Θέλετε να συνδεθείτε;

Ενσωματώστε τις υπηρεσίες Pixlr!

Η Pixlr παρέχει ένα API για να δώσει τη δυνατότητα σε τρίτους προγραμματιστές να ενσωματώσουν τις ισχυρές δυνατότητες επεξεργασίας της Pixlr στις δικές τους εφαρμογές, προωθώντας ένα δυναμικό οικοσύστημα δημιουργικών εργαλείων και λύσεων.

Token

A JWT token is used to authenticate and authorize the client to use the Pixlr API.
The token gets passed to the Pixlr Applications using the 'token' query parameter on any of the Application pages.
(ex: https://pixlr.com/editor/?token=eyJhbGc...gYAUKKg).


Signing

The JWT is signed using your Pixlr API secret. Using any of these algorithms:
RS256, RS384, RS512, PS256, PS384, PS512, ES256, ES256K, ES384, ES512, EdDSA, HS256, HS384, HS512

JWT tokens should only be generated on the server-side to avoid leaking credentials!


Payload definitions

These are the properties and values that goes directly into the JWT payload.


Property Type Required Description
sub string yes JWT subject, use your Pixlr API key in the sub field
mode http embedded yes Which API mode you are operating in
origin string yes - in embedded mode Specifiy the name of your application (ex: https://yourdomain.com).
This should be the base domain from where you will use the API.
We do this to make sure the Pixlr Applications only responds to messages coming from the right place.
openUrl string yes - in http mode In http mode, specify a URL where the Pixlr Application will fetch and open an image on startup.
saveUrl string yes - in http mode In http mode, specify where the Pixlr Applications will send a HTTP POST with the saved image.
follow boolean no If this is enabled the Application window will POST to the saveUrl using a standard FORM, so the entire window will navigate to the saveUrl location.
If this is disabled the Application will POST using XHR so that the Application window remains intact. follow defaults to true
settings Settings no Settings to apply to Pixlr Applications

Settings definitions

Settings are used to change the behaviour, theme of the Pixlr Applications.
These are only in app settings and does not alter the behaviour of the API.

These settings can also be configured on a per api key basis under the Developer tab in My Account.
Settings added to the token will override any pre-configured value.
This enables you to have a pre-configured set of base settings and with the ability to override as needed.


Property Type Description
referrer string Name of the Application using the API, this is shown in the Pixlr Applications
icon string URL to an icon for your Application that is shown in the Pixlr Applications
accent string Accent color.
Allowed values are ash, brown, coral, pink, rose, red, plum, maroon, purple, lavender, denim, blue, teal, green, lime, mustard'
workspace string Workspace color (background color).
Allowed values are dark, iron, steel, light
tabLimit number The maximum number of tabs a user can have open at once
blockOpen boolean Weather the Pixlr Application should block users from opening images from other sources than the API
exportFormats string [ ] Array of export formats that are allowed to be exported. Passing multiple formats will export multiple files in the respective formats.
Allowed formats are png, jpeg, webp, pxz, pdf
disabledTools string [ ] Array of tools that should be disabled in the Pixlr Applications.
Allowed tools are crop, resize, rotate, adjust, filter, ai, effect, overlay, border, type, liquify, heal, denoise, smooth, sharpen, blur, clone, red-eye, draw, erase, gradient, fill, colorpicker, zoom, hand, move, select, transform, shape, text, brush, pencil, line, rectangle, ellipse, polygon, star, arrow, callout, sticker, frame, border, mask, crop, resize, rotate, flip, skew, perspective, warp, liquify, heal, denoise, smooth, sharpen, blur, clone, red-eye, draw, erase, gradient, fill, colorpicker, zoom, hand, move, select, transform, shape, text, brush, pencil, line, rectangle, ellipse, polygon, star, arrow, callout, sticker, frame, border, mask