóng 1X","viewKeyboardCtrl0":"Phóng vừa","viewKeyboardCtrlM":"Thu nhỏ","viewKeyboardCtrlP":"Phóng to","viewKeyboardDEL":"Xóa layer","viewKeyboardESC":"Chọn công cụ","viewKeyboardCtrlQ":"Đóng","viewKeyboardCtrlS":"Lưu","viewKeyboardTitle":"Phím tắt","viewEffectLocked":"Hiệu ứng chỉ áp dụng cho các layer hình ảnh, chọn một layer khác!","viewEffectTitle":"Hiệu ứng","viewDrawLocked":"Thêm hoặc chọn một layer để bắt đầu vẽ!","viewDrawDelete":"Xóa","viewDrawLineColor":"Màu đường thẳng","viewDrawLine":"Đường thẳng","viewDrawHeart":"Trái tim","viewDrawStar":"Ngôi sao","viewDrawTriangle":"Tam giác","viewDrawCircle":"Hình tròn","viewDrawSquare":"Vuông","viewDrawShape":"Hình dạng","viewDrawShapeTool":"Công cụ tạo hình ","viewDrawBrushTool":"Công cụ chải","viewCutoutReset":"Thiết lập lại phần cắt ","viewCutoutInvert":"Đảo ngược phần cắt","viewCutoutHint":"Loại bỏ gợi ý","viewCutoutLine":"Đường thẳng","viewCutoutHeart":"Trái tim","viewCutoutStar":"Ngôi sao","viewCutoutTriangle":"Tam giác","viewCutoutCircle":"Hình tròn","viewCutoutSquare":"Vuông","viewCutoutShapeH":"Hình dạng ","viewCutoutContigious":"Liền kề","viewCutoutMedium":"Trung bình","viewCutoutLight":"Sáng","viewCutoutNone":"Không","viewCutoutRemove":"Xóa","viewCutoutKeep":"Giữ","viewCutoutLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","viewCutoutDraw":"Cắt từ hình vẽ","viewCutoutMagic":"Cắt thông minh","viewCutoutShape":"Hình dạng cắt","viewCutoutTip":"Chọn một layer ảnh hoặc văn bản/ thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh để tạo mặt nạ cắt. ","viewCutoutTitle":"Cắt","viewCropReset":"Hoàn tác cắt","viewCropTip":"Khung hình sẽ được đưa về kích thước ban đầu khi lệnh cắt đống lại","viewCropOutput":"Kích thước đầu ra","viewCropPreset":"Tỉ lệ mẫu ","viewCropRatio":"Tỉ lệ","viewCropAspect":"Chọn khung hình","viewCropFlipV":"Lật dọc ","viewCropFlipH":"Lật ngang","viewCropRR":"Xoay phải","viewCropRL":"Xoay trái","viewCropRotate":"Xoay và lật ","viewCropTitle":"Cắt","viewBottomBarSaveTT":"Lưu (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Đống (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Hoàn lại ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Hoàn tác ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Hoàn lại","viewBottomBarUndo":"Hoàn tác","viewArrangeLocked":"Không có lớp nào được chọn, nhấp vào một lớp trong không gian làm việc hoặc trong thanh lớp để chọn nó.","viewArrangeTip":"Mở khóa để di chuyển, đặt tỷ lệ và xoay layer","viewArrangeUnlock":"Mở khóa","viewArrangeDelete":"Xóa","viewArrangeDuplicate":"Nhân bản ","viewArrangeFlipV":"Lật dọc ","viewArrangeFlipH":"Lật ngang","viewArrangeLockAspect":"Khóa khung hình","viewArrangeTitle":"Sắp xếp","viewAdjustLocked":"Chỉ có thể chỉnh sửa các layer hình ảnh, chọn một layer khác!","viewAdjustToning":"Chỉnh tông","viewAdjustTitle":"Điều chỉnh","viewAddTextDelete":"Xóa văn bản ","viewAddTextBackgroundWord":"Chữ ","viewAddTextBackgroundLine":"Dòng","viewAddTextBackgroundFull":"Toàn bộ","viewAddTextCaseUpper":"Chữ hoa","viewAddTextAlignRight":"Căn phải","viewAddTextAlignCenter":"Căn giữa","viewAddTextAlignLeft":"Căn trái","viewAddTextAlignNCase":"Căn chỉnh & chữ hoa","layerSettings":"Thiết lập các layer","hasCutout":"Chứa