To to photo editor
{"cdnUrl":"https://static-cdn.pixlr.com","user":{"name":"guest","subscription":false,"subscriptionType":"guest","subscriptionCode":"-","subscriptionGroup":"-"},"adDebug":""}
{"layerFlattenImage":"Làm phẳng ảnh","layerMergeVisible":"Hợp nhất thấy được ","layerMergeDown":"Hợp nhất xuống (CTRL+E)","blendModeLuminosity":"Tinh chỉnh phong cảnh ","blendModeColor":"Màu","blendModeSaturation":"Độ bão hòa màu","blendModeHue":"Tông màu","blendModeExclusion":"Đổi chế độ hòa trộn","blendModeDifference":"Phân biệt","blendModeSoftLight":"Ánh sáng tản","blendModeHardLight":"Ánh sáng mạnh","blendModeColorBurn":"Tăng tương phản tối","blendModeColorDodge":"Tăng tương phản sáng","blendModeLighten":"Làm sáng ","blendModeDarken":"Làm tối","blendModeOverlay":"Overlay","blendModeScreen":"Màn hình","blendModeMultiply":"Nhân lên","blendModeNone":"Không","viewOBarZoomOut":"thu nhỏ","viewOBarZoomIn":"phóng to","viewMenuPropertiesInfo":"Thay đổi kích thước khung màn hoặc kích thước ảnh, xoay, chia tỉ lệ và thay đổi màu nền.","viewMenuProperties":"Các đặc tính, ","viewKeyboardP":"Các đặc tính, ","viewDrawPenTool":"Công cụ bút vẽ, ","viewDrawEraserTool":"Công cụ xóa","viewCropPaperLet":"Giấy viết thư, ","viewCropPaperA6":"Khổ giấy A6","viewCropPaperA5":"Khổ giấy A5","viewCropPaperA4":"Khổ giấy A4","viewCropUHD":"Siêu hd 4x 3840x2160","viewCropFHD":"Full hd 1920x1080","viewCropWebMedium":"Trang web trung bình 1440x900","viewCropWebCommon":"Trang web phổ biến 1366x768","viewCropWebSmall":"Trang web nhỏ 1280x800","viewCropWebMini":"Trang web mini 1024x768","viewCropYTThumb":"Thumbnail Youtube","viewCropYTChannelArt":"Kênh nghệ thuật Youtube","viewCropYTProfile":"Ảnh đại diện Youtube","viewCropTwitAd":"Quảng cáo Twitter","viewCropTwitCard":"Thẻ Twitter","viewCropTwitImage":"Ảnh Twitter","viewCropTwitHeader":"Tiêu đề Twitter","viewCropTwitProfile":"Ảnh đại diện Twitter","viewCropInstaStory":"Instagram Story","viewCropInstaPost":"Ảnh bìa Instagram","viewCropInstaProfile":"Ảnh đại diện Instagram","viewCropFBAd":"Quảng cáo Facebook","viewCropFBPost":"Bài đăng Facebook","viewCropFBCover":"Ảnh bìa Facebook","viewCropFBProfile":"Ảnh đại diện Facebook","viewCrop32x9":"32:9 (siêu rộng)","viewCrop21x9":"21:9 (điện ảnh)","viewCrop3x2":"3:2 (máy phim 35mm)","viewCrop3x1":"3:1 (toàn cảnh)","viewCrop16x9":"16:9 (màn hình rộng)","viewCrop4x3":"4:3 (màn hình)","viewCrop1x1":"1:1 (vuông)","viewCropFixed":"Tỉ lệ cố định","viewCropNone":"Không","viewPropertiesTitle":"Các đặc tính","viewAddTextShadowVertOffset":"Vị trí nằm dọc","viewAddTextShadowHorizOffset":"Vị trí nằm ngang","clarity":"Làm rõ ","dialogSaveName":"Tên tệp file","dialogAddLayerHL":"Chọn kiểu layer để thêm vào ","dialogAddLayerTitle":"Thêm layer ","empty":"Trống","viewOBarDel":"Xóa layer (DEL)","viewOBarDup":"Nhân bản layer","viewOBarLightUI":"Chế độ sáng ui","viewOBarSnap":"Hướng dẫn nhanh","viewOBarShowGu":"Hiển thị hướng dẫn ","viewOBarSet":"Cài đặt","viewOBarMD":"Đi xuống","viewOBarMU":"Đi lên ","viewOBarZ3X":"Phóng to 3 lần (ctrl+3)","viewOBarZ1X":"Điểm ảnh thực tế (ctrl+1)","viewOBarFill":"Chế độ toàn màn hình (ctrl+2)","viewOBarFit":"Chế độ màn hình lý tưởng (ctrl+0)","viewOBarNav":"điều hướng","viewMenuAddImgInfo":"Tải lên hoặc tìm kiếm ảnh để thêm vào dự án của bạn","viewMenuAddImg":"Thêm ảnh","viewMenuAddElmInfo":"Thêm overlay có sẵn, đường viền, hình dạng và nhãn dán cho dự án của bạn","viewMenuAddElm":"Thêm thành phần","viewMenuTextInfo":"Thêm một layer văn bản mới hoặc sử dụng mẫu văn bản có sẵn","viewMenuText":"Văn bản","viewMenuDrawingInfo":"Lựa chọn công cụ Vẽ hoặc Vẽ tay kết hợp với dạng bút vẽ và màu sắc với các hình dạng khác nhau như hình vuông, hình tròn và đường kẻ","viewMenuDrawing":"Đang vẽ ","viewMenuRetouchInfo":"Loại bỏ đốm, khuyết điểm, làm trắng và làm tối hoặc sao chép các mục","viewMenuRetouch":"Hậu kỳ","viewMenuLiquifyInfo":"Phóng to, thu nhỏ và làm nổi bật các phần trong ảnh. Sử dụng Biến dạng hình ảnh để thực hiện các điều chỉnh tinh tế cho ảnh chân dung và các hình ảnh khác","viewMenuLiquify":"Biến dạng hình ảnh","viewMenuEffectInfo":"Sử dụng các hiệu ứng có sẵn để thay đổi giao diện của một layer bitmap","viewMenuEffect":"Hiệu ứng","viewMenuFilterInfo":"Làm mờ, làm sắc nét, làm mịn, bụi hạt, họa tiết và các bộ lọc khác cho các layer bitmap","viewMenuFilter":"Bộ lọc","viewMenuAdjustInfo":"Thay đổi độ rung, màu sắc, độ sáng và các yếu tố khác trong các layer bitmap","viewMenuAdjust":"Điều chỉnh","viewMenuCutoutInfo":"Xóa nền, cắt bỏ các đối tượng hoặc cắt các layer riêng lẻ","viewMenuCutout":"Cắt","viewMenuCropInfo":"Cắt, xoay và làm thẳng khung màn theo khung hình tự do hoặc cho sẵn","viewMenuCrop":"Cắt ","viewMenuArrangeInfo":"Thay đổi kích thước hình ảnh và khung màn, di chuyển, chuyển đổi và thay đổi cài đặt layer","viewMenuArrange":"Sắp xếp","viewTopBarRedo":"Hoàn lại","viewTopBarUndo":"Hoàn tác","viewTopBarFB":"Phản hồi ","viewRetouchLight":"Sáng","viewRetouchMid":"Trung bình","viewRetouchDark":"Tối","viewRetouchRange":"Phạm vi","viewRetouchDarken":"Làm tối","viewRetouchLighten":"Làm sáng","viewRetouchSharpen":"Làm sắc nét","viewRetouchBlur":"Làm mờ ","viewRetouchAlign":"Căn chỉnh","viewRetouchMode":"Chế độ","viewRetouchHQ":"Chất lượng cao","viewRetouchInfill":"Điền","viewRetouchPatch":"Chỉnh sửa tự nhiên","viewRetouchMethod":"Cách thức","viewRetouchToning":"Làm sáng / Làm tối","viewRetouchDetail":"Làm sắc nét / Làm mờ","viewRetouchClone":"Tem nhân bản ","viewRetouchHeal":"Xóa thông minh/ Tô lại thành phần ","viewRetouchLocked":"Tính năng tút lại chỉ hoạt động trên layer hình ảnh, chọn một layer khác","viewRetouchTitle":"Hậu kỳ ","viewLoadTitle":"Đang tải","viewLiquifyErase":"khôi phục lại","viewLiquifySwirlCCW":"Xoáy trái","viewLiquifySwirlCW":"Xoáy phải","viewLiquifyShrink":"Xo