phần cắt bỏ","documentActions":"Các thao tác hoạt động của tệp","historyDuplicate":"Nhân bản","historyUnpin":"Bỏ ghim","historyPin":"Ghim","historyDelete":"Xóa","historyClearConfirm":"Bạn có chắc không?","sizeUltraHD":"Siêu hd","sizeFullHD":"Full HD","pinnedProjects":"Các dự án được ghim","clearHistory":"Xóa lịch sử","noHistory":"Không có dự án nào trong lịch sử của bạn.","backToEditor":"Quay về chỉnh sửa","stockSearch":"Tìm kiếm mẫu","addCurrent":"Thêm vào file hiện tại","createNew":"Tạo mới","history":"Lịch sử","loadURL":"Tải url","openImage":"Tải ảnh lên","startDesign":"Bắt đầu thiết kế","sinceNow":"Mới đây","sinceMinutes":"%d phút trước","sinceMinute":"Một phút trước","sinceHours":"%d giờ trước","sinceHour":"Một giờ trước","sinceDays":"%d ngày trước","sinceDay":"Một ngày trước","shadows":"Đổ bóng","white":"Trắng","black":"Đen","contrast":"Độ tương phản","exposure":"Phơi sáng","brightness":"Độ sáng","hue":"Tông màu","tint":"Sắc thái màu","temperature":"Nhiệt độ màu","saturation":"Độ bão hòa màu ","vibrance":"Đổ đậm cân bằng","mosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","glamour":"Làm mờ ảo ","posterize":"Đưa về màu cơ bản ","bloom":"Làm nhòa sáng ","pixelate":"Hiệu ứng pixel","fringe":"Trượt tông xanh vàng","vignette":"Đổ bóng các góc","grain":"Bụi ảnh","dehaze":"Làm trong ảnh ","smooth":"Làm mịn","sharpen":"Làm sắc nét","layerCreated":"Layer được tạo","noCutout":"Không cắt bỏ","letterSpacing":"Khoảng cách các ký tự","lineSpacing":"Khoảng cách các dòng","lineSize":"Kích thước dòng văn bản ","straighten":"Làm đậm","invert":"Chuyển ngược","dialogSaveCalculate":"Đang tính ","dialogSaveHigh":"Nhanh/cao","dialogSaveMed":"Trung bình","dialogSaveLow":"Chậm/thấp","dialogSaveTitle":"Lưu hình ảnh","dialogResizeApplyAll":"Khi thay đổi kích thước, tất cả các layer sẽ được thu nhỏ theo tỷ lệ","dialogResizeContrain":"Các tỷ lệ ràng buộc","dialogPreResizeMaxSize":"Tối đa %d px","dialogPreResizeExif":"Tự động xoay dựa trên exif","dialogPreResizeInfo2":",để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn, đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa .","dialogPreResizeInfo1":"Kích thước hình ảnh bạn chọn quá lớn","dialogPreResizeTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh","dialogOpenURLHeadline":"Địa chỉ hỉnh ảnh","dialogOpenURLTitle":"Mở địa chỉ hình ảnh","dialogLoadError":"Một số lỗi xảy ra trong lúc tải hình ảnh, xin vui lòng tải lại sau...","dialogLoadLoadingFrom":"Đang tải từ %s đến %s ...","dialogLoadPrepare":"đang hoàn tất..., ","dialogLoadTitle":"Đang tải","dialogChoiceHeadline":"Bạn muốn thêm hình ảnh ở trang thiết kế này hay tạo một trang thiết kế mới? ","dialogChoiceTitle":"Tải ảnh lên","maximize":"Tối đa","minimize":"Tối thiểu","fill":"Làm đầy","fit":"Khớp","tolerance":"Sức chứa","reset":"Cài đặt lại","density":"Độ dày đặc","strength":"Độ đậm","download":"Tải về","advanced":"Nâng cao","left":"Bên trái","top":"Trên cùng","hidden":"Ẩn","visible":"hiển thị ","layers":"Các layer","layer":"Lớp","shape":"Hình dạng","color":"Màu","erase":"Xóa","back":"Trở về","blur":"Làm mờ","paint":"Tô màu","brush":"Chải","aspect":"Khung hình","tool":"Công cụ","angle":"Góc","drawing":"Đang vẽ ","draw":"Vẽ ","text":"Văn bản ","font":"Phông chữ","quality":"Chất lượng","spikes":"Gai","source":"Nguồn","step":"Bước","opacity":"Độ mờ đục","image":"Hình ảnh","transparency":"Độ trong suốt","softness":"Độ mềm","size":"Kích thước","loading":"Đang tải","load":"Tải","open":"Mở","loadMore":"Hiển thị thêm","search":"Tìm kiếm","template":"Mẫu sẵn","create":"Tạo","background":"Nền","max":"Tối đa","blendMode":"Dạng trộn","original":"Gốc","ok":"Đồng ý","amount":"Lượng áp dụng","height":"Chiều cao","width":"Chiều rộng","untitled":"Không tiêu đề","name":"Tên","close":"Đống","preferences":"Các tùy chọn chỉnh sửa","dialogAiCutoutTitle":"Cắt bỏ thông minh","spacing":"Giãn cách ","dropFile":"Thả để mở ảnh ","locked":"Đã khóa","viewLiquifyHQPreview":"Xem trước chất lượng cao","viewMenuToggleHome":"Hiển thị trang chủ","logInNow":"Đăng nhập bây giờ","neverAskMeAgain":"Không hỏi lại vào lần tới ","elementPremiumDesc":"Đây là thành phần cao cấp","viewAddTextBold":"In đậm","viewAddTextItalic":"In nghiên","xTitle":"Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr X - chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí","xMetaDesc":"TÌm kiếm trình chỉnh sửa nâng cao ngay trên trình duyệt của bạn? Pixlr X là trình chỉnh sửa ảnh hiện đại thế hệ mới! Không cần cài đặt, không cần đăng ký. Chỉnh sửa miễn phí ngay trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại. ","xMetaSiteName":"Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr.com - Trình chỉnh sửa ảnh miễn phí trực tuyến","deleted":"Đã xóa","titleEditText":"Chỉnh sửa văn bản ","titleDeleteLayer":"Xóa layer","titleDuplicateLayer":"Nhân bản layer","titleImageLayer":"Thêm ảnh như một layer","titleRasterizeLayer":"Hợp nhất layer","viewAddTextPunchout":"Đục ra","viewOBarAskPrerezise":"Yêu cầu thay đổi kích thước hình ảnh","viewOBarAskLayertype":"Yêu cầu hỏi loại layer thêm vào ","continue":"Tiếp tục","premium":"Nâng cao","unlocked":"Mở khóa","viewOBarLockUnlockLayer":"Khóa / mở khóa vị trí layer ","viewOBarShowHideLayer":"Hiện thị / Ẩn layer","error":"Lỗi ","genericError":"Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau.","offline":"Ngoại tuyến","genericOffline":"Bạn không trực tuyến, hãy kiểm tra kết nối internet của bạn và thử lại.","newSize":"Kích thước mới","duplicate":"Nhân bản ","sizeWeb":"Trang web","random":"Ngẫu nhiên","block":"Khóa","scale":"Tỉ lệ","none":"Không","radial":"Chuyển sắc theo hình tròn","linear":"Chuyển sắc theo đường thẳng","position":"Vị trí","frame":"Khung hình","element":"Thành phần ","align":"Căn chỉnh","style":"Phong cách","rotate":"Xoay","transform":"Chuyển đổi","line":"Dòng","distance":"Khoảng cách","direction":"Phương hướng","colorize":"Lên màu","vertical":"Theo chiều dọc","seed":"Hạt giống","auto":"Tự động","bw":"Trắng Đen","pop":"Bật ra","detail":"Chi tiết","scene":"Bối cảnh ","light":"Ánh sáng","type":"Dạng cắt","radii":"Radii","offset":"Bù màu","removeStop":"Xóa lệnh xác nhận trước khi sử dụng thao tác","gradient":"Đổ màu chuyển sắc","pattern":"Mẫu ","outline":"Nét bên ngoài","shadow":"Đổ bóng","toggleConstraint":"Khóa Toggle","quickAdd":"Thêm nhanh","layerAdded":"layer được thêm","rectangle":"Hình chữ nhật","roundedRect":"Hình chữ nhật góc tròn","circle":"Hình