lại","viewLiquifyGrow":"Phóng to","viewLiquifyMove":"Đẩy","viewLiquifyLocked":"Bạn chỉ có thể biến dạng ở các layer hình ảnh, chọn một layer khác!","viewLiquifyTitle":"Biến dạng hình ảnh","viewKeyboardMoveShift":"Giữ phím Shift để tiến 10px","viewKeyboardMoveRight":"Phải","viewKeyboardMoveLeft":"Trái","viewKeyboardMoveDown":"Xuống","viewKeyboardMoveUp":"Lên","viewKeyboardMoveLayer":"Di chuyển layer (vị trí)","viewKeyboardCtrlY":"Hoàn lại","viewKeyboardCtrlZ":"Hoàn tác ","viewKeyboardI":"Thêm ảnh","viewKeyboardO":"Thêm thành phần ","viewKeyboardT":"Văn bản ","viewKeyboardB":"Vẽ ","viewKeyboardR":"Hậu kỳ","viewKeyboardE":"Hiệu ứng","viewKeyboardF":"Bộ lọc","viewKeyboardA":"Điều chỉnh","viewKeyboardK":"Cắt","viewKeyboardC":"Cắt","viewKeyboardV":"Sắp xếp","viewKeyboardSpacebar":"Di chuyển ","viewKeyboardCtrl3":"Phóng 3X","viewKeyboardCtrl2":"Phóng tràn màn hình","viewKeyboardCtrl1":"Phóng 1X","viewKeyboardCtrl0":"Phóng vừa","viewKeyboardCtrlM":"Thu nhỏ","viewKeyboardCtrlP":"Phóng to","viewKeyboardDEL":"Xóa layer","viewKeyboardESC":"Chọn công cụ","viewKeyboardCtrlQ":"Đóng","viewKeyboardCtrlS":"Lưu","viewKeyboardTitle":"Phím tắt","viewFilterLocked":"Bộ lọc chỉ áp dụng cho các layer hình ảnh, chọn một layer khác!","viewFilterScene":"Cảnh ","viewFilterDetails":"Chi tiết","viewFilterTitle":"Bộ lọc","viewEffectLocked":"Hiệu ứng chỉ áp dụng cho các layer hình ảnh, chọn một layer khác!","viewEffectTitle":"Hiệu ứng","viewDrawLocked":"Thêm hoặc chọn một layer để bắt đầu vẽ!","viewDrawDelete":"Xóa","viewDrawOutline":"Khung viền","viewDrawFill":"Tô màu","viewDrawLineColor":"Màu đường thẳng","viewDrawLine":"Đường thẳng","viewDrawHeart":"Trái tim","viewDrawStar":"Ngôi sao","viewDrawTriangle":"Tam giác","viewDrawCircle":"Tròn","viewDrawSquare":"Vuông","viewDrawShape":"Hình dạng","viewDrawShapeTool":"Công cụ tạo hình ","viewDrawBrushTool":"Công cụ chải","viewCutoutReset":"Thiết lập lại phần cắt ","viewCutoutInvert":"Đảo ngược phần cắt","viewCutoutExtract":"Giải nén như một layer","viewCutoutHint":"Loại bỏ gợi ý","viewCutoutLine":"Đường thẳng","viewCutoutHeart":"Trái tim","viewCutoutStar":"Ngôi sao","viewCutoutTriangle":"Tam giác","viewCutoutCircle":"Tròn","viewCutoutSquare":"Vuông","viewCutoutShapeH":"Hình dạng ","viewCutoutContigious":"Liền kề","viewCutoutMedium":"Trung bình","viewCutoutLight":"Sáng","viewCutoutNone":"Không","viewCutoutRemove":"Xóa","viewCutoutKeep":"Giữ","viewCutoutMode":"Chế độ","viewCutoutLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","viewCutoutDraw":"Cắt từ hình vẽ","viewCutoutMagic":"Cắt thông minh","viewCutoutShape":"Hình dạng cắt","viewCutoutTip":"Chọn một layer ảnh hoặc văn bản/ thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh để tạo mặt nạ cắt. ","viewCutoutTitle":"Cắt","viewCropReset":"Hoàn tác cắt","viewCropTip":"Khung hình sẽ được đưa về kích thước ban đầu khi lệnh cắt đống lại","viewCropOutput":"Kích thước đầu ra","viewCropPreset":"Tỉ lệ mẫu ","viewCropRatio":"Tỉ lệ","viewCropAspect":"Chọn khung hình","viewCropFlipV":"Lật dọc ","viewCropFlipH":"Lật ngang","viewCropRR":"Xoay phải","viewCropRL":"Xoay trái","viewCropRotate":"Xoay và lật ","viewCropTitle":"Cắt","viewBottomBarSaveTT":"Lưu (ctrl+s)","viewBottomBarCloseTT":"Đống (ctrl+q)","viewBottomBarRedoTT":"Hoàn lại ctrl+y","viewBottomBarUndoTT":"Hoàn tác ctrl+z","viewBottomBarRedo":"Hoàn lại","viewBottomBarUndo":"Hoàn tác","viewArrangeLocked":"Chọn một layer ở thanh layer bên trái hoặc thêm văn bản, hình ảnh, thành phần mới","viewArrangeTip":"Mở khóa layer để thực hiện chuyển đổi","viewArrangeUnlock":"Mở khóa","viewArrangeDelete":"Xóa","viewArrangeDuplicate":"Nhân bản ","viewArrangeFlipV":"Lật dọc ","viewArrangeFlipH":"Lật ngang","viewArrangeRR":"Xoay phải","viewArrangeRL":"Xoay trái","viewArrangeRotate":"Xoay & lật","viewArrangeLockAspect":"Khóa khung hình","viewArrangeTitle":"Sắp xếp","viewAdjustLocked":"Chỉ có thể chỉnh sửa các layer hình ảnh, chọn một layer khác!","viewAdjustTip":"Click đúp chuột để thêm hoặc xóa một điểm neo trên đường cong","viewAdjustChannel":"Kênh màu","viewAdjustCurves":"Chỉnh màu theo đường cong","viewAdjustShadows":"Đổ bóng","viewAdjustHightlight":"Chỉnh vùng sáng","viewAdjustToning":"Chỉnh tông","viewAdjustLight":"Ánh sáng","viewAdjustBNW":"Đen & trắng","viewAdjustAuto":"Sửa tự động","viewAdjustTitle":"Điều chỉnh","viewAddTextDelete":"Xóa văn bản ","viewAddTextShadow":"Đổ bống","viewAddTextOutline":"Nét bên ngoài","viewAddTextBackgroundWord":"Chữ ","viewAddTextBackgroundLine":"Dòng","viewAddTextBackgroundFull":"Toàn bộ","viewAddTextCaseUpper":"Chữ hoa","viewAddTextAlignRight":"Căn phải","viewAddTextAlignCenter":"Căn giữa","viewAddTextAlignLeft":"Căn trái","viewAddTextAlignNCase":"Căn chỉnh & chữ hoa","viewAddTextAdd":"Thêm văn bản ","viewAddLayerSelectType":"Chọn kiểu layer để thêm vào","viewAddLayerTitle":"Thêm layer","viewAddImageStock":"Mẫu","viewAddImageURL":"URL","viewAddImageBrowse":"Duyệt thêm","viewAddImageTitle":"Thêm ảnh","viewAddElementDelete":"Xóa thành phần","viewAddElementSticker":"Nhãn dán ","viewAddElementShape":"Hình dạng","viewAddElementBorder":"Viền","viewAddElementOverlay":"Overlay","viewAddElementFlipV":"Lật dọc","viewAddElementFlipH":"Lật ngang","viewAddElementRR":"Xoay phải","viewAddElementRL":"Xoay trái","addCategory":"Thêm %s","addElement":"Thêm thành phần","layerSettings":"Thiết lập các layer","hasCutout":"Chứa phần cắt bỏ","documentActions":"Các thao tác hoạt động của tệp","historyDuplicate":"Nhân bản","historyUnpin":"Bỏ ghim","historyPin":"Ghim","historyDelete":"Xóa","historyClearConfirm":"Bạn có chắc không?","sizeFacebookProfile":"Ảnh đại diện facebook","sizeFacebookCover":"Ảnh bìa facebook","sizeInstagramStory":"Instagram story","sizeInstagram":"Instagram","sizeUltraHD":"Siêu hd","sizeWeb1440":"Trang