tròn","custom":"Chỉnh sửa ","viewAll":"Xem tất cả","historyProjects":"Dự án mới nhất","templates":"Mẫu thử","useTemplate":"Sử dụng ","recommendedTemplate":"Các mẫu đề xuất","allYourProjects":"Tất cả dự án ","aboutHistory":"Nếu bạn muốn lưu một tài liệu, nhấp vào biểu tượng trái tim để ghim nó. Lịch sử chỉ được lưu tạm thời trong bộ nhớ đệm của trình duyệt, tất cả tài liệu sẽ bị xóa nếu bạn xóa bộ nhớ đệm hoặc nếu bạn dọn dẹp thư mục. Nếu bạn muốn lưu tệp lâu dài, hãy tải xuống dưới dạng. PXD hoặc xuất dưới dạng mẫu.","titleUndo":"Hoàn tác","titleRedo":"Hoàn lại","viewAddTextHL":"Thêm văn bản ","viewAddTextSL":"Văn bản mặc định mới ","viewAddPaintHL":"Thêm lớp mới","viewAddPaintSL":"Lớp sơn trống mới","titleSetImage":"Thiết lập hình ảnh","titleAddImage":"Thêm ảnh","titleChangeImage":"Thay đổi ảnh","titlePositionFrame":"Khung vị trí","titlePositionContent":"Vị trí ảnh","titleAutoFitContent":"Thiết lập lại ảnh","titleCutLayer":"Cắt layer","titleCopyLayer":"Sao chép layer","titlePasteLayer":"Dán layer","viewAddTextTitle":"Thêm văn bản","viewAddTextCurve":"Đường cong","viewAddTextCurveFlip":"Lật","viewAddTextCurveSpread":"Tràn ra ","viewAddTextCurveArc":"Hồ quang","viewAddTextCurveHalf":"Một nửa","viewAddTextCurveCircle":"Hình tròn","viewLayoutTitle":"Lớp","layerGroup":"Nhóm layer","layerGroupOf":"%s layer được chọn","viewCutoutApply":"Áp dụng Cắt","maskApplied":"Công cụ cắt được áp dụng","viewGlitchSplit":"Tách màu ","viewGlitchScan":"Đường quét","viewGlitchInterfer":"Can thiệp","viewGlitchSlice":"Cắt lát","viewGlitchBleed":"Chảy máu","viewGlitchLocked":"Chỉ các layer hình ảnh có thể áp dụng hiệu ứng nhiễu sọc, hãy chọn một layer khác!","viewMenuLayout":"Bố cục & Mẫu ","viewMenuAddText":"Thêm văn bản","viewMenuMoreTools":"Thêm công cụ","viewOBarAllTooltip":"Hiển thị tất cả các chú giải công cụ menu khi di chuột","layersMerged":"Layer được gộp","compare":"So sánh ","holdDown":"Nhấn giữ","toggleAll":"Chuyển đổi tất cả","titleColorPicker":"Chọn màu","historyDescription":"Từ bộ nhớ tạm thời cục bộ, để lưu dự án lâu dài, hãy tải nó xuống dưới dạng pxd.","feedback":"Phản hồi ","help":"Hỗ trợ","tutorials":"Video hướng dẫn ","adjust":"Điều chỉnh","effect":"Hiệu ứng ","cutout":"Công cụ cắt bỏ","liquify":"Biến dạng hình ảnh ","retouch":"Tinh chỉnh","dialogSaveNonDestructive":"Không phá hủy (Các tệp lớn hơn nhiều)","dialogSavePXZDescription":"PXZ là định dạng tài liệu Pixlr gốc, điều này sẽ lưu toàn bộ cấu trúc dự án đang hoạt động.","mobileVariantDesc":"Pixlr E được sản xuất cho máy tính để bàn. Bạn đang sử dụng thiết bị di động hoặc cửa sổ trình duyệt có chiều rộng dưới 650px. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình chỉnh sửa ảnh trên web di động hoặc làm cho cửa sổ trình duyệt lớn hơn.","mobileVariantButton":"Sử dụng trình chỉnh sửa di động","mobileVariantClose":"Bỏ qua và đóng","welcomeHeadline":"Trình chỉnh sửa ảnh & thiết kế mẫu","welcomeIngress":"Chào mừng bạn đến với trình chỉnh sửa ảnh hiện đại miễn phí của Pixlr. Bắt đầu chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút ảnh mở, kéo n 'thả tệp, dán từ khay nhớ tạm (ctrl + v) hoặc chọn một trong các mẫu tạo sẵn của chúng tôi bên dưới.","free":"Cắt tự do","keyword":"Từ khóa","notAllowed":"Không cho phép!","dialogResizeSmoothing":"Làm mịn","recommendedDescription":"Các mẫu hợp thời trang và chất lượng cao được chọn bởi đội ngũ của chúng tôi.","templatesDescription":"Duyệt và tìm một mẫu bằng cách chọn kiểu thiết kế bạn muốn tạo bên dưới.","viewOBarSmooth":"Chia tỷ lệ mượt mà","account":"Tài khoản","unlockPremiumMessage":"Mở khóa Mẫu này","premiumTemplate":"Mở khóa mẫu","premiumOneTime":"Mua mẫu cho","recommended":"Khuyến khích","instagram-post":"Ảnh bìa Instagram","instagram-story":"Câu chuyện trên Instagram","facebook-post":"Bài đăng Facebook","facebook-story":"Câu chuyện trên Facebook","facebook-post-wide":"Bài đăng trên Facebook","facebook-ad-wide":"Facebook Ad Wide","facebook-cover":"Ảnh bìa facebook","facebook-event-cover":"Ảnh bìa sự kiện trên Facebook","facebook-group-cover":"Ảnh bìa nhóm Facebook","social-media-post":"Bài đăng trên mạng xã hội","social-media-story":"Câu chuyện xã hội","youtube-thumbnail":"Hình thu nhỏ trên Youtube","youtube-channel-art":"Nghệ thuật trên YouTube","pinterest-pin":"Ghim Pinterest","pinterest-long-pin":"Ghim dài trên Pinterest","twitter-post":"Bài đăng trên Twitter","twitter-cover":"Trang bìa Twitter","linkedin-company-banner":"Công ty LinkedIn","linkedin-personal-banner":"LinkedIn Cá nhân","roblox":"Quần áo Roblox","flyer":"Tờ rơi","business-card":"Danh thiếp","simple-collage":"Ảnh ghép đơn giản","mask":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","stretch":"Kéo dài","spread":"Trải ra","shrink":"co lại","square":"Vuông","hexagon":"Hình lục giác","triangle":"Hình tam giác","cross":"Gạch chéo","star":"Hình ngôi sao","heart":"Hình trái tim ","glimmer":"Ánh sáng lấp lánh","intensity":"Cường độ","quantity":"SÔ LƯỢNG","hollow":"Rỗng","dualTone":"Giai điệu kép","mode":"Chế độ","paste":"Dán","glitch":"Trục trặc","focus":"Tập trung","focusSymmetric":"Đối xứng / Nghiêng","focusRadial":"Chuyển sắc theo hình tròn","focusLinear":"Chuyển sắc theo đường thẳng","focusLocked":"Focus chỉ hoạt động trên các lớp hình ảnh, vui lòng chọn một lớp khác!","softBlur":"Mờ mềm","bokehBlur":"Bokeh blur","bokehShape":"Bokeh hình dạng","dispersion":"Sự phân tán","dispersionLocked":"Sự phân tán chỉ hoạt động trên các lớp hình ảnh, vui lòng chọn một lớp khác!","dispersionCreateMask":"Khu vực mặt nạ đầu tiên!","blendModeLighter":"Nhẹ hơn","genericNoResult":"Không tìm thấy kết quả, vui lòng thực hiện tìm kiếm khác.","selectionEmpty":"Không có gì trong lựa chọn","viewOBarAccent":"Màu nhấn","viewOBarWorkspace":"Màu không gian làm việc","email":"E-mail","loginApple":"Đăng nhập với Apple","or":"hoặc","saveAs":"Lưu thành","loopAnimation":"Hoạt ảnh vòng lặp","inclusiveAnimation":"Bao gồm các lớp ẩn","zoom":"Phóng to","move":"Di chuyển","transparent":"Trong suốt","spot":"Nơi","object":"Vật","resolve":"Giải quyết","speed":"Tốc độ","balanced":"Cân bằng","document":"Tài liệu","recommend":"Gợi ý","popular":"Phổ biến","dialogResizePageTitle":"Thay đổi kích thước trang (tỷ lệ)","dialogPageSizeTitle":"Đặt kích thước trang","dialogSizeRelative":"Thay đổi có liên kết các yếu tố khác","dialogSizeAnchor":"Điểm neo ","dialogSizeCropWarning":"Khi thay đổi kích thước, bất kỳ công cụ cắt nào đang hoạt động sẽ được đặt lại, một số