web 1440p","sizeFullHD":"Full hd","sizeWeb720":"Web 720p","sizeWebSmall":"Trang web nhỏ","last10Projects":"10 dự án gần đây","pinnedTip":"MẸO! Click biểu tượng trái tim để lưu tệp chỉnh sửa bạn muốn giữ. Lịch sử chỉ lưu tạm thời trong bộ nhớ tạm của trình duyệt, tất cả tài liệu sẽ bị xóa nếu bạn xóa bộ nhớ đệm. ","pinnedProjects":"Các dự án được ghim","clearHistory":"Xóa lịch sử","noHistory":"Bạn không có hình ảnh nào trong lịch sử hoạt động, để bắt đầu chỉnh sửa, chọn \"tải ảnh lên\" hoặc \"tải url\" sang bên trái","welcomeHeadline":"Chào mừng đến với công cụ chỉnh sửa hình ảnh Pixlr X","examplePhoto":"Ảnh minh họa","backToEditor":"Quay về chỉnh sửa","stockSearch":"Tìm kiếm mẫu","addCurrent":"Thêm vào file hiện tại","createNew":"Tạo mới","history":"Lịch sử","openExamples":"Bạn cũng có thể kiểm tra trình soạn thảo với một trong những ví dụ đưa ra","openDragClip":"Bạn cũng có thể kéo và thả tệp hoặc dán từ bảng ghi nhớ tạm để mở","loadURL":"Tải url","openImage":"Tải ảnh lên","sinceNow":"Mới đây","sinceMinutes":"%d phút trước","sinceMinute":"Một phút trước","sinceHours":"%d giờ trước","sinceHour":"Một giờ trước","sinceDays":"%d ngày trước","sinceDay":"Một ngày trước","shadows":"Đổ bóng","highlight":"Chỉnh vùng sáng","white":"Trắng","black":"Đen","contrast":"Độ tương phản","exposure":"Phơi sáng","brightness":"Độ sáng","hue":"Tông màu","tint":"Sắc thái màu","temperature":"Nhiệt độ màu","saturation":"Độ bão hòa màu ","vibrance":"Đổ đậm cân bằng","mosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","glamour":"Làm mờ ảo ","posterize":"Đưa về màu cơ bản ","bloom":"Làm nhòa sáng ","pixelate":"Hiệu ứng pixel","fringe":"Trượt tông xanh vàng","vignette":"Đổ bóng các góc","grain":"Bụi ảnh","dehaze":"Làm trong ảnh ","smooth":"Làm mịn","sharpen":"Làm sắc nét","layerCreated":"Layer được tạo","noCutout":"Không cắt bỏ","letterSpacing":"Khoảng cách các ký tự","lineSpacing":"Khoảng cách các dòng","lineSize":"Kích thước dòng văn bản ","straighten":"Làm đậm","invert":"Chuyển ngược","dialogSaveCalculate":"Đang tính ","dialogSaveImageHeight":"Chiều cao hình ảnh","dialogSaveImageWidth":"Chiều rộng hình ảnh","dialogSaveHigh":"Nhanh/cao","dialogSaveMed":"Trung bình","dialogSaveLow":"Chậm/thấp","dialogSaveTitle":"Lưu hình ảnh","dialogResizeCropWarning":"Khi thay đổi kích thước, các thao tác cắt trước đó sẽ được hoàn lại, các layer có thể bị cắt xén nếu kích thước khung màn mới nhỏ hơn","dialogResizeAnchor":"Điểm neo ","dialogResizeRelative":"Thay đổi có liên kết các yếu tố khác","dialogResizeApplyAll":"Khi thay đổi kích thước, tất cả các layer sẽ được thu nhỏ theo tỷ lệ","dialogResizeContrain":"Các tỷ lệ ràng buộc","dialogResizeCanvasTitle":"Đưa trở lại kích thước khung màn theo yêu cầu","dialogResizeImageTitle":"Đưa trở lại kích thước hình ảnh theo yêu cầu","dialogPreResizeMaxSize":"Tối đa %d px","dialogPreResizeExif":"Tự động xoay dựa trên