cắt lớp có thể xảy ra nếu kích thước trang mới nhỏ hơn.","highlights":"Tông sáng","news":"Cập nhật","noNews":"Không có bản cập nhật mới!","hasAnimation":"Có hoạt ảnh","viewAddElementTitle":"Thêm thành phần","viewAddElementHL":"Thêm phương tiện truyền thông","viewAddElementSL":"Duyệt qua các tệp của riêng bạn","titleLockLock":"Lớp khóa","titleHideLayer":"Ẩn lớp","titleLockLayer":"Lớp khóa","titleEditAnimation":"Chỉnh sửa hoạt ảnh","titleSelectLayer":"Chọn lớp","viewAnimationTitle":"Hoạt hình","viewLayoutPageSize":"Đặt kích thước trang","viewLayoutPageResize":"Thay đổi kích thước trang (tỷ lệ)","viewMenuAnimation":"Hoạt hình","viewOBarScollMode":"Sử dụng con lăn để","web":"Trang web","ads":"Quảng cáo","photo":"tấm ảnh","video":"Video","print":"Trong","social":"Xã hội","instagram-square":"Quảng trường Instagram","facebook-profile":"Ảnh đại diện Facebook","youtube-profile":"Ảnh đại diện Youtube","pinterest-square-pin":"Pinterest Square Pin","twitter-profile":"Ảnh đại diện Twitter","brochure":"Cuốn sách nhỏ","invitation":"Thư mời","fileSaved":"Tệp đã lưu","fps":"Tỷ lệ khung hình","working":"Làm việc","animation":"Hoạt hình","whatsNew":"Có gì mới","learnMore":"Tìm hiểu thêm","images":"hình ảnh","plain":"Đơn giản","parallel":"Bài hát","sketchy":"Sơ sài","shaded":"Bóng mờ","furry":"Có lông","trail":"Đường mòn","crayon":"Bút sáp màu","ink":"Mực","smallFilesPerfect":"Các tệp nhỏ hoàn hảo để chụp ảnh và chia sẻ","basicCircular":"Thông tư cơ bản","basicShapes":"Hình dạng cơ bản","alignedSource":"Nguồn được căn chỉnh giữa các loại sơn","addLocalFont":"Thêm phông chữ địa phương","doYouWantToAddANewTextLayer":"Bạn có muốn thêm một lớp Văn bản mới không?","alphaOrErase":"Alpha / Erase","largeAndLossless":"Lớn và không mất dữ liệu, lý tưởng cho các biểu tượng và đồ họa","modrenFormatSuitable":"Định dạng hiện đại phù hợp với tất cả các loại hình ảnh","popularHighQuality":"Định dạng video chất lượng cao phổ biến","funAndSimpleAnimated":"Hình ảnh động vui nhộn và đơn giản","bestForFlyersAndMarketing":"Tốt nhất cho tờ rơi và tài liệu tiếp thị","aZipOfAllTheIndividual":"Một tệp zip của tất cả các khung hoạt hình riêng lẻ","completePixlrDocument":"Toàn bộ tài liệu pixlr để lưu trữ / cộng tác","viewArrangeLink":"Link / Unlink","titleLinkLayers":"Link layers","titleUnlinkLayer":"Unlink layer","titleUnlinkLayers":"Unlink layers","titleCutLayers":"Cut layers","titleCopyLayers":"Copy layers","titlePasteLayers":"Paste layers","titleDuplicateLayers":"Duplicate layers","titleDeleteLayers":"Delete layers","new":"New","animated":"Animated"}
Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookie. Chấp nhận

Trình chỉnh sửa ảnh & thiết kế mẫu

Chào mừng bạn đến với trình chỉnh sửa ảnh hiện đại miễn phí của Pixlr. Bắt đầu chỉnh sửa bằng cách nhấp vào nút ảnh mở, kéo n 'thả tệp, dán từ khay nhớ tạm (ctrl + v) hoặc chọn một trong các mẫu tạo sẵn của chúng tôi bên dưới.

Pixlr M

Pixlr E được sản xuất cho máy tính để bàn. Bạn đang sử dụng thiết bị di động hoặc cửa sổ trình duyệt có chiều rộng dưới 650px. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình chỉnh sửa ảnh trên web di động hoặc làm cho cửa sổ trình duyệt lớn hơn.

Sử dụng trình chỉnh sửa di động Bỏ qua và đóng