exif","dialogPreResizeInfo2":",để tiết kiệm bộ nhớ và thúc đẩy quá trình tải nhanh hơn, đưa trở lại kích thước theo yêu cầu trước khi bạn bắt đầu chỉnh sửa .","dialogPreResizeInfo1":"Kích thước hình ảnh bạn chọn quá lớn","dialogPreResizeTitle":"Thay đổi kích thước hình ảnh","dialogOpenURLHeadline":"Địa chỉ hỉnh ảnh","dialogOpenURLTitle":"Mở địa chỉ hình ảnh","dialogLoadError":"Một số lỗi xảy ra trong lúc tải hình ảnh, xin vui lòng tải lại sau...","dialogLoadLoadingFrom":"Đang tải từ %s đến %s ...","dialogLoadPrepare":"đang hoàn tất..., ","dialogLoadTitle":"Đang tải","dialogChoiceHeadline":"Bạn muốn thêm hình ảnh ở trang thiết kế này hay tạo một trang thiết kế mới? ","dialogChoiceTitle":"Tải ảnh lên","maximize":"Tối đa","minimize":"Tối thiểu","fill":"Làm đầy","fit":"Khớp","canvas":"Khung màn ","tolerance":"Sức chứa","reset":"Cài đặt lại","density":"Độ dày đặc","strength":"Độ đậm","download":"Tải về","advanced":"Nâng cao","left":"Bên trái","top":"Trên cùng","hidden":"Ẩn","visible":"hiển thị ","layers":"Các layer","layer":"Layer","shape":"Hình dạng","color":"Màu","erase":"Xóa","back":"Trở về","blur":"Làm mờ","paint":"Tô màu","brush":"Chải","aspect":"Khung hình","tool":"Công cụ","angle":"Góc","drawing":"Đang vẽ ","draw":"Vẽ ","text":"Văn bản ","font":"Phông chữ","quality":"Chất lượng","spikes":"Gai","source":"Nguồn","step":"Bước","opacity":"Độ mờ đục","image":"Hình ảnh","transparency":"Độ trong suốt","softness":"Độ mềm","size":"Kích thước","loading":"Đang tải","load":"Tải","open":"Mở","save":"Lưu","loadMore":"Hiển thị thêm","search":"Tìm kiếm","template":"Mẫu sẵn","create":"Tạo","background":"Nền","max":"Tối đa","blendMode":"Dạng trộn","original":"Gốc","cancel":"Hủy","ok":"Đồng ý","amount":"Lượng áp dụng","apply":"Áp dụng","height":"Chiều cao","width":"Chiều rộng","untitled":"Không tiêu đề","name":"Tên","close":"Đống","preferences":"Các tùy chọn chỉnh sửa","dialogSaveFileType":"Loại tệp","dialogPremiumTitle":"Xem quảng cáo để có được nội dung chất lượng cao","dialogPremiumMessage":"Hết quảng cáo, bạn có thể bắt đầu sử dụng nội dung / tính năng chất lượng cao. Nâng cấp tài khoản thành Advanced để bỏ qua quảng cáo. ","dialogPremiumGoAdvanced":"Nâng cấp ","dialogAiCutoutTitle":"Cắt bỏ thông minh","spacing":"Giãn cách ","dropFile":"Thả để mở ảnh ","locked":"Đã khóa","viewPropertiesResizeImage":"Thay đổi kích thước hình ảnh theo yêu cầu","viewPropertiesResizeCanvas":"Kích thước khung màn","viewLiquifyHQPreview":"Xem trước chất lượng cao","viewMenuToggleHome":"Hiển thị trang chủ","historyAddelement":"Thêm thành phần ","historyDuplicateelement":"Nhân bản thành phần","historyDeleteelement":"Xóa thành phần","historyOpenbitmap":"Tải ảnh lên","historyAddbitmap":"Thêm ảnh","historyPastebitmap":"Dán ảnh ","historyExtractbitmap":"Giản nén ảnh","historyDuplicatebitmap":"Nhân bản ảnh","historyAddemptybitmap":"Thêm layer","historyNewemptybitmap":"Ảnh mới","historyDeletebitmap":"Xóa ảnh","historyAddtext":"Thêm văn bản","historyPastetext":"Dán văn bản","historyDuplicatetext":"Nhân bản văn bản ","historyDeletetext":"Xóa văn bản ","historyClear":"Xóa","historyCut":"Cắt","historyLayerOpacity":"Độ trong suốt layer ","historyLayerBlendMode":"Chế độ hòa trộn layer ","historyLayerVisible":"Khả năng hiển thị layer","historyLayerName":"Tên layer","historyTextSize":"Kích thước","historyTextFont":"Phông chữ ","historyTextColor":"Màu ","historyTextAlign":"Căn chỉnh","historyTextUppercase":"Chữ hoa ","historyTextBold":"In đậm","historyTextItalic":"In nghiêng","historyTextLetterspacing":"Giãn cách ký tự","historyTextLinespacing":"Giãn cách các dòng","historyTextShadow":"Đổ bóng","historyTextOutline":"Nét bên ngoài ","historyTextBackground":"Nền","historyText":"Văn bản ","historyBitmap":"Ảnh","historyEffect":"Hiệu ứng","historyAdjust":"Căn chỉnh","historyFilter":"Bộ lọc","historyArrange":"Sắp xếp","historyDistort":"Biến dạng hình học","historyTransform":"Chuyển đổi","historyShape":"Hình dạng","historyGradient":"Đổ màu chuyển sắc","historyLayerLocked":"Mở/khóa layer","historyRasterizeText":"Văn bản được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh ","historyRasterizeElement":"Thành phần được hợp nhất về đơn vị điểm ảnh ","historyFill":"Tô màu","historyHealPatch":"Che khuyết điểm diện rộng","historyHealInfill":"Che khuyết điểm bằng tô màu","historyLiquify":"Biến dạng hình ảnh","historyTextSettings":"Cài đặt văn bản ","historyTextChange":"Thay đổi văn bản ","historyWand":"Tạo vùng chọn đơn sắc ","historyLasso":"Cắt theo hình dạng tùy ý","historyMarquee":"Tạo vùng chọn cơ bản","historyDraw":"Vẽ ","historyReplace":"Đổimàu","historyClone":"Nhân bản ","historyCrop":"Cắt ","historyDetail":"Chi tiết","historyToning":"Chỉnh tông","historyTemper":"Khử màu ","historyPen":"Bút vẽ nét viền nhọn","historyEraser":"Xóa","historyStraighten":"Làm đậm","historyBackground":"Nền","historyImageResize":"Thay đổi kích thước hình ảnh theo yêu cầu","historyCanvasResize":"Thay đổi kích thước khung màn theo yêu cầu","historyMask":"Cắt bỏ dạng mặt nạ","historyMaskInvert":"Cắt bỏ dạng mặt nạ đảo ngược","historyMerge":"Gộp layer","historyOrder":"Thứ tự layer","historyFlip":"Lật","historyRotate":"Xoay","historyDeselect":"Bỏ chọn","historySelectionMove":"Di chuyển vùng chọn","historySelectionAll":"Chọn tất cả","historySelectionPixels":"Chọn điểm ảnh","historySelectionInvert":"Đảo ngược vùng chọn","historyStroke":"Tạo viền","historyAuto":"Điều chỉnh tự động","historyBrightnessContrast":"Độ sáng & Độ tương phản","historyBrightness":"Độ sáng ","historyContrast":"Độ tương phản","historyTemperatureTint":"Nhiệt độ màu & Sắc thái màu","historyTemperature":"Nhiệt độ màu ","historyTint":"Sắc thái màu","historyHueSaturation":"Tông màu & Độ bão hòa màu","historyHue":"Tông màu","historySaturation":"Độ bão hòa màu","historyVibrance":"Đổ đậm cân bằng","historyBalance":"Căn bằng màu","historyLookup":"Chọn hiệu ứng tông màu có sẵn","historyHighlightShadows":"Chỉnh vùng sáng & đổ bóng","historyHighlight":"Chỉnh vùng sáng ","historyShadows":"Đổ bóng","historyExposure":"Phơi sáng ","historyCurves":"Chỉnh màu theo đường cong","historyLevels":"Cấp độ","historyBlack":"Đen ","historyWhite":"Trắng","historyThreshold":"Tạo ảnh đen trắng ","historyPosterize":"Đưa về màu cơ bản ","historyDesaturate":"Rửa màu","historyInvert":"Chuyển ngược","historySharpen":"Làm sắc nét ","historyClarity":"Làm rõ","historyBlur":"Làm mờ ","historyGaussian":"Làm nhòe ảnh","historySmooth":"Làm mịn","historyDenoise":"Khử nhiễu ảnh ","historyGrain":"Bụi ảnh ","historyVignette":"Đổ bóng các góc","historyBloom":"Làm nhòa sáng ","historyGlamour":"Làm mờ ảo","historyDehaze":"Làm trong ảnh ","historyFringe":"Sắc xanh vàng","historyPixelate":"Hiệu ứng điểm ảnh","historyMosaic":"Hiệu ứng ảnh lát gạch","historyDropShadow":"Tạo đổ bóng","historyGlow":"Hiệu ứng phát sáng","historyOpen":"Mở","historyDropbitmap":"Thả ảnh","logInNow":"Đăng nhập bây giờ","neverAskMeAgain":"Không hỏi lại","elementPremiumDesc":"Đây là thành phần cao cấp","viewAddTextBold":"In đậm","viewAddTextItalic":"In nghiên","viewMenuKB":"Phím tắt","photoEditorHome":"Trang chủ chỉnh sửa","xForExpress":"Pixlr X cho Express","eForEditor":"Pixlr E cho Editor","pricingPlan":"Go Advanced","hiUser":"Chào bạn","logout":"Đăng xuất","login":"Đăng nhập","loginEditor":"đăng nhập vào trình chỉnh sửa ảnh","mySubscription":"Gói đăng ký của tôi","xTitle":"Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr X - chỉnh sửa ảnh trực tuyến miễn phí","xMetaDesc":"TÌm kiếm trình chỉnh sửa nâng cao ngay trên trình duyệt của bạn? Pixlr X là trình chỉnh sửa ảnh hiện đại thế hệ mới! Không cần cài đặt, không cần đăng ký. Chỉnh sửa miễn phí ngay trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng và điện thoại. ","xMetaSiteName":"Trình chỉnh sửa ảnh: Pixlr.com - Trình chỉnh sửa ảnh miễn phí trực tuyến","deleted":"Đã xóa","titleEditText":"Chỉnh sửa văn bản ","titleDeleteLayer":"Xóa layer","titleDuplicateLayer":"Nhân bản layer","titleImageLayer":"Thêm ảnh như một layer","titleRasterizeLayer":"Hợp nhất văn bản / thành phần về đơn vị điểm ảnh ","viewAddTextPunchout":"Punch out","viewOBarAskPrerezise":"Yêu cầu thay đổi kích thước hình ảnh","viewOBarAskLayertype":"Yêu cầu hỏi loại layer thêm vào ","historyConvertMaskToSelection":"Chuyển đổi mặt nạ","historyConvertSelectionToMask":"Chuyển đổi vùng chọn","historyApplyMask":"Áp dụng mặt nạ","continue":"Tiếp tục","premium":"Nâng cao","unlocked":"Mở khóa","viewOBarLockUnlockLayer":"Khóa / mở khóa vị trí layer ","viewOBarShowHideLayer":"Hiện thị / Ẩn layer","sneakySalesPitch":"Tired of ads and want the best Pixlr experience?","viewOBarScollZoom":"Use scroll wheel to zoom","stockByPixlr":"Stock by Pixlr"}